41/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1998 do 30.11.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 26. januára 1996
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Účel vyhlášky
Účelom tejto vyhlášky je ustanoviť
a)
podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov1) škôl riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, cirkevných a súkromných škôl, štátnych, cirkevných, obecných a súkromných školských zariadení,
b)
organizáciu, obsah a spôsob vykonávania kvalifikačných skúšok pedagogických pracovníkov.
§ 2
Odborná a pedagogická spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole a odborná prax.
(2)
Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v skupine študijných odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu2).
(3)
Absolvovaním študijných odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo získajú pedagogickí pracovníci odbornú i pedagogickú spôsobilosť. Absolvovaním neučiteľských študijných odborov získajú pedagogickí pracovníci len odbornú spôsobilosť. Pedagogickú spôsobilosť si doplnia v doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
(4)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagogických pracovníkov môže vykonávať aj pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť, ale nezískal požadovanú pedagogickú spôsobilosť. Na získanie pedagogickej spôsobilosti je potrebné začať najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického pracovníka doplňujúce pedagogické štúdium a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru ho úspešne skončiť.
(5)
Na účely výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach je potrebné, aby pedagogický pracovník s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v týchto školách a zariadeniach začal rozširujúce štúdium3) a najneskôr v siedmom roku od vzniku pracovného pomeru ho úspešne skončil.
§ 3
Pedagogická prax a odborná prax
(1)
Pedagogickou praxou sa rozumie priama výchovno-vzdelávacia činnosť v základných školách, špeciálnych školách, stredných školách, špeciálnych stredných školách, špeciálnych výchovných zariadeniach, v základných umeleckých školách, v školských zariadeniach a na vysokých školách.
(2)
Odbornou praxou sa na účely tejto vyhlášky rozumie práca vykonávaná v príslušnom odbore po dovŕšení osemnásteho roku veku pedagogického pracovníka.
§ 4
Požiadavky vzdelania
(1)
Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje absolvovanie magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia, ktoré trvajú najmenej štyri roky, a doktorského štúdia v lekárskych odboroch a veterinárskych odboroch štúdia, ktoré trvá šesť rokov.4) Na vyučovanie v základných umeleckých školách je splnením požiadavky stupňa a odboru vzdelania aj skončenie obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia5) alebo vyššie odborné vzdelanie. Na vyučovanie v 1.–4. ročníku základných škôl sa za splnenie požiadavky vzdelania považuje aj absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961.
(2)
Na výchovnú činnosť v školách a školských zariadeniach a na odborný výcvik je splnením požiadavky vzdelania aj skončenie obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(3)
Požiadavky na stupeň a odbor vzdelania jednotlivých kategórií pedagogických pracovníkov sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Ak ide o učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov a učiteľa odborných predmetov, súčasťou požiadavky vzdelania je aj výučba jeho aprobačných predmetov alebo jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej miery vyučovacej povinnosti6).
(4)
Absolvovaním vysokoškolského štúdia sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj absolvovanie kratších foriem vysokoškolského štúdia do roku 1985 uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
(5)
Požiadavky na stupeň a odbor vzdelania učiteľov a vychovávateľov špeciálnych škôl7) a špeciálnych výchovných zariadení8) uvedené v prílohe tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich v špeciálnych triedach materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
(6)
Podmienkou odbornej a pedagogickej spôsobilosti vedúceho pedagogického pracovníka, ktorému patrí príplatok za riadenie,9) je absolvovanie stupňa a odboru vzdelania podľa XV. časti prílohy tejto vyhlášky, najmenej päť rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania.10)
§ 5
Skúška zo slovenského jazyka
(1)
Pedagogický pracovník, ktorý získal vzdelanie v škole s iným vyučovacím jazykom ako slovenským, môže pôsobiť v škole s vyučovacím jazykom slovenským, ak preukáže znalosť slovenského jazyka dokladom o zložení skúšky, ktorú pre absolventov vysokých škôl organizujú a zabezpečujú pedagogické fakulty a filozofické fakulty, pre absolventov stredných škôl stredné pedagogické školy a metodické centrá v Slovenskej republike.11)
(2)
Obsah, rozsah a podmienky skúšky zo slovenského jazyka určujú fakulty, stredné pedagogické školy a metodické centrá na úrovni potrebnej na vyučovanie aprobačných predmetov alebo študijného odboru.
