159/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1994 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 1994,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Tento zákon sa nepoužije na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky a nakladanie s jeho majetkom ako dlžníka.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.