207/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1995 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1995
o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Civilná služba je osobitný druh služby, ktorú je povinný vykonať občan podliehajúci služobnej povinnosti,1) ak podľa tohto zákona odoprie vykonať základnú službu alebo náhradnú službu, alebo vojenské cvičenia2) preto, lebo je to v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním.3)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na občanov, ktorí v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania sú povinní ovládať zbrane a v prípade potreby ich aj používať.
(3)
Občan vykonáva civilnú službu v zamestnávateľských organizáciách štátu a obcí, prípadne v zariadeniach Armády Slovenskej republiky.
(4)
U iných zamestnávateľských subjektov môže občan vykonávať civilnú službu podľa odseku 3 iba vtedy, keď na jej výkon nie sú voľné miesta v zamestnávateľských organizáciách štátu a obcí.
(5)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom výkon civilnej služby podľa odseku 4.
(6)
Výkon civilnej služby podľa tohto zákona organizačne zabezpečuje okresná vojenská správa alebo jej na roveň postavená vojenská správa príslušná podľa miesta trvalého pobytu občana (ďalej len „vojenská správa“).
(7)
Výkon civilnej služby podľa odseku 4 je možný len so súhlasom vojenskej správy.
(8)
Trvanie výkonu civilnej služby pre odvedencov4) je dvojnásobkom trvania výkonu základnej služby. Trvanie výkonu civilnej služby pre odvedencov, ktorí boli povinní vykonať náhradnú službu podľa § 29 a 31 branného zákona, je dvojnásobkom trvania výkonu náhradnej služby. Trvanie výkonu civilnej služby pre vojakov v zálohe5) je dvojnásobkom trvania nevykonaných vojenských cvičení.6)
(9)
Vojenská správa nie je oprávnená určiť občanovi na výkon civilnej služby zamestnávateľskú organizáciu, v ktorej je zamestnaný.
§ 2
Odopretie výkonu základnej služby alebo náhradnej služby
(1)
Odvedenec môže odoprieť výkon základnej služby alebo náhradnej služby z dôvodov uvedených v § 1 ods. 1 písomným vyhlásením o odopretí výkonu základnej služby alebo náhradnej služby (ďalej len „vyhlásenie“).
(2)
Vyhlásenie môže podať odvedenec do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odvodného rozhodnutia. Na vyhlásenie podané po tejto lehote alebo na vyhlásenie podané za brannej pohotovosti štátu sa neprihliada.
(3)
Vo vyhlásení odvedenec uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu miesta trvalého pobytu,
e)
číslo občianskeho preukazu,
f)
zamestnanie,
g)
dôvod rozporu vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním.
(4)
Vyhlásenie podpísané vlastnou rukou podáva odvedenec osobne vojenskej správe.
(5)
Ak vyhlásenie obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 4, vojenská správa zaradí odvedenca do evidencie osôb, ktoré sú povinné vykonávať civilnú službu. Ak vojenská správa zistí, že vyhlásením sa odvedenec chce iba vyhnúť vojenskej službe, odmietne jeho zaradenie do evidencie osôb, ktoré sú povinné vykonávať civilnú službu.
(6)
Vojenská správa vydá odvedencovi do 30 dní od podania vyhlásenia doklad o prepustení z vojska7) s poučením o jeho povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona.
(7)
Ak vojenská správa odmietne zaradiť odvedenca do evidencie osôb, ktoré sú povinné vykonávať civilnú službu, odvedenec si môže podať sťažnosť na súd.
(8)
Občan môže vyhlásenie až do doručenia povolávacieho rozkazu na nástup civilnej služby vziať späť, a to písomným podaním vojenskej správe. Späťvzatie po doručení povolávacieho rozkazu na nástup civilnej služby podlieha súhlasu vojenskej správy; po právoplatnom späťvzatí vyhlásenia občan už nemôže opätovne podať vyhlásenie podľa § 2.
§ 3
Odopretie výkonu vojenských cvičení
(1)
Vojak v zálohe môže odoprieť výkon vojenských cvičení z dôvodov uvedených v § 1 ods. 1 písomným vyhlásením o odopretí výkonu vojenských cvičení.
(2)
Na vyhlásenie o odopretí výkonu vojenských cvičení podľa odseku 1 sa prihliada, ak bolo podané do 31. januára kalendárneho roka, najskôr však po dvoch rokoch od skončenia základnej služby alebo náhradnej služby.
