263/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
ZÁKON
zo 14. septembra 1999
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
§ 1
Tento zákon ustanovuje
a)
postup obstarávateľov pri získavaní výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj, stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby, finančných služieb, právnych služieb, remeselných služieb a ďalších služieb a výkonov,
b)
metódy a postupy verejného obstarávania, ktoré sa používajú pri uzatváraní zmlúv,
c)
zriadenie a pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
§ 2
(1)
Obstarávatelia sú povinní pri uzatváraní zmlúv používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
(2)
Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa vzťahuje na obstarávanie
a)
výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len „tovar“),
b)
stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby (ďalej len „práce“),
c)
finančných služieb, právnych služieb, remeselných služieb a ďalších služieb (ďalej len „služby“),
d)
výkonov
uhrádzaných obstarávateľmi, a to bez ohľadu na to, či tovar, práce a služby obstarávajú na plnenie svojich úloh alebo na vlastnú prevádzku.
(3)
Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzatváranie zmlúv,
a)
ktorých predmet tvoria skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva,
b)
ktorých predmetom je dodanie tovarov alebo uskutočnenie prác, alebo poskytnutie služieb, pri ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia,
c)
postupom podľa medzinárodnej dohody, ak ich predmetom je dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb na spoločné používanie zmluvných strán alebo na využívanie projektu podľa tejto medzinárodnej dohody,
d)
o umiestnení cudzích vojsk na území Slovenskej republiky,
e)
v súlade s postupmi určenými medzinárodnou organizáciou,
f)
počas brannej pohotovosti štátu,
g)
ktorými by sa mohli porušiť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodné záväzky“),
h)
ktorých predmetom je dodanie tovarov, ktoré sú vyňaté zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ak obstarávateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
i)
ktorých predmetom je nadobúdanie, produkcia a koprodukcia rozhlasových a televíznych programov,
j)
o vysielacích časoch rozhlasového a televízneho vysielania,
k)
o poskytovaní hlasových a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom,
l)
týkajúcich sa právnych služieb v rozhodcovských veciach alebo arbitrážnych veciach,
m)
ktorých predmetom je emisia, predaj, nákup a prevod cenných papierov,
n)
na finančné služby poskytované Národnou bankou Slovenska,
o)
ktorých predmetom je plnenie úloh výskumu a vývoja zo strany obstarávateľa podľa § 3 ods. 2, ak sa výskum alebo vývoj vykonáva len pre potreby obstarávateľa a ten ho v plnom rozsahu financuje,
p)
ktorých predmetom je nadobúdanie tovarov a služieb, a súčet cien rovnakého druhu tovaru alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je najviac 500 000 Sk, a to
1.
v priebehu kalendárneho roka alebo
2.
počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
r)
ktorých predmetom je poskytovanie výkonov, ak súčet všetkých odmien a cien za ne je najviac 500 000 Sk,
s)
ktorých predmetom je dodanie prác, ktorých úhrnná cena bez dane z pridanej hodnoty počas trvania zmluvy je najviac 1 000 000 Sk,
t)
ktorých predmetom je obstarávanie tovarov, prác a služieb súvisiacich so správou a prevádzkou majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zahraničí vykonávanou zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky,
u)
ktorých predmetom je nadobúdanie knižničných fondov,
v)
ktorých predmetom je nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a k nim súvisiacich práv priamo bez sprostredkovateľa,
x)
ktorých predmetom je prevod správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v nepodnikateľskej sfére,
y)
ktorých obsahom je vznik, zmena alebo zánik pracovného pomeru alebo iného pracovného vzťahu.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nadobúdanie
a)
tovaru získaného vlastnou výrobou alebo činnosťou obstarávateľov na základe výhradného práva,
b)
umeleckých, historických alebo zbierkových predmetov na dražbách alebo exekúciou.
Vymedzenie niektorých pojmov
§ 3
Obstarávateľ
(1)
Obstarávateľom je
a)
štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a štátny účelový fond,
b)
obec, rozpočtová organizácia obce a príspevková organizácia obce,
c)
zdravotná poisťovňa,1)
d)
právnická osoba zriadená zákonom ako verejnoprávna inštitúcia.2)
(2)
Obstarávateľom je aj právnická osoba, na ktorú má štát alebo obec rozhodujúci vplyv a ktorá
a)
podniká v energetických odvetviach výrobou, výkupom a rozvodom elektriny, plynu a tepla a tranzitom elektriny a plynu,3)
b)
podniká vo vodnom hospodárstve výrobou a prevádzkou verejných rozvodov pitnej vody,
c)
podniká v geologických činnostiach a v banských činnostiach zisťovaním výskytu a ťažbou ropy, zemného plynu, uhlia a iných pevných palív,
d)
podniká v civilnom letectve zriaďovaním a prevádzkovaním verejných letísk a leteckých pozemných zariadení,4)
e)
podniká vo vnútrozemskej plavbe udržiavaním vodnej cesty a zriaďovaním a prevádzkovaním verejných prístavov a zariadení vodnej cesty,5)
f)
spravuje diaľnice, cesty a miestne komunikácie,6)
g)
podniká v cestnej doprave prevádzkovaním verejnej pravidelnej autobusovej dopravy,7)
h)
prevádzkuje železničnú dopravnú cestu,8)
i)
podniká prevádzkovaním dopravy na dráhach,9)
j)
obstaráva a spravuje telekomunikačné zariadenia jednotnej telekomunikačnej siete,
k)
podniká v telekomunikáciách poskytovaním verejných telekomunikačných služieb,10)
l)
vykonáva činnosti vyplývajúce z poštovej výhrady štátu.11)
(3)
Rozhodujúcim vplyvom štátu alebo obce na právnickú osobu podľa odseku 2 sa rozumie, že
a)
právnická osoba vykonáva svoju činnosť s použitím majetku štátu alebo majetku obce na základe nájmu, výpožičky alebo správy majetku, alebo
b)
väčšinu akcií právnickej osoby alebo väčšinový obchodný podiel na právnickú osobu vlastní štát alebo obec, alebo
c)
štát alebo obec vymenúva viac ako polovicu členov správnych orgánov alebo kontrolných orgánov tejto právnickej osoby.
§ 4
Uchádzač
Uchádzačom je podnikateľ,12) ktorý si vyžiadal alebo obdržal súťažné podklady a predložil ponuku alebo výkon.
§ 5
Záujemca
Záujemcom je podnikateľ, ktorý prejavil záujem o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
§ 6
Zmluvy
(1)
Zmluvou, na ktorej uzatváranie sa vzťahuje povinnosť používať metódy a postupy verejného obstarávania, je, ak ide o
a)
dodanie tovaru – kúpna zmluva, ako aj každá iná zmluva, z ktorej vyplýva dodanie tovaru pre obstarávateľa; môže zahŕňať aj práce a služby súvisiace s dodaním tovaru, najmä montáž u obstarávateľa a spustenie prevádzky, ak predpokladaná cena týchto prác a služieb nepresahuje predpokladanú cenu dodávaného tovaru,
b)
uskutočnenie prác – zmluva o dielo, ako aj každá iná zmluva, z ktorej vyplýva dodanie stavebných prác pre obstarávateľa, ako aj ďalších prác spojených so zhotovením stavby, zmenou stavby a odstraňovaním stavby,
c)
poskytnutie služby – zmluva o dielo, ako aj každá iná zmluva, z ktorej vyplýva poskytnutie služby obstarávateľovi a nie je uvedená v písmene a) alebo b).
(2)
Obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú zmluvu. Rámcovou zmluvou sa rozumie každá zmluva podľa odseku 1, ktorá upravuje
a)
predmet verejného obstarávania,
b)
cenu tovaru, prác alebo služieb alebo spôsob určenia ich ceny,
c)
predpokladané množstvo tovaru alebo predpokladaný rozsah prác alebo služieb,
d)
spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv, ktoré sa majú uzatvoriť počas platnosti rámcovej zmluvy.
(3)
Zmluvy podľa odsekov 1 a 2 musia byť uzavreté v písomnej forme, inak sú neplatné.
§ 7
Predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania
(1)
Predbežným oznámením sa rozumie zverejnenie všeobecnej informácie o zámere obstarávateľa uzavrieť zmluvu.
(2)
Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania sa rozumie zverejnenie základných informácií, najmä o
a)
obstarávateľovi,
b)
predmete verejného obstarávania,
c)
type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,
d)
lehotách a podmienkach určených obstarávateľom.
§ 8
Zábezpeka
(1)
Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou.
(2)
Zábezpekou je
a)
poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo
b)
zriadenie záložného práva, alebo
c)
zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa.
(3)
Ak ide o zriadenie záložného práva na cenné papiere, možno ho zriadiť iba na tie, ktoré sú verejne obchodovateľné.
§ 9
Súťažné podklady
Súťažnými podkladmi sa rozumejú písomné podklady, prípadne aj grafické alebo iné podklady nevyhnutné na vypracovanie ponuky.
§ 10
Ponuka
Ponukou je návrh uchádzača predložený obstarávateľovi, ktorý obsahuje návrh zmluvy a ďalšie doklady uvedené v § 24 a 25.
§ 11
Výkony
Výkonom je na účely tohto zákona duševná činnosť smerujúca k získaniu štúdií, územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacích dokumentácií, priestorových návrhov, urbanistických riešení, spracovaniu údajov a ďalších obdobných služieb.
DRUHÁ ČASŤ
METÓDY A POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PRVÁ HLAVA
METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
§ 12
(1)
Metódami verejného obstarávania sú:
a)
verejná súťaž (§ 40),
b)
užšia súťaž (§ 43),
c)
rokovacie konanie so zverejnením (§ 47),
d)
rokovacie konanie bez zverejnenia (§ 52).
(2)
Na uzavretie zmluvy sa použije verejná súťaž alebo užšia súťaž; rokovacie konanie so zverejnením alebo rokovacie konanie bez zverejnenia možno použiť, ak je splnená aspoň jedna z podmienok ustanovených na ich použitie.
(3)
Na metódy a postupy upravené týmto zákonom sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
§ 13
(1)
Metódy verejného obstarávania podľa § 12 sa označujú ako nadlimitné alebo podlimitné v závislosti na predpokladanej cene predmetu obstarávania.
(2)
Metóda verejného obstarávania sa označuje ako nadlimitná vtedy, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania vzťahovaná na vymedzený okruh obstarávateľov je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 18 až 20 (ďalej len „nadlimitná metóda verejného obstarávania“).
