241/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
ZÁKON
z 30. mája 2001
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb, obcí a fyzických osôb pri tejto ochrane, zriadenie a pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „Úrad“) a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Zriaďuje sa Úrad ako ústredný orgán štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu tajomstva upraveného v osobitných predpisoch.1)
§ 2
Na účely tohto zákona je
a)
utajovanou skutočnosťou informácia alebo vec uvedená v zozname utajovaných skutočností, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“),
b)
informáciou
1.
obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu,
2.
obsah ústneho vyjadrenia,
3.
obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média,
c)
vecou
1.
hmotný nosič so záznamom informácií,
2.
výrobok,
3.
zariadenie,
4.
nehnuteľnosť,
d)
ujmou také ohrozenie alebo poškodenie záujmov Slovenskej republiky alebo záujmu, ku ktorého ochrane sa Slovenská republika zaviazala, ktorého následky nemožno odstrániť alebo možno ich zmierniť iba následným opatrením; podľa významu záujmu a závažnosti spôsobenej ujmy sa ujma člení na mimoriadne vážnu ujmu, vážnu ujmu, jednoduchú ujmu a nevýhodnosť pre záujmy Slovenskej republiky,
e)
pôvodcom utajovanej skutočnosti osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) alebo vec podľa písmena c) je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene alebo zrušení stupňa jej utajenia,
f)
oprávnenou osobou osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona,
g)
nepovolanou osobou osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený,
h)
cudzou mocou cudzí štát, orgány cudzieho štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa na riadenie alebo vykonávanie svojej moci a činnosti; cudzou mocou sú aj nadštátne organizácie, medzinárodné organizácie a združenia štátov,
i)
technickým prostriedkom zariadenie alebo systém určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností,
j)
certifikáciou činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý chrániť utajované skutočnosti,
k)
autorizáciou poverenie štátneho orgánu alebo právnickej osoby na vykonávanie činnosti pri certifikácii,
l)
certifikačnou autoritou výkon funkcie spojenej s vydávaním a overovaním digitálnych certifikátov verejných kľúčov používaných v asymetrických šifrových systémoch,
m)
digitálnym certifikátom elektronické potvrdenie slúžiace na priradenie verejného podpisového kľúča ku konkrétnemu subjektu a potvrdzujúce jeho identitu,
n)
verejným podpisovým kľúčom kryptografický kľúč využívaný na overenie elektronického podpisu,
o)
šifrovou ochranou informácií systém na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností kryptografickými metódami a prostriedkami šifrovej ochrany informácií,
p)
prostriedkom šifrovej ochrany informácií zariadenie určené na šifrovú ochranu informácií a šifrové materiály.
§ 3
(1)
Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na
a)
prísne tajné,
b)
tajné,
c)
dôverné,
d)
vyhradené.
(2)
Stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, „Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ alebo skratkami „PT“, „T“, „D“ a „V“.
(3)
Stupňom utajenia Prísne tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Stupňom utajenia Tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Tajné sú uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Stupňom utajenia Dôverné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Dôverné sú uvedené v prílohe č. 3.
(6)
Stupňom utajenia Vyhradené sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu alebo občana, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Zoznamy utajovaných skutočností
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví zoznam utajovaných skutočností; návrhy zoznamov v súlade s prílohami č. 1 až 4 tohto zákona predkladajú Úradu na vydanie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky2) (ďalej len „ústredný orgán štátnej správy“).
DRUHÁ ČASŤ
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ ZÁSADY
§ 5
Koncepcia ochrany utajovaných skutočností
(1)
Koncepcia ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky je súbor cieľov, obmedzení, požiadaviek, pravidiel a postupov, ktoré určujú spôsob a rozvoj ochrany utajovaných skutočností. Koncepciu ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh riaditeľa Úradu.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy spracúvajú koncepciu ochrany utajovaných skutočností na svoje podmienky v súlade s koncepciou ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky.
Ochrana utajovaných skutočností
§ 6
(1)
Utajovaná skutočnosť sa musí chrániť pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch.3)
(2)
Ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť.
(3)
Informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami, musia byť pri prenose technickými prostriedkami chránené prostriedkami šifrovej ochrany informácií.
(4)
Personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.
(5)
Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo pri inej manipulácii.
(6)
Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť je systém opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred neoprávnenou manipuláciou v budovách a priestoroch.
(7)
Bezpečnosť technických prostriedkov je systém opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú alebo ukladajú na technických prostriedkoch.
(8)
Priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení na ochranu utajovaných skutočností, ktoré musí zabezpečiť štátny orgán alebo právnická osoba, ktorá utajované skutočnosti odovzdáva, a právnická osoba, ktorej boli utajované skutočnosti odovzdané.
(9)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým upraví podrobnosti o personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, o bezpečnosti technických prostriedkov a o priemyselnej bezpečnosti.
§ 7
(1)
Kopírovať alebo inak rozmnožovať utajované skutočnosti možno len so súhlasom nadriadeného toho, kto utajovanú skutočnosť vyhotovil; utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike možno kopírovať alebo inak rozmnožovať len so súhlasom Úradu. Súhlas Úradu sa nevyžaduje pri utajovaných skutočnostiach postúpených Slovenskej republike podľa § 56 ods. 9.
(2)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o kopírovaní alebo inom rozmnožovaní utajovaných skutočností a podrobnosti o udeľovaní súhlasu na toto kopírovanie alebo iné rozmnožovanie.
§ 8
Zmena a zrušenie stupňa utajenia
(1)
Ak pominula potreba ochrany informácie alebo veci obsahujúcej utajované skutočnosti alebo uplynula ustanovená lehota jej utajenia, pôvodca utajovanej skutočnosti rozhodne o zmene alebo zrušení stupňa utajenia.
(2)
Uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti, ktorá má trvalú dokumentárnu hodnotu podľa osobitného predpisu,4) zabezpečí ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.
(3)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti postupu pri schvaľovaní určeného stupňa utajenia, jeho zmenách a zrušení a podrobnosti o uložení, lehotách uloženia a lehotách ochrany utajovaných skutočností uvedených v odseku 2.
DRUHÁ HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA OCHRANU
§ 9
Určenie zodpovednosti
(1)
Za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá v štátnom orgáne vedúci, v obci starosta a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“).
(2)
Ak je vedúcim podľa odseku 1 kolektívny orgán, za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá ním písomne poverená osoba.
§ 10
Úlohy a povinnosti vedúceho
(1)
Vedúci najmä
a)
určuje a zodpovedá za koncepciu ochrany utajovaných skutočností a vytvára podmienky na jej zabezpečenie,
b)
zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutočností,
c)
určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
d)
zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa,
e)
vyžaduje vyjadrenie Úradu k oprávneniu osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,
f)
určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a zrušuje takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje ich oboznamovanie s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g)
vopred oznamuje Úradu zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie štátneho orgánu alebo právnickej osoby, u ktorej sú uložené utajované skutočnosti.
(2)
Vedúci je povinný
a)
viesť evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
b)
oznamovať Úradu zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby, zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby,
c)
neodkladne oznamovať Úradu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a pokusy narušenia ochrany utajovaných skutočností,
d)
informovať Úrad o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ak obsahujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,
e)
vopred oznámiť Úradu prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorej predmetom sú utajované skutočnosti,
f)
vykonávať ďalšie opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností, ktoré vyplývajú z tohto zákona alebo z medzinárodnej zmluvy.
(3)
Vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh v rozsahu, ktorý vymedzí. Bezpečnostný zamestnanec a zamestnanec osobitného pracoviska musia mať osvedčenie Úradu o absolvovaní školenia o ochrane utajovaných skutočností.
TRETIA HLAVA
OPRÁVNENIE NA OBOZNAMOVANIE SA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI
§ 11
Predpoklady na vznik oprávnenia
(1)
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené môže vzniknúť, ak tento zákon neustanovuje inak, iba osobe navrhovanej na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“), ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
dovŕšila ustanovený vek,
d)
súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky,
e)
je bezúhonná,
f)
svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností,
g)
je bezpečnostne spoľahlivá,
h)
podľa vyjadrenia Úradu sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné,
i)
je na to určená,
j)
podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti.
(2)
Pre navrhovanú osobu, ktorá sa má oboznamovať so stupňom utajenia Vyhradené, netreba vyjadrenie Úradu.
§ 12
Vek navrhovanej osoby
(1)
Veková hranica navrhovanej osoby pre stupeň utajenia
a)
Prísne tajné je dovŕšenie najmenej 21 rokov,
b)
Tajné, Dôverné a Vyhradené je dovŕšenie najmenej 18 rokov.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na navrhované osoby vo vojenskej službe, v služobnom pomere príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, príslušníka ozbrojeného zboru alebo príslušníka Slovenskej informačnej služby (ďalej len „služobný pomer“).
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na žiakov vojenských stredných škôl.
§ 13
Bezúhonnosť navrhovanej osoby
(1)
Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za
a)
úmyselný trestný čin,
b)
trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti5) alebo za trestný čin všeobecného ohrozenia6) spáchaný z nedbanlivosti.
(2)
Navrhovaná osoba preukazuje vedúcemu svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov,7) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
§ 14
Správanie navrhovanej osoby
Za osobu, ktorá svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, sa nepovažuje ten, kto
a)
nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo požíva iné návykové látky,8)
b)
v posledných troch rokoch opakovane závažným spôsobom porušil pracovnú disciplínu alebo mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie,
c)
v posledných piatich rokoch spáchal priestupok na úseku ochrany utajovaných skutočností.
§ 15
Bezpečnostná spoľahlivosť navrhovanej osoby
(1)
Za bezpečnostne spoľahlivú osobu sa nepovažuje ten, u koho bolo zistené bezpečnostné riziko.
(2)
Za bezpečnostné riziko podľa odseku 1 sa považuje
a)
činnosť proti záujmom Slovenskej republiky v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, ekonomických záujmov štátu, činnosti štátneho orgánu alebo proti záujmom, ktoré sa Slovenská republika zaviazala chrániť podľa medzinárodných zmlúv,
b)
úmyselné porušenie právnych predpisov, v dôsledku ktorého by mohlo nastať ohrozenie záujmov Slovenskej republiky, alebo zistenie skutočností, ktoré majú vplyv na dôveryhodnosť a ovplyvniteľnosť osoby a môžu ovplyvniť schopnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach.
