360/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 08.04.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

360
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 1996,
ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
§ 1
Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1.
§ 2
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo do aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do výšky 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba.
(2)
Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, je bez cla.
(3)
Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom1) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín.
§ 4
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvné clo je inak uvedené v prílohe č. 1, sa v roku 1997 vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.
§ 5
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/1996 Z. z.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
COLNÝ SADZOBNÍK 1997
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1997
Por. č. colnej kvóty Položka colného sadzobníka Ročná colná kvóta Merná jednotka Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty Prístup na trh/ Platnosť do
1 2 3 4 5 6
1 0102 90     30 (1)/-
  0201     30 (1)/-
  0202 2984 t 30 (1)/-
2 0103 92     25 (1)/-
  0203 7820 t 30 (1)/-
3 ex0104     5 (1)/-
  ex0204 128 t 20 (1)/-
4 ex0207 2896 t 24 (1)/-
5 021020     30 (2)/-
  ex0210 90 550 t 24 (2)/-
6 0402 10     30 (1)/-
  0402 21     31 (1)/-
  0402 29 652 t 35 (1)/-
7 0403 10 2374 t 10 (2)/-
8 0405 811 t 32 (1)/-
9 ex0701 90 11 040 t 50 (1)/-
10 ex0806 10 3 212 t 28 (1)
11 1108 11     53,2 (2)/-
  1108 12     55,6 (2)/-
  1108 13 820 t 63,4 (2)/-
12 1205 00 90 3220 t 20 (1)/-
13 ex!206 2 020 t 10 (2)/-
14 1512 11     18 (2)/-
  1512 19 1 140 t 19 (2)/-
15 1514 1 176 t 20 (1)/-
16 1517 10     20 (2)/-
  151790 4260 t 10 (2)/-
17 ex!702 75 t 50 (2)/-
18 1902 11     12 (2)/-
  1902 19     12 (2)/-
  1902 20     12 (2)/-
  1902 30 1 152 t 10 (2)/-
19 210500 307 t 11 (2)/-
20 2202 10 10 160 t 11 (2)/-
21 2204 2280 t 25 (1)/-
1 2 3 4 5 6
22 2207 10 656 t 70 (1)/-
23 2208 90 4590 t 56 (2)/-
24 3505 10 1 176 t 52 (2)/-
25 0105 11 11 590 000 ks nulová -/31. 12. 1997
26 0105 12 00 20000 ks nulová -/31. 12. 1997
27 0105 19 20 20000 ks nulová -/31. 12. 1997
28 0105 19 90 15000 ks nulová -/31. 12. 1997
29 040700 11 150 000 ks nulová -/31. 12. 1997
30 1001 90 99 165 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
31 1002 00 00 50 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
32 1003 00 90 165 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
33 1104 20 000 x) t nulová -/30. 6. 1997
34 1703 90 00 20000 t 6 -/31. 12. 1997
  5301 10        
35 5301 21 6000 t nulová -/31. 12. 1997
36 2804 69 00 1 500 t nulová -/31. 12. 1997
37 2921 41 00 6000 t nulová -/31. 12. 1997
  7005 10        
38 700521        
  7005 29 1 500 000 m2 nulová -/31. 12. 1997
ex0104 – 0104 10 30, 0104 10 80
ex0204 – 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex0207 – len pri položkách Gallus domesticus
ex0210 90 – 0210 90 11, 0210 90 19, 0210 90 21, 0210 90 29, 0210 90 60
ex0701 90 – 0701 90 10, 0701 90 90
ex0806 10 – 0806 10 93, 0806 10 95, 0806 10 97,
ex1206 – 1206 00 91, 1206 00 99
ex1702 – 1702 30, 1702 40
stĺpec 6: (1) – minimálny prístup na trh
(2) – bežný prístup na trh
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
ZOZNAM rozvojových krajín
Albánsko Irak Panama
Alžírsko Irán Papua-Nová Guinea
Antigua a Barbadua Jamajka Paraguaj
Argentína Jordánsko Peru
Arménsko Južná Afrika Pobrežie Slonoviny
Azerbajdžan Južná Kórea Rusko
Bahamy Kamerun Salvádor
Bahrajn Katar Saudská Arábia
Barbados Kazachstan Senegal
Belize Keňa Severná Kórea
Bielorusko Kirgizsko Seychely
Bolívia Kolumbia Singapur
Bosna a Hercegovina Kongo Spojené arabské emiráty
Brazília Kostarika Srí Lanka
Brunej Darussalam Kuba Surinam
Cyprus Kuvajt Svätá Lucia
Čína Libanon Svätý Krištof a Nevis
Dominika Líbya Svätý Vincent a Grenadiny
Dominikánska republika Macedónsko Svazijsko
Egypt Malajzia Sýria
Ekvádor Malta Tadžikistan
Fidži Maroko Thajsko
Filipíny Marshallove ostrovy Tonga
Gabun Maurícius Trinidad a Tobago
Ghana Mexiko Tunisko
Grenada Mikronézia Turkménsko
Gruzínsko Moldavsko Ukrajina
Guatemala Mongolsko Uruguaj
Guyana Namíbia Uzbekistan
Honduras Nauru Venezuela
Chile Nigéria Vietnam
Chorvátsko Nikaragua Zimbabwe
India Omán
Indonézia Pakistan
Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín
Afganistan Kambodža Rwanda
Angola Kapverdy Sierra Leone
Bangladéš Kiribati Somálsko
Benin Komory Stredoafrická republika
Bhután Laos Sudán
Botswana Lesotho Svätý Tomáš a Princov ostrov
Burkina Faso Libéria Šalamúnove ostrovy
Burundi Madagaskar Tanzánia
Čad Malawi Togo
Džibutsko Maledilvy Tuvalu
Eritrea Mali Uganda
Etiópia Mauretánia Vanuatu
Gambia Mozambik Zair
Guinea Myanmar Zambla
Gulnea-Blssau Nepál Západná Samoa
Haiti Niger
Jemen Rovníková Guinea
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb vybraných tovarov na rok 1997
Položka colného sadzobníka Dočasná zmluvná colná sadzba (%) Platnosť do
ex2826 1 1 00 nulová 31. 12. 1997
ex2833 29 90 nulová 31. 12. 1997
ex29157030 3 31. 12. 1997
ex2917 13 00 nulová 31. 12. 1997
ex291829 90 3,2 31. 12. 1997
ex2920 90 80 nulová 31. 12. 1997
ex2927 00 00 nulová 31. 12. 1997
ex3905 30 00 nulová 31. 12. 1997
ex5404 10 90 nulová 31. 12. 1997
ex5506 30 00 nulová 31. 12. 1997
ex9201 10 10 15 31. 12. 1997
ex9201 10 90 15 31. 12. 1997
ex9201 20 00 10 31. 12. 1997
ex9201 90 00 10 31. 12. 1997

1)
§ 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
x)
Vrátane dovozov realizovaných v období medzi 15. novembrom až 31. decembrom 1996 podľa nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 318/1996 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník