284/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. června 1991
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a zřízení a funkci pozemkových úřadů.1)
ČÁST PRVNÍ
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 2
Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům; pozemky se jimi scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi jejich přístupnost a vyrovnání jejich hranic; současně se jimi vytvářejí podmínky k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajinného prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.
Řízení o pozemkových úpravách
§ 3
Předmět pozemkových úprav
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v určitém území bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim.
§ 4
Formy pozemkových úprav
Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav. K urychlenému vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek se pozemkové úpravy provádějí formou jednoduchých pozemkových úprav.
§ 5
Účastníci řízení o pozemkových úpravách
Účastníky řízení o pozemkových úpravách (dále jen „účastníci“) jsou:
a)
vlastníci pozemků zahrnutých do pozemkových úprav (dále jen „vlastníci pozemků“),
b)
další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům mohou být pozemkovými úpravami přímo dotčena,
c)
stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti.
§ 6
Zahájení řízení
(1)
Řízení o pozemkových úpravách zahajuje okresní pozemkový úřad [§ 11 písm. a)] na návrh některého z účastníků řízení nebo z vlastního podnětu.
(2)
O zahájení řízení o pozemkových úpravách písemně vyrozumí okresní pozemkový úřad účastníky řízení.
(3)
Okresní pozemkový úřad doručí vyrozumění o zahájení řízení též orgánům geodézie a kartografie, územního plánování, referátům životního prostředí, stavebním úřadům a obcím, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav; dotýká-li se řízení o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy,3) okresní pozemkový úřad doručí vyrozumění i dalším dotčeným orgánům státní správy.
(4)
Písemné vyrozumění podle odstavce 2 se vyvěsí též na úřední desce okresního pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav.
§ 7
Úvodní jednání
(1)
Okresní pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na kterém seznámí účastníky s účelem a cílem pozemkových úprav, určí rozsah území dotčeného pozemkovými úpravami a formu pozemkových úprav.
(2)
Je-li vlastníků pozemků, jichž se pozemkové úpravy týkají, větší počet, mohou si na úvodním jednání zvolit ze svých řad komisi, která bude napomáhat zpracovateli při vypracování návrhu pozemkových úprav.
§ 8
Návrh pozemkových úprav
(1)
Okresní pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen „návrh“) u zpracovatele. Náležitosti návrhu stanoví ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou vydanou v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a s Českým úřadem geodetickým a kartografickým.
(2)
Zpracovatelem návrhu mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění podle zvláštních předpisů.4)
(3)
Orgány uvedené v § 6 odst. 3 jsou povinny poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.
(4)
Vlastníkům půdy, kterým nebude možno jejich původní pozemky vyčlenit pro nepřístupnost, rozptýlenost, částečné zastavění nebo takový tvar a charakter pozemku, který by omezoval jiné vlastníky půdy, navrhne zpracovatel k vyčlenění jiné pozemky stejného druhu a přiměřeně stejné kvality a výměry. Pravidla pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5)
V průběhu zpracování návrhu je zpracovatel povinen projednávat s vlastníky předpokládanou výměnu pozemků a jiná navrhovaná opatření.
(6)
Je-li pro docílení účelu pozemkových úprav podle § 2 nutno vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu na provedení technických, zúrodňovacích a ekologických opatření, podílejí se na této výměře vlastníci podle zpracovaného návrhu.
§ 9
Rozhodnutí o pozemkových úpravách
(1)
Okresní pozemkový úřad vystaví zpracovaný návrh po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí; návrh musí být vystaven též v obci, v jejímž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. V této době mohou účastníci a orgány uvedené v § 6 odst. 3 uplatnit své námitky a připomínky u okresního pozemkového úřadu.
(2)
Po uplynutí doby podle odstavce 1 okresní pozemkový úřad nařídí závěrečné ústní jednání s účastníky a orgány uvedenými v § 6 odst. 3. Současně je upozorní, že své námitky a připomínky k návrhu mohou uplatnit nejpozději při tomto závěrečném ústním jednání; jinak k nim nebude přihlédnuto.
(3)
Po závěrečném ústním jednání vydá okresní pozemkový úřad rozhodnutí.
§ 10
Náklady na pozemkové úpravy
(1)
Náklady na vypracování návrhu, identifikaci parcel, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, náklady na zpřístupnění pozemků a náklady na ochranu a obnovu krajiny hradí stát. Způsob úhrady stanoví ministerstvo financí České republiky vyhláškou. Ostatní náklady na provedení pozemkových úprav hradí účastníci; stát jim může poskytnout subvence nebo dotace podle zvláštních předpisů.5)
(2)
Náklady na přípravu a vypracování návrhu, jakož i jeho provedení, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí stavebník.
ČÁST DRUHÁ
POZEMKOVÉ ÚŘADY
§ 11
Soustavu pozemkových úřadů tvoří
a)
okresní pozemkové úřady, kterými jsou samostatné referáty okresních úřadů; na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresního pozemkového úřadu pozemkový úřad hlavního města Prahy, kterým je samostatný odbor Magistrátního úřadu hlavního města Prahy,
b)
ministerstvo.
§ 12
Okresní pozemkový úřad
Okresní pozemkový úřad:
a)
vykonává činnost podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, popřípadě podle dalších zvláštních předpisů,
b)
rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění,
c)
zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí podle zvláštních předpisů,6)
d)
koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování návaznost návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územní plány,7) tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny,
e)
předkládá příslušnému orgánu geodézie a kartografie listiny, na jejichž základě dochází ke změně vlastnických práv k pozemkům,8)
f)
poskytuje údaje pro stanovení ceny pozemků,9)
g)
zabezpečuje trvalé uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
h)
soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav.
§ 13
Ministerstvo
Ministerstvo:
a)
po projednání s ministerstvem životního prostředí České republiky zabezpečuje vazbu pozemkových úprav s územně plánovací dokumentací velkých územních celků (území přesahující hranice okresu),
b)
je odvolacím orgánem proti rozhodnutí okresních pozemkových úřadů,
c)
provádí ověřování zvláštní způsobilosti k projektování pozemkových úprav,
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při řízení o pozemkových úpravách podle správního řádu.10)
§ 15
Zrušují se s působností pro Českou republiku:
1.
Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.
2.
Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú. l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.
Dále se zrušuje poslední věta v příloze č. 9 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 316/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
1)
Např. § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
§ 19 odst. 2 a 3 zákona č. 229/1991 Sb.
2)
3)
Např. zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 104/1974 Sb., zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.
4)
§ 43 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.
5)
Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona č. 175/1982 Sb.
Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky). Pravidla pro poskytování dotací v agrárně potravinářském komplexu v České republice schválená usnesením vlády České republiky č. 332/1990.
6)
Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
7)
Zákon č. 50/1976 Sb., v platném znění.
8)
§ 4 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb.
9)
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek ministerstva financí České republiky č. 316/1990 Sb., č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb.
10)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).