Predpis bol zrušený predpisom 513/1991 Zb.

386/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1991 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
VYHLÁŠKA
Štátnej banky česko-slovenskej
z 18. septembra 1991
o platobnom styku a zúčtovaní
Štátna banka česko-slovenská podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje platobný styk a zúčtovanie vykonávané na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prostredníctvom Štátnej banky česko-slovenskej, bánk, sporiteľní, prípadne ďalších právnických osôb, ktoré sú oprávnené tieto činnosti vykonávať1) (ďalej len „banka“).
(2)
Tuzemský platobný styk a zúčtovanie medzi bankami navzájom sa spravuje osobitným predpisom.2)
PRVÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE PLATOBNÉHO STYKU A ZÚČTOVANIE
Zriaďovanie, vedenie a zrušenie účtov
§ 2
(1)
Za účelom vykonávania platobného styku a zúčtovania zriaďujú banky na základe zmluvy o účte fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „klient“) účty. Zmluva o účte musí mať písomnú formu. Za písomnú zmluvu sa považuje aj písomný súhlas klienta s podmienkami vedenia účtu vydanými bankou.
(2)
Banka pri zriadení účtu požaduje doklady osvedčujúce vznik právnickej osoby alebo preukázanie totožnosti fyzickej osoby, podpisový vzor osôb oprávnených disponovať s peňažnými prostriedkami na účte, prípadne ďalšie doklady.
(3)
Pri zriadení účtu oznámi banka písomne klientovi bankové spojenie (§ 16 ods. 2) a názov účtu s údajom, ku ktorému dňu sa účet zriaďuje.
§ 3
(1)
Banka dohodne v zmluve o účte s klientom podmienky zrušenia účtu. Banka nemôže dojednať výpovednú lehotu kratšiu ako jeden kalendárny mesiac.
(2)
Zrušenie účtu s údajom, ku ktorému dňu je účet zrušený, oznamuje banka klientovi písomne.
Bezhotovostný platobný styk
§ 4
Klient vykonáva bezhotovostné platby prevodom peňažných prostriedkov z účtu na účet prostredníctvom
a)
jednorazového alebo trvalého príkazu na zúčtovanie; príkaz na zúčtovanie vyhotovuje platiteľ formou príkazu na úhradu alebo príjemca formou príkazu na inkaso v prípadoch ustanovených v § 5 ods. 2,
b)
šeku na zúčtovanie,
c)
bankovej platobnej karty (§ 24).
§ 5
(1)
Jednorazovým príkazom na úhradu vykonáva klient úhrady akýchkoľvek platieb.
(2)
Jednorazovým príkazom na inkaso sa vykonávajú výbery súm
a)
priznaných právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu,
b)
pri ktorých je tento spôsob platenia ustanovený právnymi predpismi,3)
c)
pri ktorých sa tento spôsob platenia dohodol medzi platiteľom a jeho bankou.
§ 6
(1)
Na zúčtovanie platieb uskutočnených prostredníctvom šekov a bankových platobných kariet vyhotovuje príjemca platby jednorazový príkaz na inkaso. Na zúčtovanie platieb uskutočnených prostredníctvom zmeniek sa vyhotovuje jednorazový príkaz na úhradu alebo na inkaso.
(2)
Príjemca šeku je povinný overiť totožnosť jeho predložiteľa. Pri bankovej platobnej karte sa postupuje podľa § 29 ods. 2.
§ 7
(1)
Trvalými príkazmi na úhradu sa vykonávajú
a)
opakujúce sa platby pre rovnakého príjemcu splatné v určitom termíne,
b)
pravidelné prevody do určitej výšky alebo limitu zostatku na účte alebo celého jeho zostatku.
(2)
Platby uvedené v odseku 1 písm. a) sa môžu vykonávať aj trvalým príkazom na inkaso, ak bol tento spôsob platenia dohodnutý medzi platiteľom a jeho bankou.
(3)
Trvalý príkaz na úhradu alebo na inkaso možno predložiť banke len písomnou formou.
§ 8
Banka je povinná zabezpečiť, aby sa z účtu klienta mohla vybrať suma len v súlade s § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2.
Hotovostný platobný styk
§ 9
Klient môže vykonávať platby v hotovosti
a)
priamym odovzdaním hotovosti,
b)
zložením hotovosti na prevod peňažných prostriedkov v prospech účtu príjemcu pokladničným dokladom banky,
c)
zložením hotovosti na výplatu sumy v hotovosti pokladničným dokladom banky,
d)
poukazom peňažných prostriedkov zo svojho účtu na výplatu sumy v hotovosti pokladničným dokladom banky,
e)
šekom vystaveným na výplatu sumy v hotovosti (pokladničný šek),
f)
výberom hotovosti pokladničným dokladom banky,
g)
bankovou platobnou kartou.
§ 10
(1)
Klient skladá hotovosti v prospech svojho účtu, prípadne v prospech účtu iného príjemcu za podmienok určených bankou, ktorá vedie jeho účet.
(2)
Ako súčasť tržieb skladaných v hotovosti sa môžu banke predkladať písomné príkazy na inkaso platieb od klientov prostredníctvom šekov na zúčtovanie a bankových platobných kariet.
§ 11
(1)
Klient vyberá hotovosti zo svojho účtu spravidla v banke, ktorá vedie jeho účet, prípadne v inej banke za podmienok určených zmluvou. Banka je povinná informovať klienta, ktorého účet vedie, v ktorých bankách môže vyberať hotovosti.
(2)
Doklady banky určené na vyberanie hotovosti uvedené v § 9 písm. e), f) musia byť opatrené podpisom oprávnenej osoby a u právnickej osoby aj jej označením. Banka požaduje, aby klient pri vyberaní hotovosti preukázal svoju totožnosť a potvrdil príjem sumy svojím podpisom na doklade.
Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účtoch
§ 12
Banka je oprávnená vybrať si z účtu klienta sumu bez jeho príkazu
a)
ak je na to vopred splnomocnená písomnou zmluvou s klientom, ktorého účet vedie,
b)
na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného štátneho orgánu,
c)
na úhradu odmien a skutočných výdavkov za poskytnuté peňažné služby.4)
§ 13
(1)
Klient predkladá príkazy na zúčtovanie [§ 4 písm. a)] banke, ktorá vedie jeho účet, pokiaľ sa banka platiteľa s bankou príjemcu nedohodnú inak. Banka, ktorá vedie účet klienta, je povinná ho upozorniť na takú dohodu.
(2)
Klient predkladá banke príkazy na zúčtovanie formou
a)
technických nosičov údajov odovzdávaných fyzicky na kompatibilnom médiu alebo diaľkovým prenosom údajov, a to na základe vopred uzavretej písomnej zmluvy s bankou,
b)
písomných príkazov.
§ 14
(1)
Písomné príkazy na zúčtovanie predkladá klient na tlačivách určených bankou a podpísaných v súlade s podpisovými vzormi.
(2)
Pri príkazoch na zúčtovanie odovzdávaných na technických nosičoch údajov alebo diaľkovým prenosom údajov môže byť podpis nahradený kódom určeným po dohode s bankou.
§ 15
(1)
Banka na požiadanie klienta dohodnutým spôsobom potvrdí prevzatie príkazu na zúčtovanie.
(2)
Klient je oprávnený požiadať banku o potvrdenie kópie vykonaného príkazu na zúčtovanie; banka je povinná mu túto službu poskytnúť, ak ide o zaplatenie poplatku na účely začatia konania príslušného štátneho orgánu.
§ 16
(1)
Klient uvádza na príkazoch na zúčtovanie tieto povinné náležitosti:
a)
bankové spojenie platiteľa,
b)
bankové spojenie príjemcu,
c)
sumu,
d)
označenie meny, pokiaľ nejde o platbu v česko-slovenských korunách,
e)
konštantný symbol (charakter platby),
f)
podpis (kód); u právnickej osoby označenie príkazcu,
g)
dátum vystavenia.
