233/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 23. septembra 1993
o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a podľa § 13 ods. 3 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. (úplné znenie č. 457/1992 Zb.), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z. z. a v súlade s čl. 2 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 v znení dodatku č. 1 k tejto zmluve určuje podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie a postup devízových bánk pri vykonávaní úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách.
§ 1
Platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené v tretej krajine a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality dodaného tovaru a služieb subjektu druhej zmluvnej strany, a platby za dodávky tovaru a služieb, ktoré boli nakúpené subjektom druhej zmluvnej strany a odpredané bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality odpredaného tovaru a služieb do tretej krajiny, budú uhradené vo voľne vymeniteľných menách, ak z inej dohody, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nevyplýva niečo iné.
§ 2
Za následnú úpravu a zmenu vlastnej kvality tovaru a služieb sa na účely vykonávania uvedenej zmluvy nepovažujú najmä:
a)
zmena balenia, balenia do menších a väčších celkov, prebalenia do iných foriem obalov,
b)
manipulačné operácie,
c)
nálepkovanie a značkovanie,
d)
jednoduché miešanie výrobkov,
e)
konzervácia a podobné postupy na ochranu tovaru,
f)
kombinácia predchádzajúcich postupov.
§ 3
Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na dodávku tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré nakupuje jedna zmluvná strana od druhej zmluvnej strany a ktoré použije na kompletáciu finálnych výrobkov alebo komplexných služieb určených na export do tretích krajín. V takých prípadoch úhrada subdodávok tovaru alebo služieb sa uskutoční podľa čl. 1 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.
§ 4
Na zúčtovanie inkás a platieb za dodávky tovaru a služieb1) podľa tohto opatrenia sa bude používať platobný titul číslo 132 - reexportné operácie vo vzťahu k Českej republike. Týmto platobným titulom označí slovenský subjekt svoj vývoz a inkaso, resp. dovoz a platby vo vzťahu k subjektom Českej republiky.
§ 5
Devízové banky pri vykonávaní zúčtovania podľa § 4 sú povinné overiť správnosť použitia platobného titulu na základe predložených dokumentov.
§ 6
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska na postup pri vykonávaní úhrad vo voľne vymeniteľných menách medzi Slovenskou republikou a Českou republikou uverejnené v tlači 9. februára 1993.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
1)
Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uverejnené v čiastke 29/1992 Zb.