17/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1994 do 20.06.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. januára 1994
o oslobodení tovaru od dovozného cla
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 147 a po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 193 zákona č. 618/1992 Zb. Colného zákona ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
prípady, keď sa tovar prepúšťaný do voľného obehu vzhľadom na jeho konečné použitie oslobodzuje od dovozného cla (ďalej len „clo"), ako aj podmienky, za ktorých sa tovar oslobodzuje od cla,
b)
prípady a osobitné podmienky, za ktorých sa môže prepustiť tovar do režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
osobným majetkom veci určené na osobné používanie osoby alebo pre potrebu jej domácnosti, najmä veci osobnej potreby, zariadenie domácnosti, bicykle a motocykle, cestné motorové vozidlá určené na dopravu osôb a ich prívesy, obytné prívesy, rekreačné lode a turistické lietadlá, zvieratá určené na chovné a jazdecké účely, ako aj prenosné veci potrebné na výkon povolania tejto osoby,
b)
obchodným majetkom súhrn hmotných a nehmotných aktív a vecí súvisiacich s podnikaním,
c)
zárobkovou činnosťou vykonávanie činnosti na základe pracovného alebo obdobného pomeru s cieľom dosiahnuť zárobok,
d)
zariadením domácnosti nábytok a ďalšie bytové vybavenie a domáca bielizeň,
e)
alkoholickými výrobkami pivo zo sladu, víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom, vínny mušt, vermut a ostatné víno z čerstvého hrozna pripravené pomocou aromatických bylín alebo iných aromatických látok, vykvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina), zmesi vykvasených nápojov, zmesi vykvasených nápojov, zmesi vykvasených nápojov s nealkoholickými nápojmi, etylalkohol, destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje, zložené alkoholické prípravky používané na výrobu nápojov,
f)
cestným motorovým vozidlom určeným na dopravu osôb motorové vozidlo konštruované len na dopravu sediacich osôb v počte najviac deväť osôb vrátane vodiča s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t.
DRUHÁ HLAVA
OSLOBODENIE TOVARU PREPUSTENÉHO DO VOĽNÉHO OBEHU OD CLA
Prvý diel
Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z trvalého bydliska v zahraničí do tuzemska
§ 2
Dovážaný osobný majetok fyzických osôb, ktoré sa sťahujú z trvalého bydliska v zahraničí do tuzemska, sa oslobodzuje od cla za podmienok uvedených § 3 až 10.
§ 3
Osobný majetok podľa § 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je vo vlastníctve deklaranta,
b)
deklarant ho v mieste svojho predchádzajúceho bydliska v zahraničí používal najmenej šesť mesiacov pred dňom, ku ktorému skončil svoj pobyt v zahraničí; táto podmienka neplatí, ak ide o tovar určený na osobnú spotrebu,
c)
je v mieste nového trvalého bydliska v tuzemsku určený na rovnaký účel používania a deklarant ho v mieste trvalého bydliska v tuzemsku dvanásť mesiacov používa na tento účel.
§ 4
Osobný majetok podľa § 2 sa oslobodzuje od cla za podmienky, že
a)
deklarant mal v zahraničí trvalé bydlisko najmenej dvanásť mesiacov,
b)
deklarant preukáže úmysel mať v zahraničí trvalé bydlisko nepretržite najmenej dvanásť mesiacov.
§ 5
Od cla sa neoslobodzujú
a)
alkoholické výrobky,
b)
tabak a tabakové výrobky,
c)
cestné motorové vozidlá iné ako určené na dopravu osôb,
d)
tovar určený na používanie pri výkone povolania.
§ 6
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na osobný majetok, ktorý deklarant navrhne do voľného obehu v lehote dvanástich mesiacov odo dňa udelenia povolenia na trvalý pobyt v tuzemsku.
(2)
Osobný majetok sa môže v lehote uvedenej v odseku 1 prepustiť do voľného obehu naraz alebo postupne.
§ 7
(1)
Ak deklarant v lehote dvanástich mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zamýšľa naložiť s osobným majetkom v rozpore s § 3 písm. c), je povinný informovať o tom príslušný colný úrad a zaplatiť clo.
(2)
Colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň naloženia s osobným majetkom v rozpore s § 3 písm. c) z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.
§ 8
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje aj na osobný majetok navrhnutý do voľného obehu pred udelením povolenia na trvalý pobyt v tuzemsku, ak sa deklarantovi udelí povolenie na trvalý pobyt v tuzemsku do šiestich mesiacov po dovezení osobného majetku do tuzemska. Colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť, sa musí zabezpečiť; spôsob zabezpečenia colného dlhu a jeho výšku určí colný úrad.
(2)
Pri oslobodení od cla podľa odseku 1 sa lehota dvanástich mesiacov podľa § 3 písm. c) počíta odo dňa prvého dovezenia osobného majetku do tuzemska.
§ 9
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na osobný majetok deklaranta dovezený do tuzemska, ak deklarant z dôvodu povinností vyplývajúcich z jeho povolania opustil trvalé bydlisko v zahraničí a nepresťahuje sa do tuzemska, ale preukáže úmysel presťahovať sa do tuzemska v lehote podľa odseku 3.
(2)
Osobný majetok podľa odseku 1 sa oslobodzuje od cla za podmienok uvedených v § 2 až 7, pričom
a)
lehota uvedená v § 6 ods.1 sa počíta odo dňa dopravenia osobného majetku do tuzemska,
b)
lehota uvedená v § 7 ods.1 sa počíta odo dňa udelenia povolenia na trvalý pobyt v tuzemsku.
(3)
Oslobodenie od cla podľa odseku 1 sa vzťahuje na osobný majetok deklaranta, ktorý sa skutočne do tuzemska presťahuje v lehote dvanástich mesiacov. Colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť, sa musí zabezpečiť; spôsob zabezpečenia colného dlhu a jeho výšku určí colný úrad.
§ 10
Ak sa sťahuje osoba zo svojho trvalého bydliska v zahraničí do tuzemska v dôsledku mimoriadnych politických okolností, oslobodzuje sa od cla jej osobný majetok, aj keď nie sú splnené podmienky uvedené v § 3, § 5 písm. c) a d) a § 7.
Druhý diel
Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z prechodného bydliska v zahraničí do tuzemska
§ 11
Osobný majetok fyzických osôb dovážaný v súvislosti s ich sťahovaním sa z prechodného bydliska v zahraničí do tuzemska sa oslobodzuje od cla za podmienok uvedených v § 12 až 16.
§ 12
Osobný majetok podľa § 11 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je vo vlastníctve deklaranta,
b)
deklarant ho v mieste svojho prechodného bydliska v zahraničí používal najmenej šesť mesiacov pred dňom, ku ktorému skončil svoj pobyt v zahraničí; táto podmienka neplatí, ak ide o tovar určený na osobnú spotrebu,
c)
je v tuzemsku určený na rovnaký účel používania a deklarant ho v mieste prechodného bydliska v tuzemsku dvanásť mesiacov používa na tento účel.
§ 13
Osobný majetok sa oslobodzuje od cla za podmienky, že
a)
deklarant mal v zahraničí prechodné bydlisko najmenej dvanásť mesiacov,
b)
deklarant preukáže úmysel mať v zahraničí prechodné bydlisko nepretržite najmenej dvanásť mesiacov.
§ 14
Od cla sa neoslobodzujú
a)
alkoholické výrobky,
b)
tabak a tabakové výrobky,
c)
cestné motorové vozidlá iné ako určené na dopravu osôb,
d)
tovar určený na používanie pri výkone povolania.
§ 15
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na osobný majetok, ktorý deklarant navrhol do voľného obehu v lehote dvanástich mesiacov odo dňa skončenia pobytu v zahraničí.
(2)
Osobný majetok sa môže v lehote uvedenej v odseku 1 prepustiť do voľného obehu naraz alebo postupne.
§ 16
(1)
Ak deklarant v lehote dvanástich mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zamýšľa naložiť s osobným majetkom v rozpore s § 12 písm. c), je povinný informovať o tom príslušný colný úrad a zaplatiť clo.
(2)
Colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň naloženia s osobným majetkom v rozpore s § 12 písm. c) z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.
Tretí diel
Osobný majetok alebo dar dovážaný pri príležitosti sobáša
§ 17
(1)
Za podmienok uvedených v § 18 až 21 sa oslobodzuje od cla výbava a zariadenie domácnosti vrátane nových vecí patriacich deklarantovi sťahujúcemu sa z dôvodu sobáša z trvalého bydliska v zahraničí do tuzemska.
(2)
Za podmienok podľa odseku 1 sa oslobodzujú od cla dary darované pri príležitosti sobáša, ktoré zahraničná osoba darovala osobe spĺňajúcej podmienky uvedené v odseku 1. Dar sa oslobodzuje od cla len vtedy, ak colná hodnota jednotlivej veci nepresiahne sumu 35 000 Sk.
§ 18
Výbava a zariadenie domácnosti podľa § 17 sa oslobodzujú od cla za podmienky, že deklarant mal v zahraničí trvalé bydlisko nepretržite najmenej dvanásť mesiacov alebo ak je zrejmé, že mal v úmysle bývať v zahraničí nepretržite najmenej dvanásť mesiacov, predloží doklad o uzavretí sobáša a bude ho v tuzemsku používať najmenej dvanásť mesiacov.
§ 19
Od cla sa neoslobodzujú alkoholické výrobky, tabak a tabakové výrobky.
§ 20
(1)
Od cla sa oslobodzuje len dar navrhnutý do voľného obehu
a)
najskôr dva mesiace pred predpokladaným dňom sobáša, ak colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť, bude zabezpečený; spôsob zabezpečenia colného dlhu a jeho výšku určí colný úrad,
b)
najneskôr štyri mesiace po dni sobáša,
c)
používaný obdarovaným po dobu dvanástich mesiacov.
(2)
Dar uvedený v § 17 sa môže v lehote uvedenej v odseku 1 prepustiť do voľného obehu naraz alebo postupne.
§ 21
(1)
Ak deklarant v lehote dvanástich mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zamýšľa naložiť s osobným majetkom alebo darom v rozpore s § 18 alebo 20 ods.1 písm. c), je povinný informovať o tom príslušný colný úrad a zaplatiť clo.
(2)
Colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň naloženia s osobným majetkom alebo darom v rozpore s § 18 alebo § 20 ods.1 písm. c) z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.
Štvrtý diel
Osobný majetok nadobudnutý dedením
§ 22
Za podmienok uvedených v § 23 až 25 sa oslobodzuje od cla osobný majetok, ktorý slovenská fyzická osoba nadobudla dedením zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
§ 23
Od cla sa neoslobodzujú
a)
alkoholické výrobky,
b)
tabak a tabakové výrobky,
c)
cestné motorové vozidlá iné ako určené na dopravu osôb,
d)
tovar určený na použitie pri výkone povolania iný ako prenosné mechanické a iné prístroje, ktoré boli nevyhnutné na výkon povolania zosnulého,
e)
zásoby surovín, hotových výrobkov a polotovarov,
f)
živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov presahujúce množstvo zodpovedajúce bežnému zásobeniu rodiny.
§ 24
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na tovar uvedený v § 22 navrhnutý do voľného obehu v lehote dvoch rokov odo dňa, keď príslušný orgán schválil alebo potvrdil dedičstvo.
(2)
Zdedený tovar sa môže v lehote uvedenej v odseku 1 doviezť naraz alebo postupne.
§ 25
Ustanovenia § 22 až 24 sa vzťahujú primerane na dedičstvo nadobudnuté právnickou osobou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Piaty diel
Zariadenie domácnosti určené na vybavenie prechodného bydliska
§ 26
Za podmienok uvedených v § 27 až 30 sa oslobodzuje od cla zariadenie domácnosti dovážané zahraničnými fyzickými osobami, ktoré je určené na vybavenie ich prechodného bydliska v tuzemsku.
§ 27
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na zariadenie domácnosti, ktoré
a)
vlastní deklarant a používal ho najmenej šesť mesiacov pred dňom vývozu,
b)
podľa druhu a množstva zodpovedá obvyklému vybaveniu prechodného bydliska.
§ 28
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na majetok deklaranta, ktorý
a)
má trvalé bydlisko v zahraničí nepretržite najmenej dvanásť mesiacov,
b)
je vlastníkom bytu v mieste prechodného bydliska alebo si ho prenajal na dobu najmenej dvoch rokov alebo má dohodnuté ubytovanie na dobu najmenej dvoch rokov,
c)
vyhlási, že byt neprenajme počas svojej neprítomnosti alebo neprítomnosti členov svojej domácnosti.
(2)
Oslobodenie od cla môže colný úrad obmedziť na jeden prípad dovozu pre to isté prechodné bydlisko.
§ 29
Colný úrad môže podmieniť priznanie oslobodenia od cla zabezpečením colného dlhu, ktorý by mohol vzniknúť podľa § 30.
§ 30
(1)
Colný úrad vymeria a vyberie clo zo zariadenia domácnosti, ak bude byt v mieste prechodného bydliska v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie zariadenia domácnosti do voľného obehu prenajatý alebo scudzený inej osobe, a to podľa sadzieb platných v deň prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu. Oslobodenie od cla platí aj vtedy, ak predmetné zariadenie domácnosti sa použije na vybavenie nového bytu, pričom sa dodržia ustanovenia § 28 ods.1 písm. b) a c).
(2)
Zo zariadenia domácnosti, ktoré bolo zapožičané, dané do zálohu, prenajaté alebo scudzené pred uplynutím lehoty dvoch rokov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, dania do zálohu, prenájmu alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.
Šiesty diel
§ 31
Študijné potreby a zariadenia domácností žiakov alebo študentov
(1)
Študijné potreby a zariadenia domácnosti, ktoré patria žiakom a študentom prichádzajúcim na dlhodobý pobyt v tuzemsku za účelom štúdia a ktoré sú určené na ich osobné používanie počas ich štúdia, sa oslobodzujú od cla.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
žiakom alebo študentom každá fyzická osoba riadne zapísaná vo vzdelávacom zariadení, aby tu po celú dobu navštevovala organizované štúdium,
b)
študijnými potrebami predmety a prístroje, ktoré žiaci a študenti obvykle používajú pri štúdiu.
Siedmy diel
Zásielky nepatrnej hodnoty
§ 32
Od cla sa oslobodzujú zásielky určené pre príjemcov poštových listových zásielok alebo poštových balíkov obsahujúcich tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 400 Sk.
§ 33
Od cla sa neoslobodzujú
a)
alkoholické výrobky,
b)
parfumy a toaletné vody,
c)
tabak a tabakové výrobky.
Ôsmy diel
Drobné zásielky tovaru neobchodného charakteru
§ 34
(1)
Za podmienok uvedených v § 35 a 36 sa oslobodzuje od cla tovar neobchodného charakteru dopravovaný v drobných zásielkach odosielaných fyzickou osobou zo zahraničia fyzickej osobe v tuzemsku.
(2)
Na účely odseku 1 sa drobnými zásielkami neobchodného charakteru rozumejú zásielky, ktoré
a)
majú príležitostnú povahu a
b)
obsahujú výlučne tovar určený na osobné používanie príjemcom alebo jeho rodinou a druh a množstvo tohto tovaru nesvedčia o úmysle obchodovať s ním.
