311/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1993
o spotrebnej dani z liehu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie liehu spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Lieh sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Liehom sa na účely tohto zákona rozumie etylalkohol (etanol) získaný
a)
destiláciou alebo iným oddelením zo skvasených cukrových roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých alebo cukrových surovín z celulózy a z iných surovín obsahujúcich lieh,
b)
synteticky.
(2)
Za lieh sa považujú aj zmesi etanolu s inými alkoholmi a látkami, pokiaľ obsah etanolu je vyšší ako 15 % objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi. Alkoholizované vína sa nepovažujú za lieh.
(3)
Za lieh sa považuje aj etanol obsiahnutý v nápojoch s výnimkou piva1) a vína2), ktoré obsahujú viac ako 0,6 % hmotnostných jednotiek etanolu.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je lieh vyrobený v tuzemsku alebo dovezený do tuzemska.
(2)
Dani nepodlieha lieh, ktorý sa už raz zdanil podľa tohto zákona, ak sa pri ňom neuplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11.
§ 4
Platiteľ dane
(1)
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je právnická a fyzická osoba
a)
ktorá v tuzemsku lieh vyrába alebo ktorej sa má vyvážaný alebo dovážaný lieh prepustiť do navrhovaného režimu3),
b)
ktorá vyskladní lieh oslobodený od daňovej povinnosti podľa § 9 na iné ako určené účely,
c)
ktorá nevie preukázať spôsob nadobudnutia liehu alebo nevie predložiť doklad o nadobudnutí liehu,
d)
ktorá skladuje, vyskladňuje alebo spotrebúva lieh, ktorý nadobudla iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon,
e)
ktorá si podľa § 11 uplatní nárok na vrátenie zaplatenej dane alebo podľa § 9 uplatní nárok na oslobodenie od dane,
f)
ktorá v súlade s postupom ustanoveným osobitným predpisom nakladá s liehom, ktorý je v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
(2)
Orgány, ktoré zistia, že platiteľ nevie preukázať spôsob nadobudnutia liehu, sú povinné o tom informovať príslušného okresného prokurátora.
§ 5
Základ dane
(1)
Základom dane je množstvo liehu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 8, vyjadrené v merných jednotkách.
(2)
Mernou jednotkou je 1 liter absolútneho alkoholu [t.j. 100 % etylalkoholu (ďalej len „1 l a.“)] pri teplote 20oC4).
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane je určená takto:
Číselný kód
colného sadzobníka
Názov tovaru Sadzba dane
2207 Lieh 210 Sk/l a.
2208 Liehoviny, destiláty 210 Sk/l a.
§ 7
Výpočet dane
(1)
Daň z vyskladneného liehu je platiteľ povinný sám si vypočítať. Daň z dovezeného liehu vypočíta správca dane.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej pre príslušný lieh podľa § 6.
(3)
Pri prekročení určených noriem strát liehu5) daň vypočíta správca dane.
§ 8
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká
a)
pri tuzemskej výrobe dňom vyskladnenia liehu od výrobcu,
b)
pri dovoze liehu dňom vzniku colného dlhu,6)
c)
dňom vyskladnenia liehu na iné účely, ako sú ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a), c) až h) a ods. 2,
d)
dňom vyskladnenia liehu na iné účely, ako sú ustanovené v § 11 ods. 1,
e)
dňom zistenia prekročenia určených noriem strát liehu pri výrobe a obehu liehu,
f)
dňom zistenia neoprávnene odňatého liehu z výrobného procesu, zo zásob alebo pri preprave,
g)
dňom zistenia neoprávnenej regenerácie liehu,7)
h)
dňom vyskladnenia liehu podľa § 4 písm. f),
i)
dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu manka a škody v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zápisu zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda alebo manko vzniklo pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmen a) až d).
(2)
Daňová povinnosť u platiteľa podľa § 4 písm. d) vzniká dňom nadobudnutia liehu, dňom predaja alebo zistenia liehu, a to tým dňom, ktorý nastal skôr.
(3)
Daňová povinnosť z liehu vzniká dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy pri predaji podniku,8) ktorý tvorí jeho obchodný majetok9). Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia.
