196/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
ZÁKON
z 19. mája 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 1 znie:
(1)
Regulácia cien je určenie ceny alebo usmerňovanie dohodovania cien cenovými orgánmi, ktorými sú ministerstvo, v rozsahu podľa § 20 okresné úrady a v prípadoch podľa odseku 3 písm. d) iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis6a) (ďalej len „iný orgán štátnej správy“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „Ministerstvo reguluje“ nahrádzajú slovami „Cenové orgány regulujú“.
3.
V § 7 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová „alebo iným orgánom štátnej správy“.
4.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová „alebo iným orgánom štátnej správy“.
5.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo iný orgán štátnej správy“.
6.
V § 9 ods. 3 v treťom a siedmom riadku sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „alebo inému orgánu štátnej správy“.
7.
V § 9 ods. 4 v prvej, druhej a v tretej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo iný orgán štátnej správy“.
8.
V § 9 ods. 5 sa za slovo „ministerstva“ vkladajú slová „alebo iného orgánu štátnej správy“.
9.
V § 9 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo iný orgán štátnej správy“.
10.
V § 11 odsek 1 znie:
(1)
Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 9 ustanovuje ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy rozhodnutím o regulácii cien. Ministerstvo rozhodnutie o regulácii cien uverejňuje vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky9a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní. Iný orgán štátnej správy rozhodnutie o regulácii cien uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.“.
11.
V § 16 odsek 2 znie:
(2)
Cenovú kontrolu podľa tohto zákona je oprávnené vykonávať ministerstvo, v rozsahu podľa § 20 okresné úrady, správy finančnej kontroly,12) Slovenská obchodná inšpekcia a pri prirodzených monopoloch iný orgán štátnej správy (ďalej len „cenové kontrolné orgány“).“.
12.
V § 17 ods. 1 písm. c) a d) sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová „alebo iným orgánom štátnej správy“.
13.
V § 19 ods. 1 sa slová „obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „iný orgán štátnej správy“.
14.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3)
Proti rozhodnutiu v prvom stupni iného orgánu štátnej správy o porušení cenovej disciplíny možno podať opravný prostriedok na súd.“.
15.
V § 20 ods. 1 sa slová „obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „iný orgán štátnej správy“.
16.
V § 20 ods. 3 sa slovo „Obvodné“ nahrádza slovom „Okresné“.
17.
V § 20 odsek 4 znie:
(4)
Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien pri prirodzených monopoloch podľa odseku 2 písm. b) až h).“.
18.
V ďalšom texte zákona sa vypúšťajú slová „obvodné úrady“, „a obvodné úrady“ a „alebo obvodné úrady“ vo všetkých tvaroch.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.