§ 35
(1)
Oslobodenie od cla uvedené v § 34 sa vzťahuje na tovar, ktorého úhrnná hodnota vrátane výrobkov uvedených v § 36 nepresahuje 1 200 Sk.
(2)
Ak úhrnná hodnota niekoľkých druhov tovaru dopravovaných v zásielke presahuje sumu uvedenú v odseku 1, vzťahuje sa oslobodenie od cla na tovar, ktorý by bol oslobodený od cla, keby sa dovážal samostatne.
§ 36
Oslobodenie od cla podľa § 34 sa v každej zásielke pri tovare uvedenom v písmenách a) až c) vzťahuje na toto množstvo:
a)
tabakové výrobky
1.
50 cigariet, alebo
2.
25 cigariet (cigary s hmotnosťou jedného kusa najviac 3 g), alebo
3.
10 cigár, alebo
4.
50 g tabaku na fajčenie, alebo
5.
úmerná súprava týchto výrobkov,
b)
alkoholické nápoje
1.
1 l destilátov alebo liehovín alebo nedenaturovaného etylalkoholu alebo aperitívu vyrobeného z vína alebo alkoholu alebo tafie, saké alebo podobných nápojov alebo šumivého vína alebo likérového vína,
2.
2 l vína,
c)
50 g parfumu alebo 0,25 l toaletnej vody.
Deviaty diel
Obchodný majetok dovážaný pri premiestnení činnosti podniku zo zahraničia do tuzemska
§ 37
(1)
Za podmienok uvedených v § 38 až 42 sa od cla oslobodzuje obchodný majetok podnikateľa, ktorý ukončil činnosť podniku v zahraničí a premiestňuje ho do tuzemska, aby tu vykonával pôvodnú činnosť.
(2)
Pri premiestnení majetku podnikateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, sa oslobodzuje od cla aj jeho živý a mŕtvy inventár a zásoby.
§ 38
Oslobodenie od cla podľa § 37 sa vzťahuje na obchodný majetok podnikateľa, ktorý
a)
podnikateľ skutočne používal najmenej dvanásť mesiacov pred ukončením svojej činnosti v štáte, z ktorého sa premiestňuje,
b)
je určený v tuzemsku na rovnaký účel, na aký bol určený v zahraničí, a dvanásť mesiacov sa na tento účel používa v tuzemsku,
c)
podľa množstva a povahy zodpovedá rozsahu ukončenej činnosti v zahraničí.
§ 39
Od cla sa neoslobodzuje obchodný majetok podnikateľa, ktorého dôvodom premiestnenia zo zahraničia do tuzemska je splynutie alebo zlúčenie s tuzemským podnikom.
§ 40
Od cla sa neoslobodzujú
a)
cestné motorové vozidlá určené na dopravu osôb,
b)
zásoby všetkého druhu určené na spotrebu ľuďmi alebo na kŕmenie zvierat,
c)
pohonné látky, palivá a zásoby surovín a polotovarov,
d)
živý inventár, ktorý je vlastníctvom podnikateľa, s výnimkou podľa § 37 ods.2.
§ 41
Oslobodenie od cla uvedené v § 37 sa vzťahuje na obchodný majetok podnikateľa, ktorý bol navrhnutý do voľného obehu v lehote dvanástich mesiacov odo dňa ukončenia činnosti v zahraničí. Colný úrad môže z dôvodov hodných zreteľa priznať oslobodenie od cla aj na obchodný majetok podnikateľa, ktorý bol dovezený aj po uplynutí tejto lehoty.
§ 42
(1)
Ak deklarant v lehote dvanástich mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zamýšľa naložiť s obchodným majetkom v rozpore s § 38 písm. b), je povinný informovať o tom príslušný colný úrad a zaplatiť clo.
(2)
Colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň naloženia s obchodným majetkom v rozpore s § 38 písm. b) z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.
§ 43
Pri dovoze obchodného majetku, ktorý patrí osobám vykonávajúcim činnosť pri výkone povolania alebo právnickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ustanovenia § 38 až 42 sa použijú primerane.
Desiaty diel
Poľnohospodárske výrobky a tovar používaný v poľnohospodárstve
§ 44
(1)
Za podmienok uvedených v § 45 a 46 sa oslobodzujú od cla poľnohospodárske, chovateľské, včelárske, záhradnícke a lesnícke výrobky, ktoré pochádzajú z hospodárstiev ležiacich v zahraničí do 15 km od štátnych hraníc a obhospodarovaných poľnohospodármi, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo v tuzemsku do 15 km od štátnych hraníc, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Oslobodenie od cla sa vzťahuje na prichované mláďatá hospodárskych a domácich zvierat.
(2)
Výrobky podľa odseku 1 sa oslobodzujú od cla, ak pochádzajú zo zvierat, ktoré boli odchované alebo získané v tuzemsku alebo ktoré boli prepustené do voľného obehu.
§ 45
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na nespracované výrobky alebo výrobky, ktoré boli iba zbežne spracované po zbere alebo prvotnej výrobe.
§ 46
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na výrobky dovážané poľnohospodárskym výrobcom alebo v jeho mene.
§ 47
Na výťažky rybolovu alebo rybárstva vykonávaného na jazerách a vodných tokoch hraničiacich s tuzemskom a výťažky lovu vykonávaného na týchto jazerách a vodných tokoch sa ustanovenia § 44 až 46 použijú primerane.
§ 48
(1)
Od cla sa oslobodzujú semená, hnojivá a výrobky určené na pestovanie rastlín, ošetrovanie alebo obrábanie pôdy na hospodárstvach ležiacich v tuzemsku do 15 km od štátnych hraníc a obhospodarovaných poľnohospodármi, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo v zahraničí do 15 km od štátnych hraníc, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(2)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na semená, hnojivá a iné výrobky dovážané poľnohospodárom alebo v jeho mene v množstve potrebnom na pestovanie rastlín a obrábanie pôdy.
Jedenásty diel
Tovar neobchodného charakteru dovážaný cestujúcim
§ 49
(1)
Za podmienok uvedených v § 50 a 51 sa oslobodzuje od cla tovar neobchodného charakteru dovážaný cestujúcim.
(2)
Tovarom dovážaným cestujúcim sa rozumie aj tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúceho alebo v priestoroch dopravných prostriedkov, ktorými vstupuje do tuzemska.
(3)
Osobnou batožinou sa rozumie všetka batožina, ktorú cestujúci pri vstupe do tuzemska predložil colnému úradu na colný dohľad, a batožina, ktorá sa podala pri odjazde zo zahraničia dopravcovi zabezpečujúcemu jeho dopravu ako sprievodná batožina a neskôr predložená colnému úradu na colný dohľad.
§ 50
(1)
Oslobodenie od cla podľa § 49 ods.1 sa v každej zásielke pri tovare uvedenom v písmenách a) až d) vzťahuje len na toto množstvo:
a)
tabakové výrobky
1.
200 cigariet, alebo
2.
100 cigarillos (cigary s hmotnosťou jedného kusa najviac 3 g), alebo
3.
50 cigár, alebo
4.
250 g tabaku na fajčenie, alebo
5.
úmerná súprava týchto výrobkov,
b)
alkoholické nápoje
1.
1 l destilátov alebo liehovín alebo nedenaturovaného etylalkoholu alebo aperitívu vyrobeného z vína alebo alkoholu alebo tafie, saké alebo podobných nápojov alebo šumivého vína alebo likérového vína,
2.
2 l vína,
c)
50 g parfumu alebo 0,25 l toaletnej vody,
d)
lieky v množstve a druhu zodpovedajúcom osobnej potrebe cestujúceho.
§ 51
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 3 000 Sk u každého cestujúceho. Toto oslobodenie od cla patrí cestujúcemu len vtedy, ak od posledného oslobodenia uplynul najmenej jeden mesiac.
(2)
Na členov posádok dopravných prostriedkov, ktorí pri výkone činnosti prechádzajú štátne hranice najmenej jedenkrát za týždeň, sa vzťahuje oslobodenie od cla na tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 300 Sk.
(3)
Cestujúcim, ktorí majú bydlisko v pohraničnom území, sa oslobodzuje tovar dovážaný z protiľahlého pohraničného územia susedného štátu, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 300 Sk.
(4)
Ak medzinárodná zmluva neustanoví inak, pohraničným územím sa rozumie na účely tejto vyhlášky územie, ktorého hranica je vymedzená vzdušnou čiarou vo vzdialenosti 15 km od štátnych hraníc do vnútrozemia.
(5)
Cestujúcim, ktorí pri výkone zárobkovej činnosti prechádzajú štátne hranice spravidla každý pracovný deň, sa oslobodzuje od cla tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 300 Sk.
Dvanásty diel
Tovar na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely
§ 52
(1)
Tovar na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky sa oslobodzuje od cla bez ohľadu na osobu príjemcu a použitie tohto tovaru.
(2)
Oslobodenie od cla sa nevzťahuje na predmety, pri ktorých reklama presahuje 25% ich plochy. V prípade publikácií a plagátov určených na podporu turistiky sa toto percento vzťahuje na súkromné obchodné reklamy.
§ 53
(1)
Tovar na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky sa oslobodzuje od cla, ak je určený pre
a)
verejné a súkromné vzdelávacie, vedecké alebo kultúrne zariadenia, alebo
b)
právnické osoby vrátane rozhlasových a televíznych staníc schválené príslušným orgánom.1)
(2)
Zberateľské a umelecké predmety, ktoré sa nedovážajú za účelom dosiahnutia zisku, určené na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely dovážané pre múzeá, galérie a iné obdobné zariadenia schválené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sa oslobodzujú od cla.
§ 54
(1)
Nástroje a prístroje používané na vedecké účely, ktoré sa nedovážajú za účelom dosiahnutia zisku, sa za podmienok uvedených v § 55 až 60 oslobodzujú od cla.
(2)
Oslobodenie od cla uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na nástroje a prístroje používané na vedecké účely, ktoré sú určené pre
a)
verejné zariadenia a ich organizačné zložky, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie a výchova alebo vedecký výskum, alebo
b)
súkromné zariadenia schválené Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie a výchova alebo vedecký výskum.
§ 55
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na
a)
náhradné dielce, časti a osobitné príslušenstvo nástrojov a prístrojov používaných na vedecké účely, ak sa dovážajú súčasne s týmito nástrojmi a prístrojmi, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak je možné zistiť, že sú určené pre nástroje a prístroje, ktoré
1.
boli prepustené do voľného obehu s oslobodením od cla a v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie náhradných dielcov, častí alebo osobitného príslušenstva nástrojov a prístrojov používaných na vedecké účely od cla, majú tieto nástroje a prístroje vedeckú povahu, alebo
2.
by sa mohli oslobodiť od cla v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie náhradných dielcov, častí alebo osobitného príslušenstva od cla,
b)
náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu nástrojov a prístrojov používaných na vedecké účely, ak sa toto náradie dováža súčasne s nástrojmi alebo prístrojmi, alebo ak sa dováža neskôr, ak je možné zistiť, že je určené na nástroje alebo prístroje, ktoré boli prepustené do voľného obehu s oslobodením od cla a v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie náradia od cla, majú ešte vedeckú povahu alebo ktoré by sa mohli oslobodiť od cla v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie náradia od cla.
§ 56
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na nástroje a prístroje používané na vedecké účely a na náradie používané na ich údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu len vtedy, ak nástroje a prístroje používané na vedecké účely s rovnakou vedeckou hodnotou, akú majú nástroje a prístroje a náradie používané na ich údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu, na ktoré sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla, sa v súčasnosti v tuzemsku nevyrábajú.
(2)
Skutočnosť, že nástroje a prístroje porovnateľnej vedeckej hodnoty a náradie používané na ich údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu sa v súčasnosti v tuzemsku nevyrábajú, osvedčuje deklarant čestným vyhlásením.
§ 57
Na účely oslobodenia od cla podľa § 54 až 56 sa rozumie
a)
nástrojom a prístrojom používaným na vedecké účely každý nástroj alebo prístroj, ktorý vzhľadom na jeho technické parametre a dosahované výsledky je výlučne alebo hlavne spôsobilý na vedeckú činnosť,
b)
porovnateľnou vedeckou hodnotou vedecká hodnota vyplývajúca z porovnania podstatných technických parametrov nástroja alebo prístroja, na ktorý sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla, s vlastnosťami zodpovedajúceho nástroja alebo prístroja vyrábaného v tuzemsku,
c)
nástrojom a prístrojom používaným na vedecké účely alebo náradím uvedeným v § 55 písm. b) vyrábaným v súčasnosti v tuzemsku nástroj a prístroj používaný na vedecké účely alebo náradie, ktorého dodacia lehota v čase objednávky nie je vzhľadom na obchodné zvyklosti podstatne dlhšia ako dodacia lehota nástroja, prístroja alebo náradia, ktoré sa má doviezť, alebo ak táto dodacia lehota nie je o toľko dlhšia, aby tým bolo zamýšľané určenie alebo použitie nástroja, prístroja alebo náradia podstatne dotknuté,
d)
osobitným príslušenstvom predmety, ktoré boli špeciálne vyrobené na spoločné používanie s určitým nástrojom alebo prístrojom s cieľom zlepšiť jeho výkon alebo možnosti používania.
§ 58
Podmienky uvedené v § 55 písm. b) a § 56 ods.1 sa nevzťahujú na oslobodenie od cla nástrojov a prístrojov používaných na vedecké účely alebo náradia, ktoré darovala zahraničná osoba osobám uvedeným v § 54 ods.2.
§ 59
(1)
Deklarant, ktorý v lehote dvanástich mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zamýšľa tovar uvedený v § 53 a 54 požičať, dať do zálohu, prenajať alebo scudziť za odplatu alebo bezplatne, je povinný informovať o tom príslušný colný úrad.
(2)
Oslobodenie od cla podľa § 53 a 54 platí aj vtedy, ak sa tovar, nástroj alebo prístroj zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje inej osobe, ako je uvedené v § 53 a 54 ods.2, na účely podľa § 53 a 54. V ostatných prípadoch zapožičania, prenajatia alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohto tovaru clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 60
(1)
Osoby uvedené v § 53 a 54 ods.2, ktoré už nespĺňajú podmienky, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od cla, alebo ktoré zamýšľajú používať tovar, na ktorý sa pri prepustení do voľného obehu vzťahuje oslobodenie od cla, na iné ako ustanovené účely, musia informovať o tejto skutočnosti príslušný colný úrad.
(2)
Z tovaru, ktorý je vo vlastníctve osôb, ktoré prestali spĺňať podmienky ustanovené na oslobodenie od cla, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď tieto osoby prestali plniť ustanovené podmienky, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 61
Na tovar uvedený v § 55 sa ustanovenia § 58 až 60 vzťahujú primerane.
Trinásty diel
§ 62
Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na vzdelávanie a vedecký výskum
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na
a)
zvieratá špeciálne pripravené na laboratórne účely,
b)
biologické a chemické látky uvedené v prílohe č. 3 tejto vyhlášky dovážané výhradne na neobchodné účely.
(2)
Oslobodenie od cla uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na zvieratá a biologické alebo chemické látky určené pre
a)
verejné zariadenia a ich organizačné zložky zaoberajúce sa najmä vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, alebo
b)
súkromné zariadenia schválené príslušným orgánom zaoberajúce sa najmä vzdelávaním alebo vedeckým výskumom.