(3)
Na povinnosti vojaka v zálohe a vojenskej správy sa v súvislosti s odopretím výkonu vojenských cvičení primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 3 až 6.
(4)
Na späťvzatie vyhlásenia o odopretí vojenskej služby pred vykonaním vojenského cvičenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 8.
§ 4
Povolanie do civilnej služby
(1)
Občana, ktorý je povinný vykonať civilnú službu, môže vojenská správa povolať do tejto služby najskôr po dovŕšení 18 rokov jeho veku. Povinnosť občana vykonať civilnú službu namiesto základnej služby alebo náhradnej služby trvá do 31. decembra roka, v ktorom dovŕši 38 rokov veku. Povinnosť občana vykonať civilnú službu namiesto vojenských cvičení trvá do 31. decembra roka, v ktorom dovŕši 60 rokov veku.
(2)
Občanovi, ktorý z vlastnej viny nenastúpil na výkon civilnej služby do 31. decembra roka, v ktorom dovŕšil 38 rokov veku, trvá povinnosť nastúpiť na jej výkon do 31. decembra roka, v ktorom dovŕši 60 rokov veku.
(3)
Vojenská správa vydáva občanovi povolávací rozkaz na nástup civilnej služby, v ktorom mu ukladá dostaviť sa v určenom termíne na určené miesto a hlásiť sa v určenej zamestnávateľskej organizácii štátu, obce alebo u iného zamestnávateľského subjektu (ďalej len „zamestnávateľ“).
(4)
Občan je povinný nastúpiť a vykonávať civilnú službu u určeného zamestnávateľa dňom uvedeným v povolávacom rozkaze. Povinnosť občana vykonávať civilnú službu sa končí dňom uvedeným v prepúšťacom liste o skončení výkonu civilnej služby, vydanom vojenskou správou.
(5)
Občanovi patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov8) pri nástupe na výkon civilnej služby, na riadnu dovolenku a osobitnú dovolenku a pri návrate z nich. Náhradu preukázaných cestovných výdavkov poskytuje zamestnávateľ.
(6)
Odvolanie proti povolávaciemu rozkazu nie je prípustné.
§ 5
Odklad, prerušenie, odpustenie a zbavenie výkonu civilnej služby
(1)
Vojenská správa môže na žiadosť občana zo zdravotných, rodinných, sociálnych a študijných dôvodov povoliť odklad alebo prerušenie výkonu civilnej služby.
(2)
Vojenská správa môže na žiadosť zamestnávateľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa nástup občana na výkon civilnej služby odložiť, jej výkon prerušiť, prípadne previesť občana na výkon civilnej služby k inému zamestnávateľovi.
(3)
Vojenská správa výkon civilnej služby občanovi odloží, prípadne preruší na čas trvania väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
(4)
Vojenská správa povoľuje odklad nástupu na výkon civilnej služby tak, aby na jej výkon občan nastúpil najneskôr v roku, v ktorom dovŕši 25 rokov veku, a ak ide o študenta na vysokej škole, po skončení štúdia, najneskôr však v roku, v ktorom dovŕši 30 rokov veku.
(5)
Vojenská správa odpustí výkon civilnej služby občanovi, ktorý bez vlastnej viny nenastúpil na výkon civilnej služby do 31. decembra roka, v ktorom dovŕšil 38 rokov veku. Tým nie je dotknutá povinnosť občana vykonať civilnú službu namiesto vojenských cvičení podľa § 4 ods. 1.
(6)
Vojenská správa rozhodne o zbavení občana povinnosti vykonávať civilnú službu, ak sa stal neschopným na jej výkon zo zdravotných dôvodov.
(7)
Vojenská správa odloží, prípadne preruší výkon civilnej služby poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky na čas výkonu jeho mandátu.
(8)
Vojenská správa odloží, prípadne preruší výkon civilnej služby funkcionárovi politickej strany a politického hnutia a kandidátovi na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na čas volebnej kampane až do skončenia volieb.
(9)
Vojenská správa odloží výkon civilnej služby odborovému funkcionárovi na čas trvania štrajku alebo štrajkovej pohotovosti.