(3)
Požiadavka preukázania znalosti slovenského jazyka sa nevzťahuje na učiteľa cudzieho jazyka v jazykovej škole, na zahraničného lektora, ktorý pôsobí v základnej škole alebo v strednej škole.
DRUHÁ ČASŤ
KVALIFIKAČNÉ SKÚŠKY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV
§ 6
Organizácia kvalifikačných skúšok
(1)
Kvalifikačné skúšky organizujú, vykonávajú a ukončujú metodické centrá a Štátny pedagogický ústav riadené ministerstvom a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov štátnej správy,12) ktoré zriaďujú školy a vysoké školy.
(2)
Kvalifikačné skúšky sa členia na
a)
I. kvalifikačnú skúšku pedagogických pracovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru alebo aprobačného predmetu a najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
b)
II. kvalifikačnú skúšku pedagogických pracovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru alebo aprobačného predmetu a najmenej desať rokov pedagogickej praxe.
§ 7
Obsah kvalifikačnej skúšky
(1)
Obsah I. kvalifikačnej skúšky je zameraný na schopnosť uplatnenia tvorivých pedagogických skúseností pedagogického pracovníka pri riešení odborno-metodických problémov vyučovania.
(2)
Obsah II. kvalifikačnej skúšky je zameraný na riešenie odborno-metodických problémov vyučovania alebo na metodiku riadenia s návrhom významných inovácií uskutočňovaných pedagogickými pracovníkmi v procese výchovy a vzdelávania.
§ 8
Vykonávanie a ukončenie kvalifikačných skúšok
(1)
Kvalifikačné skúšky sa vykonávajú a ukončujú pred päťčlennou komisiou v jeden deň obhajobou písomnej záverečnej práce a ústnou skúškou z oblasti študijného odboru alebo aprobačného predmetu pedagogického pracovníka, alebo z oblasti riadenia, podľa výberu pedagogického pracovníka. Členov komisie vymenúva na návrh riaditeľov vzdelávacích organizácií podľa § 6 ods. 1 ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý zriaďuje školy, alebo dekan fakulty pripravujúcej učiteľov.
(2)
Tematické okruhy písomných záverečných prác a ústnych skúšok vypracované metodickými centrami, Štátnym pedagogickým ústavom, vzdelávacími organizáciami iných ústredných orgánov štátnej správy12) a vysokými školami schvaľuje ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy12), ktorý zriaďuje školy, alebo dekan príslušnej fakulty.
(3)
Po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky získa pedagogický pracovník osvedčenie o zvýšení odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Absolvovaním tejto skúšky splní pedagogický pracovník podmienku zaradenia do platovej triedy ustanovenej osobitným predpisom.13)
(4)
Absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky môže zamestnávateľ zohľadniť v osobnom príplatku pedagogického pracovníka.
(5)
Ak pedagogický pracovník kvalifikačnú skúšku nevykonal úspešne, skúšobná komisia mu povolí jej zopakovanie, najskôr však o tri mesiace od neúspešného vykonania skúšky.
§ 9
Uznanie náhrady kvalifikačnej skúšky
(1)
Ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky sa uznáva
a)
získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospe- chom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
b)
absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
c)
absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru,
d)
absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,
e)
umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
f)
autorstvo učebníc, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,
g)
absolvovanie rigoróznej skúšky14) a absolvovanie doktorandského štúdia.15)
(2)
Ako náhrada II. kvalifikačnej skúšky sa uznáva
získanie vedeckej hodnosti z vednej oblasti pedagogiky, psychológie, z aprobačného predmetu alebo z iného univerzitného odboru, alebo z odboru technických, ekonomických a poľnohospodárskych vied,
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
V období uvedenom v § 2 ods. 4 a 5 sa odbor a stupeň vzdelania pedagogického pracovníka hodnotí tak, ako keby v plnej miere spĺňal požiadavky uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
V prípade dlhodobej práceneschopnosti, materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky, výkonu základnej vojenskej a civilnej služby alebo neprijatia uchádzača na doplňujúce pedagogické štúdium v stanovenom termíne môže zamestnávateľ lehotu skončenia štúdia podľa § 2 ods. 4 a 5 predĺžiť najviac o dva roky.
(3)
V závažných prípadoch ohrozenia plynulosti výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách môže zamestnávateľ znížiť požiadavku výučby aprobačných predmetov alebo študijného odboru pedagogického pracovníka podľa § 4 ods. 3 na jednu tretinu týždennej miery jeho vyučovacej povinnosti.
(4)
Podmienka výučby aprobačných predmetov v rozsahu jednej polovice týždennej miery vyučovacej povinnosti sa nevzťahuje na učiteľov osobitných škôl a pomocných škôl.
(5)
Pedagogický pracovník, ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky už je pracovníkom špeciálneho výchovného zariadenia alebo poradenského zariadenia, začne rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky do štyroch rokov a ukončí najneskôr do siedmich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(6)
Od požiadavky uvedenej v § 2 ods. 4 a 5 možno u pedagogického pracovníka, ktorý má odbornú spôsobilosť, upustiť v prípade, ak pedagogický pracovník pôsobí najmenej pätnásť rokov vo výchovno-vzdelávacom procese a dosiahol vek 45 rokov.
(7)
Pedagogický pracovník, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky už vykonáva funkciu vedúceho pedagogického pracovníka, sa prihlási na I. kvalifikačnú skúšku do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Po jej vykonaní je potrebné, aby sa do dvoch mesiacov prihlásil na prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.
Eva Slavkovská v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z.
I.
UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy
2.
študijný odbor pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika–psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
4.
študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika–psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
5.
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
na vyučovanie cudzích jazykov v materských školách aj absolvovanie strednej pedagogickej školy a rozširujúceho štúdia jazyka na pedagogickej alebo na filozofickej fakulte
4.
záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
5.
maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
6.
záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
7.
študijný odbor vychovávateľstvo v strednej pedagogickej škole a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
8.
2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole zakončené skúškou spôsobilosti
9.
skúška spôsobilosti pre materské školy
10.
záverečná skúška z 2-ročného študijného kurzu pre vybrané nekvalifikované učiteľky materských škôl
11.
maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom na strednej pedagogickej škole
12.
záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre vzdelávanie učiteľov národných škôl (roky 1951–1961)
II.
UČITELIA 1.–4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1.–5. ročník základnej deväťročnej školy
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1.–5. ročník základnej deväťročnej školy
2.
záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6.–9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1.–5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
3.
štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1.–5. ročník základnej deväťročnej školy
4.
záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
5.
záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1.–5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte
6.
len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–9. ročník základnej školy a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy (pozri III. a V. časť)
7.
len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra roku 2000 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít a Vysokej školy dopravy a spojov alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave a v metodických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
8.
len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie 4-ročného štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte a platná kanonická misia príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia – študijný odbor katechetika na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a platná kanonická misia príslušného diecézneho biskupa
9.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
III.
UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5.–9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu (5.–9. ročník)
3.
len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej alebo na pedagogickej fakulte
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6.–9. ročník
2.
záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6.–9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1.–5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
3.
štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6.–9. ročník)
4.
štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 6.–9. ročník základnej deväťročnej školy
5.
len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom
6.
doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979–301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979–301)
7.
záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
8.
len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte – študijný odbor učiteľstvo pre 1.–5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom
9.
študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu
10.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov príslušného alebo príbuzného odboru neučiteľské univerzitné vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium
11.
len na vyučovanie predmetov filozofia, občianska výchova, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova
12.
len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra roku 2000 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických a na filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít a Vysokej školy dopravy a spojov alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave a v metodických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
13.
len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy
14.
len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie (zložky technické práce a pestovateľské práce) vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis, alebo vysokoškolské vzdelanie technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
15.
len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport – smer trénerský a smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
16.
len na vyučovanie predmetov hudobná, telesná a výtvarná výchova vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy alebo vysokoškolské vzdelanie – odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5.–9. ročník základnej školy
17.
len na vyučovanie predmetov práca s počítačom, technická výchova, estetická výchova, výtvarné spracovanie materiálu, ekologická výchova, starostlivosť o zdravie, údržba motorových vozidiel, spoločenská výchova vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium
18.
len na vyučovanie chémie vysokoškolské vzdelanie technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium
19.
