343/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
štátneho podniku,1) štátneho peňažného ústavu1a) alebo Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Predkladateľ posúdi žiadosť z hľadiska súladu s rozvojovým programom vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z hľadiska účelu poskytnutia štátnej záruky a jej rozsahu podľa osobitného predpisu,5a) z hľadiska ekonomickej návratnosti projektu a rizika vplyvu na štátny rozpočet. Predkladateľ predloží vláde návrh na prevzatie štátnej záruky so svojím odporúčaním, so stanoviskom Úradu pre štátnu pomoc podľa osobitného predpisu5a) a s návrhom zmluvy medzi predkladateľom a žiadateľom o podmienkach ručenia podľa § 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na základe žiadosti žiadateľa, ktorý je štátnym podnikom alebo akciovou spoločnosťou uvedenou v § 2 písm. b), alebo inou právnickou osobou uvedenou v § 2 písm. d), môže vláda na návrh predkladateľa rozhodnúť o znížení výšky úroku návratnej finančnej výpomoci. Žiadosť musí obsahovať najmä údaje o očakávaných výsledkoch hospodárenia a výhľadových finančných tokoch. Podmienkou schválenia žiadosti je zabezpečenie splácania záväzkov žiadateľa vrátane návratných finančných výpomocí podľa § 6 ods. 6 zákona.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.