(10)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom odklad a prerušenie výkonu civilnej služby funkcionárom politických strán a politických hnutí na čas volebnej kampane až do skončenia volieb, ako aj odklad výkonu civilnej služby odborovým funkcionárom na čas štrajku alebo štrajkovej pohotovosti.
§ 6
Povinnosti občana pri výkone civilnej služby
(1)
Občan je povinný plniť úlohy vyplývajúce z výkonu civilnej služby.
(2)
Občan je povinný vykonávať fyzické práce primerane svojej telesnej zdatnosti a zdravotnému stavu podľa pokynov zamestnávateľa.
(3)
Občan počas výkonu civilnej služby nesmie byť zárobkovo činný v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nesmie byť členom riadiacich a kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť.
(4)
Na povinnosti občana vyplývajúce z výkonu civilnej služby podľa odseku 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.9)
§ 7
Následky porušenia povinností občana pri výkone civilnej služby
(1)
Pri porušení povinností občana vyplývajúcich z výkonu civilnej služby môže zamestnávateľ navrhnúť vojenskej správe, aby predĺžila občanovi trvanie civilnej služby. Vojenská správa môže predĺžiť trvanie civilnej služby najviac o 14 dní, a to aj opakovane. Celková doba predĺženia civilnej služby z tohto dôvodu však nesmie presiahnuť šesť mesiacov.
(2)
Vojenská správa predĺži v prípade neospravedlnenej neprítomnosti občana na výkone civilnej služby jej trvanie o celý takto zameškaný čas. Za čas neospravedlnenej neprítomnosti občan nemá nárok na peňažné náležitosti, ktoré by mu inak podľa tohto zákona patrili.
(3)
Ustanovením predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť občana za priestupky a trestné činy podľa osobitných právnych predpisov.10)
§ 8
Postup pri výbere a zabezpečovaní pracovných miest vhodných na výkon civilnej služby
(1)
Zamestnávateľ uvedený v § 1 ods. 3 je povinný oznámiť príslušnému územnému orgánu práce11) voľné alebo novovytvorené pracovné miesta vhodné na výkon civilnej služby (ďalej len „pracovné miesto“), a to do piatich kalendárnych dní od ich vzniku.
(2)
Zamestnávateľ uvedený v § 1 ods. 4 postupuje podľa odseku 1 za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 1 ods. 5).
(3)
Príslušný územný orgán práce je povinný po doručení oznámenia podľa odseku 1 bezodkladne informovať vojenskú správu o pracovných miestach s uvedením možných termínov nástupu na výkon civilnej služby.
(4)
Vojenská správa preverí vhodnosť pracovného miesta a v dostatočnom časovom predstihu doručí zamestnávateľovi zoznam občanov, ktorí mu budú pridelení na výkon civilnej služby.
§ 9
Povinnosti zamestnávateľa
(1)
Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať občana na výkon civilnej služby.
(2)
Zamestnávateľ poskytuje občanovi vykonávajúcemu civilnú službu podľa potreby bezplatné ubytovanie porovnateľné s ubytovaním vojaka základnej služby, stravu najmenej trikrát denne v hodnote stravovacej normy vojaka základnej služby, bezplatne pracovný odev, ochranné pracovné prostriedky, príspevok na ošatenie, obuv a slúžne ako vojakovi základnej služby.12)
(3)
Ak občan bezdôvodne odmietne poskytnuté bezplatné ubytovanie alebo stravovanie, nemá nárok na náhradu za ne.
(4)
Ak zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom príplatky za prácu v sťažených podmienkach alebo v zdraviu škodlivom prostredí alebo ak jeho zamestnanci majú z tohto dôvodu nárok na dodatkovú dovolenku, zamestnávateľ je povinný poskytnúť tieto príplatky alebo dodatkovú dovolenku za rovnakých podmienok aj občanovi vykonávajúcemu civilnú službu.
(5)
Zamestnávateľ bezodkladne oznámi vojenskej správe, či občan v určený deň nastúpil na výkon civilnej služby. Oznamuje aj neospravedlnenú neprítomnosť občana počas výkonu civilnej služby, jeho práceneschopnosť trvajúcu viac ako jeden mesiac, ako aj poskytnutie dovolenky bez nároku na peňažné náležitosti.
(6)
Zamestnávateľ vedie nevyhnutnú dokumentáciu spojenú s výkonom civilnej služby a evidenciu dochádzky občana vykonávajúceho civilnú službu.