(3)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na biologické a chemické látky, ak sa v tuzemsku nevyrábajú a ak sú vzhľadom na ich osobitný význam alebo stupeň čistoty hlavne alebo výlučne spôsobilé na vzdelávanie a vedecký výskum.
Štrnásty diel
Liečebné látky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a tkanív
§ 63
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na
a)
liečebné látky ľudského pôvodu,
b)
činidlá na určovanie krvnej skupiny,
c)
činidlá na určovanie tkanív.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
liečebnou látkou ľudského pôvodu ľudská krv a jej deriváty (úplná ľudská krv, sušená krvná plazma, ľudský albumín a stále roztoky ľudských plazmatických proteínov, ľudský imunoglobulín a ľudský fibrinogén),
b)
činidlom na určovanie krvnej skupiny akékoľvek činidlo ľudského, zvieracieho, rastlinného alebo iného pôvodu určené na určovanie krvnej skupiny a jej nezlučiteľnosti,
c)
činidlom na určovanie tkanív akékoľvek činidlo ľudského, zvieracieho, rastlinného alebo iného pôvodu určené na určovanie ľudských tkanív.
§ 64
Oslobodenie od cla uvedené v § 63 sa vzťahuje len na výrobky, ktoré sú
a)
určené právnickým osobám schváleným príslušným orgánom, aby ich používali výlučne na vzdelávacie, lekárske alebo vedecké účely s vylúčením akéhokoľvek obchodného účelu,
b)
doložené osvedčením o ich totožnosti vydaným príslušným zahraničným orgánom,
c)
dovezené v špeciálnych nádobách opatrených osobitným identifikačným štítkom.
§ 65
Oslobodenie od cla sa vzťahuje aj na špeciálne nádoby potrebné na prepravu liečebných látok ľudského pôvodu, činidiel na určovanie krvnej skupiny alebo tkanív a na všetky pomocné látky a príslušenstvo potrebné na ich použitie.
Pätnásty diel
Nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu
§ 66
(1)
Nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu darované zahraničnou osobou nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam alebo osobám zaoberajúcim sa lekárskym výskumom alebo zakúpené týmito nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami alebo osobami zaoberajúcimi sa lekárskym výskumom výhradne z fondu právnických osôb s charitatívnym cieľom alebo z dobrovoľných príspevkov sa oslobodzujú od cla, ak
a)
darovanie nie je spojené s obchodným úmyslom darcu a
b)
darca nie je v spojené s ich výrobcom.
(2)
Za podmienok ustanovených v odseku 1 sa od cla oslobodzujú aj
a)
náhradné dielce, časti a osobitné príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, ak sa dovážajú súčasne s týmito nástrojmi a prístrojmi, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak je možné zistiť, že sú určené pre nástroje a prístroje, ktoré boli prepustené do voľného obehu s oslobodením od cla,
b)
náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu týchto nástrojov a prístrojov, ak sa dováža súčasne s týmito nástrojmi alebo prístrojmi, alebo ak sa dováža neskôr, ak je možné zistiť, že je určené na nástroje alebo prístroje, ktoré boli prepustené do voľného obehu s oslobodením od cla.
§ 67
Podmienky oslobodenia od cla uvedené v § 56, 57 písm. c), § 59 a 60 sa vzťahujú primerane aj na oslobodenie od cla podľa § 66.
Šestnásty diel
§ 68
Referenčné látky na kontrolu kvality liečivých výrobkov
Od cla sa oslobodzujú zásielky obsahujúce referenčné látky schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou určené na kontrolu akosti látok používaných na výrobu liečivých výrobkov zasielané príjemcom schváleným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
Sedemnásty diel
§ 69
Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových súťažiach
Od cla sa oslobodzujú farmaceutické výrobky humánnej alebo veterinárnej medicíny určené pre osoby alebo zvieratá zúčastňujúce sa v tuzemsku na medzinárodných športových súťažiach v množstve a druhu potrebnom na uspokojovanie ich potrieb pri ich pobyte v tuzemsku.
Osemnásty diel
Tovar na charitatívne účely
§ 70
(1)
Za podmienok uvedených v § 72 a 73 sa od cla oslobodzujú
a)
veci základnej osobnej potreby dovážané právnickými osobami na charitatívne účely, ktoré nie je možné zaobstarať v tuzemsku bez zvýšených nákladov a majú sa bezplatne rozdať osobám, ktoré ich potrebujú,
b)
veci základnej osobnej potreby zasielané zdarma zahraničnými osobami právnickým osobám na príležitostné charitatívne akcie,
c)
kancelárske zariadenia a kancelárske potreby zasielané zdarma zahraničnými osobami charitatívnym právnickým osobám, ktoré sa majú používať výhradne na zabezpečenie ich činnosti a na uskutočnenie charitatívnych cieľov, ktoré sledujú.
(2)
Vecami základnej osobnej potreby podľa odseku 1 písm. a) a b) sa rozumie tovar potrebný na uspokojenie okamžitých potrieb osôb, ktoré to potrebujú, napríklad potraviny, lieky, prikrývky a oblečenie.
§ 71
Oslobodenie od cla sa nevzťahuje na
a)
alkoholické výrobky,
b)
tabak a tabakové výrobky,
c)
kávu,
d)
motorové vozidlá s výnimkou sanitných vozidiel.
§ 72
Oslobodenie od cla sa vzťahuje iba na osoby, ktorých vedenie účtovníctva2) umožňuje kontrolu príslušných operácií a ktoré svojou doterajšou činnosťou poskytujú potrebné záruky, že nezneužijú svoje postavenie.
§ 73
(1)
Osoba, ktorá zamýšľa tovar uvedený v § 70, ktorý bol oslobodený od cla, zapožičať, prenajať alebo scudziť za odplatu alebo bezplatne na iné účely, ako sú uvedené v § 70 ods.1 písm. a) a b), je povinná informovať o tom príslušný colný úrad.
(2)
Ak sa tovar zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje osobe, ktorej sa môže priznať oslobodenie od cla podľa § 70 až 72, platí priznané oslobodenie od cla aj pre túto osobu, ak používa tovar na účely oprávňujúce na priznanie oslobodenia od cla. V ostatných prípadoch zapožičania, prenajatia alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohto tovaru clo podľa sadzieb platných v čase zapožičania, prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 74
(1)
Osoby uvedené v § 70, ktoré zamýšľajú používať tovar, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla, na iné ako ustanovené účely, sú povinné informovať o tejto skutočnosti príslušný colný úrad.
(2)
Z tovaru, ktorý prestal spĺňať podmienky ustanovené na oslobodenie od cla, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď prestal spĺňať ustanovené podmienky, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
(3)
Z tovaru, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla a príslušná osoba ho používala na iný účel, ako je uvedené v § 70, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď sa tovar začal používať na iné účely, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
Devätnásty diel
Tovar dovážaný v prospech postihnutých osôb
Prvý oddiel
Tovar určený pre zrakovo postihnutých
§ 75
Od cla sa oslobodzuje tovar uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky špeciálne určený na vzdelávanie, vedecké alebo kultúrne zvýšenie životnej úrovne zrakovo postihnutých.
§ 76
(1)
Od cla sa oslobodzuje tovar uvedený v prílohe č. 5 tejto vyhlášky špeciálne určený na vzdelávanie, vedecké alebo kultúrne zvýšenie životnej úrovne zrakovo postihnutých, ak sa dováža
a)
zrakovo postihnutými pre ich vlastnú potrebu, alebo
b)
právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie zrakovo postihnutých alebo poskytovanie pomoci zrakovo postihnutým.
(2)
Od cla sa oslobodzujú náhradné dielce, časti a osobitné príslušenstvo tovaru uvedeného v odseku 1, náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu tohto tovaru, ak sa dovážajú súčasne s tovarom, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak sa zistí, že sú určené pre tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla alebo ktorý by sa mohol oslobodiť od cla v deň, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie príslušných náhradných dielcov, častí, osobitného príslušenstva alebo náradia od cla.
§ 77
(1)
Ak sa má tovar uvedený v § 75 a 76, ktorý bol prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla, zapožičať, prenajať alebo scudziť za odplatu alebo bezplatne, deklarant je povinný informovať o tom príslušný colný úrad.
(2)
Ak sa predmetný tovar zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje osobe, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od cla podľa § 75 a 76, platí oslobodenie od cla aj pre túto osobu, ak používa predmetný tovar na účely oprávňujúce na priznanie oslobodenia. V ostatných prípadoch zapožičania, prenajatia alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohto tovaru clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 78
(1)
Osoby uvedené v § 75 a 76, ktoré zamýšľajú používať tovar, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla, na iné ako ustanovené účely, sú povinné informovať o tejto skutočnosti príslušný colný úrad.
(2)
Z tovaru, ktorý prestal spĺňať podmienky ustanovené na priznanie oslobodenia od cla, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď tento tovar prestal spĺňať ustanovené podmienky, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
(3)
Z tovaru, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla a príslušná osoba ho používala na iný účel, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď sa tovar začal používať na iné účely, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
Druhý oddiel
Tovar určený pre iné postihnuté osoby
§ 79
Od cla sa oslobodzuje tovar špeciálne určený na zabezpečenie plnenia základných životných potrieb, na vzdelávanie, výchovu, vedecké, kultúrne alebo športové účely, na zvýšenie životnej úrovne zmyslovo, mentálne alebo ťažko telesne postihnutých osôb, ak sa dováža
a)
postihnutými osobami pre ich vlastnú potrebu, alebo
b)
právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie a výchova postihnutých osôb alebo poskytovanie starostlivosti týmto osobám.
§ 80
(1)
Tovar uvedený v § 79 sa oslobodzuje od cla za podmienky, že porovnateľný tovar sa v súčasnosti v tuzemsku nevyrába alebo ak dovážaný tovar nespôsobí ujmu tuzemskej výrobe porovnateľného tovaru. Skutočnosť, že porovnateľný tovar sa v súčasnosti nevyrába alebo že dovážaný tovar nespôsobí ujmu tuzemskej výrobe porovnateľného tovaru, osvedčuje deklarant čestným vyhlásením.
(2)
Od cla sú oslobodené náhradné dielce, časti a osobitné príslušenstvo tovaru uvedeného v § 79, náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu tohto tovaru, ak sa dovážajú súčasne s tovarom, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak sa zistí, že sú určené pre tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla alebo ktorý by sa mohol oslobodiť od cla v deň, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie príslušných náhradných dielcov, častí, osobitného príslušenstva alebo náradia od cla.
(3)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
porovnateľným tovarom tovar vyrábaný v tuzemsku, ktorý má podstatné technické parametre rovnaké ako tovar, pri ktorom sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla, a ktorý sa môže používať na rovnaké účely alebo môže poskytovať porovnateľné služby ako dovážaný tovar,
b)
tovarom vyrábaným v súčasnosti v tuzemsku tovar, ktorého dodacia lehota v čase objednávky nie je vzhľadom na obchodné zvyklosti podstatne dlhšia ako dodacia lehota tovaru, ktorý sa má doviezť, alebo ak táto dodacia lehota nie je o toľko dlhšia, aby tým bolo zamýšľané určenie alebo použitie tovaru podstatne dotknuté.
§ 81
Podmienky uvedené v § 80 sa neuplatňujú, ak je tento tovar postihnutým osobám alebo právnickým osobám uvedeným v § 79 písm. b) zahraničnými osobami darovaný.
§ 82
(1)
Deklarant, ktorý zamýšľa tovar uvedený v § 79, ktorý bol prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla, zapožičať, prenajať alebo scudziť za odplatu alebo bezplatne, je povinný informovať o tom príslušný colný úrad.
(2)
Ak sa predmetný tovar zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje inej osobe, ako je uvedené v § 79, platí oslobodenie od cla aj pre túto osobu, ak používa tovar na účely uvedené v § 79. V ostatných prípadoch zapožičania, prenajatia alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohto tovaru clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 83
(1)
Osoby uvedené v § 79, ktoré zamýšľajú používať tovar, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla, na iné ako ustanovené účely, sú povinné informovať o tejto skutočnosti príslušný colný úrad.
(2)
Z tovaru, ktorý prestal spĺňať podmienky ustanovené na priznanie oslobodenia od cla, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď tento tovar prestal spĺňať ustanovené podmienky, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
(3)
Z tovaru, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla a príslušná osoba ho používala na iný účel, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď sa tovar začal používať na iné účely, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
Tretí oddiel
Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof
§ 84
(1)
Za podmienok uvedených v § 85 až 89 sa oslobodzuje od cla tovar dovážaný právnickými osobami na charitatívne účely, ktorý má byť
a)
rozdaný zdarma obetiam katastrofy, ktorá postihla územie Slovenskej republiky, alebo
b)
daný zdarma k dispozícii obetiam katastrofy s tým, že naďalej zostáva vo vlastníctve príslušnej osoby.
(2)
Od cla sa oslobodzuje aj dovážaný tovar, ktorý je určený pre vlastnú potrebu záchranných jednotiek počas záchranných prác.
§ 85
Oslobodenie od cla sa nevzťahuje na materiál a zariadenie určené na rekonštrukciu postihnutého územia.
§ 86
Oslobodenie od cla sa vzťahuje iba na osoby, ktorých vedenie účtovníctva2) umožňuje kontrolu príslušných operácií a ktoré svojou doterajšou činnosťou poskytujú potrebné záruky, že nezneužijú svoje postavenie.
§ 87
(1)
Osoba, ktorá zamýšľa tovar uvedený v § 84 ods.1, ktorý bol oslobodený od cla, zapožičať, prenajať alebo scudziť za odplatu alebo bezplatne na iné účely, ako sú uvedené v § 84 ods.1, je povinná informovať o tom príslušný colný úrad.
(2)
Ak sa predmetný tovar zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje inej osobe, ako je uvedené v § 84, platí oslobodenie od cla aj pre túto osobu, ak používa tovar na účely podľa § 84. V ostatných prípadoch zapožičania, prenajatia alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohto tovaru clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 88
(1)
Osoba, ktorá zamýšľa tovar uvedený v § 84 ods.1 písm. b) po skončení používania obeťami katastrofy zapožičať, prenajať alebo scudziť za odplatu či bezplatne, je povinná informovať o tom príslušný colný úrad.
(2)
Ak sa predmetný tovar zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje inej osobe, ako je uvedené v § 84, prípadne v § 70 ods.1 písm. a), platí oslobodenie od cla aj pre túto osobu, ak používa tovar na účely uvedené v § 84, prípadne v § 70 ods.1 písm. a). V ostatných prípadoch zapožičania, prenájmu alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohto tovaru clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, prenájmu alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
§ 89
(1)
Osoby uvedené v § 84, ktoré zamýšľajú používať tovar, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla, na iné ako ustanovené účely, sú povinné informovať o tejto skutočnosti príslušný colný úrad.
(2)
Z tovaru, ktorý prestal spĺňať podmienky ustanovené na priznanie oslobodenia od cla, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď tento tovar prestal spĺňať ustanovené podmienky, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
(3)
Z tovaru, ktorý bol pri prepustení do voľného obehu oslobodený od cla a príslušná osoba ho používala na iný účel, ako je uvedené v § 84, colný úrad vymeria a vyberie clo podľa sadzieb platných v deň, keď sa tovar začal používať na iný účel, z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom.