len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
20.
len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
21.
len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
22.
len na vyučovanie predmetu hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, psychológie a predmetovej didaktiky
23.
len na vyučovanie predmetu etická výchova do 1. septembra roku 2000 vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–8. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské univerzitné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách
24.
len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením do 1. septembra roku 2000 – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodických centrách
25.
len na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis a chémia aj vysokoškolské vzdelanie technického alebo pôdohospodárskeho zamerania ukončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov
26.
len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie 4-ročného štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte a platná kanonická misia príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia – študijný odbor katechetika na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a platná kanonická misia príslušného diecézneho biskupa
27.
len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis
28.
len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie – odbor pedagogika, špecializácia etická výchova
IV.
UČITELIA ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5.–12. (pozri III. a V. časť)
2.
vysokoškolské vzdelanie požadované na vyučovanie odborných umeleckých predmetov (pozri VI. časť bod 7)
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročné bakalárske štúdium – študijný odbor hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl
2.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročné bakalárske štúdium – študijný odbor tanec pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl
Vyššie odborné vzdelanie
1.
štúdium konzervatória ukončené absolutóriom
2.
na vyučovanie na základných umeleckých školách záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalá základná hudobná škola)
3.
vyššie odborné vzdelanie získané na konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku
4.
na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva) končiacich sa absolutóriom
5.
na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení
6.
pre tanečný odbor v základných umeleckých školách úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz tanečnej pedagogiky
7.
na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie 5-ročného konzervatória ukončeného maturitnou skúškou do roku 1965 alebo 5-ročnej Vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1965
8.
len na vyučovanie predmetov v hudobno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–12. ročník a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.–9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva
V.
UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu
3.
len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej alebo na pedagogickej fakulte
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou na vysokej škole pedagogickej alebo štátna záverečná skúška na pedagogickej alebo na filozofickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredných)
2.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov vysokoškolské vzdelanie (neučiteľské) príslušného alebo príbuzného univerzitného smeru a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
len na vyučovanie predmetu ekológia, základy ekológie vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor biológia, geografia, chémia a biochémia a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom biológia alebo geografia
4.
len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonomika vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách
5.
len na vyučovanie predmetu filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor filozofia a príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska náuka
6.
len na vyučovanie predmetov psychológia a sociológia do 1. septembra roku 2000 vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodických centrách
7.
doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979 –301 v znení úpravy MŠ SSR č.16784/1979–301)
8.
len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy
9.
len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra roku 2000 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických alebo na filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít a Vysokej školy dopravy a spojov, alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave a v metodických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
10.
len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium
11.
len na vyučovanie predmetov informatika a výpočtová technika a základy automatizácie vysokoškolské vzdelanie univerzitného, ekonomického alebo technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
12.
na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraním na telesnú výchovu vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova s I. alebo II. kvalifikačnou triedou trénera–cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie
13.
len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport, smer trénerský a smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
14.
na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie a spoločenskovedných odborov v stredných poľnohospodárskych technických školách, v stredných lesníckych technických školách, stredných odborných lesníckych školách a v stredných odborných poľnohospodárskych a lesníckych učilištiach aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti (smernica MŠ SSR č. 311134/64, úprava MŠ SSR 2051/1974–2/3)
15.
na vyučovanie výtvarnej výchovy aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umeleckopriemyselnej škole doplnené skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu
16.
len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova
17.
len na vyučovanie predmetu etická výchova do 1. septembra roku 2000 vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské univerzitné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s predmetom pre 5.–12. ročník a 2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách
18.
len na vyučovanie predmetu estetická výchova do 1. septembra roku 2000 aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium estetickej výchovy v metodických centrách
19.
len na vyučovanie náboženskej výchovy (náboženstva) absolvovanie 6-ročného štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte a platná kanonická misia príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia študijného odboru katechetika na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a platná kanonická misia príslušného diecézneho biskupa
20.
na vyučovanie v 1.–4. ročníku gymnázií s osemročným študijným cyklom, ktorých učebné osnovy sú porovnateľné so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy, aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.–9. ročník
21.
len na vyučovanie predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení a absolvovanie skúšky z pedagogiky, psychológie a odborovej didaktiky
22.
na vyučovanie predmetu etická výchova alebo obsahu etická výchova v inom predmete na stredných zdravotníckych školách len učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov a 2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách
VI.
UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
A.
TECHNICKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie – študijné odbory učiteľstvo technických predmetov (elektrotechnických, chemickotechnologických, strojárskych, materiálovo-technologických, hutníckych, stavebných)
2.
vysokoškolské vzdelanie technického smeru – študijné odbory elektrotechnickej, chemickotechnologickej, hutníckej, materiálovo–technologickej, strojníckej, stavebnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru – študijné odbory mechanizačnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium
4.
vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium.
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických predmetov
2.
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980–301)
3.
učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia (smernica MŠ SSR č. Š 3248/69–VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474/70–VŠ, smerníc MŠ SSR č. Š 1259/71, MŠ SSR č. Š 2681/73, zošit 11–12/1969 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 12–13/1970 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 21–22/1971 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvestí MŠ SSR a MK SSR registrovaná v čiastke 38/1970 Zb. a 28/1973 Zb.)
B.
POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
študijný odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych a lesníckych predmetov
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
na vyučovanie odborných predmetov zootechnických a veterinárnych aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych
3.
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980–301)
4.
vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
6-semestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte
C.
VETERINÁRNE PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
na vyučovanie predmetu veterinárstvo aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
D.
FARMACEUTICKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor farmaceutické vedy a doplňujúce pedagogické štúdium
E.
ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor lekárske vedy a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou alebo so somatológiou, alebo vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor ošetrovateľstvo (pedagogické zameranie)
3.
študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor všeobecná pedagogika, predškolská pedagogika alebo výchova a vzdelávanie dospelých s predchádzajúcim ukončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole doplnené odbornou praxou
2.
na vyučovanie odborných predmetov v odboroch diplomovaný fyzioterapeut a masér vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport – rehabilitácia a doplňujúce pedagogické štúdium
F.
EKONOMICKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie technického, poľnohospodárskeho alebo univerzitného smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
2.
vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasnej Ekonomickej univerzity v Bratislave
3.
štátna skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie hospodárskych predmetov na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách
4.
na vyučovanie predmetu technika administratívy a hospodárska korešpondencia, stenografia, sekretárske práce vysokoškolské vzdelanie doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave
5.
doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov – odborov obchod a služby (úprava MŠ SSR č. 7/1980–301)
6.
rozširujúce štúdium učiteľstva odborných ekonomických predmetov
7.
na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor vnútorný alebo zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie príslušných študijných odborov a doplňujúce pedagogické štúdium
8.
na vyučovanie predmetu hospodárska geografia aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušným aprobačným predmetom
9.
na vyučovanie predmetov právneho charakteru aj vysokoškolské vzdelanie právnické a doplňujúce pedagogické štúdium
10.
na vyučovanie predmetu hospodárske výpočty aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom matematika
11.
len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonómia vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách
G.
UMELECKÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov
2.
vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a absolvovanie skúšky z pedagogiky, psychológie a odborovej didaktiky
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
len na vyučovanie teoretických predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–12. ročník s aprobačným predmetom hudobná výchova
2.
len na vyučovanie teoretických predmetov v tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, príslušné aprobačné predmety
4.
len na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore vysokoškolské vzdelanie študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–12. ročník – príslušný aprobačný predmet
5.
vysokoškolské vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasným umeleckým vysokým školám
6.
pre základné umelecké školy aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
7.
v hudobno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor vedy a náuky o umení – príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium
H.
OSTATNÉ PREDMETY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
na vyučovanie predmetu výpočtová technika, základy automatizácie, informatika a programovanie vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, poľnohospodárskeho a ekonomického smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výpočtová technika, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
2.
na vyučovanie predmetu aranžovanie vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výtvarná výchova
3.
na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor divadelné a rozhlasové umenie, zameranie bábkarstvo a doplňujúce pedagogické štúdium
4.
na vyučovanie odborných predmetov základy botaniky, kvetinárstvo a ovocinárstvo v odborných učilištiach aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.–9. ročník alebo pre stredné školy s aprobačným predmetom prírodopis alebo biológia, alebo základy poľnohospodárskej výroby
5.
na vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl) vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor veterinárne lekárstvo – hygiena potravín, alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru – študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet špecifická príprava dievčat
6.
na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. alebo II. cyklu rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení
7.
na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu – zodpovedajúce aprobačné predmety
8.
na vyučovanie predmetu hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova na stredných pedagogických školách aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
9.
na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory Technickej univerzity a Vysokej školy poľnohospodárskej, vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie
10.
na vyučovanie predmetu sociálna práca vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor sociálna práca, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor psychológia alebo špeciálna pedagogika doplnené špecializačným kvalifikačným štúdiom v metodických centrách
11.
na vyučovanie predmetu športová príprava vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport – smer trénerský a smer metodický, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie, alebo vysokoškolské vzdelanie iného študijného odboru s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie a doplňujúce pedagogické štúdium
12.
na vyučovanie odborných predmetov ručné práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava jedál a stravovanie vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat, alebo vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
13.
na vyučovanie odborného predmetu zdravoveda vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor lekárske vedy a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou alebo somatológiou, alebo študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy
14.
na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách
CH.
PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium, na špeciálnych školách aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte
VII.
MAJSTRI ODBORNEJ VÝCHOVY
Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, najmenej 3-ročná prax v odbore vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte alebo na vysokých školách technických, alebo úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, najmenej 3-ročná prax v odbore vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra roku 2000 špecializačné kvalifikačné štúdium v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia; v špeciálnych školách aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra roku 2000 špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky realizované v metodických centrách pre majstrov odbornej výchovy na špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
vyučenie v odbore a absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročné bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy na pedagogickej fakulte
VIII.
UČITELIA ŠPECIÁLNYCH MATERSKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri I. časť)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
2.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4.
študijný odbor liečebná pedagogika
5.
študijný odbor pedagogika–psychológia (učiteľský smer) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu pre vzdelanie učiteľov národných škôl doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii, štátnej pedagogickej akadémii) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
skúška spôsobilosti pre bývalé školy I. stupňa (národné, obecné) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky
IX.
UČITELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL
ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1.–4. ROČNÍK
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 5.–9. ROČNÍK
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
formy vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–9. ročník základnej školy rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s aprobačným predmetom
4.
na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v 5.–9. ročníku základnej školy pre sluchovo postihnutých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo logopédie, na vyučovanie predmetu individuálna tyflopedická starostlivosť v 5.–9. ročníku základnej školy pre slabozrakých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky zrakovo postihnutých – tyflopédie
OSOBITNÉ ŠKOLY 1.–9. ROČNÍK A POMOCNÉ ŠKOLY 1.–10. ROČNÍK
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
2.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
ŠPECIÁLNE STREDNÉ ŠKOLY (STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA, GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)
ODBORNÉ UČILIŠTIA
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.–9. ročník bývalej základnej deväťročnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
X.
VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika–vychovávateľstvo
2.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy (pozri II. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodických centrách
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
4.
študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského vzdelania
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročného bakalárskeho štúdia vychovávateľov detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška na strednej pedagogickej škole
4.
záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov
5.
záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach
6.
záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole
DOMOVY MLÁDEŽE
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika–vychovávateľstvo
2.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy (pozri II. časť)
4.
študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
5.
študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)
6.
študijný odbor liečebná alebo špeciálna pedagogika
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2.
vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium
3.
študijný odbor liečebná pedagogika
4.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročné bakalárske štúdium vychovávateľov detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole
4.
úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
len do 1. septembra roku 2000 úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov absolvované v metodických centrách
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU, ŠKOLSKÉ STREDISKÁ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI, ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy (pozri II. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)
4.
študijný odbor pedagogika alebo pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špeciálne školy (pozri IX. časť)
2.
študijný odbor liečebná pedagogika alebo pedagogika emocionálne narušených
3.
študijný odbor vychovávateľstvo
4.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
5.
študijný odbor pedagogika–psychológia (učiteľský smer)
6.
len pre oblasť spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – spoločenskovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie – spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
7.
len pre oblasť prírodných vied vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – prírodovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce pedagogické štúdium
8.
len pre oblasť techniky vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
9.
len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) – študijný odbor vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia, alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
10.
len pre oblasť umenia vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – študijný odbor architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročného bakalárskeho štúdia – študijný odbor pedagogika voľného času na pedagogickej alebo na filozofickej fakulte
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole
2.