(3)
Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podlimitná, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania vzťahovaná na vymedzený okruh obstarávateľov je nižšia ako finančný limit uvedený v § 18 až 20, ale súčasne vyššia ako finančný limit uvedený v § 2 ods. 3 písm. p), r) a s) (ďalej len „podlimitná metóda verejného obstarávania“).
Predpokladaná cena predmetu obstarávania
§ 14
(1)
Predpokladaná cena predmetu obstarávania sa určuje bez dane z pridanej hodnoty. Do predpokladanej ceny predmetu obstarávania sa zahŕňa aj prípadné plnenie obstarávateľa.
(2)
Predpokladaná cena predmetu obstarávania sa určuje podľa podmienok v deň odoslania predbežného oznámenia, ak sa zverejňuje; inak v deň odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(3)
Obstarávateľ nesmie rozdeliť predmet obstarávania tak, že rozdelí množstvo rovnakého druhu tovaru alebo prác na viac častí, alebo tak, že jedna zo vzniknutých častí nie je samostatne funkčná, alebo tak, že rozdelí rovnaké služby vykonávané na jednom mieste dodania.
(4)
Rovnakým druhom tovaru sa rozumie aj tovar, ktorý sa odlišuje jednotkou množstva, obalom, skladovaním a dopravnou paritou.
§ 15
Pri určovaní predpokladanej ceny tovaru dodávaného na základe nájomnej zmluvy alebo na základe zmluvy o kúpe na splátky obstarávateľ vezme do úvahy, ak ide o
a)
zmluvu uzatváranú na dobu do 12 mesiacov, celý čas trvania nájmu alebo trvania splátok,
b)
zmluvu uzatváranú na dobu nad 12 mesiacov, aj odhadovanú zostatkovú cenu,
c)
zmluvu uzatváranú na neurčitú dobu alebo o zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na opakujúce sa plnenie, mesačné splátky za tieto plnenia, ktorých základom je 48-násobok mesačnej splátky.
§ 16
(1)
Do predpokladanej ceny služieb obstarávateľ zahrnie všetky náklady súvisiace s jej poskytovaním, a ak ide o
a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úrok a iné výdavky súvisiace so službami.
(2)
Pri určovaní predpokladanej ceny služby poskytovanej na základe zmluvy bez uvedenia celkovej ceny obstarávateľ vezme do úvahy, ak ide o
a)
zmluvu uzatváranú na určitú dobu do 48 mesiacov, celý čas plnenia zmluvy,
b)
zmluvu uzatváranú na neurčitú dobu alebo o zmluvu na určitú dobu presahujúcu 48 mesiacov, 48-násobok mesačnej splátky.
§ 17
Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na pravidelné plnenie, a zmluvu, ktorá sa obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná cena tovaru alebo služieb sa určí
a)
z ceny podobných tovarov alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravenej o očakávané zmeny v množstve alebo v cene v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
z ceny tovarov alebo služieb obstarávaných do 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
Finančné limity
§ 18
Finančný limit predpokladanej ceny tovaru je
a)
130 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a pre ministerstvo obrany pri tovare uvedenom v prílohe č. 1,
b)
200 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a pre ministerstvo obrany pri tovare neuvedenom v prílohe č. 1,
c)
400 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) až i),
d)
600 000 EUR pre ostatných obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 2.
§ 19
(1)
Finančný limit predpokladanej ceny služieb je
a)
130 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a),
b)
200 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) až d),
c)
400 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) až i),
d)
600 000 EUR pre ostatných obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 2.
(2)
Finančné limity podľa odseku 1 sa použijú aj na určenie predpokladanej ceny a odmeny (honoráru) za výkony. Ak obstarávateľ oznámi, že neuzavrie zmluvu, predpokladaná odmena za výkony sa určí ako súčet cien a odmien poskytnutých všetkým uchádzačom.
(3)
Ak je služba rozdelená na etapy alebo na časti, ktoré budú poskytovať rôzni zmluvní dodávatelia, a predpokladaná cena niektorej etapy alebo časti je nižšia ako 80 000 EUR, možno túto etapu alebo časť vyňať z celkovej predpokladanej ceny služby. Súčet cien vyňatých etáp alebo častí nesmie presiahnuť 20 % celkovej predpokladanej ceny služby. Pri obstarávaní vyňatých etáp alebo častí obstarávateľ môže použiť podlimitnú metódu verejného obstarávania.
§ 20
(1)
Finančný limit na použitie nadlimitnej metódy verejného obstarávania je 5 000 000 EUR predpokladanej ceny prác.
(2)
Ak sú práce rozdelené na etapy alebo na časti, ktoré budú uskutočňovať rôzni zmluvní dodávatelia, a predpokladaná cena niektorej z etáp alebo častí je nižšia ako 1 000 000 EUR, možno túto etapu alebo časť vyňať z celkovej predpokladanej ceny prác. Súčet cien vyňatých etáp alebo častí nesmie presiahnuť 20 % celkovej predpokladanej ceny prác. Pri obstarávaní vyňatých etáp alebo častí obstarávateľ môže použiť podlimitnú metódu verejného obstarávania.
DRUHÁ HLAVA
POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Vyhlasovanie verejného obstarávania
§ 21
(1)
Verejné obstarávanie sa vyhlasuje zverejnením
a)
predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo
b)
oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(2)
Obsah predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania sa uvádza v prílohe č. 2. Obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uviesť podmienku, ktorej splnenie ho oprávňuje neprijať ani jednu z predložených ponúk.
(3)
Obstarávateľ vyhlasuje
a)
použitie nadlimitnej metódy verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a v zahraničnej tlači,
b)
použitie podlimitnej metódy verejného obstarávania vo vestníku.
(4)
Po vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku podľa odsekov 1 až 3 obstarávateľ môže do dňa, v ktorom sa začnú poskytovať súťažné podklady,
a)
zverejniť oznámenie v odbornej celoštátnej alebo regionálnej tlači,
b)
doručiť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vybratým uchádzačom alebo záujemcom, ktorých predmet podnikania pozná.
(5)
Obstarávateľ podmienkami vyhlásenej metódy verejného obstarávania nesmie
a)
obmedziť účasť uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vyžadovať ani prijať úhrady, odmeny alebo výhody okrem úhrady podľa § 29 ods. 6.
§ 22
(1)
Ak súčet predpokladaných cien tovarov alebo služieb obstarávaných v kalendárnom roku je najmenej 750 000 EUR, obstarávateľ zverejní predbežné oznámenie čo najskôr po jeho začatí.
(2)
Pri obstarávaní tovarov alebo služieb obstarávateľ môže zverejniť predbežné oznámenie o nadlimitnej metóde verejného obstarávania, a to najskôr 12 mesiacov a najneskôr 40 dní pred zverejnením oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(3)
Pri obstarávaní prác obstarávateľ zverejní predbežné oznámenie o nadlimitnej metóde verejného obstarávania, a to najskôr 12 mesiacov a najneskôr 40 dní pred zverejnením oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
§ 23
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 3 ods. 2 môže predbežným oznámením nahradiť oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ak
a)
sa oznámenie týka konkrétneho predmetu obstarávania,
b)
obsahom oznámenia je informácia, že zmluva sa uzavrie na základe výsledku užšej súťaže alebo na základe výsledku rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho zverejnenia, a požiadavka, aby sa záujemcovia písomne prihlásili,
c)
predbežné oznámenie bolo zverejnené najskôr 12 mesiacov a najneskôr 40 dní pred dňom, v ktorom obstarávateľ vyzve prihlásených záujemcov.
(2)
Obstarávateľ písomne vyzve prihlásených záujemcov, aby na základe informácií opätovne potvrdili svoj záujem zúčastniť sa na verejnom obstarávaní. Informácie obsahujú najmä
a)
druh a množstvo tovaru, prác alebo služieb,
b)
postup pri určenej metóde verejného obstarávania a predpokladaný časový rozvrh jej uskutočnenia, pri opakujúcich sa zmluvách druh a množstvo tovarov, prác alebo služieb a predpokladaný časový rozvrh zaslania výzvy na účasť vo vybratej metóde verejného obstarávania,
c)
označenie metódy verejného obstarávania,
d)
predpokladaný termín začatia a dokončenia dodania tovaru, prác alebo služieb,
e)
adresu, na ktorú sa môžu záujemcovia prihlásiť, lehotu, v ktorej sa môžu prihlásiť, a jazyk, v ktorom sa verejné obstarávanie uskutoční,
f)
adresu obstarávateľa a poskytnutie podrobných informácií o predmete obstarávania a iných podkladoch,
g)
podmienky účasti záujemcov,
h)
úhradu a podmienky úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžaduje,
i)
označenie typu zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,
j)
požiadavku na označenie ponúk podľa § 33 ods. 3.
(3)
Ďalej obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami o vybratej metóde verejného obstarávania.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
§ 24
(1)
Uchádzač alebo záujemca o účasť na verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b)
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia, do nemocenského poistenia a do dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, aj evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)
nebol on alebo jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
f)
je podnikateľom,12)
g)
je odborne spôsobilý podľa osobitného predpisu,14)
h)
nezúčastnil sa na príprave a vyhotovení súťažných podkladov.
(2)
Uchádzač alebo záujemca o účasť na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 1
a)
písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
b)
písm. c) a d) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. e) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. f) dokladom o oprávnení podnikať,
e)
písm. g) dokladom o odbornej spôsobilosti.
(4)
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine jeho sídla.
(5)
Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti podľa odseku 1 alebo zistil, že predložené doklady sú neplatné.
§ 25
(1)
Obstarávateľ podľa predmetu obstarávania určí, ako uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania.
(2)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné alebo ekonomické postavenie spravidla
a)
vyjadrením banky o schopnosti plniť finančné záväzky,
b)
účtovnou závierkou zostavenou k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia.
(3)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť pri obstarávaní tovarov spravidla
a)
zoznamom dodávok uskutočnených v určenom období s uvedením ich cien a lehôt dodania,
b)
certifikátom výrobku alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami,
c)
vzorkami, opisom alebo fotografiami tovaru,
d)
opisom technického vybavenia,
e)
certifikátom systému riadenia kvality alebo vykonanými opatreniami na zabezpečenie kvality.
(4)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť pri obstarávaní prác a služieb spravidla
a)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy,
b)
dokladom o odbornej spôsobilosti, ak je na plnenie zmluvy potrebná,
c)
zoznamom plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočneného v predchádzajúcich troch rokoch,
d)
údajmi o strojovom, výrobnom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícii,
e)
údajmi o priemernom počte technických zamestnancov a počte vedúcich zamestnancov v predchádzajúcich troch rokoch,
f)
označením podielu zmluvy, ktorý bude zabezpečovať v subdodávke,
g)
certifikátom systému riadenia kvality.
(5)
Uchádzač alebo záujemca môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania, označiť za dôverné.
§ 26
(1)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov v súlade s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(2)
Po posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov obstarávateľ vypracuje záznam, ktorý obsahuje
a)
zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia.
(3)
Obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí všetkých vylúčených uchádzačov alebo záujemcov o ich vylúčení s uvedením dôvodu ich vylúčenia.
§ 27
Pravidlá vyhodnotenia ponúk
(1)
Na vyhodnotenie ponúk obstarávateľ určí kritériá vyhodnotenia ponúk (ďalej len „kritériá“) a pravidlá ich uplatnenia, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií.
(2)
Ak obstarávateľ neurčil viacero kritérií alebo vôbec neurčil kritériá, je kritériom vyhodnotenia vždy len cena.
(3)
Ak obstarávateľ určil viaceré kritériá, určí poradie ich dôležitosti na vyhodnotenie ponúk. Ďalšími kritériami okrem ceny môžu byť, ak ide o
a)
tovary lehota dodania, kvalita, technické a funkčné charakteristiky tovaru, záručný a pozáručný servis, technická pomoc,
b)
práce lehota výstavby, komplexnosť dodávky, konštrukčné a technické riešenie, dĺžka záruky,
c)
služby lehota poskytnutia služby, kvalita služby, funkčné charakteristiky služby.
§ 28
Podmienky vyžadovania zábezpeky
(1)
Pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania je obstarávateľ povinný vyžadovať zábezpeku. Pri podlimitnej metóde verejného obstarávania obstarávateľ môže vyžadovať zábezpeku. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej ceny predmetu obstarávania.
(2)
Ak obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania určí spôsob jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač.
(3)
Ak bola zábezpeka zložená na bankový účet obstarávateľa, obstarávateľ vráti zábezpeku aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka poskytuje. Obstarávateľ uvoľní zábezpeku najneskôr do siedmich dní odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie vybratej ponuky (ďalej len „lehota viazanosti ponúk“).
(4)
Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.
§ 29
Súťažné podklady na vypracovanie ponúk
(1)
Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu obstarávania na základe jeho podrobného opisu s uvedením technických požiadaviek. Technické požiadavky určujú technickú charakteristiku predmetu obstarávania a umožňujú, aby bol opísaný spôsobom spĺňajúcim účel určený obstarávateľom.
(2)
Obstarávateľ pri formulovaní technických požiadaviek môže použiť odkazy na technické špecifikácie, ak existujú; pri nadlimitných metódach verejného obstarávania prednostne na tie technické normy, ktoré sa prevzali z európskych alebo medzinárodných noriem. Technické požiadavky obsahujú najmä požiadavky obstarávateľa na
a)
úroveň kvality, výkonu a bezpečnosti predmetu obstarávania,
b)
rozmery a iné veľkostné parametre predmetu obstarávania a požiadavky na materiál, výrobok alebo iný tovar,
c)
terminológiu, používanie symbolov, testovanie a testovacie metódy, na balenie a označovanie predmetu obstarávania,
d)
spôsob určenia ceny,
e)
kontrolu plnenia a na spôsob preberania určených častí predmetu obstarávania alebo konštrukcií a ich častí.
(3)
Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, ak je nevyhnutným podkladom na vypracovanie ponuky, obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, kritériá na vyhodnotenie ponúk a ďalšie pokyny na vypracovanie ponúk. Obsah obchodných podmienok môže obstarávateľ určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky.15)
(4)
Súťažné podklady nesmú obsahovať
a)
požiadavky na čo i len čiastočné plnenie predmetu obstarávania,
b)
požiadavky, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami,
c)
údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu alebo výrobku, výkonu alebo materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca alebo konkrétne dielo, patent alebo úžitkový vzor; takéto údaje možno v súťažných podkladoch uvádzať iba vtedy, ak sa predmet obstarávania nemôže dostatočne presne opísať inak a ak sa zároveň umožní predloženie ponuky na porovnateľné riešenie,
d)
údaje chránené právom priemyselného vlastníctva a diela chránené autorským právom bez súhlasu autora,
e)
požiadavky neprimerané cene a rozsahu predmetu obstarávania, ktorými sa obmedzuje účasť uchádzačov.
(5)
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, v ktorom sa poskytnú uchádzačom.
(6)
Súťažné podklady sa musia poskytnúť každému uchádzačovi, ktorý o ne požiada, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(7)
O uchádzačoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady, obstarávateľ vedie evidenciu, v ktorej sa uvádza obchodné meno a adresa sídla uchádzača a dátum poskytnutia súťažných podkladov.
(8)
Vypracovaním, poskytovaním alebo vysvetľovaním súťažných podkladov obstarávateľ môže splnomocniť inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Táto osoba má postavenie zástupcu obstarávateľa.16)
§ 30
Vysvetľovanie
(1)
Uchádzač alebo záujemca môže obstarávateľa alebo ním splnomocnenú osobu požiadať o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov najneskôr 12 dní pred uplynutím lehoty, ktorú obstarávateľ určil na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo na predloženie ponúk.
(2)
Vysvetlenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov obstarávateľ alebo ním splnomocnená osoba preukázateľne oznámi do šiestich dní od doručenia požiadavky na vysvetlenie všetkým uchádzačom alebo záujemcom.
§ 31
Spôsob dorozumievania
(1)
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom, okrem predloženia ponuky, sa uskutočňujú spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu a je rovnako prístupné každému uchádzačovi alebo záujemcovi. Ak sa dorozumievanie uskutočňuje prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť jeho obsah, napríklad elektronickými prostriedkami, musí sa jeho obsah vyhotoviť a doručiť aj v písomnej forme, a to najneskôr do uplynutia lehôt určených obstarávateľom v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(2)
Ak sa zistí rozdiel v obsahu dorozumievania bez trvalého zachytenia jeho obsahu a doručenej písomnosti, rozhodujúca je písomná forma.
§ 32
Jazyk vo verejnom obstarávaní
(1)
Ponuky a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. V oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania možno vyžadovať predloženie ponuky v ďalšom jazyku.
(2)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložiť do slovenského jazyka; to neplatí, ak ide o doklady v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
§ 33
Predloženie ponuky
(1)
Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich obstarávateľ poskytol.
(2)
Ponuku treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania, s označením „súťaž“ a s heslom súťaže. Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou ponuky, musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Ak sa ponuka doručuje osobne, obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
(3)
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak ponuka obsahuje aj varianty, každý variant sa musí osobitne označiť a na každý variant musí ponuka obsahovať návrh zmluvy. Ak oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania vylučuje predloženie variantnej ponuky, na varianty sa neprihliada.
(4)
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk, a to spôsobom uvedeným v odseku 3.
(5)
Obstarávateľ uchováva každú predloženú ponuku v neporušenom obale až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
(6)
Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ vráti neotvorenú uchádzačovi.
(7)
Uchádzač môže ponuku alebo niektoré z jej častí označiť za dôverné, okrem údajov, ktoré sa zverejňujú.
§ 34
Komisia
(1)
Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie a odbornú prax zodpovedajúcu predmetu obstarávania. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
(2)
Obstarávateľ môže na zabezpečenie otvorenosti procesu obstarávania menovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný a nesmie byť uchádzačom, ani zaujatý vo vzťahu k uchádzačom. Člen komisie ani jemu blízka osoba17) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom, alebo ktorá je zamestnancom úradu.
(4)
Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, potvrdí čestným vyhlásením obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť členom komisie, alebo oznámi obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie. Ak by sa tým znížil počet členov komisie na menej ako troch, obstarávateľ doplní komisiu o nového člena.
§ 35
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnocovanie ponúk
(1)
Ak obstarávateľ rozhodol o účasti uchádzačov na otváraní obálok, všetkým zúčastneným sa z predložených ponúk zverejní obchodné meno a adresa sídla uchádzača a ponúknutá cena. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nesmú zverejniť.
(2)
Komisia otvára obálky s predloženými ponukami na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Po otvorení obálok komisia overí úplnosť predložených ponúk a každú overenú ponuku označí poradovým číslom.
(3)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné a nesmú sa ho zúčastniť uchádzači. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na vyžadovaný predmet obstarávania a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
(4)
Zrejmé matematické chyby v ponuke ceny zistené pri jej vyhodnocovaní môže komisia opraviť. O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača a ak ide o opravu v návrhu zmluvy, požiada ho o nový návrh zmluvy; ostatné opravené doklady uchádzač nepredkladá. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží nový návrh zmluvy v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
(5)
Ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu alebo cenu, ktorá sa výrazne odchyľuje od cien ponúknutých ostatnými uchádzačmi, komisia je povinná požiadať uchádzača o odôvodnenie návrhu ceny. Komisia vylúči ponuku, ak neuzná odôvodnenie návrhu ceny za dostatočné alebo uchádzač neodôvodní návrh ceny v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(6)
Neobvykle nízkou cenou alebo cenou, ktorá sa výrazne odchyľuje od cien ponúknutých ostatnými uchádzačmi, sa rozumie cena, ktorá sa odchyľuje od aritmetického priemeru ostatných ponúknutých cien o viac ako 10 %.
(7)
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Pri vyhodnocovaní ponúk, ktoré sa nevylúčili, komisia postupuje len podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a spôsobom určeným v súťažných podkladoch. Každý člen komisie vyhodnocuje každú ponuku samostatne. Ak sa umožnilo predložiť ponuku vo variantoch, komisia vyhodnotí každý variant ponuky s rovnakými, porovnateľnými alebo vyššími parametrami.
(9)
Komisia bezodkladne oznámi obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Obstarávateľ je povinný o tom upovedomiť vylúčeného uchádzača s uvedením dôvodu jeho vylúčenia.
(10)
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk jednotlivými členmi komisia zostaví poradie úspešnosti ponúk. Ak sa vyhodnocovala iba jedna ponuka, poradie sa nezostavuje.
(11)
O vyhodnotení ponúk komisia spíše zápisnicu, ktorá obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku, s uvedením ponúknutej ceny,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.
(12)
Zápisnicu o vyhodnotení ponúk podpisujú všetci prítomní členovia komisie. Predseda komisie odovzdá podpísanú zápisnicu spolu s ponukami obstarávateľovi.
(13)
Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk a ich vyhodnocovaní.
§ 36
Prijatie zmluvy
(1)
Obstarávateľ doručí uchádzačom oznámenie o poradí úspešnosti ich ponúk s odôvodnením najneskôr 21 pracovných dní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
(2)
Obstarávateľ je povinný najskôr päť dní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk prijať návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nedostal námietku proti postupu obstarávateľa. Prijatý návrh zmluvy obstarávateľ bezodkladne doručí uchádzačovi.
(3)
Ak niektorý z uchádzačov podal námietku proti postupu obstarávateľa, obstarávateľ môže prijať návrh zmluvy až po rozhodnutí úradu o námietke; dovtedy je uchádzač svojou ponukou viazaný. Obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
(4)
Obstarávateľ oznámi úradu výsledok verejného obstarávania s údajmi uvedenými v prílohe č. 3 v lehote siedmich dní od uplynutia lehoty viazanosti ponuky uchádzača, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, na zverejnenie vo vestníku a v tlači, v ktorej sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
(5)
Informáciu o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk obstarávateľ bezodkladne poskytne každému uchádzačovi, ktorý o to požiada, spolu s odôvodnením umiestnenia jeho ponuky.
(6)
Ponuky ani ich časti obstarávateľ nesmie použiť bez súhlasu uchádzačov.
§ 37
Zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania
(1)
Obstarávateľ zruší vyhlásenú metódu verejného obstarávania, ak
a)
nedostal ani jednu ponuku,
b)
ani jedna z podaných ponúk nezodpovedá podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch,
c)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
d)
ani jednu ponuku neprijal podľa § 21 ods. 2,
e)
jej zrušenie nariadil úrad.
(2)
Obstarávateľ môže zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania aj vtedy, keď sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila, a nebolo možné ich predvídať.
(3)
Obstarávateľ zverejní zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania vo vestníku a v tlači, v ktorej sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Obstarávateľ bez zbytočného odkladu upovedomí uchádzačov alebo záujemcov o zrušení vyhlásenej metódy verejného obstarávania a na ich požiadanie uvedie dôvody jej zrušenia.
§ 38
Dokumentácia o verejnom obstarávaní
(1)
Obstarávateľ eviduje všetky doklady z použitej metódy verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
(2)
Súčasťou dokumentácie o použitej metóde verejného obstarávania podľa § 47 a 52 je odôvodnenie jej výberu.
(3)
Obstarávateľ na požiadanie predloží kompletnú dokumentáciu úradu a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky ako aj ďalším kontrolným orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní.
§ 39
Povinnosti obstarávateľa voči úradu
(1)
Obstarávateľ poskytne úradu čo najskôr po začatí kalendárneho roka, najneskôr však do konca apríla, zoznam predmetov obstarávania, ktoré bude obstarávať v kalendárnom roku nadlimitnou metódou verejného obstarávania, s uvedením predpokladaného množstva a predpokladaných cien.
(2)
Obstarávateľ poskytne úradu najneskôr do konca januára správu o každej zmluve uzavretej na základe nadlimitnej metódy verejného obstarávania za uplynulý kalendárny rok. Správa obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obstarávateľa,
b)
typ uzavretej zmluvy,
c)
počet všetkých predložených ponúk,
d)
použitú metódu verejného obstarávania s odôvodnením jej výberu,
e)
predpokladanú cenu predmetu obstarávania a zmluvnú cenu,
f)
dátum zverejnenia predbežného oznámenia, ak sa zverejnilo,
g)
dátum zverejnenia oznámenia vo vestníku a v zahraničnej tlači,
h)
predmet verejného obstarávania a miesto jeho dodania,
i)
zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
j)
doklady, ktoré vyplynuli z rozhodnutia o námietkach proti postupu obstarávateľa, ak sa podali,
k)
identifikačné údaje uchádzača, s ktorým sa uzavrela zmluva, vrátane podielu zmluvy zabezpečovaného subdodávateľom.
(3)
Úrad môže dodatočne vyžadovať od obstarávateľa poskytnutie ďalších doplňujúcich údajov alebo informácií.
(4)
Obstarávateľ poskytne úradu aj štatistický výkaz o použitých metódach verejného obstarávania vyhotovený podľa všeobecných predpisov o štátnej štatistike.
(5)
Obstarávateľ na žiadosť uchádzača alebo záujemcu potvrdí referencie týkajúce sa splnenia predmetu zmluvy a rovnopis potvrdenia zašle do 15 dní úradu.
Postup pri verejnej súťaži
§ 40
Verejná súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov na podanie ponuky na uzavretie zmluvy na obstaranie tovarov, prác alebo služieb.
§ 41
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže alebo
b)
24 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie a predmetom obstarávania sú práce alebo služby.
(2)
Ak obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na dodanie tovarov podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 24 dní.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o verejnej súťaži vo vestníku a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
(5)
Obstarávateľ poskytne súťažné podklady do šiestich dní od prijatia žiadosti uchádzača, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
§ 42
Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov (§ 24 ods. 1 až 4 a § 25) a ponuku uchádzača, ktorý ich nesplnil, navrhne na vylúčenie podľa § 24 ods. 5.
Postup pri užšej súťaži
§ 43
Užšia súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet uchádzačov, a to najmenej na päť a najviac na 20.
§ 44
(1)
V oznámení o vyhlásení užšej súťaže obstarávateľ určí
a)
spôsob výberu záujemcov a
b)
lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v užšej súťaži.
(2)
Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 25 dní. Na doklady predložené po tejto lehote sa neprihliada.
(3)
Lehota na predkladanie dokladov začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o vyhlásení užšej súťaže vo vestníku a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie dokladov.
§ 45
(1)
Splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení užšej súťaže.
(2)
Obstarávateľ môže na vyhodnotenie splnenia podmienok zriadiť komisiu. Obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia všetkým záujemcom.
(3)
Výzvu na predloženie ponuky obstarávateľ zašle len vybraným záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti v užšej súťaži.
§ 46
(1)
Výzva na predloženie ponuky obsahuje
a)
miesto a termín vydávania súťažných podkladov, ak nie sú už súčasťou výzvy,
b)
cenu súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
miesto, kde treba doručiť ponuky, a lehotu, v ktorej treba doručiť ponuky,
d)
informáciu o zverejnení užšej súťaže vo vestníku a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj názov zahraničnej tlače, v ktorej sa oznámenie o vyhlásení užšej súťaže zverejnilo,
e)
kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk, ak sa neuviedli už v oznámení o vyhlásení užšej súťaže,
f)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne uchádzačom podľa § 41 ods. 5 do šiestich dní odo dňa doručenia ich žiadosti.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy vybraným záujemcom,
b)
26 dní odo dňa odoslania výzvy vybraným záujemcom, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie a predmetom obstarávania sú práce alebo služby.
(4)
Ak obstarávateľ vyhlásil užšiu súťaž na dodanie tovarov podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 26 dní.
(5)
Ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Postup pri rokovacom konaní so zverejnením
§ 47
Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú môže obstarávateľ použiť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži boli všetky ponuky vylúčené alebo neprijaté a pôvodné podmienky zmluvy sa podstatne nemenia,
b)
požiadavky na obstarávané výkony alebo služby, najmä na finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne,
c)
obstarávané práce sa uskutočnia len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku,
d)
obstarávané práce alebo služby, alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny.
§ 48
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovania, a to najmenej na troch.
(2)
Spôsob výberu záujemcov obstarávateľ určí v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.
§ 49
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením určí lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok ich účasti v rokovacom konaní so zverejnením. Lehota na predloženie dokladov nesmie byť kratšia ako 25 dní. Na doklady predložené po tejto lehote sa neprihliada. Na plynutie lehoty na predkladanie dokladov sa vzťahuje § 44 ods. 3.
§ 50
(1)
Splnenie podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením. Obstarávateľ môže na ich vyhodnotenie zriadiť komisiu.
(2)
Obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením a vybratých záujemcov vyzve na rokovanie.
(3)
Rokovanie sa uskutočňuje s každým vybratým záujemcom samostatne. Informácie o rokovaniach sú dôverné až do uzavretia zmluvy a zaznamenávajú sa v dokumentácii o rokovacom konaní so zverejnením.
(4)
Podklady, požiadavky a informácie o predmete obstarávania obstarávateľ poskytuje pri rokovaní v rovnakej miere všetkým vybratým záujemcom.
(5)
Výsledkom rokovaní je spresnenie technických požiadaviek na predmet obstarávania a podmienok jeho dodania.
(6)
Po skončení rokovania obstarávateľ písomne vyzve záujemcov, aby predložili ponuky. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
údaje o lehote a mieste, kde je možné prevziať súťažné podklady, ak nie sú už súčasťou výzvy, a o mieste a lehote, v ktorej treba predložiť ponuku,
b)
informáciu o zverejnení rokovacieho konania vo vestníku a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj názov zahraničnej tlače, v ktorej sa oznámenie o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením zverejnilo,
c)
kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie predložených ponúk, ak sa neuviedli už v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením,
d)
ďalšie potrebné informácie.
§ 51
Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ dohodne na rokovaní so záujemcami; táto lehota ani v naliehavých prípadoch nesmie byť kratšia ako 10 dní. Dohodnutím lehoty sa nesmie obmedziť žiadny záujemca, s ktorým sa viedlo rokovanie, v ďalšej účasti na rokovacom konaní.
