30/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. februára 1993,
ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi
Národná banka Slovenska podľa § 13 odseku 3 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi, sa mení a dopĺňa takto:
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1)
Devízová banka zabezpečí konzultáciu a dohodne platobné podmienky devízového tuzemca s devízovým cudzozemcom ešte pred uzavretím kontraktu na dovoz za voľne zameniteľné meny, ak hodnota kontraktu presahuje 1 milión domácej meny v obchodnej parite.
Devízová banka môže s devízovým tuzemcom dohodnúť konzultácie platobných podmienok každého obchodného prípadu osobitne alebo viacerých obchodných prípadov, najmä pri opakovanom dovoze s rovnakými platobnými podmienkami.
(2)
Na dovoz v rámci kooperačných dohôd, podnikových bartrov a kompenzačných obchodov platia platobné podmienky vzájomne dohodnuté so zahraničným partnerom pri uzavretí zmluvy.
(3)
Devízová banka nepovolí devízovému tuzemcovi predčasne splácať zahraničné dodávateľské úvery, iné formy zahraničného financovania a úhrady záväzkov do zahraničia pred termínom splatnosti.
Predčasné splácanie sa neumožňuje ani pri kontraktoch uzavretých skôr.
Uzavreté kontrakty preukáže devízový tuzemec devízovej banke do 7 dní odo dňa vyhlásenia tohto opatrenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(4)
Devízová banka dbá, aby pri kontraktoch na dovoz neinvestičného charakteru, ktorých hodnota presahuje 1 milión domácej meny v obchodnej parite, bola splatnosť úhrady odložená najmenej o 3 mesiace od termínu dovozu.
(5)
Devízová banka v rámci konzultácií uvedených v odseku 1 zaviaže devízového tuzemca, aby pri neinvestičnom dovoze presahujúcom hodnotu 1 milióna domácej meny bola príslušná peňažná suma určená na úhradu zložená v devízovej banke najmenej 14 dní pred realizáciou platby.
(6)
Devízová banka v rámci konzultácií uvedených v odseku 1 zaviaže devízového tuzemca, aby pri kontraktoch na dovoz investičného charakteru dohodol tieto platobné podmienky:
a)
pri dovoze od 1 do 2 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne jednoročný úver,
b)
pri dovoze od 2 do 5 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne dvojročný úver,
c)
pri dovoze od 5 do 10 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne trojročný úver,
d)
pri dovoze od 10 do 15 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne štvorročný úver,
e)
pri dovoze nad 15 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne päťročný úver.
Pri dovoze do 1 milióna v obchodnej parite sa umožňuje úhrada bez odkladu splatnosti.
Členenie dovozných prípadov za účelom zníženia sumy na uplatnenie uvedených platobných podmienok je neprípustné.
(7)
Povinnosť uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz z krajín s clearingovým platobným stykom, na dovoz v rámci medzištátnych bartrových dohôd a osobitných účtov pri dovoze z rozvojových krajín.
(8)
Devízové banky dbajú, aby objem akontácií pri všetkých druhoch platieb vrátane neinvestičného dovozu do 1 milióna obchodnej parity v domácej mene neprekročil 15% hodnoty dovozu.
(9)
Obmedzenia a povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 8 sa nevzťahujú na právnické osoby devízových tuzemcov, ktorých účty v domácej mene vedie Národná banka Slovenska, pokiaľ by Národná banka Slovenska neurčila inak (príslušnú devízovú banku o tom informuje prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o predaj devízových prostriedkov“, resp. iným platobným príkazom týkajúcim sa platieb do zahraničia).
(10)
Výnimky podľa odsekov 1 až 8 môže povoliť len guvernér Národnej banky Slovenska.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Guvernér:

v z. M. Tkáč v. r.