421/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2002 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
ZÁKON
z 19. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z. a zákona č. 237/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 15a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na trestné činy genocídia (§ 259) a zločinu proti ľudskosti (§ 259b).“.
2.
V § 15c ods. 1 sa za slová „zločineckou skupinou" vkladajú slová „alebo teroristickou skupinou".
3.
V § 15c ods. 2 sa slová „pohlavného zneužívania" nahrádzajú slovami „sexuálneho zneužívania".
4.
V § 19 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94)", za slová „podľa § 155," sa vkladajú slová „založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 2" a za slová „genocídia (§ 259)," sa vkladajú slová „zločinu proti ľudskosti (§ 259b),".
5.
V § 29 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak súd ukladá tento výnimočný trest podľa § 94 ods. 2 alebo § 259b ods. 2.".
6.
V § 29 ods. 3 sa za slová „§ 93a ods. 3," vkladajú slová „terorizmu podľa § 94 ods. 2," a slová „§ 179 ods. 3 alebo genocídia (§ 259)" sa nahrádzajú slovami „§ 179 ods. 3, genocídia (§ 259) alebo zločinu proti ľudskosti podľa § 259b ods. 2".
7.
V § 40 ods. 3 sa za slová „zločineckej skupiny" vkladajú slová „alebo teroristickej skupiny" a vypúšťajú sa slová „možnosti nápravy páchateľa a".
8.
V § 55 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Ak vec uvedená v odseku 1 nie je dosiahnuteľná alebo identifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom páchateľa, alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd uložiť prepadnutie hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.
(3)
Nedosiahnuteľnou vecou sa rozumie vec zničená, poškodená, stratená, odcudzená, urobená neupotrebiteľnou, spotrebovaná, ukrytá, prevedená na inú osobu alebo inak odstránená alebo ušetrené náklady.
(4)
Vecou podľa odsekov 1 až 3 sa rozumejú aj príjmy z trestného činu, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov alebo vecí.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 5 až 7.
9.
V § 62 ods. 1 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),", za slová „zločineckej skupiny" sa vkladajú slová „a teroristickej skupiny", za slová „podľa § 187a ods. 3," sa vkladajú slová „týranie blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 2 až 5,", slová „pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 3 a 4," sa nahrádzajú slovami „sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 2, 3 a 4, obchodovania s ľuďmi podľa § 246 ods. 3, 4 a 5," a za slová „genocídia (§ 259)" sa vkladá čiarka a slová „zločinu proti ľudskosti (§ 259b)".
10.
V § 66 sa slová „ohrozenia služobného tajomstva" nahrádzajú slovami „ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti", za slová „teroru (§ 93 a 93a)," sa vkladajú slová „terorizmu (§ 94)," a za slová „genocídia (§ 259)" sa vkladá čiarka a slová „zločinu proti ľudskosti (§ 259b)".
11.
V § 67a sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),".
12.
V § 72 ods. 2 sa na konci písmena b) bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo".
13.
V § 72 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
páchateľ spáchal násilný trestný čin voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak možno vzhľadom na osobu páchateľa dôvodne predpokladať, že bude v násilnom konaní pokračovať.“.
14.
V § 73 ods. 1 sa v predvetí vypúšťajú slová „ods. 1".
15.
V § 73 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ak patrí páchateľovi, od potrestania ktorého súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodov uvedených v § 172 ods. 2 Trestného poriadku, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia zmieru,“.
16.
V § 73 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu, alebo“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
17.
V § 89 ods. 3 písm. a) sa za slovo „rozhlasom," vkladajú slová „internetom,".
18.
V § 89 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Blízkou osobou sa na účely trestných činov násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215, vydierania podľa § 235 ods. 2 písm. c), znásilnenia podľa § 241 ods. 2 písm. c), sexuálneho násilia podľa § 241a ods. 2 písm. c) a sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 2 rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa prvej vety, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.“.
19.
V § 89 ods. 9 sa za slová „ozbrojeného zboru," vkladajú slová „prezident Slovenskej republiky," a na konci sa pripája táto veta:
„Verejným činiteľom je aj funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania vysielajúceho štátu; na jeho ochranu podľa ustanovení tohto zákona sa vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.“.