Postup pri rokovacom konaní bez zverejnenia
§ 52
(1)
Rokovacie konanie bez zverejnenia je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ môže použiť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
obstarávaný tovar, práce alebo služby sú dostupné iba z jedného zdroja,
b)
uchádzač má k predmetu obstarávania autorské práva alebo práva obdobné autorskému právu,
c)
tovar, práce alebo služby sa obstarávajú z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom a vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovacie konanie so zverejnením,
d)
ide o opakované obstarávanie prác alebo služieb rovnakého alebo podobného druhu s pôvodným zmluvným partnerom a
1.
informácia o uzavretí ďalších zmlúv rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na dodanie pôvodného predmetu obstarávania a
2.
pôvodná zmluva bola uzavretá na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže a zmluva na opakované plnenie sa uzatvára do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy,
e)
ide o obstarávanie doplňujúcich prác alebo služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a nová zmluva sa uzatvára s pôvodným zmluvným partnerom a predpokladaná cena prác alebo služieb nepresiahne 50 % ich ceny podľa pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce práce alebo služby
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, ale sú nevyhnutné na ďalšie etapy plnenia podľa pôvodnej zmluvy,
f)
obstarávateľom tovaru je právnická osoba zriadená zákonom na účely regulácie trhu a na ochranu hmotných rezerv obchodnou činnosťou na komoditnej burze,
g)
ide o obstarávanie tovaru, prác alebo služieb, na ktoré v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti v súťaži alebo podmienky súťaže a podstatne sa nezmenili podmienky na uzavretie zmluvy,
h)
ide o výkon uchádzača, ktorého výkon určila porota ako víťazný,
i)
obstarávaný tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku.
(2)
Obstarávatelia uvedení v § 3 ods. 2 môžu použiť rokovacie konanie bez zverejnenia aj vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
ide o uzavretie čiastkovej zmluvy na základe platnej rámcovej zmluvy,
b)
ide o doplňujúce plnenie od pôvodného zmluvného dodávateľa určené
1.
na čiastočné nahradenie obvyklých dodávok tovaru alebo prác alebo
2.
na rozšírenie už dodaného tovaru alebo prác, ak by zmena zmluvného dodávateľa nútila obstarávateľa získavať technicky natoľko odlišný tovar alebo práce, ktorý by spôsoboval neprimerané technické ťažkosti v jeho prevádzkarni alebo v údržbe,
c)
ide o uzavretie zmluvy na dodanie tovaru za zvýhodnenú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena, a je platná len v určitom krátkom časovom období,
d)
ide o získanie tovaru od likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora ponúkaného za výhodných podmienok.
(3)
Obstarávatelia uvedení v § 3 ods. 1 môžu použiť podlimitnú metódu verejného obstarávania, ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v odseku 2.
(4)
Obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie bez zverejnenia v podlimitnej metóde verejného obstarávania aj vtedy, keď obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, a nemôže uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovacie konanie so zverejnením.
§ 53
(1)
Obstarávateľ v rokovacom konaní bez zverejnenia vyzve vybratého uchádzača na rokovanie a môže ho požiadať o predloženie dokladov potrebných na účasť vo verejnom obstarávaní.
(2)
Na základe posúdenia splnenia podmienok účasti podľa predložených dokladov a na základe výsledku rokovania obstarávateľ uzavrie s vybratým uchádzačom, ktorý splnil podmienky, zmluvu. Do siedmich dní po uzavretí zmluvy obstarávateľ zverejní vo vestníku výsledok rokovania podľa prílohy č. 3.
TRETIA HLAVA
VÝKONY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
§ 54
(1)
Obstarávateľ môže vo verejnom obstarávaní služieb vyhlásiť obstarávanie výkonov.
(2)
Na vyhlasovanie a vyhodnocovanie obstarávania výkonov sa vzťahujú všeobecné predpisy o verejnej súťaži,18) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Na obstarávanie výkonov sa použijú metódy verejného obstarávania v závislosti na finančných limitoch uvedených v § 2 ods. 3 písm. r) a § 19 ods. 2, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania na poskytnutie výkonov uvedie
a)
identifikačné údaje obstarávateľa,
b)
opis obstarávaného výkonu s uvedením požiadaviek a vyžadovaných parametrov,
c)
metódu verejného obstarávania,
d)
ak ide o verejnú súťaž, najmä lehotu na predkladanie výkonov, kritériá, podmienky účasti uchádzačov a či ide o anonymnú alebo neanonymnú súťaž,
e)
ak ide o užšiu súťaž, najmä určenie počtu záujemcov, na ktorých sa môže užšia súťaž obmedziť, kritériá, podmienky účasti záujemcov, lehotu, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlásiť,
f)
či rozhodnutie poroty o výsledkoch bude záväzné pre obstarávateľa,
g)
odmenu za predložené výkony,
h)
komu sa udelí za umiestnenie cena,
i)
informáciu o tom, či metódu verejného obstarávania a súťažné podklady overila príslušná stavovská organizácia,
j)
či sa s uchádzačom, ktorého výkon porota vyhodnotila ako víťazný, uzavrie zmluva o poskytnutí služieb,
k)
ďalšie informácie, ak sú potrebné.
§ 55
Porota
(1)
Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie výkonov najmenej päťčlennú porotu. Najmenej tretina členov poroty musí spĺňať rovnakú alebo podobnú odbornú kvalifikáciu, aká sa vyžaduje od uchádzačov. Na členov poroty sa vzťahujú požiadavky ako na člena komisie na vyhodnocovanie ponúk podľa § 34 ods. 3.
(2)
Ak je verejná súťaž alebo užšia súťaž vyhlásená ako anonymná, člen poroty nesmie byť oboznámený s menami uchádzačov, ktorí predložili výkony.
(3)
Porota vyhodnocuje predložené výkony na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Na otváranie obálok a na vyhodnotenie predložených výkonov sa vzťahuje ustanovenie § 35.
(4)
Obstarávateľ uzavrie zmluvu o poskytnutí služieb s uchádzačom, ktorého predložený výkon porota vyhodnotila ako víťazný. Ako víťazný výkon porota vyhodnotí ten, ktorý najlepšie zodpovedá kritériám a vyhláseným požiadavkám obstarávateľa a pri ktorom vyžadovaná odmena je v najlepšom pomere k parametrom a použiteľnosti výkonu. Ak porota vyhlási viac výkonov za víťazné, obstarávateľ rozhodne, s ktorým z uchádzačov, ktorých predložené výkony porota vyhodnotila ako víťazné, uzavrie zmluvu o poskytnutí služby. Ak porota nevyhlásila víťazný výkon, obstarávateľ rozhodne, s ktorým z uchádzačov uzavrie zmluvu o poskytnutí služby.
(5)
Obstarávateľ uzavrie zmluvu podľa odseku 4, ak uchádzač spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť potrebnú na poskytnutie služby.
§ 56
Vyhlasovanie výsledku obstarávania výkonov
Obstarávateľ zverejní výsledok verejného obstarávania výkonov vo vestníku a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj v tlači, v ktorej sa zverejnilo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Obsah zverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania je upravený v prílohe č. 3.
(1)
Obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku súťaže návrhov na zverejnenie do vestníka a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj do zahraničnej tlače, v ktorej bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov.
(2)
Obsah oznámenia o výsledku súťaže návrhov upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(2)
Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou obstarávateľ postupuje postupom pri rokovacom konaní bez zverejnenia a podľa § 56f a § 56g. Nepoužije § 52 a § 53 ods. 2 a 3.
ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
§ 57
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn odborných vedomostí a praktických skúseností potrebných na zabezpečenie úloh obstarávateľa vo verejnom obstarávaní.
§ 58
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti
(1)
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti sú:
a)
bezúhonnosť žiadateľa,
b)
vysokoškolské vzdelanie a dva roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní alebo úplné stredné vzdelanie a štyri roky praxe vo verejnom obstarávaní alebo v zabezpečovaní nákupu tovaru, investičnej výstavby a služieb,
c)
účasť na odbornej príprave,
d)
úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
§ 59
Žiadosť o zápis do zoznamu
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a)
meno, priezvisko a titul žiadateľa a jeho rodné číslo,
b)
adresu trvalého pobytu,
c)
obchodný názov a sídlo zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkarne, ak ide o podnikateľa a ak ich žiadateľ môže poskytnúť.
(2)
Prílohou žiadosti je potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky.
§ 60
Odborná príprava
(1)
Odbornú prípravu žiadateľov vykonáva organizátor školenia v rozsahu dohodnutom s úradom a pod dozorom úradu. Na inú odbornú prípravu ako vykonanú organizátorom školenia úrad neprihliada.
(2)
Do odbornej prípravy sa zaradí žiadateľ, ktorý ku dňu začatia prípravy predloží organizátorovi školenia
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
chronologicky zostavený súpis priebehu doterajších zamestnaní, z ktorého možno zistiť dĺžku a obsah odbornej praxe,
d)
prípadne aj iné doklady o odbornom zameraní v oblasti verejného obstarávania, ak ich má.
(3)
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vydané organizátorom školenia je predpokladom pripustenia žiadateľa na skúšku.
§ 61
Skúšobná komisia úradu
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu.
(2)
Skúšobná komisia úradu je spôsobilá vykonávať skúšanie a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní najmenej traja jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Členov skúšobnej komisie úradu a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(4)
Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.
(5)
Na vykonávanie skúšok a na rozhodovanie skúšobnej komisie úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19) Priebeh skúšky a rozhodovanie skúšobnej komisie úradu upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu. O odvolaní proti rozhodnutiu skúšobnej komisie úradu rozhoduje predseda úradu. Rozhodnutie predsedu úradu je konečné a nemožno ho preskúmať súdom.
Skúška
§ 62
(1)
Na skúšku sa pripustí iba žiadateľ, ktorý sa zúčastnil na odbornej príprave a požiadal úrad o vykonanie skúšky. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy treba doručiť skúšobnej komisii úradu najneskôr do začatia skúšky.
(2)
Skúška sa vykonáva bezodplatne.
(3)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr desať dní pred jej konaním.
(4)
Pred začatím skúšky skúšobná komisia úradu overí totožnosť žiadateľa.
(5)
Skúška sa skladá z
a)
písomnej časti, ktorá je overením odborných vedomostí a znalostí právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním,
b)
ústnej časti, ktorá pozostáva z doplňujúcich otázok členov skúšobnej komisie úradu.
§ 63
(1)
Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu spíše zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu.
(2)
Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.
(3)
Predseda skúšobnej komisie úradu vydá potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky bezprostredne po jej skončení.
Zoznam odborne spôsobilých osôb
§ 64
(1)
Zoznam odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.
(2)
Úrad zapíše do zoznamu každého, kto úspešne vykonal skúšku a uhradil správny poplatok.
§ 65
(1)
V zozname odborne spôsobilých osôb sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby a jej rodné číslo,
b)
adresa trvalého pobytu,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
e)
registračné číslo.
(2)
Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť úradu zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu, a zmenu predpokladov odbornej spôsobilosti.
§ 66
Za zápis do zoznamu sa platí správny poplatok.
§ 67
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil preškolenia,
d)
kto písomne požiadal úrad o vyradenie zo zoznamu,
e)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním,
f)
kto nevykonával činnosť vo verejnom obstarávaní viac ako tri roky,
g)
kto neoznámil úradu zmenu údajov,
h)
kto opakovane porušil zákon pri výkone činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním,
i)
o kom úrad dodatočne zistí, že nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti.
(2)
Ak ide o dôvod vyčiarknutia zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 1 písm. c), f), g), h) a i), úrad do siedmich dní od zistenia dôvodu písomne upovedomí toho, koho sa vyčiarknutie týka, a vyzve ho, aby sa k nemu do 15 dní odo dňa doručenia vyjadril. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí alebo ak z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad odborne spôsobilú osobu zo zoznamu vyčiarkne a vyzve ju, aby v určenej lehote odovzdala preukaz o odbornej spôsobilosti.
§ 68
Preukaz o odbornej spôsobilosti
(1)
Úrad vydá každému, koho zapísal do zoznamu odborne spôsobilých osôb, do 30 dní od zápisu preukaz o odbornej spôsobilosti.
(2)
Preukaz o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby a jej rodné číslo,
b)
adresu trvalého pobytu,
c)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
d)
názov úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu,
e)
registračné číslo,
f)
podpis predsedu úradu alebo ním poverenej osoby.
(3)
Preukaz osvedčuje, že jeho držiteľ je odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie.
(4)
Preukaz stráca platnosť stratou, odcudzením, zničením a vyčiarknutím odborne spôsobilej osoby zo zoznamu.
(5)
Odborne spôsobilá osoba je povinná
a)
bezodkladne oznámiť úradu stratu, odcudzenie alebo zničenie preukazu o odbornej spôsobilosti,
b)
vrátiť preukaz o odbornej spôsobilosti na výzvu úradu.
§ 69
Preškoľovanie
(1)
Úrad nariadi preškolenie všetkých alebo len niektorých skupín odborne spôsobilých osôb, ak nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní.
(2)
Preškolenie vykonáva organizátor školenia podľa školiacich programov schválených úradom.
(3)
Odborne spôsobilá osoba je povinná sa na výzvu úradu zúčastniť preškolenia.
PIATA HLAVA
ZOZNAM PODNIKATEĽOV A VESTNÍK
§ 70
(1)
Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa zúčastniť sa verejného obstarávania bez potreby preukazovať splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní podľa § 24.
(2)
Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.
(3)
Údaje zapísané v zozname sú účinné proti každému obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Proti obstarávateľovi, ktorý koná v dôvere v zápis do zoznamu, nemôže podnikateľ, ktorého sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
(5)
Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na jeden rok.
Žiadosť o zapísanie
§ 71
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
právnu formu podnikateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
f)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a rodných čísel,
g)
odtlačok pečiatky a podpis člena štatutárneho orgánu podnikateľa.
(2)
K žiadosti sa priložia
a)
výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu,
b)
potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia,
c)
potvrdenie Národného úradu práce o tom, že nemá evidované nedoplatky príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia,
d)
potvrdenie správcu dane, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia,
e)
doklad o oprávnení podnikať,
f)
doklad o odbornej spôsobilosti osôb, ktorých prostredníctvom bude vo verejnom obstarávaní plniť svoje zmluvné záväzky, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje.
§ 72
(1)
Ak žiadosť nemá všetky náležitosti, úrad vyzve podnikateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich podnikateľ v určenej lehote nedoplní, úrad mu žiadosť s prílohami vráti.
(2)
Úrad zapíše podnikateľa do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a ak žiadosť nebola úplná, odo dňa, keď sa stala úplná.
(3)
Úrad nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 24.
§ 73
Zoznam podnikateľov
Zoznam podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
e)
registračné číslo.
§ 74
Zmena údajov
(1)
Podnikateľ je povinný písomne oznámiť úradu do 15 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a doložiť ju dokladom.
(2)
Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov nie starších ako jeden mesiac.
(3)
Ak podnikateľ chce predĺžiť trvanie zápisu v zozname podnikateľov, musí najneskôr 30 dní pred skončením zápisu podať novú žiadosť s prílohami.
§ 75
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vydá podnikateľovi potvrdenie do siedmich dní odo dňa jeho zapísania do zoznamu podnikateľov.
(2)
Potvrdenie úradu obsahuje údaje vedené v zozname podnikateľov. Potvrdenie sa vydáva na úradnom tlačive úradu.
§ 76
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov toho,
a)
kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 24,
b)
kto nesplnil povinnosť oznámiť zmenu údajov,
c)
kto použil na zapísanie do zoznamu doklady, ktoré sa ukázali ako sfalšované alebo neplatné,
d)
kto o to písomne požiadal,
e)
komu od zapísania uplynul rok a trvanie zapísania nebolo predĺžené.
(2)
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov oznámi úrad podnikateľovi v lehote do 15 dní, keď tento úkon vykonal.
(3)
Ak bol podnikateľ vyčiarknutý z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo c), môže úrad rozhodnúť, že ho na určitý čas, najviac na päť rokov, vylučuje z možnosti opätovného zapísania do zoznamu podnikateľov.
§ 77
Vestník
(1)
Vo vestníku sa zverejňuje najmä
a)
predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania a výsledok verejného obstarávania,
b)
zoznam zahraničnej tlače, v ktorej sa odporúča uverejňovať oznámenia týkajúce sa verejného obstarávania,
c)
zoznam podnikateľov a zmeny v ňom,
d)
zoznam organizátorov školenia a údaje týkajúce sa odbornej prípravy a preškoľovania,
e)
miesto a termíny skúšok,
f)
ďalšie informácie podľa rozhodnutia úradu.
(2)
Vydavateľom vestníka je úrad. Podkladom na zverejnenie oznámenia vo vestníku je jeho prvopis doručený úradu najneskôr 12 dní pred termínom zverejnenia.
(3)
Vestník vychádza raz za sedem dní.
ŠIESTA HLAVA
ROZVOJ REGIÓNOV
Opatrenia podporujúce menej rozvinuté regióny
§ 78
(1)
Obstarávateľ môže vo verejnom obstarávaní prác uplatniť opatrenia podporujúce menej rozvinuté regióny s cieľom urýchliť ich rozvoj a znižovať rozdiely medzi nimi najmä vytváraním nových pracovných miest.
(2)
Obstarávateľ uvedie uplatnenie opatrení v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a podrobnosti uvedie v súťažných podkladoch.
(3)
Obstarávateľ uplatní opatrenia na základe zohľadnenia komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomického rozvoja regiónov v regiónoch s mierou nezamestnanosti vyššou ako celorepublikový priemer za predchádzajúce dva kalendárne roky.
§ 79
Pri použití nadlimitnej metódy verejného obstarávania môže obstarávateľ uplatňovať opatrenia podporujúce menej rozvinuté regióny len so súhlasom úradu.
TRETIA ČASŤ
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
Zriadenie úradu
§ 80
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania a koncesného obstarávania.
(2)
Sídlom úradu je Bratislava.
(3)
Úrad môže zriaďovať mimo sídla úradu stále alebo dočasné pracoviská. Tieto pracoviská nemajú právnu subjektivitu.
§ 81
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(2)
Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päťročné. Predseda aj podpredseda môže byť vymenovaný do funkcie len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
§ 82
(1)
Vláda odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu.
(2)
Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi alebo podpredsedovi, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
§ 83
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania a koncesného obstarávania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania a koncesného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním,
d)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch svojej činnosti vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
e)
vyhlasuje prepočty finančných limitov pre nadlimitné metódy verejného obstarávania do slovenskej meny,
f)
zhromažďuje a zverejňuje vo vestníku informácie o pripravovaných metódach verejného obstarávania na príslušný rok,
g)
vydáva vestník,
h)
vedie zoznam podnikateľov,
i)
pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania,
j)
vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb,
k)
metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,
l)
ukladá pokuty,
m)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a rozhoduje o námietkach účastníkov verejného obstarávania podaných proti postupu obstarávateľa.
(3)
Podrobnosti o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania ustanoví vláda nariadením.
DRUHÁ HLAVA
DOHĽAD NAD VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
§ 84
Dohľad a jeho rozsah
(1)
Úrad vykonáva dohľad nad postupom obstarávateľov vo verejnom obstarávaní.
(2)
Úrad pri výkone dohľadu
a)
sleduje transparentnosť verejného obstarávania a dodržiavanie pravidiel nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami,
b)
kontroluje správnosť použitia metód a postupov verejného obstarávania,
c)
sleduje a vyhodnocuje splnenie podmienok na použitie metód verejného obstarávania.
(3)
Úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním postupuje podľa všeobecných predpisov o kontrole,20) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov. 21)
§ 85
Spolupráca s kontrolnými orgánmi
Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať s úradom pri plnení svojich kontrolných úloh, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s výkonom dohľadu a na požiadanie úradu zabezpečiť vykonanie kontroly a poskytnúť úradu závery z kontrol.
§ 86
Námietky proti postupu obstarávateľa
(1)
Vo verejnom obstarávaní možno podať písomné námietky proti
a)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch,
b)
vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,
c)
určeniu poradia vyhodnotených ponúk alebo výkonov,
d)
podmienkam uvedeným v oznámení alebo vo výzve.
(2)
Námietky môže podať každý uchádzač alebo záujemca, ak sa domnieva, že nesprávnym postupom obstarávateľa bol alebo mohol byť dotknutý vo svojich právach alebo právom chránených záujmoch.
(3)
Námietky musí uchádzač alebo záujemca odôvodniť a uviesť, v čom vidí diskrimináciu v podmienkach alebo v nezákonnosti rozhodnutia obstarávateľa o vylúčení alebo nesprávnosti určenia poradia vyhodnotených ponúk.
(4)
Námietky možno podať
a)
do siedmich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov, ak smerujú proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch,
b)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení proti vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,
c)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku súťaže, ak smerujú proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk,
d)
do desiatich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(5)
Právo podať námietky zaniká, ak sa neuplatnilo v lehote uvedenej v odseku 4.
(6)
Námietky sa podávajú úradu a obstarávateľovi. Obstarávateľ je povinný do 24 hodín od prevzatia námietok doručiť úradu svoje stanovisko a podklady týkajúce sa uplatnených námietok.
(7)
Úrad je povinný rozhodnúť o námietkach
a)
do siedmich dní odo dňa podania námietok podľa odseku 1 písm. a) a d),
b)
do desiatich dní odo dňa podania námietok podľa odseku 1 písm. b),
c)
do 30 dní odo dňa podania námietok podľa odseku 1 písm. c).
(8)
Obstarávateľ nemôže do rozhodnutia úradu o námietkach vyhlásiť výsledok verejného obstarávania.
(9)
Úrad môže odňať odkladný účinok námietkam, ak hrozí, že ich negatívne dôsledky nie sú vo verejnom záujme, najmä ak by prevýšili prínosy. Proti rozhodnutiu úradu o odňatí odkladného účinku nie je možné podať odvolanie.
(10)
Námietky proti postupu obstarávateľa sa považujú aj za podnet na začatie konania o zrušenie alebo o pozastavenie metódy verejného obstarávania.
(11)
Na konanie o námietkach sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19)
(12)
Podanie námietky proti postupu obstarávateľa nesmie byť uchádzačovi alebo záujemcovi na ujmu.
§ 87
Zrušenie a pozastavenie metódy verejného obstarávania
(1)
Úrad pri zistení porušenia postupu verejného obstarávania môže pred uzavretím zmluvy nariadiť zrušenie
a)
vyhlásenej metódy verejného obstarávania,
b)
diskriminačných technických požiadaviek obstarávateľa, ekonomických alebo finančných požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inom doklade týkajúcom sa verejného obstarávania.
(2)
Úrad môže zrušiť rozhodnutie obstarávateľa o vylúčení uchádzača alebo záujemcu alebo určenie poradia vyhodnotených ponúk, ak zistí, že boli porušené pravidlá nediskriminácie.
(3)
Úrad môže do rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 predbežným opatrením pozastaviť verejné obstarávanie najviac na 30 dní. Počas tejto doby lehoty neplynú.
(4)
Úrad môže spojiť konanie o námietke s konaním podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Proti rozhodnutiu úradu nemožno podať opravný prostriedok.
§ 88
Podnety na výkon kontroly
Podania, ktoré nie sú námietkami proti postupu obstarávateľa a poukazujú na porušenie postupov obstarávateľov vo verejnom obstarávaní, sa považujú za podnety na výkon kontroly.
§ 89
Právomoc súdov
(1)
Spory o platnosť a obsah právnych vzťahov vo verejnom obstarávaní rozhodujú súdy.
(2)
Ak obstarávateľ v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, úrad môže v lehote jedného roka od jej uzavretia podať návrh na určenie jej neplatnosti súdom.
§ 90
Pokuty
(1)
Úrad môže uložiť obstarávateľovi pokutu
a)
do 1 000 000 Sk, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa tohto zákona,
b)
do 500 000 Sk, ak rozdelil predmet obstarávania s cieľom vyhnúť sa použitiu nadlimitnej metódy verejného obstarávania,
c)
do 300 000 Sk, ak neuverejnil oznámenie o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania v zahraničnej tlači,
d)
do 100 000 Sk, ak nesplnil opatrenia uložené rozhodnutím úradu; túto pokutu možno uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenom termíne, najviac však do 300 000 Sk,
e)
do 200 000 Sk, ak nedodržal zverejnené kritériá na vyhodnotenie ponúk,
f)
0,5 % zo zmluvnej ceny, najmenej 10 000 Sk, ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením alebo zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie.
(2)
Konanie o uložení pokuty môže úrad začať do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení skutočností podľa odseku 1, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo.
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 91
Konanie
Na konania, v ktorých rozhoduje úrad, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 92
Prechodné ustanovenia
(1)
Súťaže vyhlásené pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
V konaniach začatých pred dňom účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(3)
Konania o uložení pokút začaté pred dňom účinnosti tohto zákona dokončí úrad podľa doterajších predpisov.
(4)
Na konania o uložení pokút začaté po účinnosti tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na súťaže podľa odseku 1 alebo na súťaže skončené pred dňom účinnosti tohto zákona, sa použijú doterajšie predpisy.
(5)
Vybavenie podnetov podľa odseku 2 a konania podľa odseku 3 skončí úrad, ktorý uskutoční aj konania podľa odseku 4.
(6)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva činnosti úradu súvisiace so zverejňovaním oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania a výsledkov metód verejného obstarávania v Obchodnom vestníku do začatia vydávania vestníka, najdlhšie v lehote 12 mesiacov po zriadení úradu.
§ 93
Prechod práv
(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov súvisiacich so zriadením úradu prechádzajú z Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a z krajských úradov na úrad.
(2)
Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci prechádzajú do pracovného pomeru v úrade.
§ 94
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.,
2.
§ 3 ods. 1 písm. l) a položky č. 133 až 140 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
oznámi Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) začatie koncesného konania a na jeho žiadosť mu poskytne dokumentáciu o koncesnom obstarávaní na výkon dohľadu,“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „úrad“.
3.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Dohľad
Úrad vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním, pričom najmä
a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje na zistené nedostatky ústredný orgán štátnej správy alebo obec, do ktorých pôsobnosti patrí obstarávateľ, s cieľom vykonať nápravu,
b)
dohliada na pripravenosť stavieb, na ktoré udeľuje koncesiu vláda.“.
4.
§ 24a znie:
„“.
§ 24a
Úrad metodicky usmerňuje obstarávateľov a poskytuje odbornú pomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy a obciam.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 337/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
2.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Úrad pre verejné obstarávanie.“.
3.
V § 20 ods. 3 sa písmeno „i)“ nahrádza písmenom „j)“.
4.
Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26b
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a koncesné obstarávanie.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z. a zákona č. 194/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 v Skupine 214 – Ostatné sa na konci pripájajú tieto slová:
„Verejné obstarávanie Preukaz vydá Urad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky § 57 a 58 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl. V
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z. a zákona č. 127/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 261 ods. 2 sa v prvej vete slová „štátom alebo samosprávnou územnou jednotkou a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb“ nahrádzajú slovami „štátom, samosprávnou územnou jednotkou alebo právnickou osobou zriadenou zákonom ako verejnoprávna inštitúcia, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000 okrem § 24 ods. 3 a § 57 ods. 1, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 263/1999 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV
1. kapitola č. 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement
2. kapitola č. 26 Rudy kovov, trosky a popoly
3. kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; živicové látky;
minerálne vosky
okrem: položky
2710: Špeciálne motorové palivá
4. kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem: položky
2809: výbušniny
2813: výbušniny
2814: slzný plyn
2828: výbušniny
2832: výbušniny
2839: výbušniny
2850: toxické produkty
2851: toxické produkty
2854: výbušniny
5. kapitola č. 29 Organické chemické výrobky
okrem: položky
2903: výbušniny
2904: výbušniny
2907: výbušniny
2908: výbušniny
2911: výbušniny
2912: výbušniny
2913: toxické produkty
2914: toxické produkty
2915: toxické produkty
2921: toxické produkty
2922: toxické produkty
2923: toxické produkty
2926: výbušniny
2927: toxické produkty
2929: výbušniny
6. kapitola č. 30 Farmaceutické výrobky
7. kapitola č. 31 Hnojivá
8. kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty
9. kapitola č. 33 Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10. kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry
11. kapitola č. 35 Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy
12. kapitola č. 37 Fotografické a kinematografické výrobky
13. kapitola č. 38 Rôzne chemické výrobky
okrem: položky
3819: toxické produkty
14. kapitola č. 39 Plasty a výrobky z nich
okrem: položky
3903: výbušniny
15. kapitola č. 40 Kaučuk a výrobky z neho
okrem: položky
4011: nepriestrelné pneumatiky
16. kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17. kapitola č. 42 Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné produkované priadkou morušovou)
18. kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19. kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20. kapitola č. 45 Korok a korkové výrobky
21. kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a iného materiálu na úplety; prútený tovar a košikárske výrobky
22. kapitola č. 47 Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; zberový (odpad a výmet) papier, kartón alebo lepenka
23. kapitola č. 48 Papier, kartón a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky
24. kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25. kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich súčasti
26. kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
27. kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28. kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo z podobných materiálov
29. kapitola č. 69 Keramické výrobky
30. kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky
31. kapitola č. 71 Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince
32. kapitola č. 73 Výrobky zo železa alebo z ocele
33. kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi
34. kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu
35. kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka
36. kapitola č. 77 (Kapitola je voľná, doplniť: Magnézium a berýlium a výrobky z nich)
37. kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova
38. kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku
39. kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu
40. kapitola č. 81 Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich
41. kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce príbory zo základných kovov; ich časti a súčasti zo základných kovov
okrem: položky
8205: nástroje
8207: nástroje, časti
42. kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov
43. kapitola č. 84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
okrem: položky
8406: motory
8408: iné motory
8445: strojové zariadenia
8453: stroje na automatické spracovanie údajov
8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53
8459: jadrové reaktory
44. kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
okrem: položky
8513: telekomunikačné zariadenia
8515: prístroje na prenos
45. kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov
okrem: položky
8602: pancierové lokomotívy, elektrické
8603: ostatné pancierové lokomotívy
8605: pancierové vagóny
8606: opravárenské vagóny
8607: vagóny
46. kapitola č. 87 Vozidlá iné ako koľajové, ich časti, súčasti a príslušenstvo
okrem: položky
8701: traktory
8702: vojenské vozidlá
8703: havarijné vozidlá
8708: tanky a iné pancierové vozidlá
8709: motocykle
8714: prívesy
47. kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem: položky
8901: vojnové lode
48. kapitola č. 90 Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické; ich časti a súčasti
okrem: položky
9005: ďalekohľady
9011: mikroskopy
9013: rôzne nástroje, lasery
9014: telemetre (diaľkomery)
9028: elektrické a eletronické meracie prístroje
9017: lekárske nástroje
9018: prístroje mechanickej terapie
9019: ortopedické zariadenia
9020: röntgenové prístroje
49. kapitola č. 91 Hodiny, hodinky a ich časti
50. kapitola č. 92 Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov
51. kapitola č. 94 Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby
9401: sedadlá v lietadlách
52. kapitola č. 95 Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
53. kapitoly č. 96 a 98 Rôzne výrobky
Príloha č. 2 k zákonu č. 263/1999 Z. z.
OBSAH PREDBEŽNÉHO OZNÁMENIA
A. Zmluvy na dodanie tovarov
1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.
