102/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1995 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. mája 1995,
ktorým sa mení Trestný zákon
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 161 sa vypúšťa.
2.
V § 162 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
3.
§ 163 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.