(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia liehu, ku ktorému vlastnícke právo alebo správa prešla na inú osobu na základe osobitných predpisov.9)
§ 9
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodený lieh
a)
vyskladnený od výrobcu alebo z dovozu právnickej alebo fyzickej osobe podľa § 4 písm. f),
b)
do výšky skutočne zistených strát, najviac však do výšky ustanovených noriem strát liehu pri výrobe a obehu liehu,
c)
odobratý správcom dane ako vzorky na výpočet vyrobeného množstva alebo zásob liehu,
d)
pokiaľ sa naň vzťahuje oslobodenie od colnej kontroly10) alebo pokiaľ je oslobodený od cla v stanovených limitoch na osobnú spotrebu,
e)
určený ako vzorky na potravinárske skúšky11) na hygienický dozor12), na opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb z povolania12), na mimoriadne opatrenia pri epidémii12),
f)
surový13) vyskladnený na rafináciu7) u platiteľa,
g)
rafinovaný14) vyskladnený na výrobu liehovín15) u platiteľa,
h)
denaturovaný16) uskladnený na použitie podľa osobitného predpisu16).
(2)
Od dane je oslobodený aj lieh vyskladnený v množstve dvoch tretín z vyrobeného liehu pre pestovateľa17) za jedno výrobné obdobie17), najviac však do výšky celkom vyskladnených 15 l a.
(3)
Nezdanený lieh možno prepravovať len s písomným povolením vydaným správcom dane príslušným pre odberateľa s výnimkou liehu vyskladneného podľa odseku 2, pri ktorého preprave je pestovateľ povinný mať daňový doklad podľa § 12 ods. 4.
§ 10
Nárok na oslobodenie
(1)
Nárok na oslobodenie od dane je platiteľ povinný uplatniť u dodávateľa písomne, najneskôr pred vyhotovením daňového dokladu a vyskladnením liehu. Tento postup sa nevzťahuje na lieh vyskladnený v zmysle § 9 ods. 2.
(2)
Platiteľ je povinný pri uplatnení nároku na oslobodenie od dane podľa odseku 1 uviesť účel, na ktorý sa má lieh s nárokom na oslobodenie použiť.
§ 11
Nárok na vrátenie
(1)
Registrovaný platiteľ (§ 15) má nárok na vrátenie dane v prípade
a)
vývozu zdaneného liehu v rámci podnikateľskej činnosti18),
b)
vrátenia zdaneného liehu neprevzatého odberateľom späť výrobcovi alebo dovozcovi,
c)
vyporiadania nárokov z vád liehu, pokiaľ sa zaň neposkytla odplata alebo odplata sa vrátila,
d)
uskladnenia liehu a jeho následného použitia na výrobu vína2),
e)
uskladnenia liehu a jeho následného použitia na výrobu výrobkov nepodliehajúcich dani, z ktorých sa však destiláciou, syntézou alebo iným oddelením nedá získať späť lieh,
f)
uskladnenia liehu a jeho následného preukazného použitia na výrobu výrobkov potravinárskych, kozmetických a mydlárskych, éteru etylnatého, octanu etylnatého, liečiv a farmaceutických chemikálií a výrobkov,
g)
uskladnenia liehu na výrobu výrobkov, z ktorých by sa destiláciou, syntézou alebo iným oddelením získal lieh nevhodný na pitie alebo iné použitie.
(2)
Nárok na vrátenie môže platiteľ uplatniť pri liehu vyskladnením v tuzemsku v daňovom priznaní za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie vznikol, najneskôr však do zániku práva. Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane podľa odseku 1, ak nárok nevie doložiť daňovým dokladom podľa § 12.
(3)
V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane podľa odseku 1 písm. a) je neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania daňový doklad podľa § 12 a potvrdenie colnice, že lieh bol vyvezený.
(4)
Nárok na vrátenie dane môžu platitelia uplatniť iba na príslušnom daňovom úrade bez ohľadu na to, či ide o lieh vyrobený v tuzemsku, alebo do tuzemska dovezený.
(5)
Platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane na základe predloženého dokladu potvrdzujúceho jej zaplatenie.
§ 12
Vystavovanie daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu a ich obsah
(1)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia liehu.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,
b)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
prvé štvorčíslie nomenklatúry číselného kódu harmonizovaného systému, obchodné označenie, obsah etylalkoholu v objemových percentách, objem balenia, počet kusov balenia, celkové množstvo l a.,
e)
celkovú výšku dane zaokrúhlenú na celé koruny do 0,50 Sk smerom dole a od 0,50 Sk vrátane smerom hore,
f)
dátum vyskladnenia.
(3)
Zjednodušený daňový doklad podľa odseku 4 je povinný vystaviť platiteľ, ktorý prevádzkuje liehovar na pestovateľské pálenie19).
(4)
Zjednodušený daňový doklad musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 písm. a), b), e) a f) obsahovať prípadne ešte daňové identifikačné číslo, meno a bydlisko pestovateľa17), obsah etylalkoholu v objemových percentách, celkové množstvo alkoholu, objem balenia a počet kusov balenia.
