396/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.08.2002 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
ZÁKON
z 21. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z. a zákona č. 73/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí v tuneli pri núdzovom státí na mieste označenom dopravnou značkou „Núdzová odstavná plocha", v tomto prípade vodič musí bezodkladne vypnúť motor a státie vozidla oznámiť osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela,".
2.
V § 24 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.“.
3.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Zastavenie vozidla v tuneli
(1)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo ak došlo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,
b)
vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,
c)
oznámiť zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela a v prípade dopravnej nehody túto ohlásiť aj policajtovi.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič, jeho spolujazdec a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom.
(3)
Vodič, jeho spolujazdec alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.
(4)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov, ich spolujazdcov a prepravované osoby.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.