38/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2002 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 10. januára 2002
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho po prijatí návrhu skupiny 38 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených poslancom Tomášom Galbavým, na vyslovenie nesúladu § 102, 103 a § 156 ods. 3 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 a 4, čl. 13 ods. 1 a 3 a s čl. 26 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 3 ods. 1 a 3, čl. 4 ods. 4 a s čl. 17 ods. 2 a 4 Listiny základných práv a slobôd a s čl. 10 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 10. januára 2002 takto
rozhodol:
P o z a s t a v u j e účinnosť § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.
Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.