§ 10
Doba výkonu práce a pracovná pohotovosť
(1)
Výkon práce občana nesmie prekročiť týždenný pracovný čas ustanovený v pracovnoprávnych predpisoch pre obdobnú prácu. Doba pracovnej pohotovosti sa do výkonu práce nezapočítava.
(2)
Zamestnávateľ môže nariadiť občanovi pracovnú pohotovosť; pritom musí zachovať dobu nepretržitého odpočinku podľa odseku 3.
(3)
Doba výkonu práce a doba nariadenej pracovnej pohotovosti tvoria pracovnú zmenu. Občan má nárok na nepretržitý odpočinok medzi dvoma pracovnými zmenami v rozsahu 8 hodín a raz za týždeň na nepretržitý odpočinok v rozsahu 24 hodín.
§ 11
Riadna dovolenka, osobitná dovolenka a dovolenka bez nároku na peňažné náležitosti
(1)
Zamestnávateľ poskytuje občanovi za každý rok výkonu civilnej služby riadnu dovolenku v rozsahu zodpovedajúcom dovolenke vojaka základnej služby.13)
(2)
Zamestnávateľ určuje občanovi nástup na riadnu dovolenku tak, aby ju mohol vyčerpať najneskôr mesiac pred skončením civilnej služby.
(3)
Zamestnávateľ môže poskytnúť občanovi osobitnú dovolenku a dovolenku bez nároku na peňažné náležitosti z dôvodov a v rozsahu, ktoré zodpovedajú osobitnej dovolenke a dovolenke bez nároku na peňažné náležitosti vojaka základnej služby.13)
(4)
Riadna dovolenka a osobitná dovolenka sa započítavajú do výkonu civilnej služby. Dovolenka bez nároku na peňažné náležitosti sa do výkonu civilnej služby nezapočítava.
§ 12
Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť sa občanom, ktorí vykonávajú civilnú službu, poskytuje podľa osobitných právnych predpisov.14)
§ 13
Evidencia občanov podliehajúcich civilnej službe
(1)
Vojenská správa vedie osobitnú evidenciu občanov, ktorí sú povinní vykonať civilnú službu, a občanov, ktorí vykonávajú civilnú službu.
(2)
Občan, ktorý má vykonať civilnú službu, je povinný bez meškania písomne oznámiť vojenskej správe zmenu miesta trvalého pobytu a zamestnávateľa, vykonávané zamestnanie, úrazy a závažné ochorenia, ktoré vznikli po určení na výkon civilnej služby, prijatie na štúdium, prerušenie alebo ukončenie štúdia, nástup alebo ukončenie výkonu trestu odňatia slobody a vycestovanie do cudziny na čas dlhší ako 30 dní. Zmenu miesta trvalého pobytu a prijatie na štúdium je povinný písomne oznámiť aj občan, ktorý vykonáva civilnú službu.
§ 14
Kontrolná činnosť
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a vojenské správy (ďalej len „kontrolný orgán“) kontrolujú plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona u zamestnávateľov a na miestach výkonu civilnej služby. Tým nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitných právnych predpisov.15)
(2)
Kontrolný orgán je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení, v ktorých sa civilná služba vykonáva, požadovať od zamestnávateľa predloženie potrebných dokladov a informácií o výkone civilnej služby, odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o prijatých opatreniach.
(3)
Kontrolný orgán je oprávnený uložiť zamestnávateľovi za porušenie plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pokutu do 100 000 Sk a pri opakovanom porušení povinností až do 500 000 Sk.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Pokutu nemožno uložiť, ak zamestnávateľovi za to isté porušenie povinnosti už uložil pokutu iný kontrolný orgán.
(6)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 15
Pôsobnosť
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky koordinuje činnosť vojenských správ pri organizovaní a zabezpečovaní výkonu civilnej služby a rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vojenských správ.
(2)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na požiadanie Ministerstvu obrany Slovenskej republiky informácie o počte pracovných miest.
