567/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
ZÁKON
z 12. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa na konci pripája táto citácia:
„§ 25 a 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.“.
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v ustanovizniach ďalšieho vzdelávania rozličnými krátkodobými a dlhodobými vzdelávacími aktivitami rôznych foriem (napr. seminár, školenie, kurz) v rozličných organizačných formách štúdia (štúdium popri zamestnaní, doplňujúce štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium, rekvalifikačné štúdium). V ďalšom vzdelávaní sa využívajú tradičné i najnovšie metódy vzdelávania vrátane multimediálnych prístupov (korešpondenčné vzdelávanie, dištančné vzdelávanie, videokonferencie, vzdelávanie pomocou počítačových sietí).“.
3.
V § 3 písmeno a) znie:
„a)
vzdelávanie, ktorým sa jeho účastník pripravuje na získanie stupňa vzdelania okrem vysokoškolského stupňa vzdelania; doklady o získanom stupni vzdelania na základnej škole a na strednej škole sa vydávajú podľa osobitného predpisu.3)“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „ustanovizne“.
5.
§ 5 až 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Akreditácia vzdelávacej ustanovizne
(1)
Akreditácia vzdelávacej ustanovizne (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
O akreditácii rozhoduje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe stanoviska Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie (ďalej len „akreditačná komisia“).
(3)
Ministerstvo v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania
a)
vykonáva odbornú poradenskú, metodickú, konzultačnú a informačnú činnosť,
b)
pripravuje návrhy na koncepčnú činnosť,
c)
vykonáva v súlade s plánom kontrolnej činnosti vo vzdelávacej ustanovizni kontrolu a hodnotenie úrovne poskytovanej akreditovanej vzdelávacej aktivity, pri zistení nedodržania podmienok akreditácie rozhoduje o odobratí potvrdenia o akreditácii na uskutočňovanie vzdelávacej aktivity (ďalej len „potvrdenie o akreditácii“); osoby poverené ministerstvom na výkon kontrolnej činnosti sú oprávnené vstupovať do budov a kontrolovať uskutočňovanie vzdelávacích aktivít, vyžadovať predloženie dokladov a pedagogickej dokumentácie akreditovanej vzdelávacej aktivity,
d)
vedie evidenciu o činnosti akreditačnej komisie; zverejňuje štvrťročne v publikačnom prostriedku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktorým bolo vydané alebo odobraté potvrdenie o akreditácii.
(4)
Vzdelávacia ustanovizeň je povinná predložiť ministerstvu žiadosť o akreditáciu (ďalej len „žiadosť“), ak bude uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu
a)
pre zamestnancov a volených predstaviteľov verejnej správy; obsah, rozsah a podmienky absolvovania určí príslušný orgán verejnej správy,
b)
pre účastníkov, ktorí sa pripravujú na získanie stupňa vzdelania; obsah, rozsah a podmienky absolvovania prípravy určí základná škola alebo stredná škola,
c)
na ktorú sa budú poskytovať prostriedky zo štátneho rozpočtu,
d)
ktorej absolventom bude vzdelávacia ustanovizeň vydávať osvedčenie o získanom vzdelaní podľa § 8 ods. 1.
(5)
Akreditácii podľa tohto zákona nepodliehajú vzdelávacie aktivity ustanovizní, ktoré vykonávajú vzdelávanie podľa osobitných predpisov.7)
§ 6
Akreditačná komisia
(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia ako poradný orgán ministerstva.
(2)
Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva (ďalej len „minister“); vymenúva ich na návrh ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, Národného úradu práce a profesijných organizácií z radov odborníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania. Orgány verejnej správy môžu navrhovať kandidáta na vymenovanie za člena akreditačnej komisie len zo svojich zamestnancov.
(3)
Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať zástupcu vzdelávacej ustanovizne ani iného kandidáta, ktorému by pôsobením v akreditačnej komisii mohol vzniknúť konflikt záujmov.