Dvadsiaty diel
§ 90
Vyznamenania a ocenenia
(1)
Od cla sa oslobodzujú
a)
vyznamenania udelené alebo zapožičané hlavami cudzích štátov alebo zákonodarnými orgánmi alebo vládami cudzích štátov slovenským osobám,
b)
poháre, medaily a podobné predmety symbolickej povahy, ktoré boli slovenským osobám udelené v zahraničí ako pocta za ich aktivitu v oblasti vzdelávania, vedy, umenia, športu, verejných služieb alebo ako uznanie za zásluhy pri príležitosti osobitných akcií a ktoré tieto osoby do tuzemska dovážajú,
c)
ocenenia, medaily a podobné predmety symbolickej povahy, ktoré darovali zahraničné úrady alebo osoby a sú určené v tuzemsku na rovnaké účely, ako sú uvedené v písmene b),
d)
ocenenia, trofeje a suveníry symbolickej povahy a nízkej hodnoty, ktoré sú určené na rozdávanie zdarma zahraničným osobám pri príležitosti obchodných konferencií alebo podobných akcií a svojou povahou, jednotkovou hodnotou alebo inou vlastnosťou nepredstavujú žiadny podnet na vykonávanie obchodnej činnosti.
(2)
Udelenie, zapožičanie alebo darovanie musí byť doložené osvedčením príslušného orgánu, pričom nemôže ísť o akciu obchodného charakteru.
Dvadsiaty prvý diel
Dary venované v rámci medzinárodných vzťahov
§ 91
Za podmienok uvedených v § 92 a 93 sa od cla oslobodzuje tovar
a)
dovezený do tuzemska osobami, ktoré vykonali v zahraničí oficiálnu návštevu a ktoré ho pri tejto príležitosti dostali ako dar od hostiteľských úradov,
b)
dovezený osobami, ktoré prichádzajú do tuzemska na oficiálnu návštevu a ktoré ho pri tejto príležitosti hodlajú odovzdať hostiteľským úradom alebo ho zaslali,
c)
zasielaný ako dary vyjadrujúce prejav priateľstva alebo dobrej vôle zahraničnými ústrednými orgánmi štátnej správy, správnymi úradmi alebo združeniami vykonávajúcimi verejnoprospešnú činnosť tuzemským ústredným orgánom štátnej správy, správnym úradom a združeniam vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť,
d)
získaný z finančných prostriedkov jednotlivých štátov, medzinárodných organizácií alebo integračných zoskupení v rámci projektov zahraničnej technickej pomoci a táto skutočnosť bude preukázaná potvrdením darcu, slovenského zastupiteľského úradu v cudzine, ústredného orgánu Slovenskej republiky alebo iného obdobného orgánu, ktorý je príslušný darovanie osvedčiť.
§ 92
Od cla sa neoslobodzujú alkoholické výrobky, tabak a tabakové výrobky.
§ 93
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na
a)
príležitostné darovanie tovaru,
b)
tovar, ktorý sa v budúcnosti nepoužije na bezdôvodné obohatenie.
Dvadsiaty druhý diel
§ 94
Tovar určený pre predstaviteľov štátov
Od cla sa oslobodzujú
a)
dary oficiálnym predstaviteľom Slovenskej republiky dovážané v súvislosti s výkonom ich funkcie,
b)
tovar určený na spotrebu alebo používanie predstaviteľmi cudzích štátov alebo ich oficiálnymi zástupcami počas oficiálnej návštevy v tuzemsku za podmienky vzájomnosti.
Dvadsiaty tretí diel
Tovar dovážaný na účely obchodnej činnosti
Prvý oddiel
§ 95
Vzorky nepatrnej hodnoty
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na obchodné vzorky tovaru nepatrnej hodnoty slúžiace iba na získanie objednávky tovaru, ktorý predstavujú a ktorý sa má doviezť do tuzemska; ustanovenie § 99 ods.1 písm. a) tým nie je dotknuté.
(2)
Colný úrad môže požadovať, aby vzorky tovaru, ktoré sa oslobodzujú od cla podľa odseku 1, boli znehodnotené na použitie na obvyklé účely, a to zjavným a neodstrániteľným označkovaním, roztrhnutím, dierovaním a podobne, ale tak, aby táto zmena nemala za následok stratu povahy vzoriek tovaru.
(3)
Obchodnou vzorkou tovaru nepatrnej hodnoty sa rozumejú
a)
suroviny a výrobky s rozmermi alebo v množstve použiteľnom iba na predvádzanie,
b)
predmety upevnené na kartónových podložkách alebo predkladané ako vzorky podľa obchodných zvyklostí s podmienkou, že sa predkladá iba jeden kus z každej veľkosti a z každého druhu,
c)
suroviny a výrobky vrátane predmetov z nich, ktoré boli urobené neupotrebiteľnými na iné účely ako na predvádzanie, a to roztrhnutím, dierovaním, priložením neodstrániteľných značiek alebo akýmkoľvek iným účinným spôsobom,
d)
výrobky, ktoré sa nemôžu upraviť ako obchodné vzorky tovaru nepatrnej hodnoty podľa ustanovení písmen a) až c) a ktoré pozostávajú
1.
z neupotrebiteľného tovaru, ktorého jednotková hodnota nepresahuje sumu 150 Sk, ako aj zložené buď celkom, alebo čiastočne zo vzoriek tovaru rovnakého druhu alebo kvality,
2.
z nespotrebiteľného tovaru, ktorého jednotková hodnota nepresahuje sumu 150 Sk, ako aj zložené buď celkom, alebo čiastočne zo vzoriek tovaru rovnakého druhu alebo kvality tak, aby množstvo a spôsob predvedenia týchto vzoriek tovaru vylučovali možnosť obchodovania.
Druhý oddiel
Tlačoviny a reklamný materiál
§ 96
Za podmienok uvedených v § 97 sa od cla oslobodzujú reklamné tlačoviny ako katalógy, cenníky, návody na použitie alebo obchodné prospekty týkajúce sa
a)
tovaru predávaného alebo prenajímaného zahraničnou osobou, alebo
b)
služieb ponúkaných zahraničnou osobou v odbore dopravy, poisťovníctva alebo bankovníctva.
§ 97
Oslobodenie od cla uvedené v § 96 sa vzťahuje iba na reklamné tlačoviny, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a)
na tlačovine je zreteľne uvedené obchodné meno zahraničného podnikateľa, ktorý tovar vyrába, predáva alebo prenajíma alebo ktorý ponúka služby uvedené v tlačovine,
b)
každá zásielka
1.
sa skladá len z jedného druhu dokumentu, alebo
2.
obsahuje len jeden výtlačok z každého dokumentu, ak sa skladá z viacerých dokumentov, alebo
3.
obsahuje viac výtlačkov z jedného dokumentu a jej hrubá hmotnosť nepresahuje jeden kg,
c)
tlačoviny nie sú predmetom združených zásielok odosielaných jedným odosielateľom jednému príjemcovi.
§ 98
Od cla sa oslobodzujú reklamné predmety, ktoré dodávatelia zdarma zasielajú svojim zákazníkom a ktoré okrem ich reklamnej funkcie nie sú použiteľné na iný účel.
Tretí oddiel
Výrobky používané alebo spotrebované počas výstavy alebo podobného podujatia
§ 99
(1)
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na
a)
malé vzorky predstavujúce vystavený zahraničný tovar vrátane vzoriek potravín a nápojov, ktoré boli dovezené vo forme vzoriek alebo vyrobené z prevažnej časti z dovezeného materiálu, na výstave alebo podobnom podujatí, za predpokladu, že
1.
ide o zahraničný tovar poskytnutý zdarma, ktorý je určený výhradne na bezplatné rozdávanie návštevníkom, na použitie a spotrebu osobami, ktoré ho rozdávajú na výstave alebo podobnom podujatí,
2.
tento tovar možno označiť za propagačné vzorky jednotlivo malých hodnôt,
3.
nie sú použiteľné na obchodné účely a sú prípadne balené v podstatne menšom množstve, ako je najmenšie balenie v predaji,
4.
vzorky potravín a nápojov, ktoré sa nerozdávajú v balení uvedenom v bode 3, spotrebujú sa pri vystavovaní, celková hodnota a množstvo vzoriek sú podľa posúdenia colného úradu primerané povahe výstavy alebo podobného podujatia, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa na výstave alebo podobnom podujatí,
b)
tovar dovezený len na predvádzanie alebo na účely predvádzania vystaveného zahraničného stroja alebo prístroja, ktorý sa spotrebuje alebo zničí počas predvádzania, ak celková hodnota a množstvo takého tovaru sú primerané povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa na výstave alebo podobnom podujatí,
c)
tovar nízkej hodnoty používaný pri vystavovaní na zariadenie a výzdobu dočasných stánkov zahraničného vystavovateľa (nákresy, nátery, tapety a podobne), zničený pri jeho použití,

d) tlačoviny, katalógy, prospekty, cenníky, plagáty, kalendáre (ilustrované alebo neilustrované) a nezarámované fotografie, ktoré sú reklamným materiálom zahraničného tovaru, ak
1.
ide o zahraničné výrobky poskytnuté bezplatne, ktoré sa rozdávajú výhradne zdarma návštevníkom výstavy alebo podobného podujatia,
2.
celková hodnota a množstvo takého tovaru sú primerané povahe výstavy alebo podobného podujatia, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa na výstave alebo podobnom podujatí,
e)
spisy, archívny materiál, formuláre a iné doklady určené na použitie pri príležitosti medzinárodných zasadaní, konferencií alebo kongresov alebo v ich priebehu.
(2)
Výstavou alebo podobným podujatím podľa odseku 1 sa rozumejú
a)
obchodné, priemyselné, poľnohospodárske alebo živnostenské výstavy, veľtrhy alebo iné podobné prehliadky,
b)
výstavy alebo zasadania organizované najmä na dobročinné účely,
c)
výstavy alebo zasadania organizované najmä na podporu všetkých druhov vzdelávania, vied, umení, živností, športu alebo vedeckej, výchovnej alebo kultúrnej činnosti a priateľstva medzi národmi alebo na podnietenie náboženského poznania alebo bohoslužieb,
d)
zasadanie predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo medzinárodných skupín organizácií,
e)
reprezentačné zasadnutie úradnej alebo spomienkovej povahy okrem výstav organizovaných na súkromné účely v predajniach alebo obchodných priestoroch s úmyslom predaja zahraničného tovaru.
§ 100
Oslobodenie od cla sa nevzťahuje na
a)
alkoholické výrobky,
b)
tabak a tabakové výrobky,
c)
pohonné látky a palivá.
Štvrtý oddiel
Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy
§ 101
Za podmienok uvedených v § 102 až 106 sa oslobodenie od cla vzťahuje na tovar určený na skúšky, analýzy alebo pokusy, ktoré slúžia na zisťovanie jeho zloženia, kvality alebo iných technických parametrov, na informatívne účely alebo na účely prieskumu trhu a organizované zisťovanie zákonitosti javov a procesov pri ťažbe surovín, ich spracovaní a výrobe tovarov uskutočňované na základe vedeckých metód.
§ 102
Oslobodenie od cla sa vzťahuje na tovar uvedený v § 101 pod podmienkou, že sa v priebehu skúšky, analýzy alebo pokusu celkom spotrebuje alebo zničí, ustanovenia § 105 tým nie sú dotknuté.
§ 103
Oslobodenie od cla sa nevzťahuje na tovar určený na skúšky, analýzy alebo pokusy, ktoré predstavujú iné operácie, ako sú uvedené v § 101.
§ 104
Oslobodenie od cla sa vzťahuje len na také množstvo tovaru, ktoré je nevyhnutne potrebné na účel, na ktorý sa dováža; toto množstvo posúdi v každom jednotlivom prípade príslušný colný úrad.
§ 105
(1)
Od cla sa oslobodzuje takisto tovar, ktorý sa počas skúšky, analýzy alebo pokusu celkom nespotreboval alebo nezničil, ak zostávajúce výrobky sa
a)
so súhlasom colného úradu a pod jeho dohľadom celkom zničili alebo v dôsledku skúšky, analýzy alebo pokusu stratili obchodnú hodnotu, alebo
b)
prenechali v prospech štátu, alebo
c)
vyviezli späť do zahraničia.
(2)
Zostávajúcimi výrobkami sa rozumejú výrobky, ktoré sú výsledkom skúšky, analýzy alebo pokusu alebo tovar, ktorý sa nepoužil.
§ 106
V iných prípadoch ako uvedených v § 105 ods.1 vymeria a vyberie colný úrad zo zostávajúcich výrobkov clo podľa sadzieb platných v deň, keď tieto skúšky, analýzy alebo pokusy skončili, podľa druhu tovaru a z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu. Deklarant však môže so súhlasom colného úradu a pod jeho dohľadom predmetné výrobky zničiť; v tomto prípade colný úrad vymeria a vyberie z týchto zvyškov alebo odpadu clo podľa stavu a predpisov platných v deň vzniku zvyškov alebo odpadov.
Dvadsiaty štvrtý diel
§ 107
Zásielky určené osobám príslušným vo veciach ochrany autorských práv alebo priemyslového alebo obchodného vlastníctva
Od cla sa oslobodzujú ochranné známky, vzory alebo nákresy a podporné listiny k nim, ďalej žiadosti o patentovanie vynálezov alebo podobné listiny adresované osobám príslušným vo veciach ochrany autorských práv alebo ochrany priemyslového alebo obchodného vlastníctva.
Dvadsiaty piaty diel
§ 108
Turistický propagačný materiál
Od cla sa oslobodzujú
a)
dokumenty (prospekty, brožúry, knihy, časopisy, sprievodcovia, zarámované alebo nezarámované plagáty, nezarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, ilustrované alebo neilustrované zemepisné mapy, transparenty, ilustrované kalendáre) určené na bezplatné rozdávanie, ktoré majú vzbudiť záujem verejnosti o návštevu zahraničného štátu, predovšetkým o účasť na zhromaždeniach a akciách s kultúrnym, turistickým, športovým, náboženským alebo profesijným zameraním, ak tieto dokumenty neobsahujú viac ako 25% súkromnej obchodnej reklamy a ak je zrejmý ich všeobecný propagačný účel,
b)
zoznamy a ročenky zahraničných hotelov vydávané turistickými kanceláriami alebo s ich súhlasom a cestovné poriadky dopravných služieb v zahraničí, ak sú tieto dokumenty určené na bezplatné rozdávanie a ak neobsahujú viac ako 25% súkromnej obchodnej reklamy,
c)
technický materiál, ktorý sa zasiela povereným zástupcom alebo menovaným korešpondentom a ktorý nie je určený na rozdávanie (ročenky, telefónne zoznamy, zoznamy hotelov, katalógy veľtrhov, vzorky remeselných výrobkov nepatrnej hodnoty, dokumentácie o múzeách, univerzitách, žriedlach alebo iných podobných zariadeniach).