(2)
Bankovým spojením sa na účely tejto vyhlášky rozumie číslo účtu a identifikačný kód banky, prípadne označenie klienta a identifikačný kód banky. Banka je povinná oboznámiť klientov, ktorých účty vedie, so svojím identifikačným kódom.
(3)
Klient môže uvádzať na príkazoch na zúčtovanie:
a)
dátum splatnosti,
b)
variabilný symbol (správu pre príjemcu platby).
(4)
Klient môže so súhlasom banky uvádzať na príkazoch na zúčtovanie tieto ďalšie náležitosti:
a)
špecifický symbol (zúčtovací údaj),
b)
dopĺňajúci údaj.
(5)
Konštantný symbol, variabilný symbol a špecifický symbol sú vždy číselné údaje a obsahujú najviac 10 znakov. Konštantné symboly sa uvádzajú na príkazoch na zúčtovanie v súlade s prílohou vyhlášky.
§ 17
Príkazy na zúčtovanie, ktoré neobsahujú náležitosti podľa § 16 ods. 1 alebo nespĺňajú dohodnuté podmienky, nemusí banka prijať na zúčtovanie a môže ich s odôvodnením vrátiť klientovi ako nevykonateľné.
§ 18
Banka zúčtováva vykonateľné príkazy na zúčtovanie do výšky voľných peňažných prostriedkov na účte, prípadne dohodnutého debetného zostatku účtu, a to podľa poradia určeného klientom. Príkazy, na ktorých zúčtovanie nie je na účte dostatok peňažných prostriedkov, je banka oprávnená vracať klientom.
§ 19
(1)
Banka je povinná odpísať peňažné prostriedky z účtu klienta v deň určený klientom (splatnosť), ak sa príkaz na zúčtovanie predložil aspoň dva pracovné dni pred splatnosťou, ak nie je dohodnutá iná lehota. Ak lehota na predloženie príkazu na zúčtovanie nebola dodržaná alebo ak nie je deň splatnosti určený, je banka povinná odpísať peňažné prostriedky z účtu klienta najneskôr druhý pracovný deň po dni prevzatia príkazu na zúčtovanie alebo v dohodnutej lehote.
(2)
Banka je povinná pripísať peňažné prostriedky na účet klienta najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď dostala peňažné prostriedky a potrebné doklady na ich zúčtovanie od banky platiteľa.
(3)
Odpísanie peňažných prostriedkov z účtu a ich pripísanie na účet sa z hľadiska počítania lehôt považujú za samostatné zúčtovania.
(4)
Ak klient na príkaze na zúčtovanie uvedie ako deň splatnosti deň pracovného pokoja alebo voľna,5) zúčtuje banka vykonateľný príkaz nasledujúci pracovný deň.
Úročenie účtov
§ 20
Zostatok účtu úročí banka klientovi v súlade so zmluvou o účte. Úročenie na účte klienta sa začína dňom zúčtovania peňažných prostriedkov na jeho účet a končí sa dňom predchádzajúcim dňu ich výberu alebo prevodu. Úroky sa účtujú v mene, v ktorej sa účet vedie.
§ 21
Banka zúčtuje klientovi úroky v dohodnutej lehote a informuje klienta o zúčtovaní úrokov v správe o zúčtovaní (§ 23).
§ 22
Odmeny za služby v platobnom styku
Banka je oprávnená účtovať klientovi podľa svojho sadzobníka, ktorý vydáva podľa osobitného predpisu,4) odmeny a skutočné výdavky za poskytnuté služby v platobnom styku.
§ 23
Správy o zúčtovaní
Banka informuje klienta v dohodnutých lehotách o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní. Správu o stave peňažných prostriedkov na účte predkladá banka aspoň raz ročne písomnou formou, správu o vykonaní platieb predkladá formou dohodnutou s klientom.
DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O BANKOVÝCH PLATOBNÝCH KARTÁCH
§ 24
(1)
Banková platobná karta (ďalej len „platobná karta“), ktorou sa vykonávajú bezhotovostné platby a výbery hotovostí prostredníctvom účtu vedeného v banke, je platobný prostriedok, ktorého fyzikálne charakteristiky včítane materiálu, konštrukcie, vlastností a rozmerov musia byť v súlade s medzinárodnými technickými normami vydávanými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (normy ISO).
(2)
Platobná karta musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
označenie vydavateľa platobnej karty,
b)
meno držiteľa platobnej karty, prípadne identifikáciu držiteľa platovej karty (napr. rodné číslo, podpis),
c)
číslo platobnej karty,
d)
platnosť platobnej karty,
e)
záznam údajov (magnetický prúžok, mikročip, optický alebo iný špeciálny záznam).
(3)
Platobné karty podľa odseku 1 sú oprávnené vydávať len banky.
§ 25
(1)
Klient môže požiadať o vydanie platobnej karty banku, ktorá vedie jeho účet. Banka môže vydať k jednému účtu niekoľko platobných kariet, a to pre majiteľa účtu a osoby, ktoré splnomocnil na disponovanie s peňažnými prostriedkami na účte.
(2)
Banka je povinná oboznámiť vopred klienta s podmienkami vydávania a používania platobných kariet, najmä s rozsahom a spôsobom vykonávania platobných operácií prostredníctvom platobnej karty, dobou jej platnosti, výškou, do akej sa môžu platobné operácie prostredníctvom platobnej karty uskutočňovať. O vydaní a používaní platobnej karty uzavrie banka s klientom zmluvu.
§ 26
(1)
Za konečnú úpravu platobnej karty včítane údajov týkajúcich sa jej držiteľa zodpovedá banka vydávajúca platobnú kartu.
(2)
Údaje obsiahnuté v zázname údajov na platobnej karte sú predmetom utajenia pred nepovolanými osobami a banka je povinná zabezpečiť ich pred zneužitím.
§ 27
Údaje obsiahnuté na platobnej karte môžu sa snímať prostredníctvom elektronických snímacích zariadení zo záznamu údajov [§ 24 ods. 2 písm. e)] alebo mechanicky. Platobné karty určené na mechanické snímanie musia byť vybavené aj viditeľným reliéfnym záznamom, ktorý slúži na mechanické snímanie údajov obsiahnutých na platobnej karte a na ich kontrolu.
§ 28
(1)
Platobná karta je majetkom banky, ktorá ju vydala a ktorá je oprávnená v prípadoch ustanovených touto vyhláškou (§ 30) alebo zmluvou požadovať od držiteľa platobnej karty jej vrátenie.
(2)
Platobné karty, ktoré boli vrátené alebo stiahnuté z obehu, je banka, ktorá ich vydala, povinná znehodnotiť.
§ 29
(1)
Banka môže viazať používanie platobnej karty na správnu voľbu osobného identifikačného kódu alebo na preukázanie totožnosti predložiteľa, prípadne na jeho podpis. Osobný identifikačný kód musí byť zabezpečený pred prezradením a pred zneužitím.
(2)
Príjemcovia platieb vykonávaných prostredníctvom platobných kariet sú povinní pri platobných kartách, ktorých používanie sa viaže na preukázanie totožnosti predložiteľa alebo jeho podpis, overiť totožnosť predložiteľa, prípadne overiť, či jeho podpis zodpovedá podpisu na platobnej karte.
(3)
Banka, ktorá vydáva platobné karty, môže dohodnúť s príjemcami platieb vykonávaných prostredníctvom platobných kariet ďalšie podmienky. Za dohodu sa považuje aj prijímanie platobných kariet alebo umožnenie výberu peňažnej sumy v hotovosti platobnou kartou pri dodržaní podmienok ustanovených bankou, ktorá platobnú kartu vydala.
