293/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
ZÁKON
z 2. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 337/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno n) znie:
„n)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“.
2.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
investičnú výstavbu,
b)
regionálny rozvoj,
c)
bytovú politiku,
d)
stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,
e)
verejné práce,
f)
verejné obstarávanie,
g)
koncesné obstarávanie,
h)
stavebné výrobky,
i)
export stavebných prác.“.
3.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Ministerstvo školstva
(1)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné školy, stredné školy a vysoké školy, pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, pre vedu a techniku, pre oblasť informatiky, pre štátnu starostlivosť o mládež a pre šport.“.
4.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
5.
§ 20b sa vypúšťa.
6.
V § 21 sa vypúšťajú slová „a pre oblasť informatiky“.
7.
V § 35 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:
„d)
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky.“.
8.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
(1)
Doterajšia pôsobnosť Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky vo veciach programovania stratégie rozvoja vedy a techniky prechádza na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a vo veciach regionálneho rozvoja prechádza na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2)
Doterajšia pôsobnosť Štatistického úradu Slovenskej republiky v oblasti informatiky prechádza na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
(3)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999 s výnimkou § 13 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.