70/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. marca 1993
o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Zostatok prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond") podľa § 17 zákona právnické osoby, ktoré tento fond povinne tvorili podľa doterajších predpisov1), vyčerpajú do konca roka 1993, a to len na účely a za podmienok určených vyhláškou Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb. Spolurozhodovanie odborového orgánu právnickej osoby pri používaní zostatku prostriedkov tohto fondu možno nahradiť súhlasom kolektívu pracovníkov tých právnických osôb, v ktorých nebol zriadený odborový orgán.
(2)
Prostriedky fondu, ktoré nebudú do konca roka 1993 vyčerpané, k 1. januáru 1994 prevedú:
a)
štátne podniky a ostatné právnické osoby, ktoré fond povinne tvorili podľa doterajších predpisov, na účet ďalšieho fondu so sociálnym zameraním zriadeného podľa vlastných pravidiel, alebo do rezervného fondu, ak nezriadili fond so sociálnym zameraním,
b)
štátne rozpočtové a príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu.
§ 2
(1)
Splátky návratných pôžičiek poskytnutých z fondu na základe písomnej zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 1993 sú v roku 1993 príjmom fondu.
(2)
Od 1. januára 1994 sa pri nakladaní so splátkami pôžičiek poskytnutých z fondu postupuje obdobne podľa § 1 odseku 2 tejto vyhlášky.
(3)
Právnické osoby alebo ich právni nástupcovia vymáhajú nesplatené zostatky pôžičiek poskytnutých z fondu podľa osobitného predpisu2), pokiaľ nedošlo k odpusteniu zostatku pôžičky podľa § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 210/1989 Zb.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
1)
Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
2)
Občiansky zákonník (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).