(5)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia liehu do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) zatriedenie liehu colnými orgánmi.
(6)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe liehu v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 1 písm. i) vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2; namiesto údajov o odberateľovi uvedie slovo „škoda“ a namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 1 písm. i) .
(7)
Pri vyskladnení liehu oslobodeného od dane sa musí na doklade vystavenom podľa odseku 2 uviesť, že ide o vyskladnenie bez dane podľa § 9.
(8)
Daňovým dokladom a daňovým priznaním pri dovoze liehu je písomné colné vyhlásenie; pri vývoze je dokladom, na základe ktorého možno uplatniť nárok na vrátenie dane. Na tomto doklade je platiteľ povinný uviesť číselný kód harmonizovaného systému.
(9)
Platiteľ je povinný mať okrem uvedených daňových dokladov aj doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g).
(10)
Platiteľ je povinný uchovávať všetky daňové doklady rozhodné na určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nárokov na vrátenie dane po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
§ 13
Daňové priznanie
(1)
Platiteľ dane, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie správcovi dane.
(2)
Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, keď mu daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane nevznikne.
(3)
Pri dovoze plní funkciu daňového priznania písomné colné vyhlásenie.
(4)
Pokiaľ platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka,
b)
zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie správcovi dane najneskôr do dňa premlčania dane. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie dane týka.
§ 14
Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(3)
Pri dovoze liehu je daň splatná podľa osobitného predpisu20).
(4)
Splatnosť nároku na vrátenie dane je 10 dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, pokiaľ daňové priznanie platiteľ nepredložil včas.
§ 15
Registrácia a oznamovacia povinnosť
(1)
Platiteľ je povinný sa registrovať u príslušného správcu dane najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti, prvého nároku na vrátenie dane alebo prvého uplatnenia nároku na oslobodenie od dane.
(2)
Platiteľ, ktorý lieh vyrába, je povinný oznámiť začatie a predpokladané ukončenie výroby, prerušenie alebo zastavenie výroby z nepredvídateľných dôvodov príslušnému správcovi dane podľa osobitných predpisov21).
(3)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie.
§ 16
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou určí správca dane zvýšenie dane vo výške 100 % z dlžnej dane, ak tento rozdiel zistí príslušný správca dane, a vo výške 20 %, ak ho zistí platiteľ sám a opravu dane vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 13 ods. 4 písm. a).
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas alebo v správnej výške, je platiteľ povinný dodatočne zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby dane vrátane; to platí aj v prípade, ak platiteľ nezaplatil včas penále podľa prvej vety a zvýšenie dane podľa odseku 1.
(3)
Z rozdielu medzi uplatneným nárokom na vrátenie dane a skutočným nárokom uloží správca dane pokutu vo výške 100 %, ak uplatnený nárok je vyšší, ako zistil správca dane, a 20 %, ak ho zistil platiteľ sám a opravu nároku vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 13 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 200 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(5)
Ak platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 15, príslušný správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(6)
Každý, kto prepravuje nezdanený lieh bez osobitného povolenia vydaného príslušným správcom dane, zaplatí pokutu vo výške päťnásobku dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu.
(7)
Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia správcu dane.
§ 17
Správca dane
Správcom dane pri tuzemskej výrobe liehu je príslušný daňový úrad, pri dovoze liehu colný úrad.
§ 18
Splnomocnenie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
požiadavky na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu tak, aby zaručovalo spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu,
b)
rozsah zabezpečenia výrobného zariadenia na výrobu liehu uzávermi,
c)
postup pri kontrole výroby a obehu liehu,
d)
oznamovaciu povinnosť pri začatí, prerušení alebo zastavení a ukončení výroby liehu,
e)
povinnosť vedenia osobitnej evidencie o príjme, výdaji a preprave liehu u subjektov vyrábajúcich a spracúvajúcich lieh oslobodený od dane.
§ 19
Prechodné a záverečné ustanovenia
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.
§ 20
Zrušujú sa § 24 až 30 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania liehu a liehovín spotrebnou daňou.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
3)
§ 2 písm. m) zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
4)
§ 1 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 66/1991 Zb.
5)
§ 8 vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb.
7)
§ 2 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb.
8)
§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
9)
11)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (úplné znenie č. 84/1987 Zb.).
12)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.
13)
ČSN 660810 Surový lieh (etanol).
14)
ČSN 660825 Rafinovaný lieh jemný a veľajemný (etanol).
15)
ČSN 567005 Liehoviny spoločné ustanovenia.
16)
ČSN 660860 Denaturovaný lieh.
17)
§ 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
19)
§ 2 ods. 4 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 10 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu.