2/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.01.1999 do 30.06.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky č. 122/1995 Z. z. a vyhlášky č. 5/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Zásielky obsahujúce tovar nepatrnej hodnoty, odoslané priamo zo zahraničia tuzemskému príjemcovi sa oslobodzujú od cla.
(2)
Na účely podľa odseku 1 sa tovarom nepatrnej hodnoty rozumie tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 1 000 Sk na jednu zásielku.“.
2.
Za § 165a sa vkladá § 165b, ktorý znie:
㤠165b
Pri tovare, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa rozsah a podmienky oslobodenia posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Brigita Schmögnerová v. r.