Predpis bol zrušený predpisom 540/2001 Z. z.

236/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 23. septembra 1993,
ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a registre v oblasti štátnej štatistiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register, ktoré sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a pre spravodajské jednotky v oblasti štátnej štatistiky.
§ 2
V oblasti štátnej štatistiky sa ustanovujú tieto klasifikácie:
a)
jednotná klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vodnom hospodárstve v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1976 a vydanom v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív (ďalej len „vydavateľstvo“) v Prahe ako 2. vydanie a II. dodatok k 2. vydaniu v roku 1985,
b)
jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1990 a vydanom vo vydavateľstve v Prahe ako 4. vydanie,
c)
jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1987 a vydanom vo vydavateľstve v Prahe ako 2. vydanie,
d)
jednotná klasifikácia priemyselných práv výrobnej povahy v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1988 a vydanom vo vydavateľstve v Prahe ako 2. doplnené vydanie,
e)
jednotná klasifikácia výkonov v rozsahu uverejnenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993 a vydanom vo vydavateľstve v Bratislave ako 5. vydanie,
f)
odvetvová klasifikácia ekonomických činností v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1991 a vydanom vo vydavateľstve v Bratislave,
g)
jednotná klasifikácia odborov vzdelania v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1991 a vydanom v SIAK-u, spol. s.r.o., v Zlíne ako 2. vydanie,
§ 3
V oblasti štátnej štatistiky sa ustanovuje číselník krajín v rozsahu, ako bol spracovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993 na základe medzinárodnej normy ISO 3166 a publikovaný v Spravodajcovi Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4 v roku 1993.
§ 4
V oblasti štátnej štatistiky sa ustanovuje register priestorových jednotiek v rozsahu spracovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993. Register obsahuje súbor základných územných jednotiek a súbor územno-technických jednotiek. Výstupy vo forme tlačových zostáv, prípadne na diskete je možné získať v Štatistickom úrade Slovenskej republiky v Bratislave.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Krč v. r.