457/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1990 do 28.02.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
ZÁKON
z 30. októbra 1990,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Za § 94 zákona č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia sa vkladá § 94a, ktorý znie:
㤠94a
Vyšetrovacia komisia
(1)
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia alebo snemovne môžu zriaďovať pre objasnenie závažných skutočností verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti Federálneho zhromaždenia, vyšetrovaciu komisiu.
(2)
Vyšetrovacia komisia môže vypočúvať svedkov. O povinnosti svedčiť, o predvolaní a predvedení, zákaze výsluchu, práve odoprieť výpoveď a o nároku na svedočné platia primerane ustanovenia Trestného poriadku.1)
(3)
Vyšetrovacia komisia môže na objasnenie skutočností dôležitých pre jej činnosť pribrať znalca. Na pribranie znalca a na jeho povinnosti platia primerané ustanovenia Trestného poriadku.2)
(4)
Na rokovaní vyšetrovacej komisie môžu byť prítomní len jej členovia, pokiaľ vyšetrovacia komisia nerozhodne inak.
(5)
Členovia vyšetrovacej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej funkcie. Táto povinnosť trvá i po skončení výkonu funkcie.
(6)
Vyšetrovacia komisia predkladá svoje zistenia s príslušným návrhom na prerokovanie tomu orgánu, ktorý ju zriadil. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia alebo snemovne zaujímajú ku zisteniam a návrhu vyšetrovacej komisie stanovisko uznesením.“.
Čl. II
§ 175 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov znie:
„(1)
Kto ako svedok, znalec alebo tlmočník pred súdom, prokurátorom alebo pred vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom, pokiaľ konajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie podľa Trestného poriadku, alebo pred vyšetrovacou komisiou zákonodarného zboru alebo pred štátnym notárom alebo orgánom hospodárskej arbitráže, pokiaľ vykonávajú rozhodovaciu činnosť,
a)
uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo
b)
takú okolnosť zamlčí,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.