§ 16
Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby
(1)
Bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 11 ods. 1 na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
(2)
Podľa stupňa utajenia sa vykonáva
a)
bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené,
b)
bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia Dôverné,
c)
bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné,
d)
bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné.
(3)
Bezpečnostná previerka sa vykonáva pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred zmenou pracovného zaradenia, ak sa navrhovaná osoba bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, a pred skončením platnosti vyjadrenia podľa § 27 ods. 1, ak sa oprávnená osoba bude ďalej oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.
§ 17
Materiály na bezpečnostnú previerku
(1)
Materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len „podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje inak, sú
a)
materiály predkladané navrhovanou osobou, a to
1.
osobný dotazník,
2.
životopis,
3.
výpis z registra trestov,
4.
písomný súhlas na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a na vykonanie bezpečnostnej previerky,
5.
vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 5,
b)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
c)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby vyžiadané od ďalších štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb týkajúce sa navrhovanej osoby,
d)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z previerok vykonaných v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom,
e)
informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrhovaná osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
f)
informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom navrhovaná osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu bezpečnostných rizík.
(2)
Podkladový materiál uvedený v odseku 1 písm. a) predkladá navrhovaná osoba vedúcemu; v aktuálnom osobnom dotazníku, životopise a bezpečnostnom dotazníku osoby je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Ak ide o vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predkladá navrhovaná osoba bezpečnostný dotazník vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol oboznámiť s jej obsahom.
(3)
Podkladové materiály predložené navrhovanou osobou podľa odseku 1 písm. a), potrebné na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predloží vedúci orgánu, ktorý je príslušný vykonať bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch 1 až 4.
(4)
Výpis z registra trestov nepredkladá navrhovaná osoba, ktorá je v služobnom pomere.
Vykonávanie bezpečnostných previerok
§ 18
Bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných previerok podľa § 19 vykonáva
a)
vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,
b)
Úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa.
§ 19
(1)
Slovenská informačná služba vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak navrhovaná osoba je vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe jej príslušníkom, zamestnancom alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru.
(2)
Vojenské spravodajstvo vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak navrhovaná osoba je vo vzťahu k Vojenskému spravodajstvu jeho príslušníkom, zamestnancom alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru.
(3)
Vojenské spravodajstvo vykonáva aj bezpečnostné previerky II., III. a IV. stupňa, ak navrhovaná osoba je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu vrátane služobného pomeru k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) alebo k organizáciám, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo obrany.
(4)
Policajný zbor vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak je navrhovaná osoba príslušníkom Policajného zboru alebo jeho zamestnancom, alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru a plní alebo bude plniť úlohy kriminálneho spravodajstva.
§ 20
Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor sú oprávnené pri vykonávaní bezpečnostných previerok II., III. a IV. stupňa požadovať od štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb poskytnutie informácií podľa § 17 ods. 1 písm. b) až f) potrebných na vykonanie bezpečnostnej previerky; tieto sú povinné žiadosti v určenej lehote vyhovieť.
§ 21
Bezpečnostná previerka I. stupňa
Obsahom bezpečnostnej previerky I. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v § 17 ods. 1 písm. a) bodoch 1 až 4.
§ 22
Bezpečnostná previerka II. stupňa
Obsahom bezpečnostnej previerky II. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v § 17 ods. 1 písm. a) až c).
§ 23
Bezpečnostná previerka III. stupňa
Obsahom bezpečnostnej previerky III. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v § 17 ods. 1 písm. a) až e).
§ 24
Bezpečnostná previerka IV. stupňa
Obsahom bezpečnostnej previerky IV. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v § 17 ods. 1 písm. a) až f).
§ 25
Bezpečnostný pohovor
(1)
Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou sa vykoná, ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zistili skutočnosti, ktoré by mohli byť prekážkou na vydanie kladného vyjadrenia. V priebehu bezpečnostného pohovoru má navrhovaná osoba možnosť vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam.
(2)
Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou podľa odseku 1 vykoná ten orgán, ktorý vykonal bezpečnostnú previerku, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií.
§ 26
Vyjadrenie Úradu
(1)
Ak sa má navrhovaná osoba oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, vydáva Úrad na základe bezpečnostnej previerky vedúcemu vyjadrenie, či sa navrhovaná osoba môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia.
(2)
Úrad sa vyjadruje podľa odseku 1 do 60 dní od prijatia žiadosti vedúceho. V osobitných prípadoch, najmä ak súčasťou bezpečnostnej previerky sú stanoviská iných štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb, môže Úrad túto lehotu predĺžiť; o takomto predĺžení upovedomí vedúceho.
(3)
Ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zistí, že navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo vedome uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje v osobnom dotazníku, životopise alebo v bezpečnostnom dotazníku osoby, bezpečnostná previerka sa ukončí bez vyjadrenia. O ukončení bezpečnostnej previerky osoby bez vyjadrenia Úrad písomne informuje vedúceho; vedúci môže voči ukončeniu previerky bez vyjadrenia podať sťažnosť riaditeľovi Úradu, ktorý o sťažnosti rozhodne s konečnou platnosťou.
(4)
Ak navrhovaná osoba tvrdí, že neboli splnené podmienky pre ukončenie previerky Úradom bez vyjadrenia podľa odseku 3, môže požiadať súd o preskúmanie tohto záveru do 30 dní od doby, keď sa o tomto závere dozvedela.9) Na konanie je príslušný krajský súd podľa miesta trvalého bydliska navrhovanej osoby alebo vyšší vojenský súd, ak Úradom je Vojenské spravodajstvo.
§ 27
Platnosť vyjadrenia
(1)
Platnosť vyjadrenia Úradu podľa § 26 ods. 1 pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné je päť rokov a pre stupeň utajenia Dôverné je sedem rokov.
(2)
Úrad pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 oznámi vedúcemu zánik platnosti vyjadrenia, ak po jeho vydaní nastanú okolnosti, pre ktoré by vyjadrenie nevydal.
Určenie navrhovanej osoby
§ 28
(1)
Určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať. Jeho súčasťou je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti.
(2)
Určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky pre stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa.
(3)
Určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci až po prijatí vyjadrenia Úradu.
(4)
Určenie vedúceho štátneho orgánu za osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vykoná riaditeľ Úradu.
(5)
Určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za osobu, ktorej sa majú poskytnúť utajované skutočnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude utajované skutočnosti poskytovať; to isté sa vzťahuje aj na starostu obce.
(6)
Určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vyššieho stupňa utajenia oprávňuje na prístup k utajovaným skutočnostiam nižšieho stupňa utajenia v rozsahu, aký bol určený pre vyšší stupeň utajenia.
§ 29
(1)
Záznam o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia a vyhlásenie o jej mlčanlivosti sa pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.
(2)
Kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa so stupňom utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a kópiu vyhlásenia o jej mlčanlivosti je povinný vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec zaslať Úradu do 30 dní od určenia osoby.
§ 30
Bezpečnostný spis osoby
(1)
Úrad vedie bezpečnostný spis osoby, v ktorom sú založené podkladové materiály bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné, záznam z bezpečnostného pohovoru a poznatky z bezpečnostnej previerky.
(2)
Do bezpečnostného spisu osoby sa založí aj kópia vyjadrenia Úradu, kópia záznamu o určení osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia, kópia jej vyhlásenia o mlčanlivosti a ďalšie skutočnosti oznámené na základe tohto zákona.
(3)
Údaje z bezpečnostného spisu osoby možno využiť iba na plnenie úloh podľa tohto zákona a na účely trestného konania a priestupkového konania, ak ide o neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.
(4)
Údaje z bezpečnostného spisu osoby sú údajmi súvisiacimi s ochranou utajovaných skutočností a vzťahujú sa na ne ustanovenia osobitného predpisu o ochrane osobných údajov.10)
(5)
Bezpečnostný spis osoby, ak nie je ďalej ustanovené inak, je súčasťou evidencie Úradu podľa § 41.
§ 31
Oprávnené osoby s osobitným postavením
(1)
Oprávnenou osobu s osobitným postavením podľa tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie
a)
prezident Slovenskej republiky,
c)
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a sudca,
d)
predseda vlády Slovenskej republiky a ďalší členovia vlády, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vyšší štátny funkcionár,
e)
predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
f)
prokurátor,
g)
starosta obce,
h)
splnomocnenec na ochranu osobných údajov.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou po zvolení alebo vymenovaní do funkcie, alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa tento sľub vyžaduje podľa osobitných predpisov. Na tieto osoby sa nevyžaduje vyjadrenie Úradu a nevykonáva sa bezpečnostná previerka, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(3)
Ústredný orgán štátnej správy a obec sú povinné zaslať Úradu údaje o oprávnených osobách s osobitným postavením a zmenu údajov do 30 dní od vzniku oprávnenia alebo od zmeny údajov; ak ide o sudcov, údaje zasiela Súdna rada Slovenskej republiky.
(4)
Počas rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánu, ktorého predmetom sú utajované skutočnosti, predkladateľ a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú opatrenia na ochranu utajovaných skutočností a na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami.
(5)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o údajoch zasielaných podľa odseku 3.
§ 32
Oprávnené osoby v služobnom pomere
(1)
Osoba, ktorá sa má prijať do služobného pomeru a má sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné a osoba v služobnom pomere, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, musí spĺňať predpoklady podľa § 11.
(2)
Vznikom služobného pomeru sa osoba stáva oprávnenou osobou pre stupeň utajenia Vyhradené po oboznámení sa s povinnosťami podľa tohto zákona a podľa predpisov vydaných na jeho vykonanie.
§ 33
Oprávnené osoby v konaní pred štátnym orgánom
(1)
Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred štátnym orgánom jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie, a to najmä konateľ spoločnosti, advokát, komerčný právnik, notár, znalec, tlmočník, exekútor a audítor.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na ich právnych zástupcov11) a na ohrozeného svedka a chráneného svedka.12)
(3)
Príslušný štátny orgán, ktorý vo veci koná, musí oprávnené osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 oboznámiť s povinnosťami podľa tohto zákona a tieto osoby musia podpísať písomné vyhlásenie o mlčanlivosti pred začatím úkonu, v ktorého rámci sa majú oboznámiť s utajovanými skutočnosťami. Vyhlásenie o mlčanlivosti je súčasťou úradného spisu orgánu, ktorý vo veci koná.
(4)
Oprávnené osoby podľa odsekov 1 a 2 sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami len v rozsahu a v priestore určenom štátnym orgánom, ktorý vo veci koná.
(5)
Štátny orgán, ktorý vo veci koná, je povinný neodkladne písomne informovať Úrad a príslušný ústredný orgán štátnej správy o osobe uvedenej v odsekoch 1 a 2 a o rozsahu jej oboznámenia s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné.
Iné oprávnené osoby
§ 34
(1)
S utajovanými skutočnosťami sa môže oboznámiť aj cudzinec a občan Slovenskej republiky v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu so zahraničnou právnickou osobou, ktorá má potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, ale len v rozsahu potrebnom na prípravu, uzavieranie alebo plnenie medzinárodnej zmluvy alebo zmluvy, ktorej predmetom je plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1 sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné len po súhlase vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti, vydanom po predchádzajúcom vyjadrení Úradu; podmienka vyjadrenia Úradu sa nevyžaduje vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a k Policajnému zboru v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva.
(3)
Úrad vydá svoje vyjadrenie o cudzincovi, ktorý je občanom krajiny, ktorá má uzavretú zmluvu o ochrane vymieňaných utajovaných informácií so Slovenskou republikou, až po získaní vyjadrenia príslušného orgánu tejto krajiny o bezpečnostnej spoľahlivosti osoby.
(4)
Úrad si pred vydaním vyjadrenia o osobách podľa odsekov 1 a 3 vyžiada aj stanovisko Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré je súčasťou vyhodnotenia podkladových materiálov bezpečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa.
(5)
Vedúci alebo bezpečnostný zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí, vykoná oboznámenie oprávnenej osoby uvedenej v odseku 1 s povinnosťami podľa tohto zákona a zabezpečí podpísanie písomného vyhlásenia o jej mlčanlivosti, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(6)
Prístup k utajovaným skutočnostiam Slovenskej republiky občanom krajiny, ktorá nemá zmluvu so Slovenskou republikou o ochrane vymieňaných utajovaných informácií, je zakázaný.
§ 35
S utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené sa môžu oboznámiť osoby uvedené v § 34 ods. 1 len so súhlasom štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti utajované skutočnosti patria; tento orgán určí rozsah oboznámenia a zabezpečí podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti osoby, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 36
Zamestnanec právnickej osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorá má potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podľa § 44, a ktorý je občanom Slovenskej republiky, sa môže oboznámiť s utajovanými skutočnosťami pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom; rozsah oboznámenia s utajovanými skutočnosťami určí jej štatutárny orgán.
§ 37
Povinnosti oprávnených osôb
Oprávnená osoba je povinná
a)
zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,
b)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností,
c)
oznámiť neodkladne vedúcemu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti a spolupracovať s Úradom na objasnení príčin neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami; oprávnené osoby s osobitným postavením oznamujú neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti Úradu,
d)
oznámiť neodkladne vedúcemu zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, štátnej príslušnosti a bezúhonnosti.
§ 38
Povinnosti nepovolaných osôb
(1)
Nepovolaná osoba, ktorá získa informáciu alebo nájde vec, ktorá je utajovaná, je povinná neodkladne ju odovzdať Úradu alebo útvaru Policajného zboru; na požiadanie odovzdávajúceho vydá príjemca doklad o jej prevzatí.
(2)
Nepovolaná osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanými skutočnosťami, je povinná neodkladne to oznámiť Úradu alebo útvaru Policajného zboru a o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámila, zachovávať mlčanlivosť.
§ 39
Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti
(1)
Ak má osoba vypovedať v konaní pred štátnym orgánom, môže ju oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.
(2)
Prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas výkonu funkcie na účel uvedený v odseku 1, Národná rada Slovenskej republiky.
(3)
Generálneho prokurátora Slovenskej republiky môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas výkonu funkcie na účel uvedený v odseku 1, prezident Slovenskej republiky.
(4)
Sudcu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas výkonu funkcie na účel uvedený v odseku 1, Súdna rada Slovenskej republiky.
(5)
Členov vlády môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach na účel uvedený v odseku 1 predseda vlády Slovenskej republiky. Vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vyšších štátnych funkcionárov môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach na účel uvedený v odseku 1 ten orgán, ktorý ich do funkcie zvolil alebo vymenoval.
(6)
O oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach sa vyhotovuje písomnosť s určením účelu, rozsahu a lehoty platnosti oslobodenia.
(7)
Po zániku ústredného orgánu štátnej správy môže oslobodiť osobu od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach vedúci jeho právneho nástupcu; ak taký nie je, môže osobu oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľ Úradu.
§ 40
Zánik oprávnenia
(1)
Oprávnenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká
a)
zánikom platnosti vyjadrenia Úradu,
b)
skončením výkonu funkcie,
c)
skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo splnením zmluvného záväzku,
d)
zrušením určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim,
e)
skončením povinnej vojenskej služby,
f)
vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a urobí opatrenia na ich ochranu.
(3)
O zániku oprávnenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci a orgán uvedený v § 31 ods. 3 informovať Úrad do 30 dní od zániku tohto oprávnenia.
§ 41
Vedenie evidencií
(1)
Úrad vedie evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a evidenciu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo; to sa nevzťahuje na oprávnené osoby, ktoré sú alebo boli príslušníkmi alebo zamestnancami Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva alebo príslušníkmi, alebo zamestnancami Policajného zboru plniacimi úlohy kriminálneho spravodajstva a sú vedené v ich evidenciách.
(2)
Vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, a zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenie Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo.
(3)
Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné, sa vedie 20 rokov po zániku tohto oprávnenia.
(4)
Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, sa vedie tri roky po zániku tohto oprávnenia.
(5)
Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, sa vedie jeden rok po zániku tohto oprávnenia.
(6)
Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva a vedúci sú povinní zabezpečiť podľa osobitného predpisu10) ochranu údajov, ktoré vedú vo svojich evidenciách, pred neoprávnenou manipuláciou.
(7)
Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor plniaci úlohy kriminálneho spravodajstva a vedúci po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 3 až 5 zničia údaje uchované v evidenciách na účely ochrany utajovaných skutočností.
(8)
Evidencie Úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru vedené v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva podľa odseku 1 sú evidenciami vedenými v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností. Tieto evidencie nepodliehajú registrácii informačných systémov súvisiacej s ochranou osobných údajov.10)
ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVNICKÉ OSOBY
§ 42
Postúpenie utajovanej skutočnosti
(1)
Utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu, v ktorého pôsobnosti je utajovanou skutočnosťou podľa príslušného zoznamu utajovaných skutočností, na inú právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 44, iba na základe zmluvy a po súhlase ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí; zamestnanec právnickej osoby, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia.
(2)
Zmluva musí obsahovať zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami u právnickej osoby, vymedzenie zodpovednosti za ochranu utajovaných skutočností a rozsah kontrolných opatrení.
(3)
Pred vykonaním bezpečnostnej previerky právnickej osoby musí štátny orgán požiadať Úrad o bezpečnostnú previerku štatutárneho orgánu právnickej osoby na konkrétny stupeň utajenia štatutárneho orgánu právnickej osoby.
(4)
Postúpiť utajovanú skutočnosť z právnickej osoby podľa odseku 1 na ďalšiu právnickú osobu možno iba na základe súhlasu ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí, až po vykonaní bezpečnostnej previerky tejto ďalšej právnickej osoby.
§ 43
Bezpečnostná previerka právnickej osoby
(1)
Bezpečnostnou previerkou právnickej osoby Úrad zisťuje, či táto osoba spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 44.
(2)
Bezpečnostnú previerku právnickej osoby vykonáva Úrad na základe žiadosti vedúceho príslušného štátneho orgánu.
(3)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti obsahuje
a)
písomné odôvodnenie žiadosti,
b)
potvrdenie štátneho orgánu o pripravovanej spolupráci s právnickou osobou,
c)
vyplnený bezpečnostný dotazník právnickej osoby podľa prílohy č. 6,
d)
doklady alebo ich overené fotokópie potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku právnickej osoby,
e)
obdobie, stupeň utajenia a rozsah činnosti s utajovanými skutočnosťami vymedzený v zmluve.
(4)
Na zistenie priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby si môže Úrad vyžiadať podľa povahy veci vyjadrenie Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva alebo Policajného zboru; tieto sú povinné žiadosti vyhovieť.
(5)
Právnická osoba je povinná na zistenie priemyselnej bezpečnosti umožniť príslušníkom a zamestnancom Úradu vstup do budov a priestorov, predložiť požadované doklady a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o zisťovaných skutočnostiach.
Podmienky na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
§ 44
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre štátny orgán možno vydať iba o právnickej osobe, ktorá je
a)
spôsobilá zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností,
b)
ekonomicky stabilná,
c)
personálne spoľahlivá.
§ 45
Za spôsobilú zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností sa nepovažuje právnická osoba, ktorá nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností podľa tohto zákona.
§ 46
Za ekonomicky stabilnú sa nepovažuje právnická osoba
a)
v likvidácii,
b)
na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz,
c)
na ktorej majetok bolo povolené vyrovnanie,
d)
ktorá si neplní finančné povinnosti voči štátu, alebo
e)
opakovane neplní finančné záväzky voči iným osobám.
§ 47
(1)
Za personálne spoľahlivú sa nepovažuje právnická osoba, u ktorej bolo zistené bezpečnostné riziko.
(2)
Za bezpečnostné riziko sa považuje
a)
konanie proti záujmom Slovenskej republiky v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, chodu štátneho orgánu alebo proti záujmom, ktoré sa zaviazala Slovenská republika chrániť,
b)
zahraničný vzťah, ktorý by mohol spôsobiť ujmu zahraničnopolitickým alebo bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky,
c)
personálna nestabilita vo vedúcich funkciách alebo orgánoch právnickej osoby.
§ 48
Vydanie a zrušenie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
(1)
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby vydá Úrad štátnemu orgánu, ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže priemyselná bezpečnosť právnickej osoby; ak sa bezpečnostnou previerkou nepreukáže priemyselná bezpečnosť právnickej osoby, Úrad potvrdenie nevydá a oznámi túto skutočnosť štátnemu orgánu. Dôvody nevydania potvrdenia v oznámení neuvádza.
(2)
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti je platné najviac päť rokov odo dňa vydania; na základe žiadosti štátneho orgánu ho možno predĺžiť vždy najviac o päť rokov.
(3)
Ak Úrad zistí, že právnická osoba prestala spĺňať niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti alebo hrubým spôsobom alebo opakovane porušila povinnosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť potvrdenia a túto skutočnosť oznámi štátnemu orgánu, na základe žiadosti ktorého bolo potvrdenie vydané.
(4)
Po zrušení platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo po zániku jeho platnosti uplynutím času právnická osoba neodkladne odovzdá štátnemu orgánu utajované skutočnosti, ktoré jej štátny orgán poskytol alebo ktoré boli vytvorené v právnickej osobe.
PIATA HLAVA
FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ
Ochrana budov a priestorov
§ 49
(1)
Ochrana budov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti, sa pred prístupom nepovolaných osôb zabezpečuje
a)
mechanickým zábranným prostriedkom slúžiacim na ochranu pred prístupom nepovolaných osôb a technickým zabezpečovacím prostriedkom informujúcim o stave a narušení chráneného priestoru a
b)
fyzickou ochranou, ak sa v budovách a v priestoroch nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné.
(2)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o špecifikácii budov a priestorov a o technických podmienkach zabezpečenia budov a priestorov fyzickou ochranou podľa odseku 1.
§ 50
(1)
Na zabezpečenie ochrany budov a priestorov podľa § 49 ods. 1 písm. a) možno použiť len certifikované mechanické zábranné prostriedky alebo certifikované technické zabezpečovacie prostriedky.
(2)
Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky certifikuje Úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov.
(3)
Certifikát mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku sa udeľuje pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou jeho platnosti je dodržanie v ňom určených podmienok a pravidiel používania.
(4)
Certifikát udelený pre určitý stupeň utajenia platí aj pre nižší stupeň utajenia.
(5)
Certifikát mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné má platnosť päť rokov, pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené sedem rokov.
(6)
Náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto o certifikáciu žiada.
(7)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov a ich použití.
ŠIESTA HLAVA
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY
Prvý diel
Schvaľovanie technických prostriedkov do prevádzky, certifikácia a bezpečnostný projekt
§ 51
Schvaľovanie do prevádzky
(1)
Technické prostriedky možno používať iba tak, aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností.
(2)
Technické prostriedky možno používať iba v súlade s bezpečnostným projektom podľa § 54.
(3)
Na prácu s utajovanými skutočnosťami v štátnom orgáne, obci alebo inej právnickej osobe možno používať iba technické prostriedky schválené do prevádzky vedúcim.
(4)
Schvaľovať do prevádzky možno iba certifikované technické prostriedky.
(5)
Schválenie do prevádzky technického prostriedku na utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné má platnosť päť rokov a pre stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené sedem rokov.
(6)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o schvaľovaní technických prostriedkov do prevádzky, ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické prostriedky, na ktorých sa spracúvajú utajované skutočnosti.
§ 52
Certifikácia technických prostriedkov
(1)
Certifikáciu technických prostriedkov vykonáva Úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu technických prostriedkov; to sa nevzťahuje na technické prostriedky používané v pôsobnosti Policajného zboru v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, na ktoré vykonáva certifikáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
(2)
Podmienkou certifikácie technického prostriedku je posúdenie bezpečnostného projektu technického prostriedku.
(3)
Certifikát technického prostriedku sa udeľuje pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou jeho platnosti je dodržanie v ňom určených podmienok a pravidiel používania technického prostriedku.
(4)
Certifikát udelený pre určitý stupeň utajenia platí aj pre nižší stupeň utajenia.
(5)
Certifikát technického prostriedku pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné má platnosť päť rokov a pre stupne utajenia Dôverné a Vyhradené sedem rokov.
(6)
Náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto o certifikáciu žiada.
(7)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o postupe pri certifikácii technických prostriedkov.
§ 53
Certifikácia systémových prostriedkov
(1)
Systémová ochrana utajovaných skutočností stupňa Dôverné alebo vyšších stupňov, spracúvaných na technických prostriedkoch, sa zabezpečuje certifikovanými systémovými prostriedkami.
(2)
Certifikáciu systémových prostriedkov vykonáva Úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu systémových prostriedkov; to sa nevzťahuje na systémové prostriedky používané v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, na ktoré vydáva certifikáciu Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
(3)
Medzi certifikované systémové prostriedky patria najmä
a)
operačné systémy, ich jednotlivé verzie a modifikácie,
b)
databázové systémy,
c)
produkty na správu a prevádzku počítačových sietí,
d)
produkty na správu a prevádzku elektronickej pošty,
e)
firewally a špeciálne systémové bezpečnostné produkty,
f)
iné funkčne špecializované systémové produkty, určené na tvorbu, spracovanie, prenos alebo na uchovávanie utajovaných skutočností.
(4)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu obsahujúceho zoznam certifikovaných systémových prostriedkov.
§ 54
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky
(1)
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky určuje rozsah a spôsob ich použitia a prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú.
(2)
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky obsahuje
a)
bezpečnostný zámer,
b)
opis chránených technických prostriedkov,
c)
analýzu ochrany utajovaných skutočností z hľadiska straty, narušenia utajenia, dostupnosti, integrity a autentickosti utajovaných skutočností, klasifikovanie hlavných hrozieb pre utajované skutočnosti, možné protiopatrenia na jednotlivé hrozby z hľadiska prevencie, detekcie a eliminácie,
d)
použitie bezpečnostných štandardov a určenie iných použitých metód a prostriedkov ochrany utajovaných skutočností,
e)
špecifikáciu hrozieb zabezpečených opatreniami na ochranu a ich účinnosť,
f)
špecifikáciu hrozieb nezabezpečených opatreniami na ochranu.
(3)
Na ochranu technických prostriedkov, ak to charakter technického prostriedku umožňuje, sa používajú metódy a prostriedky ochrany podľa vydaných bezpečnostných štandardov.
(4)
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o spracúvaní bezpečnostného projektu a bezpečnostné štandardy.
Druhý diel
Autorizácia
§ 55
(1)
Úrad vydáva súhlas s autorizáciou štátneho orgánu alebo právnickej osoby na vykonávanie certifikácie technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov.
(2)
Právnická osoba, ktorá o autorizáciu žiada, musí spĺňať podmienky priemyselnej bezpečnosti.
(3)
Úrad môže vydať súhlas s autorizáciou na základe žiadosti štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ak štátny orgán alebo právnická osoba preukáže, že
a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady na vykonávanie certifikácie,
b)
má priestorové a technické vybavenie potrebné na vykonávanie certifikácie,
c)
je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti pri certifikácii,
d)
má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené svojou činnosťou.
(4)
V súhlase s autorizáciou štátneho orgánu alebo autorizáciou právnickej osoby uvedie Úrad
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo,
c)
právnu formu,
d)
meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú vedúcimi autorizovaného štátneho orgánu alebo štatutárnym orgánom autorizovanej právnickej osoby, alebo členom takéhoto štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu a rozsahu, akým konajú v mene autorizovaného štátneho orgánu alebo autorizovanej právnickej osoby,
e)
rozsah vykonávanej certifikácie,
f)
čas platnosti autorizácie.
(5)
Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná právnická osoba je pri certifikácii povinná
a)
vykonávať technické zistenia objektívne a na úrovni poznatkov vedy a techniky v čase, keď sa zistenia vykonávajú,
b)
vydávať na základe technických zistení certifikáty,
c)
neodkladne oznamovať Úradu všetky zmeny podmienok určených na autorizáciu,
d)
na základe žiadosti poskytovať rovnopisy certifikátov vrátane súvisiacich dokladov Úradu, a ak je to nevyhnutné, aj iným autorizovaným štátnym orgánom a autorizovaným právnickým osobám; zahraničným subjektom, iba ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu, ak zistí, že došlo k zmenám podmienok, na ktorých základe bol certifikát vydaný.
(6)
Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná právnická osoba je oprávnená
a)
pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej a inej dokumentácie certifikovaného prostriedku,
b)
používať na dokumentoch, ktoré podľa tohto zákona vydáva, pečiatku evidovanú Úradom,
c)
vyžadovať od objednávateľa certifikácie úhradu nákladov, ktoré sú s ňou spojené.
(7)
Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu, či ním autorizované štátne orgány a autorizované právnické osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v súhlase s autorizáciou.
(8)
Ak autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná právnická osoba prestala spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a podmienky uvedené v súhlase s autorizáciou alebo ak vo svojej činnosti porušila právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsahu činnosti, alebo ak o to autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná právnická osoba požiada, Úrad súhlas s autorizáciou zmení alebo zruší. Ak autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaná právnická osoba žiada o zrušenie autorizácie, musí to urobiť najmenej šesť mesiacov pred navrhovaným termínom zrušenia autorizácie.
SIEDMA HLAVA
OCHRANA ZAHRANIČNÝCH INFORMÁCIÍ
§ 56
Výmena utajovaných skutočností
(1)
Utajované skutočnosti chránené cudzou mocou a postúpené Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Utajované skutočnosti Slovenskej republiky sa môžu postúpiť cudzej moci len v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Výmena utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a zahraničnou osobou sa uskutočňuje v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(4)
Poskytovanie utajovaných skutočností medzi právnickými osobami Slovenskej republiky a zahraničnou osobou zabezpečuje Úrad. Pred ich poskytnutím si Úrad vyžiada stanovisko Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, ministerstva obrany a ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí; tieto sú povinné žiadosti vyhovieť.
(5)
Poskytovanie a prijímanie utajovaných skutočností sa vykonáva prostredníctvom centrálneho registra, ktorý vedie Úrad, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(6)
V súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, je Úrad a príslušný úrad iného štátu oprávnený vykonávať kontrolu ochrany vzájomne poskytnutých utajovaných skutočností.
(7)
Úrad vykonáva bezpečnostné previerky fyzických osôb a bezpečnostné previerky právnických osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s plnením úloh podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; na vydanie vyjadrenia Úradu sa vzťahujú ustanovenia § 11 až 30 a na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti sa vzťahujú ustanovenia § 43 až 48 tohto zákona. Ak je medzi fyzickými osobami aj osoba, na ktorú bola vykonaná previerka podľa § 19, vydáva vyjadrenie o takejto osobe Úrad na základe vyjadrenia poskytnutého Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom alebo Policajným zborom v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva.
