153/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.1995 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. júna 1995,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 30 Zákonníka práce nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 13/1991 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 3 sa v poslednej vete bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a tiež v prípadoch uzatvárania pracovného pomeru na dobu jedného roka s absolventmi vysokých škôl na účel získania praktických skúseností na výkon požadovaných pracovných činností v ústredných orgánoch štátnej správy.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.