245/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991 do 03.02.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
ZÁKON
z 30. mája 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak však ide o požívateľa dôchodku z dôchodkového zabezpečenia a osoby, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné,2) je výška príspevku 220 Kčs mesačne. Ak sú splnené podmienky pre nárok na príspevok vo výške 220 Kčs mesačne len po časť kalendárneho mesiaca, patrí príspevok v tejto výške za celý kalendárny mesiac; ak však zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca nárok na výplatu dôchodku alebo výchovného, patrí príspevok v tejto výške naposledy za kalendárny mesiac, v ktorom patrila posledná splátka tejto dávky.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 4 ods. 6 sa slová „vedeného v Štátnej banke československej“ nahrádzajú slovami „na Federálnom ministerstve financií3)“.
3.
§ 5 ods. 3 znie:
„(3)
Ak sa splnia podmienky pre nárok na príspevok vo výške ustanovenej v § 3 ods. 2 v priebehu kalendárneho mesiaca, rozdiel vo výške príspevku doplatí platiteľ, ktorý je príslušný na výplatu vyššieho príspevku, a to v najbližšom výplatnom termíne.“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Príspevok patriaci osobám, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné, ale tieto dávky na ne nepatria, sa vyplácajú osobe, ktorá má dieťa v priamom zaopatrení; ak je dieťa v plnom priamom zaopatrení ústavu (zariadenia) pre starostlivosť o deti alebo mládež z iných dôvodov než z dôvodu liečenia, prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie, vypláca sa príspevok tomuto ústavu (zariadeniu).“.
5.
§ 6 ods. 4 znie:
„(4)
Pokiaľ sa zisťuje na účely iných právnych predpisov výška príjmu osoby, na príspevok sa neprihliada, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
6.
V § 8 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Príjemca príspevku, ktorému bol príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, než patril, je povinný platiteľovi príspevku neprávom vyplatené sumy príspevku vrátiť. Nárok na vrátenie neprávom vyplatených súm príspevku zaniká v lehote uvedenej v § 6 ods. 1.“.
7.
V § 9 ods. 2 sa v prvej vete za slová „vyplatil príspevok“ vkladajú slová „alebo vyplatil príspevok vo vyššej sume, než patril“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „príspevku“.
8.
§ 10 sa vypúšťa.
Čl. II
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku, v znení vyhlášky č. 313/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa v druhej vete na konci nahrádza bodka bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ však za túto dobu patril vyšší príspevok, vyplatí platiteľ dôchodku rozdiel oboch súm.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa za slová „iba raz“ vkladajú slová „vo výške, v ktorej patril,“.
Čl. III
(1)
Osobám, ktoré v období od 1. mája do 30. júna 1991 boli požívateľmi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia alebo splnili podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné patrí štátny vyrovnávací príspevok v kalendárnom mesiaci v tomto období pri splnení ostatných podmienok vo výške 220 Kčs mesačne.
(2)
Rozdiel vo výške štátneho vyrovnávacieho príspevku za máj a jún 1991 doplatí platiteľ príspevku, ktorý je príslušný na jeho výplatu za júl 1991
a)
na žiadosť, ak vyplácal tento príspevok predo dňom účinnosti tohto zákona iný platiteľ,
b)
bez žiadosti v ostatných prípadoch.
Pokiaľ za júl 1991 štátny vyrovnávací príspevok nepatrí, doplatí tento rozdiel platiteľ príspevku, ktorý tento príspevok naposledy vyplatil.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
2)
§ 31 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
§ 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
3)
§ 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 250/1990 Zb. o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku.