402/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 11 a § 32 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch vydalo
výnos z 21. septembra 2001 č. 7 Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.
Výnos obsahuje zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.
Výnos nadobúda účinnosť odo dňa uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos bude uverejnený v čiastke 2/2001 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.