(4)
Akreditačná komisia posudzuje spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a predkladá ministerstvu stanovisko na vydanie potvrdenia o akreditácii; vykonáva aj ďalšie činnosti v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania, ak tak určí ministerstvo.
(5)
Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Podmienky akreditácie, doklady o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)
O akreditáciu vzdelávacej aktivity môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť,
b)
vypracuje projekt a pedagogickú dokumentáciu vzdelávacej aktivity,
c)
zabezpečí zodpovedajúci lektorský zbor pre vzdelávaciu aktivitu,
d)
zabezpečí zodpovedajúce materiálno-technické podmienky na vzdelávaciu aktivitu.
(2)
Žiadosť obsahuje názov, adresu, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne a názov vzdelávacej aktivity, pre ktorú sa požaduje vydanie potvrdenia o akreditácii. Súčasťou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až d).
(3)
Vzdelávacej ustanovizni, ktorá spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo potvrdenie o akreditácii.
(4)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov.
(5)
Potvrdenie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(6)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo vydalo potvrdenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovanú vzdelávaciu aktivitu podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých bolo potvrdenie o akreditácii vydané; predkladať všetky zmeny týkajúce sa pedagogickej dokumentácie akreditovanej vzdelávacej aktivity na schválenie akreditačnej komisii,
b)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity,
c)
predkladať akreditačnej komisii na základe výzvy časový plán a miesto uskutočňovania akreditovanej vzdelávacej aktivity,
d)
oznámiť akreditačnej komisii zmeny sídla a názvu, zrušenie a zánik vzdelávacej ustanovizne.
(7)
Ministerstvo odoberie potvrdenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň neplní povinnosti podľa odseku 6 písm. a) až d).
§ 8
Vydávanie osvedčení
(1)
Vzdelávacia ustanovizeň vydáva absolventovi vzdelávacej aktivity akreditovanej podľa tohto zákona osvedčenie o získanom vzdelaní [§ 3 písm. b)], ktoré má celoštátnu platnosť. Vzor osvedčenia o získanom vzdelaní je v prílohe. Toto osvedčenie má povahu verejnej listiny a potvrdzuje sa odtlačkom úradnej pečiatky vzdelávacej ustanovizne.
(2)
Absolventovi vzdelávania podľa § 3 písm. a) a c) sa vydáva osvedčenie o jeho absolvovaní.
(3)
Osvedčenie o získanom vzdelaní vydané absolventovi akreditovanej vzdelávacej aktivity sa vydáva na neurčitý čas.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája táto citácia:
„“.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.“.
6.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia plánujú finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom vzdelávania zamestnancov. Ak tieto organizácie získajú doplnkové zdroje financovania, financujú ďalšie vzdelávanie aj z týchto zdrojov.12)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
7.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Na postup v konaní o akreditácii sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13)
(2)
Doklady o akreditácii – kredity vydané Akreditačnou komisiou pre rekvalifikačné a vzdelávacie zariadenia pri ministerstve v rokoch 1991 až 1996 strácajú platnosť 30. júna 2002.
(3)
Doklady o akreditácii – kredity vydané Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre rekvalifikáciu v roku 1997 strácajú platnosť 31. decembra 2002.
(4)
Osvedčenia vydané absolventom akreditovaných vzdelávacích aktivít vzdelávacími ustanovizňami, ktorým bol doklad o akreditácii – kredit vydaný podľa odsekov 2 a 3, zostávajú v platnosti.
(5)
Osvedčenia vydané absolventom akreditovaných vzdelávacích aktivít vzdelávacími ustanovizňami, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii od 1. júna 1998 do 31. decembra 2001, zostávajú v platnosti.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
Čl. II
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa mení takto:
„V čl. XXII sa slová „sedemdesiatom bode“ nahrádzajú slovami „šesťdesiatom treťom bode“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 386/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.