325/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
opatrenie z 11. septembra 1998 č. 13/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu.
Týmto opatrením sa ustanovujú podmienky na obchodovanie bánk s peňažnými prostriedkami v cudzej mene na vnútornom devízovom trhu. Opatrenie sa vzťahuje na banky so sídlom v tuzemsku alebo na pobočky zahraničných bánk, ktoré sú v rozsahu povolenia oprávnené pôsobiť ako banka a vykonávať obchody s devízovými hodnotami.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. marca 1996 č. 2, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu (oznámenie č. 81/1996 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.