2. Druh a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, a súvisiacich služieb.
3. a) predpokladaný termín vyhlásenia metódy verejného obstarávania a typ zmluvy, ktorá sa uzavrie, ak je známy,
b) metóda verejného obstarávania, ktorá sa použije.
4. Ďalšie informácie.
5. Dátum odoslania predbežného oznámenia obstarávateľom do vestníka.
6. Miesto dodania tovarov.
B. Zmluvy na dodanie služieb
1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.
2. Zoznam služieb, ktoré bude obstarávateľ zabezpečovať.
3. a) predpokladaný termín vyhlásenia metódy verejného obstarávania a typ zmluvy, ktorá sa uzavrie, ak je známy,
b) metóda verejného obstarávania, ktorá sa použije.
4. Ďalšie informácie.
5. Dátum odoslania predbežného oznámenia obstarávateľom do vestníka.
6. Miesto dodania služieb.
C. Zmluvy na dodanie prác
1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.
2. a) miesto realizácie,
b) druh a rozsah prác, ktoré sa majú dodať, hlavné charakteristiky práce alebo položiek prác,
c) predpokladané náklady prác, ktoré sa majú dodať.
3. a) metóda verejného obstarávania, ktorá sa použije,
b) predpokladaný termín vyhlásenia metódy verejného obstarávania a typ zmluvy, ktorá sa uzavrie, ak je známy,
c) predpokladaný termín začatia prác,
d) predpokladaný termín dokončenia prác.
4. Ďalšie informácie.
5. Dátum odoslania predbežného oznámenia obstarávateľom do vestníka.
6. Miesto dodania prác.
OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
A. Verejná súťaž
1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.
2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže, a predmet obstarávania definovaný číslom na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a opis.
3. Miesto dodania tovarov, služieb alebo prác.
4. Pri obstarávaní tovarov alebo prác
a) druh a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, alebo charakter a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať s tovarom,
b) označenie, či dodávatelia môžu ponúknuť určité alebo všetky požadované tovary,
c) poradie podľa veľkosti položiek a možnosť predloženia ponuky na jednu položku, na niekoľko položiek alebo na všetky tieto položky, ak je v prípade uzatvárania zmlúv na dodanie prác práca rozdelená do niekoľkých položiek.
5. Pri obstarávaní služieb
a) označenie, či je dodanie služby podmienené osobitnou spôsobilosťou,
b) označenie, či uchádzači majú uviesť mená a profesionálnu kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za dodanie služby,
c) označenie, či uchádzači môžu predložiť ponuku na dodanie iba určitých častí služieb.
6. Oprávnenie predložiť variantné riešenia.
7. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sa uvádzajú v § 29.
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy.
9. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov:
a) adresa, na ktorej sa môžu požadovať súťažné podklady,
b) výška a podmienky úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžadujú.
10. Lehota na predloženie ponúk a jazyk ponúk:
a) deň, mesiac a rok uplynutia lehoty,
b) adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť,
c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia ponuky predložiť.
11. Otváranie ponúk:
a) rozhodnutie obstarávateľa o možnosti účasti uchádzačov na otváraní ponúk,
b) dátum, hodina a miesto otvárania ponúk.
12. Výška zábezpeky, ak sa požaduje.
13. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu obstarávania a platby alebo odkazy na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú.
14. Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov (uchádzačov), alebo typ zmluvy, ktorú majú podnikatelia vo vzájomnom vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na uzavretie zmluvy.
15. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži.
16. Lehota viazanosti ponúk.
17. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži a kritériá na hodnotenie ponúk.
18. Ďalšie informácie obstarávateľa.
19. Ak sa publikovalo predbežné oznámenie, termín jeho zverejnenia vo vestníku.
20. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom do vestníka.
B. Užšia súťaž
1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.
2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom užšej súťaže, a predmet obstarávania definovaný číslom na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a opis.
3. Miesto dodania tovarov, služieb alebo prác.
4. Pri obstarávaní tovarov alebo prác
a) druh a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, alebo charakter a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať s tovarom,
b) označenie, či dodávatelia môžu ponúknuť určité alebo všetky požadované tovary,
c) poradie podľa veľkosti položiek a možnosť predloženia ponuky na jednu položku, na niekoľko položiek alebo na všetky tieto položky, ak je v prípade uzatvárania zmlúv na dodanie prác práca rozdelená do niekoľkých položiek.
5. Pri obstarávaní služieb
a) označenie, či je dodanie služby podmienené osobitnou spôsobilosťou,
b) označenie, či záujemcovia majú uviesť mená a profesionálnu kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za dodanie služby,
c) označenie, či záujemcovia môžu predložiť ponuku na dodanie iba určitých častí služieb.
6. Oprávnenie predložiť variantné riešenia.
7. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sú uvedené v § 29.
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy.
9. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov:
a) adresa, na ktorej sa môžu požadovať súťažné podklady,
b) výška a podmienky úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžaduje.
10. Lehota na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži:
a) deň, mesiac a rok uplynutia lehoty,
b) adresa, na ktorú sa majú dokumenty doručiť,
c) lehota na oznámenie výsledku splnenia podmienok účasti záujemcov.
11. Lehota na predloženie ponúk a jazyk ponúk:
a) deň mesiac a rok uplynutia lehoty,
b) adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť,
c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia ponuky predložiť.
12. Lehota, v ktorej obstarávateľ odošle výzvy na predloženie ponúk.
13. Otváranie ponúk:
a) rozhodnutie obstarávateľa o možnosti účasti záujemcov na otváraní ponúk,
b) dátum, hodina a miesto otvárania ponúk.
14. Výška zábezpeky, ak sa požaduje.
15. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu obstarávania a platby alebo odvolávky na dokumenty, v ktorých sa podmienky uvádzajú.
16. Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov (záujemcov), alebo typ zmluvy, ktorú majú podnikatelia vo vzájomnom vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na uzavretie zmluvy.
17. Podmienky účasti záujemcov v užšej súťaži.
18. Lehota viazanosti ponúk.
19. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži a kritériá na hodnotenie ponúk.
20. Ďalšie informácie obstarávateľa.
21. Ak sa publikovalo predbežné oznámenie, termín jeho zverejnenia vo vestníku.
22. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom do vestníka.
C. Rokovacie konanie
1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.
2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom rokovacieho konania, a predmet obstarávania definovaný číslom na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a opis.
3. Miesto dodania tovarov, služieb alebo prác.
4. Pri obstarávaní tovarov alebo prác
a) charakter a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, alebo charakter a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať s tovarom,
b) označenie, či dodávatelia môžu ponúknuť určité alebo všetky požadované tovary,
c) poradie podľa veľkosti položiek a možnosť predloženia ponuky na jednu položku, na niekoľko položiek alebo na všetky tieto položky, ak je v prípade uzatvárania zmlúv na dodanie prác práca rozdelená do niekoľkých položiek.
5. Pri obstarávaní služieb
a) označenie, či je dodanie služby podmienené osobitnou spôsobilosťou,
b) označenie, či záujemcovia majú uviesť mená a profesionálnu kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za dodanie služby,
c) označenie, či záujemcovia môžu predložiť ponuku na dodanie iba určitých častí služieb.
6. Oprávnenie predložiť variantné riešenia.
7. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sú uvedené v § 29.
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy.
9. Lehota na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov na rokovacom konaní:
a) deň, mesiac a rok uplynutia lehoty,
b) adresa, na ktorú sa majú dokumenty doručiť,
c) lehota na oznámenie výsledku hodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov.
10. Otváranie ponúk:
a) rozhodnutie obstarávateľa o možnosti účasti záujemcov na otváraní ponúk,
b) predpokladaný dátum, hodina a miesto otvárania ponúk.
11. Výška zábezpeky, ak sa požaduje.
12. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu obstarávania a platby alebo odvolávky na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú.
13. Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov (záujemcov), alebo typ zmluvy, ktorú majú podnikatelia vo vzájomnom vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na uzavretie zmluvy.
14. Podmienky účasti záujemcov v rokovacom konaní.
15. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní a kritériá na hodnotenie ponúk.
16. Ďalšie informácie obstarávateľa.
17. Ak sa publikovalo predbežné oznámenie, termín jeho zverejnenia vo vestníku.
18. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom do vestníka.
Príloha č. 3 k zákonu č. 263/1999 Z. z.
OBSAH OZNÁMENIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie
I. Informácie na zverejnenie vo vestníku
1. Názov a sídlo obstarávateľa.
2. Typ zmluvy, ktorá sa uzavrela na základe výsledku verejného obstarávania, a predmet obstarávania.
3. Označenie predmetu obstarávania na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a jeho opis.
4. a) použitá metóda verejného obstarávania,
b) dátum zverejnenia predbežného oznámenia vo vestníku, ak bolo zverejnené,
c) dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania vo vestníku,
d) v prípade rokovacieho konania podmienka jeho použitia.
5. Počet doručených ponúk.
6. Dátum uzavretia zmluvy.
7. Zmluvná cena.
8. Meno alebo názov, adresa alebo sídlo úspešného uchádzača.
9. Podiel tovarov, služieb alebo prác, ktoré sa budú realizovať v subdodávke.
10. Voliteľné informácie.
II. Informácie, o ktoré sa dopĺňajú oznámenia o výsledku verejného obstarávania v prípadoch, keď sa vyžadujú výkony
1. Opis výkonu.
2. Celkový počet uchádzačov.
3. Počet zahraničných uchádzačov s uvedením krajiny ich sídla.
4. Počet a výška cien, ak sa udelili.
5. Výška odmeny uchádzačom.
6. Ďalšie informácie.
III. Informácie, ktoré nie sú určené na zverejnenie
1. Počet uzavretých zmlúv (kde sa zmluva uzavrela s viacerými zmluvnými partnermi na predmet obstarávania).
2. Krajina pôvodu predmetu obstarávania.
3. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sú uvedené v § 29.
4. Použité zvýhodnenia schválené úradom a dátum udelenia súhlasu.
5. Použité kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a na hodnotenie ponúk.
6. Oznámenie, či prijatá ponuka bola variantným riešením.
7. Ponuky, ktoré sa vylúčili z dôvodu neúmerne nízkej ceny s identifikáciou vylúčených uchádzačov.
8. Dátum odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania do vestníka.
1)
§ 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 1a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, § 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 a 3 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 3 a 4 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.
6)
§ 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
9)
§ 2 ods. 4, § 3 ods. 1 a § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte.
12)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.§ 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
20)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
21)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.