20.
V § 89 sa odsek 23 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v zákaze priblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a zdržiavať sa v blízkosti obydlia poškodeného.“.
21.
V § 89 ods. 27 sa slová „trestnej činnosti" nahrádzajú slovami „obzvlášť závažnej trestnej činnosti, trestného činu podľa § 252 alebo niektorého z trestných činov podľa § 160 až 162".
22.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
„(28)
Teroristickou skupinou sa rozumie na určitý čas vytvorené zoskupenie najmenej troch osôb na účely páchania trestného činu teroru alebo terorizmu.
(29)
Uviesť niekoho do omylu alebo využiť niečí omyl je aj vykonanie neoprávneného zásahu do programového vybavenia počítača alebo vykonanie inej operácie na počítači, zásah do elektronického alebo iného technického zariadenia vrátane zásahu do predmetu slúžiaceho na ovládanie tohto zariadenia vybaveného mikročipom, magnetickým, optickým alebo iným špeciálnym záznamom, alebo využitie tejto operácie, alebo tohto zásahu vykonaných inou osobou.“.
23.
V § 90 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak zákon ustanovuje, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo postavenia, stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie spĺňa právnická osoba, v ktorej mene páchateľ koná.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
24.
V § 90 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2".
25.
V § 90 odsek 4 znie:
„(4)
Kde sa v tomto zákone používa pojem vojak, rozumie sa ním
a)
osoba vykonávajúca vojenskú službu,
b)
príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru, ktorého príslušníci podliehajú podľa osobitných zákonov ustanoveniam o trestných činoch vojenských, pre trestné činy spáchané pri plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,
c)
osoba uvedená v písmenách a) a b) po skončení služobného pomeru, ak je v služobnej rovnošate,
d)
vojnový zajatec.“.
26.
V § 90 ods. 5 sa číslovka „3" nahrádza číslovkou „4".
27.
Za § 93a sa vkladá § 94, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠94
Terorizmus
(1)
Kto v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské usporiadanie krajiny alebo medzinárodnej organizácie, alebo donútiť vládu krajiny alebo medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala alebo sa zdržala konania, hrozí spáchaním alebo spácha úmyselne obzvlášť závažný trestný čin (§ 41 ods. 2) ohrozujúci život, zdravie ľudí alebo majetok, potresce sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom a prepadnutím majetku.
(2)
Výnimočným trestom a prepadnutím majetku sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen teroristickej skupiny,
b)
ak spácha taký čin obzvlášť surovým spôsobom,
c)
ak takým činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť viacerých osôb,
d)
ak taký čin spácha voči ústavným činiteľom, osobám chráneným medzinárodným právom, ozbrojeným silám, ozbrojenému bezpečnostnému zboru alebo ozbrojenému zboru.“.
28.
§ 102 vrátane nadpisu a § 103 sa vypúšťajú.
29.
V § 115 ods. 1 sa slovo „tri" nahrádza slovom „dva".
30.
§ 122 vrátane nadpisu znie:
㤠122
Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva a daňového tajomstva
(1)
Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe, alebo kto obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti.
(2)
Kto obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo vyzvedá v úmysle vyzradiť ho do cudziny, alebo kto obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo úmyselne do cudziny vyzradí, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu.“.
31.
Za § 125 sa vkladajú § 126, 126a a 126b, ktoré vrátane nadpisu nad § 126 znejú:
„Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev
§ 126
(1)
Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery, alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak čin uvedený v odseku 1 spácha ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak takým činom spôsobí značnú škodu.
(4)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 126a
(1)
Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskych spoločenstiev konaním uvedeným v § 126 ods. 1, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.
§ 126b
(1)
Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 126 ods. 1, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.“.
32.
V § 142 ods. 1 sa za slová „alebo iný predmet" vkladajú slová „alebo počítačový program" a za slová „alebo pozmeňovanie peňazí" sa vkladajú slová „alebo ich ochranných prvkov".