(8)
Ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, postupuje sa pri vydávaní vyjadrenia pre oprávnené osoby s osobitným postavením podľa § 31 okrem prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(9)
Na poskytovanie utajovaných skutočností medzi spravodajskými službami Slovenskej republiky a spravodajskými službami iného štátu v rámci spolupráce uskutočňovanej podľa osobitného predpisu13) sa odseky 3 až 7 nevzťahujú; v takýchto prípadoch s poskytnutím utajovaných skutočností musia súhlasiť vedúci spravodajských služieb, o čom vedú evidenciu.
Registre utajovaných skutočností a medzinárodná spolupráca
§ 57
(1)
V centrálnom registri utajovaných skutočností vedenom Úradom sú evidované všetky utajované skutočnosti poskytnuté i prijaté v rámci medzinárodnej spolupráce okrem utajovaných skutočností evidovaných podľa § 56 ods. 9.
(2)
Štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce podľa odseku 1, sú povinné zriadiť po schválení vlastné registre utajovaných skutočností.
§ 58
Riadenie a koordináciu šifrovej ochrany informácií v oblasti medzinárodnej spolupráce a výmeny utajovaných skutočností vykonáva Úrad.
ÔSMA HLAVA
FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE A LETECKÉ SNÍMKOVANIE
§ 59
Zákaz fotografovania a filmovania
(1)
V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. Zákaz môže byť dočasný alebo trvalý.
(2)
O zákaze fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.
§ 60
Letecké snímkovanie a vykonávanie geodetických a kartografických prác
(1)
Na letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky a vykonávanie leteckého meračského snímkovania pre potreby správy štátnych hraníc,14) geodézie a kartografie z lietajúceho zariadenia (ďalej len „letecké snímkovanie“) sa okrem leteckého snímkovania pre potreby obrany štátu vyžaduje povolenie, ktoré vydáva Úrad až po súhlase
a)
ministerstva obrany,
b)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
d)
Slovenskej informačnej služby,
e)
Leteckého úradu Slovenskej republiky,
ktoré určia podmienky na povolenie leteckého snímkovania, ak osobitný predpis15) alebo medzinárodná zmluva,16) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(2)
Úrad si pred vydaním povolenia vyžiada stanovisko Topografickej služby Armády Slovenskej republiky a náletový plán s vyznačením priestorov, ktoré sa nesmú zverejňovať.
(3)
Žiadosť o povolenie leteckého snímkovania sa predkladá Úradu najmenej dva mesiace pred jeho plánovaným začiatkom a musí obsahovať
a)
označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá žiada o povolenie vykonať letecké snímkovanie (ďalej len „žiadateľ“),
b)
určenie vykonávateľa leteckého snímkovania s uvedením osôb, ktoré budú letecké snímkovanie vykonávať, ich rodné čísla, miesta narodenia a adresy trvalého pobytu,
c)
presné určenie a vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,
d)
určenie dátumu a času vykonania leteckého snímkovania (letový plán),
e)
účel snímkovania, na aký sa má povolenie vydať,
f)
registračnú značku, typ a druh lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie, a typ záznamového zariadenia, ktoré sa pri snímkovaní použije.
(4)
Získaný letecký snímkový materiál musí žiadateľ predložiť na posúdenie Úradu a ministerstvu obrany; takýto materiál možno využívať len s ich súhlasom.
(5)
Letecký snímkový materiál môže žiadateľ využívať počas 12 mesiacov odo dňa jeho nadobudnutia. Žiadateľ môže požiadať ministerstvo obrany o predĺženie určeného času využitia. Po skončení tohto času sa letecký snímkový materiál trvalo ukladá v archíve Topografického ústavu Armády Slovenskej republiky. Autorské práva zostávajú nedotknuté.
(6)
Letecký snímkový materiál, ktorý zobrazuje budovy, priestory a zariadenia so zákazom fotografovania, musí byť označený príslušným stupňom utajenia.
(7)
Pri geodetických a kartografických prácach, ktoré sa týkajú záujmov obrany štátu, sa postupuje podľa osobitných predpisov.15)
TRETIA ČASŤ
ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ
§ 61
Ústredný šifrový orgán
(1)
Ústredný šifrový orgán [§ 66 ods. 1 písm. c) bod 1] koordinuje a kontroluje činnosť ústredných orgánov štátnej správy na úseku šifrovej ochrany informácií. Vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ministerstvu obrany a Slovenskej informačnej službe vykonáva ústredný šifrový orgán kontrolnú činnosť len do úrovne rezortných šifrových orgánov a šifrových orgánov postavených im na roveň.
(2)
Ústredný šifrový orgán je oprávnený požadovať od ústredných orgánov štátnej správy informácie potrebné na plnenie svojich úloh.
(3)
Zamestnanci ústredného šifrového orgánu sú oprávnení v súvislosti s vykonávaním kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií vstupovať na pracoviská šifrových orgánov, ak to nevylučuje tento zákon alebo osobitný predpis.
(4)
Ak sa zistia závažné nedostatky na úseku šifrovej ochrany informácií, ústredný šifrový orgán môže zastaviť rozhodnutím prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií. Podanie rozkladu17) proti rozhodnutiu o zastavení prevádzky nemá odkladný účinok.
(5)
Prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ministerstva obrany a Slovenskej informačnej služby zastavuje ich vedúci na základe návrhu ústredného šifrového orgánu.
(6)
Prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií možno obnoviť len s písomným súhlasom ústredného šifrového orgánu a po odstránení nedostatkov, ktoré viedli k zastaveniu prevádzky.
§ 62
Rezortný šifrový orgán
(1)
Na zabezpečenie šifrovej ochrany informácií v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy si jeho vedúci s predchádzajúcim súhlasom ústredného šifrového orgánu môže zriadiť rezortný šifrový orgán.
(2)
Rezortný šifrový orgán je priamo podriadený vedúcemu ústredného orgánu štátnej správy.
(3)
Vedúci ústredného orgánu štátnej správy
a)
zodpovedá za šifrovú ochranu informácií vo svojej pôsobnosti,
b)
určuje rozsah povinností rezortného šifrového orgánu vo svojej pôsobnosti a šifrového orgánu postaveného mu na roveň,
c)
schvaľuje do prevádzky systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné,
d)
certifikuje a schvaľuje do prevádzky systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené,
e)
zastavuje prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií pri zistení nedostatkov na úseku šifrovej ochrany informácií; o zastavení prevádzky informuje ústredný šifrový orgán.
§ 63
Certifikačná autorita
(1)
Ústredný šifrový orgán na ochranu utajovaných skutočností zabezpečuje výkon funkcie certifikačnej autority.
(2)
Pri výkone funkcie podľa odseku 1 ústredný šifrový orgán
a)
vydáva digitálne certifikáty,
b)
spravuje digitálne certifikáty,
c)
poskytuje služby spojené s digitálnymi certifikátmi.
§ 64
Odborná spôsobilosť
(1)
Zamestnanec na úseku šifrovej ochrany informácií musí byť oprávnenou osobou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa tohto zákona a musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti.
(2)
Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 vydá vedúci ústredného orgánu štátnej správy osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií.
(3)
Zamestnancovi, ktorý prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1, odníme vedúci ústredného orgánu štátnej správy osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií.
§ 65
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o certifikácii a schvaľovaní do prevádzky systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ich použití, nasadení, preprave a evidencii, používaní šifrových materiálov, vedení evidencií zamestnancov na úseku šifrovej ochrany informácií a overovaní ich odbornej spôsobilosti a podrobnosti o zriaďovaní rezortného šifrového orgánu alebo jemu na roveň postaveného šifrového orgánu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ÚRADU, POSTAVENIE POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKOV ÚRADU, PÔSOBNOSŤ SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY, VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA A POLICAJNÉHO ZBORU PRI OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
§ 66
Pôsobnosť Úradu, postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov Úradu
(1)
Úrad na úseku
a)
ochrany utajovaných skutočností
1.
vypracúva koncepciu ochrany utajovaných skutočností a rozbory stavu a úrovne práce na tomto úseku,
2.
vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, obciach a v právnických osobách,
3.
vydáva zoznamy utajovaných skutočností,
4.
zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby a bezpečnostnej previerky prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, ak o to tieto osoby požiadajú,
5.
vydáva a zrušuje vyjadrenie o navrhovanej osobe,
6.
vykonáva školenie bezpečnostných zamestnancov,
7.
vydáva a zrušuje potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby,
8.
certifikuje technické prostriedky, systémové prostriedky, mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky a vydáva zoznamy certifikovaných systémových prostriedkov,
9.
autorizuje štátne orgány a právnické osoby na certifikáciu technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
10.
vydáva bezpečnostné štandardy,
11.
vykonáva znaleckú činnosť,
12.
vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností,
13.
metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností,
14.
zabezpečuje úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností v prípade zániku štátnych orgánov a právnických osôb, ktoré nemajú právneho nástupcu,
b)
ochrany zahraničných informácií
1.
plní úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami,
2.
ustanovuje zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností v súlade s pripravovanými a platnými medzinárodnými zmluvami,
3.
kontroluje dodržiavanie a plnenie medzinárodných zmlúv o výmene utajovaných skutočností,
4.
vyjadruje sa o navrhovaných osobách podľa medzinárodných zmlúv a vydáva príslušné osvedčenia,
5.
plní úlohy centrálneho registra výmeny utajovaných skutočností,
6.
vedie evidencie súvisiace s výmenou utajovaných skutočností,
c)
šifrovej ochrany informácií
1.
plní funkciu ústredného šifrového orgánu Slovenskej republiky,
2.
vypracúva koncepciu rozvoja šifrovej ochrany informácií,
3.
ustanovuje zásady šifrovej ochrany informácií,
4.
certifikuje a schvaľuje do prevádzky metódy, systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné, ak ďalej nie je ustanovené inak,
5.
odporúča alebo certifikuje a schvaľuje do prevádzky systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené,
6.
vykonáva kontrolu bezpečnosti šifrovej ochrany informácií,
7.
určuje podmienky na výber, odbornú prípravu zamestnancov a podmienky na vydávanie a odnímanie osvedčení na prácu,
8.
určuje rozsah a spôsob využívania informačného systému šifrovej ochrany informácií,
9.
vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti kryptológie a výskum, vývoj a výrobu prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
10.
určuje spôsob, rozsah a podmienky správy systémov šifrovej ochrany informácií a výroby šifrových materiálov pre systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií,
11.
vykonáva znaleckú činnosť,
12.
vedie evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií,
13.
plní funkciu gestora vládneho a zahraničného spojenia,
14.
plní funkciu gestora zabezpečovania prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
(2)
Úrad pri vykonávaní tohto zákona spolupracuje aj s národnými bezpečnostnými úradmi iných štátov a bezpečnostnými úradmi medzinárodných organizácií.
