72/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.2000 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. februára 2000,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 4 sa pripája ďalší riadok, v ktorom sa dopĺňa číselný znak klasifikácie produkcie „34.10.4“ a text „Motorové vozidlá na nákladnú dopravu“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.