33.
V § 143 sa za slová „ako aj" vkladajú slová „mene euro,".
34.
V § 160 ods. 1 sa slová „Kto za úplatok alebo inú nenáležitú výhodu pre seba alebo pre inú osobu zneužije" nahrádzajú slovami „Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, alebo inú nenáležitú výhodu, aby zneužil".
35.
V § 160 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto pre seba alebo pre inú osobu priamo alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, alebo inú nenáležitú výhodu, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
36.
V § 160 ods. 3 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „alebo 2".
37.
V § 161 ods. 1 sa za slovo „Kto" a za slová „z tohto dôvodu" vkladajú slová „priamo alebo cez sprostredkovateľa".
38.
V § 161 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne úplatok alebo inú nenáležitú výhodu, alebo ich sľúbi inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne alebo sľúbi úplatok, alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
39.
V § 161 ods. 3 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „alebo 2".
40.
V § 167 ods. 1 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),", za slová „podľa § 180c ods. 2," sa vkladajú slová „založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny (§ 185a),", slová „pohlavného zneužívania podľa § 242," sa nahrádzajú slovami „sexuálneho zneužívania podľa § 242, obchodovania s ľuďmi (§ 246)," a za slová „(§ 259)," sa vkladajú slová „zločinu proti ľudskosti (§ 259b),".
41.
V § 167 ods. 2 sa za slová „(§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94)," a slová „§ 106 alebo genocídia (§ 259)" sa nahrádzajú slovami „§ 106, genocídia (§ 259) alebo zločinu proti ľudskosti (§ 259b)".
42.
V § 168 ods. 1 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),", za slová „podľa § 180c ods. 2," sa vkladajú slová „založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny (§ 185a)," a za slová „(§ 259)" sa vkladá čiarka a slová „zločinu proti ľudskosti (§ 259b)".
43.
V § 168 ods. 2 sa za slová „(§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94)," a slová „(§ 106 a 107) alebo genocídia (§ 259)" sa nahrádzajú slovami „(§ 106 a 107), genocídia (§ 259) alebo zločinu proti ľudskosti (§ 259b)".
44.
V § 169a ods. 1 sa za slová „v konaní pred súdom," vkladajú slová „alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu,".
45.
§ 169b vrátane nadpisu znie:
㤠169b
Pohŕdanie súdom
Kto opakovane
a)
ruší závažným spôsobom pojednávanie súdu,
b)
správa sa na pojednávaní k súdu urážlivo,
c)
neuposlúchne príkaz súdu bez dostatočného ospravedlnenia, alebo
d)
nevyhovie výzve súdu,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.
46.
V § 171 ods. 3 sa za slová „rozhodnutia alebo dohody" vkladajú slová "alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím".
47.
V § 171a ods. 1 sa slová „šesť mesiacov až tri roky" nahrádzajú slovami „jeden rok až päť rokov".
48.
V § 171a ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov" nahrádzajú slovami „dva roky až osem rokov".
49.
V § 171a ods. 4 sa slová „dva roky až osem rokov" nahrádzajú slovami „tri roky až desať rokov".
50.
V § 171a ods. 5 sa slová „osem rokov" nahrádzajú slovami „desať rokov".
51.
V § 171b ods. 2 sa slová „dva roky až osem rokov" nahrádzajú slovami „tri roky až desať rokov".
52.
V § 171b ods. 3 sa slovo „osem" nahrádza slovami „desať rokov".
53.
V § 175 ods. 1 sa za slová „v trestnom konaní" vkladajú slová „alebo na účely trestného konania v cudzine".
54.
V § 185 ods. 4 písm. a) sa slová „v odsekoch 2 a 3" nahrádzajú slovami „v odseku 2 alebo 3".
55.
Nadpis pod § 185a znie: „Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a teroristickej skupiny".
56.
Doterajší text § 185a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potresce sa odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov a prepadnutím majetku.“.
57.
V § 185b ods. 1 sa za slová „zločineckej skupiny" vkladajú slová „a teroristickej skupiny" a za slová „zločineckej skupine" sa vkladajú slová „alebo teroristickej skupine".