(3)
Úlohy Úradu podľa tohto zákona plnia príslušníci Úradu, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Príslušník Úradu preukazuje svoju príslušnosť k Úradu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“.
(5)
Príslušník Úradu je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
(6)
Príslušník Úradu je riaditeľom oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach zákona, aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok smerujúci proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby, ak ho nemožno odvrátiť inak.
(7)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník upustiť len vtedy, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(8)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zbraň použije. Použitie strelnej zbrane je príslušník povinný oznámiť svojmu nadriadenému.
(9)
Na plnení úloh Úradu sa môžu podieľať aj zamestnanci v pracovnom pomere, ktorého náležitosti sa upravujú osobitnými predpismi.19)
§ 67
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo
(1)
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo
a)
vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb vo svojej pôsobnosti podľa § 19,
b)
poskytuje Úradu na požiadanie informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb zo svojich evidencií,
c)
vykonáva v rámci svojej pôsobnosti na požiadanie Úradu previerky v mieste bydliska navrhovaných osôb o ich bezpečnostnej spoľahlivosti a informácie z týchto previerok poskytuje Úradu,
d)
vykonáva v rámci svojej pôsobnosti na požiadanie Úradu previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom žijú navrhované osoby, možnosti výskytu bezpečnostných rizík a informácie z týchto previerok poskytuje Úradu,
e)
poskytuje Úradu na základe jeho žiadosti informácie na zistenie priemyselnej bezpečnosti právnických osôb,
f)
schvaľuje do prevádzky a certifikuje technické prostriedky používané výlučne vo vlastnej pôsobnosti,
g)
vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností,
h)
vedie registre utajovaných skutočností poskytovaných a prijímaných v rámci medzinárodnej spolupráce,
i)
vykonáva školenie svojich bezpečnostných zamestnancov.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 sú Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo oprávnení
a)
využívať údaje zo svojich evidencií a údaje z evidencií a materiálov vzniknutých z činnosti bezpečnostných orgánov a vojenských orgánov alebo takéto údaje vyžadovať,
b)
získavať potrebné informácie od štátnych orgánov obcí a právnických osôb,
c)
uchovávať vo svojich evidenciách údaje získané pri plnení úloh podľa tohto zákona.
(3)
Slovenská informačná služba certifikuje a schvaľuje do prevádzky metódy, systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné a Tajné, ktoré sú určené na poskytovanie utajovaných skutočností Slovenskou informačnou službou spravodajským službám iných štátov v rámci spolupráce uskutočňovanej podľa osobitného predpisu; certifikáciu a schvaľovanie do prevádzky vykonáva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Úradom podľa § 65.
(4)
Vojenské spravodajstvo priebežne poskytuje Úradu zoznam oprávnených osôb, na ktoré je vykonávaná bezpečnostná previerka podľa § 19 ods. 3, zoznam osôb, ktorým oprávnenie zaniklo, a zoznam osôb, u ktorých bola bezpečnostná previerka ukončená bez vyjadrenia; obsah údajov v týchto zoznamoch je uvedený v prílohe č. 7.
§ 68
Policajný zbor
(1)
Policajný zbor
a)
poskytuje Úradu na základe jeho žiadosti informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb zo svojich evidencií,
b)
vykonáva na základe žiadosti Úradu previerky v mieste bydliska navrhovaných osôb o ich bezpečnostnej spoľahlivosti a informácie z týchto previerok poskytuje Úradu,
c)
vykonáva na základe žiadosti Úradu previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom žijú navrhované osoby, možnosti výskytu bezpečnostných rizík a informácie z týchto previerok poskytuje Úradu,
d)
poskytuje Úradu na základe jeho žiadosti informácie na zistenie priemyselnej bezpečnosti právnických osôb.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 je Policajný zbor oprávnený
a)
využívať údaje zo svojich evidencií,
b)
získavať potrebné informácie od štátnych orgánov, obcí a právnických osôb.
(3)
Policajný zbor pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva20) je pri vykonávaní bezpečnostných previerok podľa § 19 ods. 4 oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti a informačno-technické prostriedky a viesť bezpečnostné spisy svojich príslušníkov a svojich zamestnancov.
PIATA ČASŤ
KONTROLA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 69
Kontrola
(1)
Pri kontrole ochrany utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, obciach a v iných právnických osobách postupuje Úrad ako pri výkone kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,21) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Príslušníci a zamestnanci Úradu sú pri výkone kontroly oprávnení
a)
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami všetkých stupňov utajenia v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
b)
vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)
vstupovať do všetkých budov, priestorov a zariadení s osobitným režimom, v ktorých sú utajované skutočnosti,
d)
navrhnúť zrušenie platnosti vyjadrenia Úradu osobe oprávnenej oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby,
e)
vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností vrátane odňatia utajovanej skutočnosti,
f)
požadovať, aby boli v určenej lehote odstránené zistené nedostatky a zaslaná písomná správa o ich odstránení Úradu.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa okrem ustanovení písmen d) až f) vzťahuje aj na vykonávanie znaleckej činnosti a vypracúvanie odborných stanovísk.
§ 70
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí oprávnená osoba, ak poruší povinnosť podľa § 37.
(2)
Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí ďalej ten, kto
a)
ako nepovolaná osoba nezachová mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa jej stali známe,
b)
nesplní povinnosť oznámiť informáciu, o ktorej sa dozvedel, alebo povinnosť odovzdať nájdenú vec obsahujúcu utajovanú skutočnosť,
c)
poruší zákaz fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania budov, priestorov alebo zariadenia,
d)
použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
e)
uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky bez povolenia Úradu alebo poruší záujmy obrany štátu pri vykonávaní geodetických a kartografických prác.
(3)
Za priestupok možno uložiť
a)
podľa odseku 1 pokutu do 50 000 Sk alebo zákaz činnosti,
b)
podľa odseku 2 písm. a) a b) pokutu do 15 000 Sk,
c)
podľa odseku 2 písm. c), d) a e) pokutu do 50 000 Sk.
(4)
Priestupky na úseku ochrany utajovaných skutočností prejednáva Úrad.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.22)
§ 71
Správne delikty
(1)
Obec alebo iná právnická osoba poruší povinnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností, ak
a)
poskytne utajovanú skutočnosť cudzej moci v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
nevedie riadne evidenciu osôb oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
c)
neoznámi Úradu zánik oprávnenia osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami tvoriacimi stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné v lehote ustanovenej zákonom,
d)
neinformuje Úrad o určení oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,
e)
neinformuje Úrad o začatí realizácie úloh na úseku výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ktoré sú utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné,
f)
neoznámi Úradu uzatvorenie medzinárodnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorých predmetom sú utajované skutočnosti,
g)
nezabezpečí potrebné podmienky na ochranu utajovaných skutočností,
h)
nezabezpečí riadnu evidenciu, prepravu, uskladňovanie, vyraďovanie a uchovanie informácií a vecí obsahujúcich utajované skutočnosti,
i)
uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky bez povolenia Úradu alebo poruší záujmy obrany štátu pri vykonávaní geodetických a kartografických prác,
j)
poruší pri šifrovej ochrane informácií povinnosť uloženú týmto zákonom,
k)
použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
(2)
Za porušenie povinností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu v sume do 500 000 Sk a za porušenie povinností uvedených v odseku 1 písm. e) až k) možno uložiť pokutu v sume do 1 000 000 Sk.
(3)
Pri súčasnom porušení viacerých povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností uvedených v odseku 1 možno uložiť pokutu do dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2.
(4)
Za opakované porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností uvedených v odseku 1 možno v lehote dvoch rokov od právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku sumy uvedenej v odsekoch 2 a 3.
§ 72
Ukladanie pokút
(1)
Za porušenie povinností podľa § 71 uloží pokutu v správnom konaní Úrad. Pri určení pokuty Úrad prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Úrad dozvedel o porušení povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(3)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(4)
Uložením pokuty podľa § 70 a 71 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody23) ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 73
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa okrem § 61 ods. 4, § 70, § 71 a 72 nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.24)
(2)
Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, rozumie sa tým utajovaná skutočnosť.
(3)
Postavenie ústredného orgánu štátnej správy na účely tohto zákona má aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Národná banka Slovenska, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.
§ 74
Ak sa v § 10 ods. 1 písm. e) a g) a ods. 2 písm. b), c), d) a e), § 11 ods. 1 písm. h), § 26, 27, § 28 ods. 3, § 29 ods. 2, § 30 ods. 1, 2 a 5, § 34 ods. 4, § 40 ods. 1 písm. a) a ods. 3 a § 41 ods. 1 uvádza Úrad, rozumie sa tým Vojenské spravodajstvo vo vzťahu k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 19 ods. 3.
§ 75
(1)
Ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b), c), d) a e),§ 11 ods. 1 písm. h), § 26, § 28 ods. 3, § 29 ods. 2, § 30 ods. 1, 2 a 5, § 40 ods. 3, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 5 a 12, § 69 ods. 2 písm. b) a c) a § 71 ods. 1 písm. c), d), e) a k) sa nevzťahujú na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté postavenie Vojenského spravodajstva podľa § 74 a oprávnenie ústredného šifrového orgánu podľa § 61 ods. 1.
§ 76
Prechodné ustanovenia
(1)
Skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva podľa doterajších predpisov a označené ako Prísne tajné alebo Tajné zostávajú utajovanými skutočnosťami podľa tohto zákona, ak sa neurčí inak. Lehoty plynúce podľa doterajších predpisov sa považujú za lehoty podľa tohto zákona. Podania podané podľa doterajších predpisov a nevybavené do 31. októbra 2001 sa vybavia podľa tohto zákona.
(2)
Konania o uložení pokút za porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej ochrany informácií začaté pred 1. novembrom 2001 dokončí Úrad podľa doterajších predpisov.