Dvadsiaty šiesty diel
§ 109
Rôzny tovar a dokumenty
Od cla sa oslobodzujú
a)
písomnosti, ktoré sa bezplatne zasielajú orgánom štátnej správy,
b)
publikácie cudzích vlád a publikácie medzinárodných organizácií, ktoré sa majú bezplatne rozdávať,
c)
hlasovacie lístky na voľby organizované zahraničnými orgánmi,
d)
tovar dôležitý na trestné, súdne a iné podobné konania3),
e)
podpisové vzory a obežníky týkajúce sa podpisov, ktoré sa rozosielajú na zabezpečenie bežnej výmeny informácií medzi orgánmi verejnej správy a bankami,
f)
úradné tlačivá adresované Národnej banke Slovenska,
g)
správy, prehľady o činnosti, výkazy, zmenky, prospekty, formuláre žiadostí a iné dokumenty vystavené zahraničnými spoločnosťami, ktoré sú určené doručiteľom alebo podpisovateľom cenných papierov vystavených týmito spoločnosťami,
h)
nosiče informácií (dierne štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy a podobne) používané na prenos informácií, ktoré sa poskytujú adresátovi bezplatne, ak oslobodením od cla nedôjde k zneužitiu alebo k vážnemu poškodeniu konkurencie,
i)
kartotéky, archívy, formuláre a iné dokumenty používané pri akciách s medzinárodnou účasťou (konferencie, sympóziá, kongresy a podobne) a správy z týchto akcií,
j)
plány, technické výkresy, projekty, popisy a iné podobné doklady, ktoré sa dovážajú s úmyslom získať alebo plniť objednávky v zahraničí alebo zúčastniť sa na konkurzoch v tuzemsku,
k)
dokumenty používané zahraničnými osobami pri skúškach v tuzemsku,
l)
formuláre používané na základe medzinárodných zmlúv ako úradné doklady v medzinárodnom obehu dopravných prostriedkov alebo tovaru,
m)
formuláre, nálepky, cestovné lístky a podobné dokumenty zasielané zahraničnými dopravnými alebo hotelovými spoločnosťami cestovným kanceláriám v tuzemsku,
n)
formuláre a cestovné lístky, nákladné listy, konosamenty a iné obchodné alebo úradné dokumenty spoločností poskytujúcich tieto služby,
o)
úradné formuláre cudzích štátov alebo medzinárodných úradov a formuláre zodpovedajúce medzinárodným normám, ktoré sa zasielajú na distribúciu zahraničnými spoločnosťami rovnakým a podobným spoločnostiam v tuzemsku,
p)
fotografie, diapozitívy a štočky na tlačové fotografie, s titulkami i bez titulkov, ktoré sa zasielajú tlačovým agentúram alebo vydavateľom novín a časopisov,
r)
kolky a podobné známky osvedčujúce zaplatenie poplatkov v zahraničí,
s)
dokumenty, formuláre, ceniny a vzorce vydávané Medzinárodným úradom svetovej únie pre poštové správy a platné poštové známky zasielané medzi poštovými správami na základe povinnej výmeny.
Dvadsiaty siedmy diel
§ 110
Materiál na upevnenie a ochranu tovaru pri preprave
Od cla sa oslobodzuje materiál určený na upevnenie a ochranu tovaru vrátane tepelnej ochrany počas prepravy zo zahraničia do tuzemska (napríklad povrazy, laná, slama, plachty, papier a lepenka, drevo a plastická látka), ktorý sa nemôže opätovne použiť.
Dvadsiaty ôsmy diel
§ 111
Podstielka, zelené krmivo a krmivo určené pre zvieratá počas ich prepravy
Od cla sa oslobodzuje krmivo určené na kŕmenie zvierat počas ich prepravy (napríklad slama, zelené krmivo a krmivo rôzneho druhu), ktoré je uložené v dopravných prostriedkoch používaných na prepravu zvierat zo zahraničia do tuzemska.
Dvadsiaty deviaty diel
Pohonné látky a mazivá pre cestné motorové vozidlá a špeciálne kontajnery
§ 112
(1)
Za podmienok uvedených v § 113 až 115 sa oslobodzujú od cla
a)
pohonné látky v bežných nádržiach,
1.
cestných motorových vozidiel určených na dopravu osôb,
2.
špeciálnych kontajnerov vstupujúcich do tuzemska,
b)
pohonné látky v prenosných nádržiach cestných motorových vozidiel určených na dopravu osôb a motocyklov v množstve najviac 10 l.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumejú
a)
bežnými nádržami
1.
nádrže výrobcom pevne zabudované do všetkých motorových vozidiel rovnakého typu ako predmetné vozidlo a ktorých trvalé zabudovanie umožňuje priame použitie pohonných látok ako na pohon vozidla, tak aj na prípadnú činnosť chladiaceho alebo iného systému počas dopravy; za bežné nádrže sa taktiež považujú plynové nádrže prispôsobené motorovým vozidlám, ktoré umožňujú priame použitie plynu ako pohonnej látky a nádrže prispôsobené iným systémom, ktorými môžu byť vozidlá vybavené,
2.
nádrže výrobcom pevne zabudované do všetkých kontajnerov rovnakého typu ako predmetný kontajner, ktorých pevné zabudovanie umožňuje priame použitie pohonných látok na činnosť chladiacich alebo iných systémov, ktorými sú špeciálne kontajnery vybavené počas dopravy,
b)
špeciálnymi kontajnermi akékoľvek kontajnery vybavené špeciálnymi zariadeniami na činnosť chladiacich, okysličovacích, tepelne izolačných alebo iných systémov.
§ 113
Od cla sa oslobodzujú pohonné látky v bežných nádržiach cestných motorových vozidiel iných ako cestných motorových vozidiel určených na dopravu osôb a špeciálnych kontajnerov v množstve najviac 200 l na vozidlo alebo na špeciálny kontajner a na cestu.
§ 114
(1)
Pohonné látky, ktoré boli oslobodené od cla podľa § 112 a 113, nesmú sa použiť v inom vozidle, než v ktorom sa doviezli, ani nesmú sa z neho vybrať a skladovať s výnimkou potrebných opráv vozidla, ani nesmú sa prenechať inej osobe, či už za odplatu alebo bezplatne.
(2)
Pri nedodržaní podmienok uvedených v odseku 1 vymeria a vyberie colný úrad clo podľa sadzieb platných v deň nedodržania týchto podmienok z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.
§ 115
Oslobodenie od cla uvedené v § 112 sa uplatní rovnako na mazivá motorových vozidiel v množstvách zodpovedajúcich obvyklej spotrebe počas cesty.
Tridsiaty diel
§ 116
Tovar určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu cintorínov, hrobov alebo pamätníkov vojnových obetí z cudzích štátov pochovaných v tuzemsku
Od cla sa oslobodzuje tovar, ktorý je určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu cintorínov, hrobov a pamätníkov vojnových obetí z cudzích štátov pochovaných v tuzemsku, ktorý dováža správca takéhoto cintorína, hrobu alebo pamätníka alebo osoba, s ktorou správca uzavrel zmluvu o takejto výstavbe, údržbe alebo výzdobe.
Tridsiaty prvý diel
§ 117
Rakvy, urny a pohrebné ozdoby
Od cla sa oslobodzujú
a)
rakvy s telesnými pozostatkami a urny s popolom zosnulých osôb, ďalej kvetiny, vence a iné ozdobné predmety, ktoré sa s nimi obvykle prepravujú,
b)
kvetiny, vence a iné ozdobné predmety, ktoré dovážajú zahraničné osoby, ktoré sa zúčastnia na pohrebe alebo prichádzajú vyzdobiť hroby v tuzemsku, ak tento tovar svojou povahou alebo množstvom vylučuje obchodný úmysel.
Tridsiaty druhý diel
§ 118
Tovar na tlač tuzemských bankoviek a razbu tuzemských mincí
Od cla sa oslobodzuje tovar pre tuzemskú tlačiareň cenín a mincovňu na zabezpečenie tlače tuzemských bankoviek a razbu tuzemských mincí.
Tridsiaty tretí diel
§ 119
Náboženské predmety
Od cla sa oslobodzujú náboženské predmety, ktoré sa používajú pri výkone bohoslužieb, dovážané pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov a kongregácií.
TRETIA HLAVA
ÚPLNÉ OSLOBODENIE TOVARU PREPUSTENÉHO DO REŽIMU DOČASNÉHO POUŽITIA OD CLA
Prvý diel
Tovar určený na vystavenie, predvedenie alebo používanie na výstavách a podobných podujatiach
§ 120
(1)
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia na výstavách a podobných podujatiach s úplným oslobodením (ďalej len „oslobodenie") od cla
a)
tovar určený na vystavenie alebo predvedenie,
b)
tovar určený na používanie v spojení s vystavením zahraničných výrobkov vrátane
1.
tovaru nevyhnutného na predvádzanie zahraničných vystavených strojov alebo prístrojov,
2.
stavebného a dekoračného materiálu vrátane elektrického zariadenia pre dočasné stánky zahraničných vystavovateľov,
3.
reklamného a predvádzajúceho materiálu, ktorý je preukázateľne reklamným materiálom pre zahraničný vystavený tovar, napríklad zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitívy, ako aj prístroje nevyhnutné na ich použitie,
c)
zariadenie vrátane prekladateľského zariadenia, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ako i filmov výchovného, vedeckého a kultúrneho charakteru určené na použitie na medzinárodných zasadaniach, konferenciách a kongresoch.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa použije iba vtedy, ak
a)
dovezený tovar možno stotožniť pri spätnom vývoze,
b)
počet a množstvo dovezeného tovaru je primerané účelu dovozu,
c)
sú splnené všetky podmienky, za ktorých colný úrad prepustil uvedený tovar do režimu dočasného použitia.
(3)
Výstavou alebo podobným podujatím podľa odseku 1 sa rozumejú podujatia uvedené v § 99 ods.2.
§ 121
Tovar uvedený v § 120 ods.1 prepustený do režimu dočasného použitia, ak sa naň vzťahujú ustanovenia tohto dielu, nesmie byť
a)
za odmenu zapožičaný, prenajatý alebo použitý, alebo
b)
odvezený z miesta výstavy alebo podobného podujatia.
§ 122
(1)
Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného na výstavu alebo podobné podujatie je najmenej šesť mesiacov odo dňa, keď colný úrad prepustil tovar do režimu dočasného použitia, ale nie dlhšej ako jeden mesiac po skončení výstavy alebo podobného podujatia.
(2)
Colný úrad na žiadosť deklaranta povolí, aby tovar uvedený v odseku 1, ktorý sa má vystaviť alebo použiť na inej výstave alebo podobnom podujatí, zostal v jeho evidencii, ak sa splnia podmienky určené pre tento režim a ak sa tovar vyvezie späť v lehote jedného roka odo dňa, keď colný úrad prepustil tovar do režimu dočasného použitia; z dôvodov hodných zreteľa môže colný úrad povoliť, aby tovar bol vyvezený v lehote dlhšej.
§ 123
Colné konanie pri dovoze a pri spätnom vývoze tovaru, ktorý sa má vystaviť alebo ktorý sa vystavil alebo použil na výstave alebo podobnom podujatí, sa vykoná, ak je to vhodné a možné, v mieste výstavy alebo podobného podujatia.
Druhý diel
Zariadenie na výkon povolania
§ 124
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla
a)
zariadenie na výkon povolania,
b)
náhradné dielce dovážané na opravu zariadenia na výkon povolania nachádzajúceho sa v režime dočasného použitia podľa písmena a).
§ 125
Zariadením na výkon povolania podľa § 124 písm. a) sa rozumie
a)
zariadenie, ktoré je potrebné pre zástupcov tlače, rozhlasu alebo televízie, ktorí prichádzajú do tuzemska vyhotovovať reportáže, nahrávky alebo vysielania programov, uvedené v prílohe č. 6 tejto vyhlášky,
b)
zariadenie nevyhnutné pre osobu prichádzajúcu nakrútiť film do tuzemska uvedené v prílohe č. 7 tejto vyhlášky,
c)
iné zariadenie ako uvedené v písmenách a) a b) nevyhnutné na výkon zamestnania alebo povolania osoby prichádzajúcej do tuzemska splniť určené úlohy; zoznam týchto zariadení je uvedený v prílohe č. 8 tejto vyhlášky,
d)
pomocné prístroje na zariadenia uvedené v písmenách a), b), a c) a príslušenstvo k nim.
§ 126
(1)
Ustanovenie § 124 sa vzťahuje iba na zariadenia na výkon povolania, ktoré
a)
patria zahraničnej osobe,
b)
doviezla zahraničná osoba,
c)
používa výlučne zahraničná osoba prichádzajúca do tuzemska alebo sa používa pod jej priamym dohľadom.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na zariadenia dovezené na výrobu filmu, televízneho alebo audiovizuálneho programu podľa koprodukčnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou alebo účastníkom je oprávnená slovenská osoba.4)
(3)
Ustanovenie § 124 sa vzťahuje len na zariadenia na výkon, povolania, ktoré nebudú predmetom nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a ktorej zmluvnou stranou je slovenská osoba.
§ 127
Lehota na spätný vývoz zariadenia na výkon povolania je dvanásť mesiacov odo dňa prepustenia tovaru do režimu dočasného použitia. Lehota na spätný vývoz vozidiel sa určí s prihliadnutím na účel a predpokladanú dĺžku pobytu v tuzemsku.
§ 128
Oslobodenie od cla sa nevzťahuje na vozidlá uvedené v prílohe č. 6 až č. 8 tejto vyhlášky, ktorými, hoci len príležitostne, sa prevážajú osoby za odplatu alebo na ktoré sa nakladá tovar v tuzemsku, aby sa v tuzemsku vyložil.
Tretí diel
Tovar dovážaný v rámci obchodnej operácie
§ 129
(1)
Tovar dovážaný v rámci obchodnej operácie do režimu dočasného použitia sa oslobodzuje od cla za podmienok uvedených v § 130 až 132.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
tovarom dovážaným v rámci obchodnej operácie obal, kontajner, paleta, vzorka, reklamný film, ako aj tovar každého druhu dovážaný v rámci obchodnej operácie s výnimkou prípadov, keď dovoz tovaru je samostatnou obchodnou operáciou,
b)
obalom každý predmet a materiál, ktorý sa používa alebo je určený na použitie v stave, v akom sa dovezie, na balenie, ochranu, uloženie alebo oddelenie tovaru, s výnimkou takého materiálu ako slama, papier, sklenené vlákna, hobliny a podobne, ktoré sa dovezú voľne ložené, okrem kontajnerov a paliet uvedených v písmenách c) a d),
c)
kontajnerom prepravné zariadenie (prepravná skriňa, snímateľná cisterna alebo iné podobné zariadenie)
1.
majúce úplné alebo čiastočne uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru a
2.
trvalej povahy a dostatočne pevné, schopné na opätovné použitie a
3.
špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravy bez zmeny nákladu a
4.
konštruovaný tak, aby sa ním mohlo ľahko manipulovať, najmä pri jeho prekládke z jedného druhu dopravy na iný a
5.
konštruovaný tak, aby sa mohlo z neho ľahko nakladať a vykladať a
6.
majúci vnútorný objem najmenej jeden kubický meter;
ak sa príslušenstvo a neoddeliteľné súčasti kontajnera, podľa jeho typu, prepravujú spolu s kontajnerom, prepustí ich colný úrad za rovnakých podmienok ako kontajner. Za kontajner sa nepovažujú vozidlá, výstroj alebo náhradné dielce vozidiel, obaly alebo palety. Snímateľné karosérie sa považujú za kontajnery,
d)
paletou zariadenie, na ktorého plošinu sa môže naložiť určité množstvo tovaru tak, aby utvorilo nakladaciu jednotku na jeho dopravu alebo manipuláciu alebo na skladanie pomocou mechanických prístrojov. Toto zariadenie má buď dve plošiny spojené nosnými priečkami, alebo jednu plošinu spočívajúcu na nožičkách. Jeho celková výška je znížená na minimum, vhodná na manipuláciu pomocou vidlice nakladacích vozíkov a paletových vozíkov, môže, ale nemusí mať nástavok,
e)
vzorkou predmet, ktorý predstavuje určitý druh už vyrábaného tovaru alebo model tovaru, ktorého výroba sa predpokladá, s výnimkou totožných predmetov dovezených tou istou osobou alebo poslaných tomu istému adresátovi v množstve, ktoré v celku už nepredstavuje vzorky podľa bežných obchodných zvyklostí,
f)
reklamným filmom obrazové záznamy s ozvučením alebo bez neho reprodukujúce v zásade povahu alebo funkciu výrobkov alebo zariadení daných do predaja alebo prenajatých zahraničnou osobou s tým, že sú vhodné na predvádzanie prípadným spotrebiteľom, nie však na predvádzanie verejnosti, a dovezú sa v zásielke obsahujúcej nie viac ako jednu kópiu každého filmu, ktorá nie je časťou hromadnej zásielky filmov.
(3)
Na účely odseku 1 sa rozumie vnútornou prepravou preprava tovaru naloženého v tuzemsku, ktorý je určený na vyloženie v tuzemsku.
§ 130
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla
a)
obaly, ktoré sa dovážajú buď naplnené, aby sa vyviezli prázdne, alebo plné, alebo sa dovážajú prázdne, aby sa vyviezli späť plné,
b)
kontajnery naložené alebo nenaložené tovarom, ako aj výstroj a vybavenie kontajnerov dovážaných do režimu dočasného použitia, ktoré sa dovážajú spolu s kontajnerom, aby sa vyviezli späť oddelene alebo s iným kontajnerom, alebo sa dovážajú oddelene, aby sa vyviezli späť s kontajnerom,
c)
náhradné dielce dovážané na opravu kontajnerov prepustených do režimu dočasného použitia podľa písmena b),
d)
palety,
e)
vzorky,
f)
reklamné filmy,
g)
iný tovar dovážaný na niektorý z účelov uvedených v prílohe č. 9 tejto vyhlášky v rámci obchodnej operácie, ak sám jeho dovoz nie je obchodnou operáciou.
§ 131
(1)
Ustanovenie § 130 sa použije iba vtedy, ak
a)
obaly vyvezie späť výlučne osoba, ktorej boli prepustené do režimu dočasného použitia. Tieto obaly nemožno, a to ani príležitostne, použiť vo vnútornej preprave,
b)
kontajnery sú označené spôsobom uvedeným v medzinárodnej zmluve.5) Vo vnútornej preprave sa môžu použiť, ak
1.
trasa kontajnera povedie priamo do miesta alebo do okolia miesta, kde sa má naložiť vyvážaný tovar, alebo odkiaľ sa má kontajner vyviezť späť prázdny, alebo
2.
kontajner sa použije vo vnútornej preprave iba raz pred jeho spätným vývozom,
c)
palety alebo rovnaký počet paliet toho istého typu a tej istej hodnoty sa vyvezú späť,
d)
vzorky a reklamné filmy patria zahraničnej osobe a musia sa doviezť výlučne za účelom vystavenia alebo predvedenia v tuzemsku s cieľom získať objednávky na tovar, ktorý sa do tuzemska dovezie. Nesmú sa scudziť za odplatu alebo bezplatne a môžu sa použiť iba na účely predvádzania,
e)
tovar uvedený v § 129 a v prílohe č. 9 tejto vyhlášky sa nepoužije za úhradu.
(2)
Colný úrad neprepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla kontajnery, palety a obaly, ktoré sú predmetom kúpnej alebo nájomnej zmluvy o výpožičke uzatvorenej slovenskou osobou.
§ 132
Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného v rámci obchodnej operácie je najmenej šesť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do režimu dočasného použitia.
Štvrtý diel
Tovar dovážaný v rámci výrobnej operácie
§ 133
Colný úrad prepustí tovar dovážaný v rámci výrobnej operácie do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla.
§ 134
(1)
Tovarom dovážaným v rámci výrobnej operácie podľa § 133 sa rozumejú
a)
matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely, meracie, kontrolné a skúšobné nástroje a iné podobné predmety a špeciálne náradie a nástroje dovážané na použitie pri výrobe tovaru,
b)
náhradné výrobné prostriedky dovážané na použitie pri výrobe tovaru.
(2)
Náhradnými výrobnými prostriedkami podľa odseku 1 písm. b) sa rozumejú nástroje, prístroje a stroje dané k dispozícii zákazníkovi dodávateľom alebo opravcom po dobu, po ktorú čaká na dodanie alebo opravu podobného tovaru.
§ 135
Ustanovenie § 133 sa použije len vtedy, ak
a)
tovar dovážaný v rámci výrobnej operácie patrí zahraničnej osobe a tento tovar je určený pre slovenskú osobu,
b)
celá výroba alebo jej časť, ktoré sú výsledkom použitia tovaru dovezeného v rámci výrobnej operácie, sa vyvezú do zahraničia,
c)
dodávka výrobných prostriedkov je oneskorená alebo tieto výrobné prostriedky sa opravia na podnet dodávateľa výrobných prostriedkov a náhradné výrobné prostriedky dá dodávateľ výrobných prostriedkov dočasne a bezplatne k dispozícii slovenskej osobe.
§ 136
(1)
Lehota na spätný vývoz tovaru uvedeného v § 134 ods.1 písm. a) je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do režimu dočasného použitia.
(2)
Lehota na spätný vývoz náhradných výrobných prostriedkov uvedených v § 134 ods.1 písm. b) sa určí najmenej šesť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do režimu dočasného použitia.
Piaty diel
Tovar dovážaný na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely
§ 137
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla
a)
tovar dovážaný výlučne na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely,
b)
náhradné dielce materiálu na vedecké a vzdelávacie účely, ktorý sa prepúšťa do režimu dočasného použitia, ako i špeciálne náradie určené na údržbu, kontrolu, meranie alebo opravu tohto materiálu.
§ 138
(1)
Tovarom dovážaným na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely podľa § 137 písm. a) sa rozumie materiál na vedecké a vzdelávacie účely alebo iný tovar dovážaný v rámci vzdelávacej, výchovnej, vedeckej alebo kultúrnej činnosti.
(2)
Materiálom na vedecké a vzdelávacie účely podľa odseku 1 sa rozumejú modely, nástroje, prístroje, stroje a príslušenstvo k nim používané na účely vedeckého výskumu, vzdelávania alebo prípravy na výkon povolania.
(3)
Zoznam materiálu na vzdelávacie účely a zoznam iného tovaru dovážaného v rámci vzdelávacej, výchovnej, vedeckej alebo kultúrnej činnosti sa uvádzajú v prílohách č. 10 a č. 11 tejto vyhlášky.
§ 139
Ustanovenie § 137 sa použije vtedy, ak tovar dovezený na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely patrí zahraničnej osobe a je dovezený oprávnenými osobami v množstve primeranom účelu dovozu; tento tovar sa nesmie použiť na obchodné účely.
§ 140
Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného na vzdelávacie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely je dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento tovar prepustený do režimu dočasného dovozu; colný úrad môže z dôvodov hodných zreteľa túto lehotu predĺžiť.
Šiesty diel
Osobné veci cestujúcich a tovar dovážaný na športové účely
§ 141
Colný úrad prepustí osobné veci cestujúcich a tovar dovážaný na športové účely do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla.
§ 142
(1)
Osobnými vecami cestujúcich podľa § 141 sa rozumejú všetky predmety, nové alebo použité, ktoré cestujúci používajú počas svojej cesty a ktoré sú primerané účelu a dĺžke cesty, s výnimkou všetkého tovaru dovážaného na obchodné účely, najmä tovar uvedený v prílohe č. 12 tejto vyhlášky.
(2)
Tovarom dovážaným na športové účely podľa § 141 sa rozumejú športové potreby a iné predmety určené pre potrebu cestujúcich na športové preteky alebo prehliadky alebo na tréningy v tuzemsku, najmä tovar uvedený v prílohe č. 13 tejto vyhlášky.
§ 143
Ustanovenie § 141 sa použije vtedy, ak
a)
osobné veci cestujúcich dovezú cestujúci osobne alebo v batožine,
b)
tovar dovážaný na športové účely patrí zahraničnej osobe a dováža sa v primeranom množstve vzhľadom na účel jeho použitia.
§ 144
(1)
Cestujúci musí zabezpečiť spätný vývoz osobných vecí tak, aby sa uskutočnil najneskoršie v deň ukončenia pobytu v tuzemsku.
(2)
Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného na športové účely je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento tovar prepustený do režimu dočasného použitia.
Siedmy diel
Turistický propagačný materiál
§ 145
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla turistický propagačný materiál uvedený v prílohe č. 14 tejto vyhlášky.
§ 146
Turistickým propagačným materiálom podľa § 145 sa rozumie tovar, ktorý sa dováža do tuzemska s cieľom vzbudiť záujem verejnosti o návštevu štátu vývozcu materiálu, a najmä zúčastniť sa tam na zasadaniach alebo kultúrnych, náboženských, turistických, športových alebo odborných akciách, najmä tovar uvedený v prílohe č. 14 tejto vyhlášky.
§ 147
Ustanovenie § 145 sa použije vtedy, ak turistický propagačný materiál patrí zahraničnej osobe a jeho množstvo je primerané účelu jeho určenia.
§ 148
Lehota na spätný vývoz turistického propagačného materiálu je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento materiál prepustený do režimu dočasného použitia.
Ôsmy diel
Tovar dovážaný v pohraničnom styku
§ 149
Colný úrad prepustí tovar dovážaný v pohraničnom styku do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla.
§ 150
(1)
Tovarom dovážaným v pohraničnom styku podľa § 149 sa rozumie
a)
tovar, ktorý so sebou privážajú pri výkone svojho zamestnania alebo povolania osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v pohraničnom pásme,
b)
osobný majetok osôb podľa písmena a), ktorý privážajú na opravu, spracovanie alebo prepracovanie,
c)
tovar určený na využitie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v pohraničnom pásme v tuzemsku,
d)
tovar patriaci oprávnenej osobe, ktorý sa dováža v rámci pomoci (požiar, povodeň a podobne).
(2)
Pohraničným pásmom podľa odseku 1 sa rozumie územie priľahlé k pozemnej hranici, ktorého šírka je ustanovená medzinárodnou zmluvou.
(3)
Pohraničným stykom podľa odseku 1 sa rozumejú dovozy uskutočňované osobami podľa odseku 1 písm. a) medzi dvoma priľahlými pohraničnými pásmami.
§ 151
Ustanovenie § 149 sa použije iba vtedy, ak
a)
tovar dovážaný v pohraničnom styku patrí osobám podľa § 150 ods. 1 písm. a) priľahlého pohraničného pásma v zahraničí,
b)
tovar určený na využitie nehnuteľností použije osoba podľa § 150 ods. 1 písm. a) priľahlého pohraničného pásma v zahraničí na obrábanie pôdy alebo iné poľnohospodárske práce, na lesné práce, alebo práce pri preprave dreva alebo pri rybárskych prácach v pohraničnom pásme v tuzemsku,
c)
pohraničný styk slúžiaci na opravy, spracovanie alebo prepracovanie nemá obchodnú povahu.
§ 152
(1)
Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného v pohraničnom styku je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento tovar prepustený do režimu dočasného použitia.
(2)
Tovar určený na využitie nehnuteľností sa musí vyviezť späť najneskôr po vykonaní práce.
Deviaty diel
Tovar dovážaný na humanitárne účely
§ 153
Colný úrad prepustí tovar dovážaný na humanitárne účely do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla.
§ 154
(1)
Tovarom dovážaným na humanitárne účely podľa § 153 sa rozumie lekársky a laboratórny tovar a zásielky s pomocou.
(2)
Zásielkou s pomocou podľa odseku 1 sa rozumie všetok tovar, najmä vozidlá alebo iné dopravné prostriedky, prikrývky, stany, prefabrikované domy alebo iný tovar prvej potreby dovezený za účelom pomoci obetiam prírodných katastrof alebo podobných udalostí.
§ 155
Ustanovenie § 153 sa použije iba vtedy, ak tovar dovážaný na humanitárne účely patrí zahraničnej osobe a zasiela sa bezplatne a ak
a)
lekársky a laboratórny tovar je určený pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia ktoré ho vzhľadom na výnimočné okolnosti naliehavo potrebujú, a tento tovar sa nenachádza v tuzemsku v dostatočnom množstve a
b)
zásielky s pomocou sú určené osobám podľa § 154 ods. 2.
§ 156
Lehotu na spätný vývoz lekárskeho a laboratórneho tovaru a zásielok s pomocou určí colný úrad podľa potreby ich použitia.
Desiaty diel
Dopravné prostriedky
§ 157
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla
a)
dopravné prostriedky na obchodné použitie a dopravné prostriedky na osobné použitie,
b)
náhradné dielce a výstroj, ktoré sa doviezli na opravu dopravného prostriedku už prepusteného do režimu dočasného použitia.
Náhradné dielce a výstroj, ktoré sa nevyvezú späť, nie sú od cla oslobodené.
§ 158
(1)
Dopravným prostriedkom podľa § 157 sa rozumie každé plavidlo (vrátane nosičov člnov a bárok prepravovaných na palube lode a lodných klzákov), vzdušný klzák, lietadlo, cestné motorové vozidlo, motorový bicykel, prípojné vozidlo a súpravy týchto vozidiel alebo železničný vozový park, ako aj ich náhradné dielce, príslušenstvo a bežné vybavenie, obvyklé špeciálne náradie potrebné na nakladanie, vykladanie, manipuláciu a na ochranu tovaru.
(2)
Obchodným použitím dopravného prostriedku podľa § 157 písm. a) sa rozumie preprava osôb za odplatu alebo preprava tovaru.
(3)
Osobným použitím dopravného prostriedku podľa § 157 písm. a) sa rozumie jeho použitie dovážajúcou osobou iba pre osobnú potrebu s výnimkou všetkej prepravy na obchodné účely.
§ 159
Ustanovenie § 157 sa použije iba vtedy, ak
a)
dopravné prostriedky na obchodné použitie sú evidované v zahraničí na meno zahraničnej osoby alebo slovenskej osoby dočasne sa zdržiavajúcej v zahraničí a dovezú a používajú ich osoby vykonávajúce svoju činnosť v zahraničí,
b)
dopravné prostriedky na osobné použitie sú evidované v zahraničí na meno zahraničnej osoby alebo slovenskej osoby dočasne sa zdržiavajúcej v zahraničí a dovezú a používajú ich tieto osoby,
c)
dopravné prostriedky uvedené v § 157 sa neposkytnú do nájmu alebo výpožičky.
