58/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
z 10. februára 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Orgány štátnej banskej správy
(1)
Orgánmi štátnej banskej správy sú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,
b)
Hlavný banský úrad,
c)
obvodné banské úrady, a to
1.
Obvodný banský úrad v Bratislave,
2.
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
3.
Obvodný banský úrad v Košiciach,
4.
Obvodný banský úrad v Prievidzi,
5.
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.
(2)
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.
(4)
Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.
(5)
Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.
(6)
Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.“.
2.
V § 39 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „Orgány štátnej banskej správy“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady“.
3.
V § 39 sa vypúšťa odsek 5.
4.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
a)
riadi výkon štátnej banskej správy,
b)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy,
c)
rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad.“.
5.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výkon štátnej banskej správy a“.
6.
V § 40 sa vypúšťa odsek 6.
7.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťa slovo „orgánov“ a slová „minister hospodárstva Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „predseda Hlavného banského úradu“.
8.
V § 43 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „,prípadne rozklad“.
9.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu uložiť pokutu až do 500 000 Sk organizácii, ktorá porušila predpisy uvedené v § 39 ods. 1 alebo ktorá nesplnila opatrenia uložené jej rozhodnutím orgánu štátnej banskej správy (ďalej len „porušenie povinnosti“).“.
10.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu uložiť pokutu až do 10 000 Sk zamestnancovi organizácie, ktorý zavinene porušil závažné povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 39 ods. 1 alebo ktorý zatajil skutočnosti dôležité pre výkon hlavného dozoru.“.
11.
V § 44 ods. 6 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.
12.
V § 45 sa slová „Orgány štátnej banskej správy“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady“.
13.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Záverečné ustanovenie
(1)
V § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 4, § 8 ods. 3 a 5, § 21 ods. 5, § 23 ods. 1, 2 a 3 písm. b), § 24 ods. 1 a 2, § 25 ods. 5 a 6, 36 ods. 1, 2 a 4, § 40, § 42 ods. 1 a 3 a v § 43 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.
(2)
Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.
(3)
Slová „Slovenský banský úrad“ a „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe zákona nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa Hlavného banského úradu v doterajšej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prechádzajú na Hlavný banský úrad zriadený týmto zákonom.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č.197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74 /1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
Hlavný banský úrad,“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Puncový úrad Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.