študijný odbor pedagogická škola
3.
len pre oblasť umenia úplné stredné odborné alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na kultúrno–výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium
4.
len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky formy úplného stredného vzdelania v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium
5.
úplné stredné odborné vzdelanie príslušného odboru v oblasti spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu, turistiky a umenia a doplňujúce pedagogické štúdium
XI.
VYCHOVÁVATELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL A ŠPECIÁLNYCH VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
ŠKOLSKÉ KLUBY PRI ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH, INTERNÁTNE ŠPECIÁLNE ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3.
študijný odbor pedagogika emocionálne narušených
4.
študijný odbor liečebná pedagogika
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)
2.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. a V. časť)
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer
4.
študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
študijný odbor psychológia alebo školská alebo mimoškolská pedagogika – pedagogika voľného času (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
Vyššie odborné vzdelanie
1.
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov stredných pedagogických škôl
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
len do 1. septembra roku 2000 úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia
ZARIADENIA VÝCHOVNEJ PREVENCIE
CENTRUM VÝCHOVNEJ A PSYCHOLOGICKEJ PREVENCIE, LIEČEBNO–VÝCHOVNÉ SANATÓRIUM
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer
2.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy (pozri II. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
5.
študijný odbor učiteľstvo pre 5.–9. ročník základnej školy (pozri III. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročného bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Vyššie odborné vzdelanie
1.
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov stredných pedagogických škôl
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
len do 1. septembra roku 2000 úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia
ZARIADENIA NÁHRADNEJ VÝCHOVY
DETSKÉ DOMOVY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer
2.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
3.
študijný odbor pedagogika emocionálne narušených
4.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
5.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy (pozri II. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6.
študijný odbor učiteľstvo pre 5.–9. ročník základnej školy (pozri III. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
7.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
2.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročného bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Vyššie odborné vzdelanie
1.
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov stredných pedagogických škôl
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
4.
len do 1. septembra roku 2000 úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia
REEDUKAČNÉ DETSKÉ DOMOVY
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
2.
študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4.
študijný odbor liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer alebo liečebná pedagogika
5.
študijný odbor pedagogika emocionálne narušených
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
4.
vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky
Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
1.
absolvovanie strednej školy s maturitou a 3-ročného bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte
Vyššie odborné vzdelanie
1.
2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov stredných pedagogických škôl
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
2.
študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
3.
úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte
4.
len do 1. septembra roku 2000 úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia
XII.
VYCHOVÁVATELIA ÚSTAVOV SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRE DETI A MLÁDEŽ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)
Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)
XIII.
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI ŠPECIÁLNYCH PORADENSKÝCH ZARIADENÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špeciálne školy (pozri IX. časť)
2.
študijný odbor liečebná pedagogika
3.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.–9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)
4.
študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. časť)
5.
študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy (pozri VIII. časť)
6.
študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (pozri XI. časť)
7.
študijný odbor telesná výchova pre zdravotne oslabených
8.
študijný odbor telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
9.
študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
XIV.
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI V CENTRÁCH PRE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV A ODBORNO–METODICKÉ RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie
1.
vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru – aprobačného predmetu požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia (pozri I.–XII. časť), sedem rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania10)
XV.
VEDÚCI PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Požadované vzdelanie:
1.
pre riaditeľov základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení a špeciálnych školských zariadení len vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia, alebo pre riaditeľov základných umeleckých škôl aj vyššie odborné vzdelanie, pre riaditeľov materských škôl aj úplné stredné odborné vzdelanie, pre hlavných majstrov odbornej výchovy úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore a najmenej 3–ročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej 5-ročná odborná prax
1)
§ 50 ods. 1 a § 51 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.
3)
§ 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
4)
§ 18a písm. b) č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 324/1996 Z. z.
5)
§ 18a písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
7)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
9)
§ 5 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z.§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z.
10)
§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z.
11)
§ 6 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z. z.
12)
§ 53 až 57 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
15)
§ 22 a 22a zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.