458/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
ZÁKON
z 30. októbra 1990,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa v prvej vete za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „cudzích štátov, organizácie zabezpečujúcej podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“.
2.
V § 15 ods. 2 sa za slová „vlastnícke právo“ vkladajú slová „cudzích štátov, česko-slovenského štátu, pokiaľ právo hospodárenia vykonáva organizácia zabezpečujúca podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.