122/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.06.1995 do 30.06.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. júna 1995,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 147 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla sa dopĺňa takto:
Príloha č. 8 sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11.
Kombajny na žatvu a mlátenie (položka colného sadzobníka 84335100) na vykonanie žatevných prác.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Sergej Kozlík v. r.