103/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. apríla 1993,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Z. z. o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Z. z. o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa mení takto:
§ 1 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
štátne rozpočtové a príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.