74/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007 do 10.01.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. apríla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. f) a h) znejú:
„f)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.“.
2.
V § 1 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n)
Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.“.
3.
V § 2 ods. 2 znie:
„(2)
Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátnych tajomníkov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh príslušných ministrov. V odôvodnených prípadoch môže vláda Slovenskej republiky určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.“.
4.
V § 2 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Štátnym tajomníkom a vedúcemu úradu ministerstva určuje platové náležitosti minister podľa osobitného predpisu.1)
Poznámka pod čiarou k odkazu1) znie:
1)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 2 sa vkladajú nové § 2a a 2b, ktoré znejú:
㤠2a
(1)
Predseda vlády Slovenskej republiky riadi činnosť vlády, zvoláva a vedie jej schôdze. Vymedzené úseky činnosti vlády Slovenskej republiky koordinujú jej podpredsedovia, ktorí tiež plnia úlohy, ktorými ich vláda Slovenskej republiky alebo predseda vlády Slovenskej republiky poverí. Počas neprítomnosti predsedu vlády Slovenskej republiky ho zastupuje podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorého určí predseda vlády Slovenskej republiky. Zastupujúci podpredseda vlády Slovenskej republiky zvoláva a vedie schôdze vlády Slovenskej republiky.
(2)
Plat, funkčné príplatky a paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády Slovenskej republiky určuje vláda podľa osobitného predpisu.2)
Poznámka pod čiarou k odkazu2) znie:
2)
§ 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
§ 2b
(1)
Pre osobitné druhy činnosti môže vláda Slovenskej republiky vymenovať svojich splnomocnencov, ktorí konajú na základe poverenia vlády. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda Slovenskej republiky pri jeho vymenovaní.
(2)
Pre niektoré úseky svojej činnosti môže vláda Slovenskej republiky zriaďovať svoje poradné a koordinačné orgány (rady, výbory, komisie). Na podporu svojej činnosti môže vláda Slovenskej republiky zriaďovať aj agentúry.
(3)
Hlavné úlohy, zloženie a metódy práce týchto orgánov určia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej republiky.“.
6.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f); písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
7.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
(1)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
železničnú dopravu, dráhy a vlečky,
b)
cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia,
c)
pozemné komunikácie a diaľnice,
d)
vnútrozemskú a námornú plavbu a prístavy,
e)
civilné letectvo,
f)
ozbrojené zbory v doprave a železničné vojsko,
g)
železničné zdravotníctvo,
h)
pošty a telekomunikácie.
(2)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť spojov.
(3)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky plní funkciu námorného úradu, slovenského lodného registra a leteckého úradu.
(4)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vykonáva štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh, cestnej a mestskej dopravy, civilného letectva, vnútrozemskej a námornej plavby a zariadení jednotnej telekomunikačnej siete.
(5)
Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky sú podriadené
a)
Štátna plavebná správa,
b)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
c)
Štátna letecká inšpekcia.“.
8.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Ministerstvo výstavby a verejných prác
Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
verejné práce,
b)
verejné obstarávanie,
c)
štátnu bytovú politiku a hospodárenie s bytmi,
d)
stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,
e)
investičnú výstavbu,
f)
export stavebných prác.“.
9.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vysoké školy, pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, pre vedu a pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.“.
10.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, štátny jazyk a písomníctvo, pre krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitnú kultúru vrátane cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a príbuzných práv a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.“.
11.
V § 16 písm. b) sa vypúšťajú slová „sťažnosti, oznámenia, podnety a petície,“.
12.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
V Slovenskej republike pôsobia tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy:
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky,
b)
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
c)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
d)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
e)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
f)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
g)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
h)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
ch)
Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky,
i)
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky.
(2)
Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády Slovenskej republiky. Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Na čele ďalších ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky uvedených v odseku 1 písm. b) až i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové náležitosti predsedovi určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)“.
13.
Za § 20 sa vkladajú nové § 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠20a
Úrad vlády
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre kontrolu plnenia úloh štátnej správy a hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky.
(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky môže zo svojho rozpočtu alebo iným spôsobom so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky založiť alebo zriadiť iný subjekt než rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.
(4)
Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 20b
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre programovanie stratégie rozvoja spoločnosti, vedy a techniky a pre regionálny rozvoj.“.
14.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odseku.
15.
V § 21a sa vypúšťa odsek 3.
16.
V § 22 a 23 sa vypúšťajú odseky 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.
17.
V § 24 a 25 sa vypúšťajú odseky 3.
18.
V § 26 a 26a sa vypúšťajú odseky 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.
19.
§ 31 sa vypúšťa.
20.
V § 32 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská Bystrica.“.
21.
Za § 33 sa vkladá § 34, ktorý znie:
㤠34
Vláda Slovenskej republiky schvaľuje
a)
štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy, zásady ich činnosti a vnútornú organizáciu,
b)
limity počtov pracovníkov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
c)
zahraničné cesty predsedu vlády Slovenskej republiky, podpredsedov vlády Slovenskej republiky, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
V súvislosti s prechodom doterajšej pôsobnosti Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky a z Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky na Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci na ktorý ústredný orgán štátnej správy prechádzajú do pracovného pomeru.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane spoločného nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom7) a 8) znie:
„Úrad vlády
§ 3
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje
a)
plnenie úloh štátnej správy,
b)
hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy,
c)
vybavovanie petícií,7) sťažností, oznámení a podnetov.8)
(2)
Na požiadanie Národnej rady Slovenskej republiky alebo Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykoná Úrad vlády Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolu pre potreby Národnej rady Slovenskej republiky alebo Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom7) a 8) znejú:
„7)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
8)
Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.“.
2.
§ 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu10) znie:
㤠4
Kontrolná pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky sa vzťahuje na
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány im podriadené, ako aj na iné štátne orgány, ďalej na právnické osoby zriadené zákonom, založené alebo spoluzaložené týmito ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi im podriadenými a inými štátnymi orgánmi,
b)
orgány miestnej štátnej správy, právnické osoby zriadené, založené alebo spoluzaložené orgánmi miestnej štátnej správy,
c)
obce pri plnení úloh štátnej správy10)
(ďalej len „kontrolované subjekty“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu10) znie:
„10)
§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 5 znie:
㤠5
Úrad vlády Slovenskej republiky sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov o kontrolnej činnosti, organizuje a zabezpečuje výmenu a využitie skúseností a poznatkov z činnosti orgánov pôsobiacich v štátnej kontrole.“.
4.
§ 6 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom13) až 15) znie:
㤠6
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje svoju kontrolnú činnosť s ďalšími ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a v prípade potreby spolupracuje aj s inými štátnymi orgánmi, štátnymi organizáciami, občianskymi a inými združeniami.13)
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy14) vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci štátnej kontroly. Na požiadanie obce a podľa jej potreby Úrad vlády Slovenskej republiky poskytne obci metodickú odbornú pomoc v oblasti kontroly.15)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom13) až 15) znejú:
„13)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
15)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 7 znie:
㤠7
Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá vláde Slovenskej republiky informácie o zameraní svojej kontrolnej činnosti a správy o závažných kontrolných zisteniach.“.
6.
§ 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu16) znie:
㤠8
Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá na požiadanie Národnej rade Slovenskej republiky a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky správy o poznatkoch kontrolnej činnosti.16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu16) znie:
„16)
§ 4 písm. ch) a § 32 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 291/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 1 znie:
„(1)
Na čele Akadémie je predseda Akadémie, ktorého na návrh Rady vedcov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky z členov Predsedníctva Akadémie. Predseda Akadémie je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.“.
2.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
Čl. V
Zrušuje sa § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.