Predpis bol zrušený predpisom 407/2010 Z. z.

16/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2001 do 14.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 30. decembra 2000,
ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
(1)
Týmto opatrením sa vyhlasuje rozšírená Klasifikácia zamestnaní (ďalej len „klasifikácia“) na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov, vypracovaná podľa medzinárodnej klasifikácie Organizácie Spojených národov ISCO-88 a podľa medzinárodnej klasifikácie Európskeho spoločenstva ISCO-88 (COM).
(2)
Predmetom klasifikácie je činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva a ktorá je zdrojom jeho hlavných pracovných príjmov.
§ 2
(1)
Zásady pri zatrieďovaní zamestnaní podľa klasifikácie, systém kódovania klasifikácie a zoznam skratiek používaných v klasifikácii sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Hlavné triedy a triedy klasifikácie podľa kódov sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Prevodník rozšírenej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Abecedný zoznam zamestnaní s kódmi rozšírenej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 4.
§ 3
Zrušuje sa § 2 písm. h) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.
Peter Mach v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.
ZÁSADY PRI ZATRIEĎOVANÍ ZAMESTNANÍ PODĽA KLASIFIKÁCIE, SYSTÉM KÓDOVANIA KLASIFIKÁCIE A ZOZNAM SKRATIEK POUŽÍVANÝCH V KLASIFIKÁCII
Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.
HLAVNÉ TRIEDY A TRIEDY KLASIFIKÁCIE PODĽA KÓDOV
Príloha č. 3 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.
PREVODNÍK ROZŠÍRENEJ KLASIFIKÁCIE
Príloha č. 4 k opatreniu č. 16/2001 Z. z.
ABECEDNÝ ZOZNAM ZAMESTNANÍ S KÓDMI ROZŠÍRENEJ KLASIFIKÁCIE