14/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.1995 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 3. januára 1995
o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Platenie príspevkov
Vlastníci jadrovoenergetických zariadení platia príspevky do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond“)1) štvrťročne do konca prvého mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku na osobitný účet fondu vedený v Národnej banke Slovenska vo výške 10 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrovej elektrárni v príslušnom štvrťroku.
§ 2
Použitie prostriedkov fondu
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
likvidáciu jadrovoenergetických zariadení vrátane vypracovania projektovej dokumentácie likvidácie jadrovoenergetických zariadení, na prípravné a pomocné práce súvisiace s likvidáciou jadrovoenergetických zariadení,
b)
dopravu, skladovanie, spracovanie a ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov súvisiacich s likvidáciou jadrovoenergetických zariadení vrátane výstavby úložísk vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov.
Poskytovanie prostriedkov fondu
§ 3
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť vlastníkovi jadrovoenergetického zariadenia alebo vlastníkovi úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov (ďalej len „žiadateľ“) až do výšky celkových nákladov akcie na základe písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
výšku celkových nákladov akcie,
c)
výšku požadovaných prostriedkov fondu,
d)
účel použitia prostriedkov fondu,
e)
označenie akcie, miesta a času jej realizácie s uvedením dátumu jej začatia a ukončenia,
f)
názov a sídlo dodávateľa,
g)
vyjadrenie žiadateľa o výbere dodávateľa podľa osobitného predpisu,2)
h)
spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.
(3)
Prílohami žiadosti sú
a)
projekt s technickým a ekonomickým odôvodnením,
b)
rozhodnutie príslušných orgánov podľa osobitných predpisov.3)
(4)
Fond príjíma a eviduje žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu a preskúmava skutočnosti potrebné na rozhodovanie o žiadosti.
(5)
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, fond vyzve žiadateľa, aby ju v určenej lehote doplnil.
(6)
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na príslušný rok sa predkladá fondu do 30. júna predchádzajúceho roka.
§ 4
(1)
Fond predkladá žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu Rade fondu4) na posúdenie.
(2)
Na základe návrhu Rady fondu minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu vyhovie alebo ju zamietne. Rozhodnutie ministra doručí fond žiadateľovi.
§ 5
(1)
Na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu uzavrie fond zmluvu so žiadateľom v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia žiadateľovi.
(2)
Zmluva je písomná a obsahuje najmä podmienky, za ktorých sa prostriedky fondu poskytujú, výšku poskytnutých prostriedkov fondu, účel použitia prostriedkov fondu, lehoty a spôsob čerpania prostriedkov fondu.
(3)
Fond doručí zmluvu Národnej banke Slovenska, ktorej prostredníctvom sa prostriedky fondu poskytnú.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Ducký v. r.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z.
3)
Napr. § 6 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení,
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.