14/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1998 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:
„Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje absolvovanie magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia, ktoré trvajú najmenej štyri roky, a doktorského štúdia v lekárskych odboroch a veterinárskych odboroch štúdia, ktoré trvá šesť rokov.4)
4)
§ 18a písm. b) č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5)
§ 18a písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,“.
4.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,“.
5.
V § 9 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,“.
6.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
autorstvo učebníc, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,“.
7.
V § 9 ods. 1 sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:
„g)
absolvovanie rigoróznej skúšky14) a absolvovanie doktorandského štúdia.15)“.
8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:
„14)
§ 21 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.
15)
§ 22 a 22a zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“.
9.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16. Súčasne sa zrušuje označenie doterajšieho písmena a).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1998.
Eva Slavkovská v. r.