2/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2000
o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 nariaďuje:
§ 1
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 sa vykoná od 19. mája 2001 do 10. júna 2001.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.