(3)
Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na oboznamovanie sa so štátnym tajomstvom v období do 31. decembra 1996, sa považuje za oprávnenú osobu pre stupeň utajenia Prísne tajné alebo Tajné podľa tohto zákona do 31. októbra 2002, ak nenastanú iné okolnosti na zánik oprávnenia.
(4)
Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na oboznamovanie sa so štátnym tajomstvom v období po 1. januári 1997, sa považuje za oprávnenú osobu pre stupeň utajenia Prísne tajné alebo Tajné podľa tohto zákona do 31. októbra 2003, ak nenastanú iné okolnosti na zánik oprávnenia.
(5)
Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na oboznamovanie sa so služobným tajomstvom, sa považuje za oprávnenú osobu pre stupeň utajenia Dôverné alebo Vyhradené podľa tohto zákona do 31. októbra 2004, ak nenastanú iné okolnosti na zánik oprávnenia.
(6)
Osvedčenie zamestnanca na úseku šifrovej ochrany informácií vydané pred 1. novembrom 2001 sa považuje za osvedčenie zamestnanca na úseku šifrovej ochrany informácií vydané podľa tohto zákona a jeho platnosť sa končí najneskôr 31. decembra 2004.
(7)
Technické prostriedky, na ktoré boli schválené bezpečnostné projekty do 31. októbra 2001, sa považujú za technické prostriedky schválené do prevádzky podľa tohto zákona do 30. septembra 2003.
(8)
Prostriedok šifrovej ochrany informácií používaný na ochranu skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva podľa doterajších predpisov sa považuje do 31. decembra 2004 za certifikovaný prostriedok šifrovej ochrany informácií podľa tohto zákona, ak bolo rozhodnutie o schválení vydané do 31. októbra 2001.
(9)
Rezortné šifrové orgány zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za rezortné šifrové orgány zriadené podľa tohto zákona.
(10)
Ústredné orgány štátnej správy predložia do 31. augusta 2001 Úradu návrhy zoznamov utajovaných skutočností.
(11)
S prechodom pôsobnosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností a šifrovej služby z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Úrad prechádzajú na Úrad aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä okruh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prechádzajú do pracovného pomeru v Úrade.
§ 77
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 129/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov,
3.
opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. GO 25/1996 z 1. júla 1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva na prokuratúre Slovenskej republiky (oznámenie č. 236/1996 Z. z.),
4.
výnos Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/1996 z 19. septembra 1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a v pôsobnosti Rád obrán štátu (oznámenie č. 275/1996 Z. z.),
5.
výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5680/M-1996 zo 4. októbra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 294/1996 Z. z.) v znení výnosu č. 1732/M-98 z 1. decembra 1998 (oznámenie č. 381/1998 Z. z.),
6.
výnos Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 1/1996 z 8. októbra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (oznámenie č. 297/1996 Z. z.),
7.
výnos Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky č. 1/1996 z 20. septembra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva (oznámenie č. 355/1996 Z. z.),
8.
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20294/96-351 z 2. decembra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 365/1996 Z. z.),
9.
výnos Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. KM-1111/1996 zo 4. novembra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 8/1997 Z. z.),
10.
výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 1/1996 z 1. októbra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (oznámenie č. 15/1997 Z. z.),
11.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37/1996-11 z 19. decembra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (oznámenie č. 31/1997 Z. z.),
12.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 233/1997-030 z 20. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 32/1997 Z. z.) v znení výnosu č. 12/2000 zo 4. decembra 2000 (oznámenie č. 444/2000 Z. z.),
13.
výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 37/1997 Z. z.),
14.
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 89/1997-100 zo 4. februára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 39/1997 Z. z.),
15.
výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/1997-13 z 19. februára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 60/1997 Z. z.),
16.
výnos Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-4360/1996 zo 16. decembra 1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (oznámenie č. 65/1997 Z. z.),
17.
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 182/97-A zo 4. februára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (oznámenie č. 66/1997 Z. z.),
18.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 87 915 z 5. mája 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 133/1997 Z. z.) v znení výnosu č. SELP-4286 z 29. novembra 2000 (oznámenie č. 454/2000 Z. z.),
19.
výnos Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 1/1997 z 5. mája 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (oznámenie č. 141/1997 Z. z.),
20.
výnos Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1 z 10. apríla 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (oznámenie č. 228/1997 Z. z.),
21.
výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 2010/97-III/11 z 10. novembra 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 340/1997 Z. z.),
22.
výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/1997 z 9. decembra 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 378/1997 Z. z.) v znení výnosu č. 70/1998 z 23. októbra 1998 (oznámenie č. 356/1998 Z. z.), výnosu č. 9/2000 z 24. marca 2000 (oznámenie č. 113/2000 Z. z.), výnosu č. 42/2000 zo 4. septembra 2000 (oznámenie č. 295/2000 Z. z.) a výnosu č. 55/2000 z 29. novembra 2000 (oznámenie č. 434/2000 Z. z.),
23.
výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/1998 z 26. augusta 1998, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (oznámenie č. 313/1998 Z. z.),
24.
výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 1510/98-110 z 15. decembra 1998, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky (oznámenie č. 399/1998 Z. z.),
25.
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1999 z 30. októbra 1998, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 36/1999 Z. z.),
26.
výnos Slovenskej informačnej služby č. 25/385-7/99 z 11. októbra 1999, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby (oznámenie č. 258/1999 Z. z.) v znení výnosu č. 77-33/534-500 z 8. novembra 2000 (oznámenie č. 376/2000 Z. z.),
27.
výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 280.739/2000-6101 zo 7. júla 2000, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 235/2000 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 52/1998 Z. z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch sa mení a dopĺňa takto:
V § 40 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ochrany utajovaných skutočností, alebo“.
Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmena d), e) a f).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č.143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z. a zákona č. 136/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 písm. a) sa vypúšťajú slová „ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu“.
2.
V § 20 ods. 1 sa bodka za písmenom j) nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno k), ktoré znie:
„k)
Národný bezpečnostný úrad.“.
3.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4.
V § 20 ods. 5 a 6 sa za slová „úradu vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ Národného bezpečnostného úradu“ v príslušnom tvare.
5.
Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26c
Národný bezpečnostný úrad
Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu.“.
Čl. IV
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z. a zákona č. 464/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „príslušníkov Slovenskej informačnej služby,“ vkladajú slová „príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „príslušník informačnej služby“),“ vkladajú slová „príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“),“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za slová „príslušníkov informačnej služby“ vkladajú slová „a príslušníkov bezpečnostného úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a príslušník bezpečnostného úradu“.
4.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladá čiarka a slová „Národný bezpečnostný úrad“.
5.
V § 1 ods. 4 písm. b) sa za slová „Slovenskej informačnej služby“ vkladajú slová „alebo Národného bezpečnostného úradu“.
6.
V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slová „riaditeľ Slovenskej informačnej služby“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ Národného bezpečnostného úradu“.
7.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú prísahu, ktorá znie:
„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národného bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť záujmy Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.
8.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „nevzťahujú na“ vkladajú slová „Národný bezpečnostný úrad a na“.
9.
V § 86 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
10.
V § 206 ods. 3 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
11.
V § 208 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
12.
V § 217 ods. 2 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
13.
§ 230 znie:
㤠230
Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe neuplatňujú.“.
14.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z. z. nadpis tretej časti znie:
„NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14, písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74 a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III bodov 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné
1.
Komplexné plány uvádzania Slovenskej republiky do brannej pohotovosti a komplexné plány a dokumentácia zabezpečenia jej obrany.
2.
Súhrnné údaje o mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti ozbrojených síl, príprave obrannej infraštruktúry, plán na obranu štátu, operačná a bojová dokumentácia.
3.
Súhrnné údaje o mobilizačnej pripravenosti ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby.
4.
Súhrnné údaje o výstavbe ozbrojených síl Slovenskej republiky.
5.
Koncepcia mobilizačného rozvinutia ozbrojených síl Slovenskej republiky, súhrnné údaje o ich dopĺňaní osobami a prostriedkami, celkový prehľad o hmotných rezervách a mobilizačných rezervách, o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu a o ich rozmiestnení, materiálno-technické zabezpečenie mobilizácie, súhrnné údaje o konvenčnej výzbroji, technike a dislokácii aktívnych a neaktívnych miest velenia.
6.
Súhrnné údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, o organizácii bezpečnostných systémov v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
7.
Plány spojenia pri uvádzaní vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, údaje o telekomunikačných okruhoch prenajatých a zriadených pre potreby obrany a bezpečnosti štátu.
8.
Katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch zariadení na obranu štátu a ostatných účelových zariadení v súradnicovom systéme 1942.
9.
Súhrnné údaje o vojenskej výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky.
10.
Súhrnné údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení.
11.
Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti.
12.
Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení rádioelektronickej ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov.
13.
Súhrnné informácie a materiály spravodajských služieb o ich úlohách, organizácii, zložení a personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov, zabezpečenie činnosti a evidencie vedené spravodajskými službami.
14.
Použitie informačno-technických prostriedkov, informačno-operatívnych prostriedkov a operatívno-pátracej činnosti v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, prehľady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia v príslušných štátnych orgánoch.
15.
Súhrnné údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, výroby, prevádzky, ochrany, kľúčového hospodárstva, topológie sietí a kryptologicko-technických rozborov systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
16.
Zásady šifrovej ochrany informácií a údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, ako aj systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné.
17.
Súhrnné údaje výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, špeciálne formy a metódy kryptológie používané v šifrovej ochrane informácií.
18.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
19.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia PRÍSNE TAJNÉ (TOP SECRET) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
20.
Súhrnný krízový plán Slovenskej republiky.
21.
Údaje o príprave zásadných menových opatrení.
Príloha č. 2 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Tajné
1.
Plány uvádzania vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, mobilizačné plány, plány činnosti útvarov (zariadení), ktoré plnia bojové úlohy v mieri.
2.
Prehľady o vojenských prepravách a podklady na ich realizáciu v čase brannej pohotovosti štátu.
3.
Vybrané údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby.
4.
Čiastkové úlohy vedecko-technického rozvoja výzbroje a ostatnej techniky, výskumné a vývojové práce dôležité pre obranu a bezpečnosť štátu.
5.
Technické riešenia a ich zdokonalenia dôležité pre obranu a bezpečnosť, ktoré treba utajiť pre iný dôležitý záujem štátu.
