292/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.10.1996 do 02.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 67 ods. 3 znie:
„(3)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia,6a) obec,6b)
právnická osoba zriadená zákonom,
6c)
štátny podnik alebo akciová spoločnosť uvedené v osobitnom zákone6d) a právny nástupca štátneho podniku podľa osobitného zákona.6e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6d) a 6e) znejú:
„6d)
§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností.
6e)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z.“.
Čl. II
Začaté konkurzné konanie voči dlžníkom uvedeným v § 67 ods. 3 súd zastaví, ak do nadobudnutia účinnosti tohto zákona nerozhodol o vyhlásení konkurzu.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.