581/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

581
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.
opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20924/2001-73, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k niektorým spotrebným daniam.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.