6.
Súhrnná dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu s uvedením podrobného priebehu a presného určenia všetkých koncových bodov.
7.
Celkový prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk a dislokácia riadiacich orgánov ústredných orgánov štátnej správy.
8.
Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zariadení, ich dislokácia.
9.
Súhrnné údaje o špeciálnych psychologických operáciách.
10.
Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií, súhrnné údaje materiálno-technického a finančného zabezpečenia, formy a metódy činnosti šifrovej služby a jej organizačná štruktúra.
11.
Koncepcia rozvoja, vybrané časti informačného systému, vybrané dokumenty a predpisy šifrovej ochrany informácií.
12.
Formy a metódy kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
13.
Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane konverznej a kódovacej tabuľky.
14.
Informácie, dokumenty, materiály spravodajských zložiek o ich organizácii, zložení, personálnych veciach, úlohách a zabezpečení ich činnosti.
15.
Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty a výsledky spravodajskej činnosti vrátane analytickej a informačnej činnosti.
16.
Mimoriadne opatrenia pri colnej kontrole vykonávanej v rámci Slovenskej republiky, zameranej na ochranu bezpečnosti a ekonomických záujmov.
17.
Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia.
18.
Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií, špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho významu.
19.
Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany diplomatických a konzulárnych misií.
20.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
21.
Údaje o výsledkoch spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti.
22.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia TAJNÉ (SECRET) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
23.
Údaje o vojenskej výrobe a úlohy vojenskej vedy a techniky.
24.
Údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení.
25.
Krízový plán ústredného orgánu štátnej správy.
26.
Súhrnné údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za ústredný orgán štátnej správy a za Slovenskú republiku.
27.
Súhrnné údaje o technológii zabezpečenia a systémov ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu.
28.
Umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a peňažných prostriedkov v cudzej mene.
29.
Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do I. kategórie.25)
30.
Špeciálna výroba a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky z cenového hľadiska, riešenie sporov pri ponukových cenách týchto výkonov, kontrola cien a vedenie súhrnnej evidencie.
31.
Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb.
32.
Krízový štatistický informačný systém.
33.
Evidencie Národného bezpečnostného úradu súvisiace s ochranou utajovaných skutočností.
Príloha č. 3 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Dôverné
1.
Vybrané údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, osobitnom programovom a technickom vybavení v oblasti automatizácie a organizácii bezpečnostných systémov v ozbrojených silách.
2.
Čiastkové údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
3.
Čiastkové údaje o objektoch osobitnej dôležitosti a ďalších objektoch využiteľných pre potreby obrany a bezpečnosti a zabezpečenie ich ochrany.
4.
Organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, schválené na obdobie brannej pohotovosti štátu.
5.
Vybrané údaje o výskume, vývoji, výrobe a prevádzke systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
6.
Organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia.
7.
Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií.
8.
Vybrané údaje o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho a hospodárskeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel.
9.
Vybrané údaje prevádzky špeciálneho spojenia.
10.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
11.
Schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
12.
Údaje medzinárodnej spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti.
13.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia DÔVERNÉ (CONFIDENTIAL) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
14.
Čiastkové údaje o vojenskom výskume a výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky.
15.
Čiastkové informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných z hľadiska národnej bezpečnosti strategických materiálov, technológií a zariadení.
16.
Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť.
17.
Krízové plány orgánov štátnej správy a krízové plány subjektov určených ústrednými orgánmi štátnej správy.
18.
Kapitoly I až VI krízového plánu.
19.
Čiastkové prehľady o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravovaných na brannú pohotovosť štátu.
20.
Čiastkové informácie o technológii zabezpečenia a systémoch ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu.
21.
Určené údaje o preprave jadrových materiálov a rádioaktívneho odpadu zaradeného do II. kategórie.26)
22.
Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb.
23.
Režimové opatrenia v objektoch osobitnej dôležitosti.
24.
Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti obrany a bezpečnosti.
25.
Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov s celoštátnou pôsobnosťou so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti.
26.
Mapové podklady a údaje o území, údaje bázy dát súvisiacej s tvorbou lesného hospodárskeho plánu, údaje o vojenskej stavebnej činnosti, údaje konkrétneho vojenského využitia a evidencie pohybu osôb a techniky, týkajúce sa území určených na zabezpečovanie obranyschopnosti štátu i vo vzťahu k ochrane životného prostredia.
Príloha č. 4 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené
1.
Čiastkové údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za subjekt hospodárskej mobilizácie.
2.
Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh, mierových misií a krízových opatrení.
3.
Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany.
4.
Údaje o opatreniach na potláčanie trestnej činnosti, vyhodnotenie informácií a poznatkov.
5.
Organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných zborov.
6.
Vybrané údaje súvisiace s činnosťou spravodajských zložiek.
7.
Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov, zahraničných delegácií a diplomatických a konzulárnych misií.
8.
Plány krízových opatrení subjektu hospodárskej mobilizácie, vojnová organizácia subjektu hospodárskej mobilizácie, účelová informácia z krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie a metodický pokyn jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
9.
Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do III. kategórie.27)
10.
Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov, ak to ich charakter vyžaduje.
11.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia VYHRADENÉ (RESTRICTED) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
12.
Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly.
13.
Údaje, mapové podklady a doklady slúžiace na vypracovanie priebežných ročných a záverečných správ o sanačných prácach na územiach určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu a vo vojenských objektoch.
14.
Informácie a výsledky opatrení a výskumov v oblasti disciplíny, hodnotových orientácií a psychodiagnostických vyšetrení príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných zborov.
15.
Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom, ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania.
Príloha č. 5 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Bezpečnostný dotazník osoby
A.
Všeobecná časť
1.
Meno, priezvisko, titul, vedecká hodnosť.
2.
Dátum a miesto narodenia, rodné číslo.
3.
Adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu.
4.
Rodinný stav.
5.
Štátna príslušnosť, prípadne ďalšia štátna príslušnosť, zmeny štátnej príslušnosti.
6.
Číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, miesto jeho vydania.
7.
Ak ide o cudzinca, pobyty v Slovenskej republike dlhšie ako 30 dní v posledných siedmich rokoch.
8.
Vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl.
9.
Jazykové vedomosti.
10.
Zamestnanie, sídlo zamestnávateľa.
11.
Prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením.
12.
Vykonávanie podnikateľskej činnosti.
13.
Ak ide o vojaka, miesto a doba základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, dosiahnutá hodnosť.
14.
Ak ide o príslušníka Policajného zboru, miesta a doba výkonu služby, dosiahnutá hodnosť.
15.
Osobné údaje manžela (manželky), druha (družky), detí, rodičov, súrodencov – meno, priezvisko i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, zamestnanie.
16.
Všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe.
17.
Postih za priestupok, iný správny delikt v posledných piatich rokoch.
18.
Či je alebo bola závislá od požívania alkoholických nápojov.
19.
Či užíva alebo užívala omamné alebo psychotropné látky.
20.
Majetkové pomery, finančné záväzky nad 100 000 Sk (aké, komu).
21.
Nariadené exekučné rozhodnutia v posledných siedmich rokoch.
22.
Rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami do súčasnosti.
23.
Kontakty a väzby na bývalé a súčasné spravodajské a výzvedné služby cudzej moci, poznatky o záujme špeciálnych služieb o navrhovanú osobu.
24.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.
B.
Doplnková časť vyplňovaná len pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné
1.
Osobné údaje ďalších rodinných príslušníkov – rodičov manžela (manželky), druha (družky) a súrodencov manžela (manželky), druha (družky) – meno, priezvisko i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, zamestnanie.
2.
Príslušnosť a vzťahy k občianskym združeniam, hnutiam, stranám, náboženským spoločenstvám, domácim a zahraničným organizáciám.
3.
Meno a adresa dvoch osôb, ktoré poznajú navrhovanú osobu a môžu sa vyjadriť o údajoch v bezpečnostnom dotazníku (nemôžu to byť rodinní príslušníci a osoby, s ktorými udržujú dôverné vzťahy, napr. vedú majetkové záležitosti).
4.
Pobyty v zahraničí dlhšie ako 30 dní po dosiahnutí veku 18 rokov – súkromné, služobné, zárobkové.
5.
Zdravotný stav a absolvované psychiatrické vyšetrenia a liečenia.
Príloha č. 6 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Bezpečnostný dotazník právnickej osoby
Bezpečnostný dotazník právnickej osoby obsahuje
1.
názov právnickej osoby,
2.
adresu právnickej osoby,
3.
právnu formu podnikania,
4.
rok vzniku právnickej osoby,
5.
sídlo právnickej osoby,
6.
identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, adresu správcu dane,
7.
bankové spojenie,
8.
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,
9.
kópiu živnostenského listu,
10.
predchádzajúce sídla spoločnosti,
11.
osobné údaje štatutárneho orgánu,
12.
meno, priezvisko a rodné číslo osoby, u ktorej je predpoklad, že sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.
Príloha č. 7 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Obsah údajov v zoznamoch podľa § 67 ods. 4
A.
Zoznam oprávnených osôb, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 19 ods. 3, obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
miesto a dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátnu príslušnosť,
5.
bydlisko,
6.
zamestnanie, funkciu,
7.
stupeň bezpečnostnej previerky,
8.
dátum začatia a ukončenia bezpečnostnej previerky,
9.
číslo a dátum vydania vyjadrenia Vojenského spravodajstva.
B.
Zoznam osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
miesto a dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
dátum a dôvod zániku.
C.
Zoznam osôb, u ktorých bola bezpečnostná previerka ukončená bez vyjadrenia, obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
miesto a dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátnu príslušnosť,
5.
bydlisko,
6.
zamestnanie, funkciu,
7.
stupeň bezpečnostnej previerky,
8.
dátum začatia a ukončenia previerky,
9.
dôvod ukončenia previerky.
1)
Napríklad § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 23, 23a, 23b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, § 116 ods. 2 a § 124 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
8)
§ 89 ods. 11 Trestného zákona.
10)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
11)
Napríklad § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
12)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
14)
Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
16)
Napríklad Zmluva o otvorenom nebi, ktorú Česká a Slovenská Federatívna Republika ratifikovala 26. novembra 1992.
17)
§ 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
18)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/1965 Zb. a Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb.
25)
Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
26)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov.
27)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z.