§ 30
(1)
Banky si môžu vzájomne oznamovať údaje o stratených, odcudzených a zneužitých platobných kartách a viesť ich evidenciu.
(2)
Ak držiteľ platobnej karty vykoná platbu alebo výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty vo výške, ktorá nie je krytá zostatkom na účte, môže banka zakázať používanie takej platobnej karty, požadovať jej vrátenie a zaradiť ju do evidencie podľa odseku 1.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
Podúčty, ktoré boli zriadené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa naďalej považujú za účty podľa ustanovenia § 2.
§ 32
Dňom účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť všetky výnimky a odchýlky v platobnom styku povolené v čase účinnosti vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.
§ 33
Zrušujú sa:
a)
vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií,
b)
ustanovenia § 23 až 27, § 29 až 31, § 37 ods. 2 a § 38 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov.
§ 34
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.
Predseda:

v z. Ing. Zahradník v. r.
Príloha vyhlášky č. 386/1991 Zb.
Konštantné symboly používané v platobnom styku
A.
Všeobecné ustanovenia
1.
Konštantné symboly označené „P“ používajú len banky, konštantné symboly označené „PS“ používajú len banky a orgány spojov.
2.
Občania, ktorí nie sú súkromnými podnikateľmi, používajú konštantné symboly označené „O“. Súkromní podnikatelia používajú aj ostatné konštantné symboly.
3.
Spôsob použitia konštantných symbolov ustanovujú banky vo svojich podmienkach.
B.
Skladba konštantných symbolov
1.
Konštantný symbol sa skladá
a)
z jednomiestnej až trojmiestnej základnej časti vyjadrujúcej charakter platby (Z),
b)
z jednomiestnej premennej časti vyjadrujúcej spôsob platenia alebo zúčtovania (X),
a má túto schému: ZZZX.
2.
Konštantné symboly sú zaradené do 9 tried, ktoré sú členené takto:
0 - platby za dodávky prevádzkovej povahy
1 - vzťahy ku štátnym rozpočtom a rozpočtom miestnych samospráv
2 - platby za dodávky investičnej povahy
3 - mzdové a ostatné osobné náklady
4 - vzťahy ku štátnym rozpočtom a rozpočtom miestnych samospráv
5 - ostatné finančné platby
6 - prevody medzi rôznymi účtami organizácie alebo súkromného podnikateľa
7 - príjmy pokladničného plánu
8 - platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca minulého roka
9 - vzťahy bánk ku klientom a ostatné prevody.
C.
Prehľad konštantných symbolov
I.
Základná časť konštantného symbolu (ZZZ)
Trieda 0 - platby za dodávky prevádzkovej povahy
00X - platby za dodávky výrobkov (okrem dodávok poľnohospodárskych výrobkov, predmetov nakupovaných v maloobchode, dodávok pre rozvoj vedy a techniky, príp. dodávok podľa osobitných predpisov)
10X - platby za poľnohospodárske výrobky
30X - platby za dodávky prác, výkonov a služieb (okrem platieb za prepravné) (O)
40X - platby za platené prepravné
80X - platby za dodávky podľa osobitných predpisov.
Trieda 1 - vzťahy ku štátnym rozpočtom a rozpočtom miestnych samospráv
konštantné symboly tejto triedy sa určia po dohode medzi Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom financií; vyhlasuje ich Federálne ministerstvo financií.
Platiteľ uvádza konštantný symbol predpísaný príslušným finančným alebo daňovým úradom.
Trieda 2 - platby za dodávky investičnej povahy
02X - platby za dodávky investičnej povahy
72X - príspevky na združenú výstavbu.
Trieda 3 - mzdy a ostatné osobné náklady
03X - výbery prostriedkov na mzdy, odmeny za práce a ostatné osobné náklady
13X - zrážky z miezd
83X - podiely na hospodárskych výsledkoch
93X - dávky sociálneho zabezpečenia (dôchodky, podpory, národné poistenie, podpory v nezamestnanosti).
