231/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
z 3. apríla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon
a)
upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
b)
vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,1)
c)
ustanovuje
1.
práva a povinnosti inšpektora práce,
2.
povinnosti zamestnávateľa,
3.
povinnosti fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom2) a nie je zamestnávateľom,
4.
povinnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 18 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1a.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 39 ods. 3 a 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy ustanovené v odseku 1 písm. a).“.
4.
V § 2 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
5.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa slová „zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie" nahrádzajú slovami „vykonáva dohľad nad výchovou a odborným vzdelávaním".
6.
V § 5 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dohľad podľa osobitného predpisu,8)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 90/1998 Z. z. v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
7.
V § 5 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie zamestnancov inšpektorátov práce a inšpektorov práce.“.
8.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:
„n)
poskytuje informácie o pracovných podmienkach podľa osobitného predpisu8a) najmä v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vrátane výkopových prác, terénnych úprav, montáže a demontáže konštrukčných prvkov, opráv vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, búracích prác a udržiavacích prác,
o)
spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a členských štátov Európskej únie pri zisťovaní, kontrole a hodnotení pracovných podmienok podľa písmena n) a poskytuje im príslušné informácie o pracovných podmienkach,8a)
p)
vydáva oprávnenia a osvedčenia a odoberá oprávnenia a osvedčenia9) podnikateľom2) a fyzickým osobám na vykonávanie činnosti na zariadeniach v jadrovej energetike určených osobitnými predpismi,
r)
zabezpečuje tvorbu, obstarávanie, šírenie, sprístupňovanie, publikovanie a propagáciu informácií v oblasti ochrany práce,
s)
podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 5 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.“.
9.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 2 ods. 1" vkladajú slová „a dohľadu podľa osobitného predpisu,8)".
10.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „podnikateľom2)" vkladajú slová „a fyzickým osobám".
11.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
12.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.“.
14.
Nadpis pod § 15 znie:
㤠15
Povinnosti zamestnávateľa, povinnosti fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a povinnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa“.
15.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah k týmto osobám.“.
16.
V § 15 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,".
17.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzická osoba nachádzajúca sa na pracovisku zamestnávateľa je povinná na požiadanie inšpektora práce preukázať svoju totožnosť a vysvetliť dôvod svojej prítomnosti na pracovisku.“.
18.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov
(1)
Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce spracúvajú osobné údaje potrebné na činnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu podľa odseku 2.
(2)
Na účely výkonu inšpekcie práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť orgánu štátnej správy v oblasti inšpekcie práce
a)
osobné údaje zamestnanca, a to meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska,
b)
osobné údaje fyzickej osoby v rozsahu podľa písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v čase výkonu inšpekcie práce,
c)
osobné údaje nevyhnutné na preukázanie zdravotného stavu, tehotenstva, starostlivosti o dieťa mladšie ako 15 rokov, osamelosti, mzdy (platu) a kvalifikácie zamestnanca.
(3)
Osobné údaje podľa odseku 2 písm. c) zamestnávateľ preukazuje dokladmi.“.
19.
V § 17 ods. 1 písm. a) text za bodkočiarkou znie: „za nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 13 ods. 2 písm. g) a h) a odseku 3 písm. b) až d) možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok,".
20.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia alebo bez osvedčenia činnosť, na ktorú vydáva oprávnenie alebo osvedčenie príslušný orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa tohto zákona, do výšky 1 000 000 Sk.“.
21.
V § 17 ods. 6 sa slovo „možno" nahrádza slovami „môže inšpektorát práce".
22.
V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce, môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
23.
V § 17 ods. 8 sa slová „1 a 5" nahrádzajú slovami „1, 6 a 7".
24.
Nadpis nad § 19 znie: „Zrušovacie ustanovenia".
25.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Zrušuje sa vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 260/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov okrem 8. bodu písmena o), ktorý nadobudne účinnosť odo dňa, keď nadobudne platnosť zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.