§ 160
(1)
Dopravné prostriedky na obchodné použitie môžu použiť aj iné slovenské osoby, ako ktoré sa dočasne zdržiavajú v zahraničí, ak sú splnomocnené osobou, ktorej dopravný prostriedok bol prepustený do režimu dočasného použitia, a ak vykonávajú svoju činnosť v jej záujme.
(2)
Dopravné prostriedky na osobné použitie môžu použiť aj iné zahraničné osoby ako osoba, ktorej bol dopravný prostriedok prepustený do režimu dočasného použitia, ak ich na to táto osoba splnomocnila. Colný úrad môže povoliť, aby slovenská osoba použila dopravný prostriedok na osobné použitie, najmä ak ho použije v záujme a podľa pokynov osoby, ktorej bol dopravný prostriedok prepustený do režimu dočasného použitia.
§ 161
(1)
Colný úrad zruší oslobodenie od cla, ak
a)
dopravné prostriedky na obchodné použitie sa použili vo vnútroštátnej doprave,
b)
dopravné prostriedky na osobné použitie sa použili na obchodný účel vo vnútroštátnej doprave,
c)
dopravné prostriedky sa dali do nájmu alebo výpožičky.
(2)
Vnútroštátnou dopravou podľa odseku 1 sa rozumie preprava osôb, ktoré nastúpili v tuzemsku a v tuzemsku vystúpili, alebo preprava tovaru, ktorý sa v tuzemsku naložil, aby bol v tuzemsku vyložený.
§ 162
(1)
Dopravné prostriedky na obchodné použitie sa musia vyviezť späť v nezmenenom stave po skončení účelu, na ktorý sa doviezli, s výnimkou ich obvyklého opotrebenia v dôsledku ich používania.
(2)
Dopravné prostriedky na osobné použitie sa môžu používať v tuzemsku nepretržite po dobu šiestich mesiacov alebo prerušovane po dobu šiestich mesiacov v období dvanástich mesiacov; colný úrad môže z dôvodu hodného zreteľa túto lehotu predĺžiť. Dopravné prostriedky sa musia vyviezť späť v nezmenenom stave s výnimkou ich bežného opotrebenia v dôsledku ich použitia.
§ 163
Bežná údržba a opravy dopravných prostriedkov, ktorých vykonávanie je nevyhnutné počas cesty na miesto určenia alebo v tuzemsku a ktoré sa vykonávajú v priebehu režimu dočasného použitia, nepredstavujú zmenu stavu tovaru podľa § 162.
Jedenásty diel
Zvieratá
§ 164
Colný úrad prepustí do režimu dočasného použitia s oslobodením od cla živé zvieratá, ktoré patria zahraničným osobám a ktoré sa dovážajú na
a)
výcvik a tréning,
b)
rozmnožovanie,
c)
podkutie alebo váženie,
d)
veterinárne liečenie,
e)
skúšky (napríklad s úmyslom kúpy), na prehliadky, výstavy, súťaže, preteky alebo predvádzanie a vystúpenie (cirkusové zvieratá a podobne),
f)
sprevádzanie osôb na turistických cestách,
g)
aktívny výcvik (policajné psy alebo kone, vyhľadávacie psy, psy pre zrakovo postihnuté osoby a podobne),
h)
záchranné práce,
i)
sťahovanie stád alebo pastvu, na výkon prác alebo prevedenie,
j)
lekárske alebo lekárenské použitie (výroba jedu a podobne).
§ 165
Zvieratá sa musia vyviezť späť najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa, keď boli prepustené do režimu dočasného použitia.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 166
Zrušujú sa:
1.
§ 35 až 58 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva Colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb. a vyhlášky č. 287/1992 Zb.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 288/1992 Zb. o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1985 Zb. o neobchodných dovozoch a vývozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb., č. 423/1990 Zb., č. 534/1990 Zb. a č. 398/1991 Zb.
§ 167
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1994.
Július Tóth v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
TOVAR NA VZDELÁVACIE, VÝCHOVNÉ, VEDECKÉ ALEBO KULTÚRNE ÚČELY
A. Knihy, publikácie a dokumenty
Podpoložka Názov tovaru
colného
sadzobníka
3705 Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy
ex 3705 20 00 - Mikrofilmy kníh, detských obrázkových kníh a detských omaľovánok na
dokreslenie alebo vyfarbenie, kníh v zošitových vydaniach, kníh krížoviek, novín
a periodických časopisov, dokladov alebo správ neobchodného charakteru,
jednotlivých ilustrácií, tlačených strán kníh a reprodukcií na výrobu kníh
ex 3705 10 00 - Kópie filmov určené na výrobu kníh
ex 3705 90 10,
ex 3705 90 90,
4903 00 00 Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie a omaľovánky pre
deti
4905 Kartografické výrobky všetkých druhov vrátane atlasov, nástenných máp,
topografických plánov a glóbusov, tlačené
4905 99 00 - Mapy
ex 4906 00 00 Stavebné, strojnícke a priemyslové plány a projekty a ich reprodukcie
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených obrazov, rytín a fotografií
ex 4911 10 00 - Katalógy vydaných kníh a publikácií, ponúkaných na predaj zahraničnými
vydavateľmi alebo predaj cami kníh
- Katalógy filmov, zvukových nahrávok alebo iných obrazových alebo zvukových
materiálov s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
- Plagáty určené na podporu turistiky a turistické publikácie, letáky, turistickí
sprievodcovia, cestovné a letové poriadky, brožúry a podobné publikácie
ilustrované aj neilustrované vrátane vydaných súkromnými podnikmi, ktoré sú
určené na získanie verejnosti na návštevu cudzích štátov vrátane mikrokópií
týchto predmetov
- Bibliografický informačný materiál určený na bezplatné rozdávanie
ex 4911 99 00 - Ostatné:
- - Ostatné:
- Tabuľky, grafy a diagramy vhodné na vedecké účely v oblasti geológie, zoológie,
botaniky, mineralógie, paleontológie, archeológie, etnológie, meteorológie,
klimatológie a geofyziky
ex 4911 99 00 - - Ostatné:
- Samostatné ilustrácie, tlačené listy a reprodukcie korektúr určené na výrobu
kníh vrátane mikrokópií týchto predmetov
- Mikrokópie kníh, detských obrázkových kníh a detských omaľovánok na
dokreslenie alebo vyfarbenie, kníh v zošitovom vydaní, kníh krížoviek, novín
a periodických časopisov, dokladov a správ neobchodného charakteru1)
- Publikácie určené na získanie verejnosti pre štúdium v zahraničí vrátane
mikrokópií týchto publikácií. Tabuľky a diagramy vhodné na vzdelávanie,
výchovné a vedecké účely v oblasti geológie, zoológie, botaniky, mineralógie,
paleontológie, archeológie, etnológie, meteorológie, klimatológie, geofyziky
a podobne
- Meteorologické a geofyzikálne diagramy

Podpoložka Názov tovaru
colného
sadzobníka
9023 00 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie (napríklad pri vyučovaní alebo
&nbsp na výstavách) nehodiace sa na iné účely
ex 9023 00 90 - Ostatné:

B. Obrazový a zvukový materiál so vzdelávacím, výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
Tovar vyrobený Organizáciou Spojených národov alebo niektorou z jej špecializovaných inštitúcií (napríklad UNICEF) alebo dovážaný v jej prospech.
Príloha č. 2 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
OBRAZOVÝ A ZVUKOVÝ MATERIÁL SO VZDELÁVACÍM, VÝCHOVNÝM, VEDECKÝM ALEBO KULTÚRNYM ZAMERANÍM
Podpoložka Názov tovaru
colného
sadzobníka
3704 00 Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané
ex 3704 00 10 - Dosky a filmy
- Kinematografické filmy s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
ex 3705 Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy
- s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
3706 Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, obsahujúce tiež zvukový záznam
alebo obsahujúce len zvukový záznam
ex 3706 10 - So šírkou najmenej 35 mm:
-- Ostatné:
--- Ostatné pozitívne:
- Filmové týždenníky a aktuality (so zvukovým záznamom alebo bez neho),
zaznamenávajúce udalosti aktuálne v dobe dovozu a dovážané za účelom
reprodukcie, v množstve najviac dvoch kópií z každého námetu
- Archívne filmy (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určené na použitie
spoločne s filmovým týždenníkmi a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné najmä pre deti a mládež
- Ostatné filmy s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
ex 3706 90 - Ostatné:
-- Ostatné:
--- Ostatné pozitívne:
- Filmové týždenníky a aktuality (so zvukovým záznamom alebo bez neho),
zaznamenávajúce udalosti aktuálne v dobe dovozu a dovážané za účelom
reprodukcie, v množstve najviac dvoch kópií z každého námetu
- Archívne filmy (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určené na použitie
spoločne s filmovými týždenníkmi a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné najmä pre deti a mládež
- Ostatné filmy s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
4905 99 00 Nástenné mapy
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených obrazov, rytín a fotografií
- Ostatné:
ex 49 11 99 00 -- Ostatné:
- Tlačiarenské výrobky so vzdelávacím, výchovným, vedeckým alebo kultúrnym
zameraním používané informačnými alebo dokumentačnými službami,
obrazové znázornenia
ex 8524 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahráte média určené na záznam zvuku
alebo na podobné záznamy vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní,
avšak s výnimkou výrobkov kapitoly 37
- S výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
ex 9023 00 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie (napríklad pri vyučovaní alebo
na výstavách), nehodiace sa na iné účely
- Vzorky, modely s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním určené na
predvádzanie a výučbu
- Makety abstraktných pojmov a predstáv ako napríklad molekulárnych štruktúr
alebo matematických vzorcov
Rôzne Rukopisné dokumenty na laserovú projekciu
Informačný materiál hromadných oznamovacích prostriedkov
Materiál na programovú výučbu vrátane súborov materiálov so zodpovedajúcim
textovým materiálom

Príloha č. 3 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM BIOLOGICKÝCH A CHEMICKÝCH LÁTOK
Podpoložka Názov tovaru
colného
sadzobníka
2845 90 90 izotop Hélium-3 (3He)
2845 90 90 voda (izotopu Kyslíka-1.81.8O)
2901 29 00 3-methyl- 1 -penten
2901 29 00 4-methyl- 1 -penten
2901 29 00 2-methyl-2-penten
2901 29 00 3-methyl-2-penten
2901 29 00 4-methyl-2-penten
2902 19 10 p-mentho-l(7),,2-dien-- felandren
2903 69 00 4. 4-dibromfenyl
2904 10 00 ethyl-methansulfonát
2923 90 00 Dekamethoniumbromid (INN)
2926 90 90 1-naftonitril
2926 90 90 2-naftonitril
2936 21 00 Retinylacetát
3507 90 00 Fosfoglukomutáza
Príloha č. 4 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
PREDMETY PRE POTREBU ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH OSÔB
Podpoložka Názov tovaru
colného
sadzobníka
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených obrazov, rytín a fotografií
ex 4911 10 00 - Reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky
- Pre zrakovo postihnuté osoby
4911 91 - Ostatné:
-- Obrazy, rytiny a fotografie:
ex 4911 91 80 ---- Ostatné:
- Pre zrakovo postihnuté osoby
ex 4911 99 00 -- Ostatné:
- Pre zrakovo postihnuté osoby

Príloha č. 5 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
VECI PRE POTREBU ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH OSÔB
Podpoložka Názov tovaru
colného
sadzobníka
0106 00 Ostatné živé zvieratá
0106 00 90 - Ostatné:
-- Psy na sprevádzanie zrakovo postihnutých osôb
4802 Nenatieraný papier, kartón a lepenka určené na popisovanie, potlačenie alebo na iné
grafické účely a papier, kartón, lepenka na dierne štítky alebo na dierne pásky
v kotúčoch alebo listoch (hárkoch), iné ako patriace do čísel 4801 alebo 4803; ručný
papier, kartón a lepenka
- iný papier, kartón a lepenka neobsahujúce vlákniny získané mechanickými
postupmi alebo z ich celkového vlákninového zloženia nie je obsah týchto vláken
väčší ako 10 % (bezdrevné papiere):
ex 4802 52 -- S plošnou hmotnosťou 40 g. m-2 alebo vyššou, nie však vyššou ako 150 g. m-2
- Braille papier
ex 4802 53 -- S plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g. m-2
- Braille papier
4802 60 - Iný papier, kartón a lepenka, z ktorých vlákninového zloženia je viac ako 10 %
hmotnosti vláknina získaná mechanickými postupmi:
ex 4802 60 -- Ostatné:
- Braille papier
4805 Iný nenatieraný papier, kartón alebo lepenka v kotúčoch alebo listoch (hárkoch)
4805 60 - Iný papier a kartón s plošnou hmotnosťou najviac 150 g. m-2.
ex 4805 60 80 -- Ostatné:
- Braille papier
4805 70 - Iný kartón s plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g. m-2, avšak nižšou ako 225
g.m-2.
ex 4805 70 90 -- Ostatné:
Braille papier
4805 80 - Iný kartón a lepenka s plošnou hmotnosťou 225 g. m-2 a vyššou:
ex 4805 80 90 -- Ostatné:
- Braille papier
4823 Iný papier, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničitých vláken
rezané na formát alebo na tvary: iné výrobky z papieroviny, papiera, kartónu, lepenky,
buničitej vaty alebo pásov splstených buničitých vláken
4823 59 -- Ostatné:
ex 4823 59 90 --- Ostatné:
- Braille papier
ex 6602 00 00 Palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky
- Biele palice pre zrakovo postihnuté osoby
ex 8469 Písacie stroje a stroje na spracovanie textov (slovné procesory)
- Upravené na používanie pre zrakovo postihnuté osoby
ex 8471 Stroje na automatické spracovanie dát a ich jednotky; magnetické alebo optické
snímače, stroje na prepis dát v kódovanej forme na médiá dát a stoj e na spracúvanie
týchto dát inde neuvedené ani nezahrnuté
- Zariadenie na mechanickú výrobu Braillovho písma a záznamov pre zrakovo
postihnutých
ex 8519 Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové
reprodukčné prístroje bez zariadenia na záznam zvuku
- Gramofóny a kazetové prehrávače osobitne vyrobené alebo prispôsobené pre
zrakovo postihnuté osoby
ex 8524 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahráte médiá na záznam zvuku alebo
na podobné záznamy vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní,
avšak s výnimkou výrobkov kapitoly 37
- Nahovorené knihy
- Magnetické pásky a kazety určené na výrobu kníh tlačených Braillovým písmom
a nahovorených kníh
9013 Výrobky s tekutými kryštálmi, ktoré nie sú inde osobitne zahrnuté; lasery iné ako
laserové diódy; ostatné optické prístroje a nástroje inde v tejto kapitole neuvedené
ani nezahrnuté
ex 9013 80 - Ostatné optické prístroje a nástroje:
- Zväčšovače televízneho obrazu pre zrakovo postihnuté osoby
- Zväčšovače televízneho obrazu pre zrakovo postihnuté osoby
- Elektronické čítacie zariadenie pre zrakovo postihnuté osoby
ex 9021 Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov
a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky
a prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele
alebo implantované v organizme na kompenzovanie následkov nejakej vady alebo
neschopnosti
9021 90 - Ostatné:
ex 9021 90 90 -- Ostatné:
- Elektronické orientačné prístroje a detektory prekážok pre zrakovo postihnuté
osoby
9023 00 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie (napríklad pri vyučovaní alebo
na výstavách), nehodiace sa na iné účely
ex 9023 00 90 - Ostatné:
- Vyučovacie pomôcky a prístroje špeciálne upravené na používanie pre zrakovo
postihnuté osoby
ex 9102 Náramkové hodinky, vreckové hodiny a podobné hodinky (vrátane stopiek)
s výnimkou zaradených do čísla 9101
- Braillove hodinky s puzdrom z iných ako drahých kovov
9504 Potreby na lunaparkové a spoločenské hry vrátane motorových alebo mechanických
hier, biliardov, špeciálnych stolov pre herne a automatické zariadenia do kolkárni
9504 90 - Ostatné:
ex 9504 90 90 -- Ostatné:
- Stolové hry a príslušenstvo špeciálne upravené na používanie pre zrakovo
postihnuté osoby
Rôzne Všetky ostatné predmety a špeciálne vybavenie na vzdelávacie, výchovné, vedecké,
kultúrne alebo športové účely pre zrakovo postihnuté osoby

Príloha č. 6 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZARIADENIA POTREBNÉ PRE ZÁSTUPCOV TLAČE, ROZHLASU A TELEVÍZIE
1. Zariadenie pre tlač, najmä
a) osobné počítače,
b) faxy,
c) písacie stroje,
d) kamery všetkých typov,
e) prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu (magnetofóny, videorekordéry,
&nbsp videoprehrávače, mikrofóny, zariadenia na mixáž, reproduktory),
íl nosiče zvuku alebo obrazu, čisté alebo nahráte,
g) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje (oscilografy, kontrolné systémy magnetofónov,
&nbsp multimetre, kufre a kabely na náradie, vektoroskopy, videogenerátory a podobne),
h) osvetľovacie zariadenia (reflektory, transformátory, statívy),
i) príslušenstvo (kazety, expozimetre, objektívy, statívy, akumulátory, prevodové remene, nabíjačky
&nbsp batérií, monitory).