Trieda 4 - vzťahy ku štátnym rozpočtom a rozpočtom miestnych samospráv
konštantné symboly tejto triedy sa určia po dohode medzi Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom financií; vyhlasuje ich Federálne ministerstvo financií.
Platiteľ uvádza konštantný symbol predpísaný príslušným finančným alebo daňovým úradom.
Trieda 5 - ostatné finančné platby
05X - penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd
205X - nákup cenných papierov (akcie, obligácie, zmenky)
305X - predaj cenných papierov
405X - vyplatenie výnosov z cenných papierov
15X - hospodársko-operatívne výdavky
25X - platby v Kčs určené na úhrady do zahraničia
35X - platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom orgánov spojov
459 - hotovostné výplaty z účtov poľnohospodárskych družstiev
55X - ostatné finančné platby (okrem platieb do štátnych rozpočtov) (O)
1559 - výplaty z vkladov obyvateľstva (PS)
255X - úhrady poistných plnení poisťovniam
355X - platby poistného poisťovniam
65X - odvody do centralizovaných prostriedkov
75X - dotácie z centralizovaných prostriedkov
175X - osobitné príspevky zúčtované na investičné účty stavebných bytových družstiev
85X - prechodne poskytnuté pôžičky
959 - dotácie poštám (P)
195X - dotácie bankám (PS)
Trieda 6 - prevody medzi rôznymi účtami tej istej organizácie alebo súkromného podnikateľa
06X - prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
16X - splátky úverov a pôžičiek
126X - prevody vlastných členských podielov stavebných bytových družstiev (okrem svojpomoci)
96X - ostatné prevody.
Trieda 7 - príjmy pokladničného plánu
07X - tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
17X - tržby za poskytnuté služby
1178 - platba platobnou kartou
279 - vklady na účty poľnohospodárskych družstiev
379 - ostatné príjmy (O)
1379 - vklady obyvateľstva (včítane depozitných a vkladových certifikátov a vkladových listov) (PS)
479 - vrátené mzdy
579 - vrátené hotovosti na nákup
1979 - odvody pôšt (P)
2979 - odvody bánk (PS).
Trieda 8 - platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca minulého roka.
Trieda 9 - vzťahy bánk ku klientom a ostatné prevody (P)
098 - automatické prevody zostatkov
1098 - prevody zostatkov zrušených účtov
209X - nákup cenných papierov
309X - predaj cenných papierov
409X - vyplatenie výnosov z cenných papierov
198 - regulácia zostatkov účtov
298 - ostatné prevody
398 - poskytnuté úvery
498 - splátky úverov a pôžičiek
598 - zúčtovanie úrokov
269X - odpočet za nakúpené valuty a devízy
369X - odpočet za predané valuty a devízy
898 - zúčtovanie odmien za peňažné služby
1898 - zúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou
998 - zúčtovanie súpisov poštových poukážok.
II.
Premenná časť konštantného symbolu (X)
0 - platby podľa osobitných dispozícií bánk (P)
1 - platby na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
3 - výplaty krátkou cestou
4 - prednostné platby
5 - neobsadené
6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roka
7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roka
8 - ostatné bezhotovostné platby
9 - hotovostné operácie.
1)
§ 14 ods. 1 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
2)
Výnos predsedu Štátnej banky československej č. R – 37/1987 o platobnom styku a zúčtovaní peňažnými organizáciami, registrovaný v čiastke 25/1987 Zb.
3)
Napr. prepravné poriadky, vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 250/1990 Zb. o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku, § 8 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.
4)
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 302/1991 Zb. o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb.
5)
Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
Zákon ČNR č. 204/1990 Zb. o vyhlásení šiesteho júla, dňa upálenia majstra Jána Husa, za štátny sviatok Českej republiky.