58.
Nadpis pod § 185c znie: „Osobitné ustanovenie o účasti agenta v zločineckej skupine a teroristickej skupine".
59.
V § 185c ods. 1 sa slová „alebo zločineckú skupinu" nahrádzajú slovami „alebo v teroristickej skupine, alebo takú skupinu" a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo teroristickej skupiny".
60.
V § 185c ods. 2 sa za slovo „skupinu" vkladajú slová „alebo teroristickú skupinu".
61.
Doterajší text § 197a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove.“.
62.
V § 199 ods. 1 sa za slová „ktorá je nepravdivá," vkladajú slová „alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo," a slová „až na jeden rok" sa nahrádzajú slovami „až na dva roky".
63.
V § 199 ods. 2 sa slová „Kto správu uvedenú v odseku 1, hoci vie, že je nepravdivá a môže vyvolať" nahrádzajú slovami „Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať" a slová „na šesť mesiacov až tri roky" sa nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov".
64.
§ 215 vrátane nadpisu znie:
㤠215
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
(1)
Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie najmä
a)
bitím, kopaním, údermi, spôsobovaním rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie, alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
b)
bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku, alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c)
nútením k žobrote alebo k vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav, alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d)
vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie alebo
e)
neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,
potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak poruší činom uvedeným v odseku 1 osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosť, na ktorej plnenie sa osobitne zaviazal,
b)
ak spácha taký čin, hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,
c)
ak spácha taký čin na viacerých osobách, alebo
d)
ak pokračuje v páchaní takého činu po dlhší čas.
(3)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 obzvlášť surovým spôsobom, alebo
b)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť.
(5)
Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 úmyselne smrť.“.
65.
Nadpis pod § 216a „Obchodovanie s deťmi" sa umiestňuje nad § 216a.
66.
V § 216a ods. 1 sa vypúšťajú slová „využívania detskej práce alebo na iný účel,".
67.
Za § 216a sa vkladá § 216b, ktorý znie:
㤠216b
(1)
Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účely využívania detskej práce alebo na iný účel, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak takým činom získa pre seba alebo iného značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok,
b)
ak takým činom získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
ak taký čin spácha v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
(4)
Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen zločineckej skupiny alebo spôsobí smrť viacerých osôb.“.
68.
V § 235 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ak spácha taký čin na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
69.
V § 241 ods. 2 písm. a) sa slová „na zdraví alebo" nahrádzajú slovami „na zdraví,".
70.
V § 241 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo".
71.
V § 241 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak spácha taký čin na žene, ktorá je blízkou osobou alebo osobou, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove.“.
72.
V § 241a ods. 2 písm. a) sa slová „na zdraví alebo" nahrádzajú slovami „na zdraví,".
73.
V § 241a ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo".
74.
V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak spácha taký čin na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove.“.
75.
Nadpis nad § 242 znie: „Sexuálne zneužívanie".
76.
V § 242 ods. 1 a v § 243 sa slovo „pohlavne" nahrádza slovom „sexuálne".
77.
V § 242 ods. 2 sa za slová „v odseku 1" vkladajú slová „na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, alebo".
78.
§ 246 znie:
㤠246
Obchodovanie s ľuďmi
(1)
Kto do cudziny alebo z cudziny zláka, najme, dopraví alebo prevezme iného v úmysle, aby bol použitý na pohlavný styk alebo iné formy sexuálneho zneužívania, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Rovnako sa potresce, kto do cudziny alebo z cudziny zláka, najme, dopraví alebo prevezme iného v úmysle, aby bol použitý na nútené práce, nevoľníctvo, otroctvo alebo iné podobné formy vykorisťovania, alebo na neoprávnené odobratie orgánov, alebo tkanív.
(3)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 proti vôli iného,
b)
ak spácha taký čin v úmysle, aby bol iný použitý na prostitúciu,
c)
ak spácha taký čin na osobe mladšej ako osemnásť rokov,
d)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny, alebo
e)
ak takým činom získa pre seba alebo iného značný prospech.
(4)
Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok,
b)
ak takým činom získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
ak spácha taký čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
(5)
Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen zločineckej skupiny alebo spôsobí smrť viacerých osôb.“.
79.
Nadpis pod § 255 „Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku" sa umiestňuje nad § 255.
80.
Za § 255 sa vkladá § 255a, ktorý znie:
㤠255a
Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší zákonom alebo na základe zákona ustanovenú povinnosť, alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.“.
81.
Za § 259a sa vkladá § 259b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠259b
Zločin proti ľudskosti
(1)
Kto spácha voči civilnému obyvateľstvu čin považovaný článkom 7 Štatútu medzinárodného trestného súdu za zločin proti ľudskosti, potresce sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
(2)
Výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak čin uvedený v odseku 1 spácha za odplatu, alebo
b)
ak takým činom spôsobí smrť viacerých osôb alebo iný obzvlášť závažný následok.“.
82.
Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠265a
Spoločné ustanovenia
(1)
Na účely použitia ustanovení tejto hlavy sa za vojnu považuje
a)
medzinárodný ozbrojený konflikt alebo
b)
zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí (vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy).
(2)
Za vojenského veliteľa sa považuje aj osoba fakticky konajúca ako vojenský veliteľ.
(3)
Vojenský veliteľ je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v § 259, 259b, 262, 263, 263a, 264 a 265, ak sa ich dopustili ozbrojené sily pod jeho faktickým velením a riadením v dôsledku jeho zlyhania riadiť také sily, ak
a)
vedel alebo na základe okolností v tom čase mal vedieť, že ozbrojené sily páchali alebo sa chystali spáchať také trestné činy a
b)
neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo potlačenie ich spáchania, alebo nepredložil vec príslušným orgánom na vyšetrenie a trestné stíhanie.
(4)
Nadriadený s výnimkou nadriadeného uvedeného v odseku 3 je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v odseku 3, ak ich spáchali jeho podriadení pod jeho faktickou autoritou a riadením ako výsledok jeho neschopnosti náležite riadiť takýchto podriadených, ak
a)
vedel alebo vedome prehliadal informácie, ktoré zrejme naznačovali, že podriadení páchali alebo sa chystali spáchať také trestné činy a
b)
trestné činy sa týkali aktivít, ktoré boli v rámci faktickej zodpovednosti a riadenia nadriadeného, a
c)
neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo potlačenie ich spáchania, alebo nepredložil vec príslušným orgánom na vyšetrenie a trestné stíhanie.“.
Čl. II
1.
Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 2002 za čin, ktorý podľa tohto zákona nie je trestným činom, prípadne jeho nevykonaný zvyšok sa nevykoná. Ustanovenie o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti trestných činov, ktoré od 1. septembra 2002 nie sú trestnými činmi, a ostatných trestných činov.
2.
Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 2002 za trestný čin, ktorý sa bude po 1. septembri 2002 posudzovať ako miernejšie trestný, súd pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej na pôvodný trestný čin a sadzby ustanovenej na miernejší trestný čin. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 120/1962 Zb., zákonom č. 53/1963 Zb., zákonom č. 184/1964 Zb., zákonom č. 56/1965 Zb., zákonom č. 81/1966 Zb., zákonom č. 148/1969 Zb., zákonom č. 45/1973 Zb., zákonom č. 43/1980 Zb., zákonným opatrením Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 10/1989 Zb., zákonom č. 159/1989 Zb., zákonom č. 47/1990 Zb., zákonom č. 84/1990 Zb., zákonom č. 175/1990 Zb., zákonom č. 457/1990 Zb., zákonom č. 545/1990 Zb., zákonom č. 490/1991 Zb., zákonom č. 557/1991 Zb., zákonom č. 60/1992 Zb., nálezom Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneným v čiastke 93/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákonom č. 13/1998 Z. z., zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 10/1999 Z. z., zákonom č. 183/1999 Z. z., zákonom č. 399/2000 Z. z., zákonom č. 253/2001 Z. z., zákonom č. 485/2001 Z. z., zákonom č. 237/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem § 259b, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.