2. Zariadenie pre rozhlasové vysielanie, najmä
a) telekomunikačné zariadenia, napríklad vysielacie a prijímacie zariadenia, rozhlasové vysielačky,
&nbsp sieťové alebo káblové terminály, satelitné spoje,
b) zariadenia na zvukové vysielanie (prístroje na príjem zvuku, záznam a reprodukciu),
c) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje (napríklad oscilografy, kontrolné systémy magne-
&nbsp tofónov, multimetre, kufre a kabely na náradie, vektoroskopy, videogenerátory),
d) príslušenstvo (hodiny, chronometre, kompasy, mikrofóny, zariadenia na mixáž, zvukové magnetické
&nbsp pásky, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, nabíjačky batérií, ohrievacie, klimatizačné
&nbsp a ventilačné prístroje a podobne),
e) zvukové pásky čisté alebo nahráte.

3. Zariadenia pre televízne vysielanie, najmä
a) televízne kamery,
b) projektory,
c) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje,
d) prístroje na prenos a spätný prenos,
e) komunikačné prístroje,
íl prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu (magnetofóny, videoprehrávače, mikrofóny,
zariadenia na mixáž, reproduktory),
g) osvetľovacie zariadenia (reflektory, transformátory, statívy),
h) vybavenie na montáž,
i) príslušenstvo (hodiny, chronometre, kompasy, objektívy, expozimetre, statívy, nabíjačky batérií,
kazety, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, ohrievacie, klimatizačné a ventilačné
prístroje a podobne),
j) zvukové alebo obrazové pásky, čisté alebo nahráte (titulky, zvučky staníc, hudobné vložky a podobne),
k) filmy na premietanie dennej práce,
l) hudobné nástroje, kostýmy, dekorácie a iné divadelné príslušenstvo, pódiá, líčidlá, sušiče vlasov.
4. Vozidlá určené alebo špeciálne upravené na účely uvedené v bodoch 1, 2 a 3
a) televízne prenosové vozidlá,
b) vozidlá pre televízne príslušenstvo,
c) vozidlá pre videozáznamy,
d) vozidlá pre záznam a reprodukciu zvuku,
e) vozidlá pre spomalený pohyb,
f) osvetľovacie vozidlá.
Príloha č. 7 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
KINEMATOGRAFICKÉ ZARIADENIA
1. Zariadenia, najmä
a) kamery všetkého druhu (filmové a elektronické),
b) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje (osciloskopy, kontrolné systémy magnetofónov,
&nbsp multimetre, kufre a kabely na náradie, vektoroskopy, videogenerátory a podobne),
c) pojazdné zariadenia a žeriavy,
d) osvetľovacie zariadenia (reflektory, transformátory, statívy),
e) montážne zariadenia,
íl prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu (magnetofóny, magnetoskopy, videoprehrá-
&nbsp vače, mikrofóny, zariadenia na mixáž, reproduktory),
g) zvukové alebo obrazové nosiče čisté alebo nahráte (titulky, znelky staníc, hudobné vložky a podobne),
h) filmy na premietanie dennej práce,
i) príslušenstvo (hodiny, chronometre, kompasy, mikrofóny, zariadenia na mixáž, magnetické pásky,
&nbsp generátory, transformátory, batérie a akumulátory, nabíjačky batérií, ohrievacie, klimatizačné a
&nbsp ventilačné prístroje a podobne),
j) hudobné nástroje, kostýmy, dekorácie a iné divadelné príslušenstvo, pódiá, líčidlá, sušiče vlasov.

2. Vozidlá určené alebo špeciálne upravené na účely uvedené v bode 1.
Príloha č. 8 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
INÉ ZARIADENIA
1. Zariadenia na montáž, skúšku, uvedenie do prevádzky, kontrolu, prehliadku, údržbu alebo opravu strojov,
inštaláciu, dopravné zariadenia, najmä
a) náradia,
b) zariadenia a prístroje na meranie, overovanie a kontrolu (napríklad teploty, tlaku, vzdialenosti, výšky,
povrchu, rýchlosti) vrátane elektrických prístrojov (napríklad voltmetre, ampérmetre, meracie káble,
komparátory, transformátory, záznamové prístroje) a kladky,
c) prístroje a zariadenia na fotografovanie strojov a inštaláciu počas ich montáže a po nej,
d) prístroje na technickú kontrolu lodí.
2. Zariadenia pre podnikateľov, expertov na vedeckú a technickú organizáciu práce, na produktivitu,
účtovníctvo a pre osoby podobných povolaní, najmä
a) osobné počítače,
b) písacie stroje,
c) prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu,
d) nástroje a kalkulačky.
3. Zariadenia pre expertov poverených topografickým dozorom alebo geofyzikálnymi prieskumnými prácami,
najmä
a) meracie nástroje a prístroje,
b) vrtné zariadenia,
c) prenosné a oznamovacie zariadenia.
4. Zariadenia pre expertov poverených zamedzovaním znečisťovania ovzdušia.
5. Nástroje a prístroje pre lekárov, chirurgov, veterinárov, pôrodné asistentky a pre osoby podobných povolaní.
6. Zariadenia pre archeológov, paleontológov, zemepiscov, zoológov a podobne.
7. Zariadenia pre umelcov, divadelné spoločnosti a orchestre, najmä
a) hudobné nástroje, dekorácie, kostýmy,
b) ostatné predmety potrebné na umelecké vystúpenie.
8. Zariadenia pre konferencierov na ilustráciu ich výkladu.
9. Zariadenia pre fotografov pri ich cestách, najmä
fotografické prístroje všetkého druhu, kazety, expozimetre, objektívy, statívy, akumulátory, prevodové
remene, nabíjačky batérií, monitory, osvetľovacie zariadenia, módny tovar a vybavenie pre mane-
kýnky.
10. Vozidlá určené alebo špeciálne upravené na hore uvedené účely, najmä
a) pojazdné kontrolné jednotky,
b) pojazdné dielne, laboratóriá.

Príloha č. 9 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM TOVARU PODĽA § 130 PÍSM. g)
a) tovar dovážaný na skúšku, na kontrolu, na pokusy alebo na predvádzanie,
b) tovar na použitie pri skúškach, kontrole, pokusoch alebo pri predvádzaní,
c) nakrútené a vyvolané kinematografické filmy, pozitívne a iné obrazové záznamy určené na premietanie
pred ich obchodným využitím,
d) filmy, magnetické pásky, magnetické a iné zvukové alebo obrazové záznamy určené na ozvučenie,
dabing alebo reprodukciu,
e) nahráte informačné záznamy zasielané bezplatne a určené na použitie pri automatickom spracovaní
údajov,
f) predmety (vrátane vozidiel), ktoré vzhľadom na svoju povahu sú vhodné len na reklamu určeného
tovaru alebo na jeho propagáciu.
Príloha č. 10 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM MATERIÁLU NA VZDELÁVACIE ÚČELY
1. Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, najmä
a) premietačky diapozitívov alebo filmov,
b) kinematografické premietačky,
c) premietačky na spätnú projekciu a episkopy,
d) magnetofóny, magnetoskopy a kineskopy,
e) uzatvorené televízne okruhy.
2. Nosiče zvuku a obrazu, najmä
a) diapozitívy, filmy a mikrofilmy,
b) kinematografické filmy,
c) zvukové záznamy (magnetické pásky, platne),
d) videopásky.
3. Špeciálny materiál, najmä
a) bibliografický a audiovizuálny materiál pre knižnice,
b) pojazdné knižnice,
c) laboratóriá na výučbu jazykov,
e) mechanické alebo elektronické stroje s programovanou výučbou,
f) špeciálny materiál určený na výučbu a prípravu na výkon povolania invalidov.
4. Iný materiál, najmä
a) nástenné vyobrazenia, modely, grafy, mapy, plány, fotografie a kresby,
b) nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie,
c) zbierky predmetov s vizuálnou alebo zvukovou pedagogickou informáciou pripravené na výučbu látky
(študijné súbory),
d) nástroje, prístroje, náradie a strojné náradie na technickú výučbu alebo výučbu remesla,
e) materiál vrátane určených alebo osobitne upravených vozidiel na poskytovanie pomoci určený na
vzdelávanie osôb, ktorým poskytujú pomoc.

Príloha č. 11 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM INÉHO TOVARU DOVÁŽANÉHO V RÁMCI VZDELÁVACEJ, VÝCHOVNEJ, VEDECKEJ ALEBO KULTÚRNEJ ČINNOSTI
a) kostýmy a scénické príslušenstvá zasielané dramatickým spoločnostiam alebo divadlám,
b) zásielky kníh zapožičaných osobám, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku,
c) hudobné partitúry zasielané hudobným divadlám alebo orchestrom.
Príloha č. 12 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ CESTUJÚCICH
najmä
a) šatstvo,
b) hygienické potreby,
c) osobné šperky,
d) fotografické a kinematografické prístroje spolu s primeraným množstvom filmov a príslušenstva,
e) prenosné premietacie prístroje na diapozitívy alebo filmy a ich príslušenstvo, ako aj primerané
&nbsp množstvo diapozitívov alebo filmov,
íl videokamery a prenosné magnetoskopy spolu s primeraným množstvom pások,
g) prenosné hudobné nástroje,
h) prenosné gramofóny s platňami,
i) prenosné prístroje na záznam a reprodukciu zvuku vrátane diktafónu, s páskami,
j) prenosné rádioprijímače,
k) prenosné televízory,
l) prenosné písacie stroje,
m) kalkulačky,
n) prenosné osobné počítače,
o) ďalekohľady,
p) detské kočíky,
r) invalidné vozíky,
s) športové náradie a vybavenie ako stany a iné kempingové veci, rybárske náradie, vybavenie pre
&nbsp horolezcov, vybavenie pre potápačov, lovecké zbrane s nábojmi, bezmotorové bicykle, kanoe alebo
&nbsp kajaky s vnútornou dĺžkou maximálne 5,5 m, lyže, tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové
&nbsp vybavenie, deltaplány, výstroj na zoskoky z horských masívov,
t) prenosné prístroje na dialýzu a podobný lekársky tovar vrátane hnacích aparátov dovážaných na
&nbsp použitie s týmto tovarom,
u) iné predmety preukázané slúžiace na uspokojovanie osobných potrieb,
v) mobilný rádiotelefón.

Príloha č. 13 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM TOVARU NA ŠPORTOVÉ ÚČELY
1. Atletické náradie, najmä
a) prekážky na preskakovanie,
b) oštepy, disky, tyče, gule, kladivá.
2. Vybavenie na loptové hry, najmä
a) lopty všetkého druhu,
b) rakety, pálky, golfové palice, hokejky, palice a podobne,
c) siete všetkého druhu,
d) bránky.
3. Vybavenie na zimné športy, najmä
a) lyže a palice,
b) korčule,
c) sánky a boby,
d) predmety pre curling.
4. Športové odevy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy a podobne na športovanie každého druhu.
5. Vybavenie na vodné športy, najmä
a) kanoe a kajaky,
b) plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla,
c) aqvaplány a plachty.
6. Vozidlá, automobily, motocykle, člny vrátane pohonných látok a mazív.
7. Vybavenie na športové súťaže, najmä
a) športové strelné zbrane a munícia,
b) bezmotorové bicykle,
c) luky a šípy,
d) šermiarske náradie,
e) gymnastické náradie,
f) kompasy,
g) zápasnícke koberce a žinenky,
h) vzpieračské náradie,
i) náradie na jazdecké a klusácke závody,
j) výstroj pre deltaplány, windsurfing, na zoskoky z horských masívov,
k) horolezecké náradie,
l) hudobné kazety so sprievodnou hudbou na súťaže.
8. Pomocné náradie, najmä
a) predmety na meranie a vyhlasovanie výsledkov,
b) prístroje na skúšky krvi a moču.

Príloha č. 14 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.
ZOZNAM TURISTICKÉHO PROPAGAČNÉHO MATERIÁLU
a) predmety určené na vystavenie v kanceláriách poverených zástupcov alebo menovaných ko-
rešpondentov alebo na iných miestach schválených colnicou; obrazy a kresby, zarámované fotografie
a fotografické zväčšeniny, umelecké knihy, maľby, rytiny alebo litografie, sochy a tapisérie a iné
podobné umelecké predmety,
b) inštalačný materiál (vitríny, podstavce a podobné predmety) vrátane elektrických alebo mechanických
prístrojov potrebných na zaistenie funkcie inštalačného materiálu,
c) dokumentárne filmy, platne, nahráte magnetické pásky a iné zvukové záznamy určené na bezplatné
predvádzanie s výnimkou tých, ktorých obsah sa zaoberá obchodnou reklamou, a tých, ktoré sú bežne
v predaji v tuzemsku,
d) vlajky v primeranom množstve,
e) diagramy, makety, diapozitívy, tlačiarenské štočky, fotografické negatívy,
f) vzorky výrobkov národnej remeselnej výroby v primeranom množstve, národné kroje a iné predmety
folklórnej povahy
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z.
2)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
3)
Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 57/1976 Zb. o Colnom dohovore o kontajneroch, 1972.