Prechodné ustanovenia
§ 16
(1)
Civilná služba občanov, ktorí pred účinnosťou tohto zákona odmietli výkon vojenskej činnej služby alebo jej časti podľa § 2 ods. 1 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe, je pre odvedencov4) o polovicu dlhšia než základná služba alebo náhradná služba2) a pre vojakov v zálohe, ktorí odmietli vojenské cvičenia, o polovicu dlhšia než nevykonané vojenské cvičenia.6)
(2)
Civilná služba občanov, ktorí pred účinnosťou tohto zákona odmietli výkon vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo vojenských cvičení podľa § 1 ods. 1 zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe, je pre odvedencov4) o polovicu dlhšia než základná služba alebo náhradná služba2) a pre vojakov v zálohe o polovicu dlhšia než nevykonané vojenské cvičenia.6)
§ 17
(1)
Odvedenci,4) ktorým bol povolený odklad výkonu základnej služby alebo náhradnej služby16) pred účinnosťou tohto zákona, môžu odoprieť výkon základnej služby alebo náhradnej služby do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona z dôvodov uvedených v § 1 ods. 1.
(2)
Vojaci, ktorí boli prepustení na trvalú dovolenku17) pred účinnosťou tohto zákona, môžu odoprieť vykonať zvyšok základnej služby alebo náhradnej služby do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona z dôvodov uvedených v § 1 ods. 1.
§ 18
Ak občan z vlastnej viny nenastúpil na výkon civilnej služby na základe vyhlásenia o odopretí výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia podaného pred účinnosťou tohto zákona, postupuje sa pri výkone civilnej služby podľa tohto zákona s výnimkou § 16.
§ 19
(1)
Minister obrany Slovenskej republiky môže prepustiť z vojska osoby, ktoré boli pred účinnosťou zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe právoplatne odsúdené za nenastúpenie služby v ozbrojených silách motivované dôvodmi svedomia alebo náboženského vyznania.
(2)
Vojenská správa môže odpustiť výkon civilnej služby osobám, ktoré boli pred účinnosťou zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe právoplatne odsúdené za nenastúpenie služby v ozbrojených silách motivované dôvodmi svedomia alebo náboženského vyznania.
§ 20
Občania, ktorí do nadobudnutia účinnosti tohto zákona už nastúpili na výkon civilnej služby, dokončia ho podľa doteraz platných predpisov.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 21
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní,18) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 22
Zodpovednosť občana v civilnej službe za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú občanovi v civilnej službe upravujú všeobecne záväzné právne predpisy o náhrade škody.19)
§ 23
Príslušné územné orgány práce odovzdajú vojenským správam písomnosti súvisiace s výkonom civilnej služby do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 24
Zrušuje sa zákon č. 18/1992 Zb. o civilnej službe.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č.197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „civilnú službu“.
2.
V § 19 sa za slovami „civilnou letovou premávkou“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a civilnej služby“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. (úplné znenie č. 298/1994 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 písm. h) sa za slová „Slovenskej republiky13)“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe,14)“.
2.
§ 11 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
predkladá na požiadanie Ministerstvu obrany Slovenskej republiky informácie o počte voľných alebo novovytvorených pracovných miest vhodných na výkon civilnej služby.“.
3.
V § 11a sa vypúšťajú písmená i) a j).
4.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výkonu civilnej služby,“.
5.
V § 12 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe14)“.
6.
V § 12 ods.1 písm. j) znie:
„j)
spracúva a vedie prehľady o voľných alebo novovytvorených pracovných miestach vhodných na výkon civilnej služby. Tento prehľad predkladá príslušnej vojenskej správe s uvedením možných termínov nástupu na výkon civilnej služby,“.
7.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k) a doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).
8.
V § 13 písm. b) sa slová „o činnostiach, profesiách a pracoviskách“ nahrádzajú slovami „o pracovných miestach“.
9.
V § 13 písm. j) sa vypúšťajú slová „vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe14)“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Priestupky na úseku civilnej služby
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako občan vo výkone civilnej služby poruší povinnosť vykonať fyzické práce podľa príkazu zamestnávateľa.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3 000 Sk.“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 20 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.
4)
§ 21 branného zákona.
5)
§ 38 ods. 3 branného zákona.
6)
§ 39 branného zákona.
7)
§ 22 ods. 1 písm. e) branného zákona.
8)
§ 4 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
9)
Napríklad § 73 ods. 1 a § 135 ods. 2 Zákonníka práce.
10)
§ 272a až 272d zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 13 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 298/1994 Z. z.).
12)
Zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
13)
§ 12 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).