362/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 30. augusta 1990
o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Vedúcimi funkciami, do ktorých sú pracovníci vymenovaní, sú
a)
vedúce funkcie v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho organizácie,
b)
vedúce funkcie v priamej riadiacej pôsobnosti vedúcich pracovníkov priamo podriadených vedúcemu organizácie za podmienky, že sú týmto vedúcim pracovníkom podriadení ďalší vedúci pracovníci,
c)
vedúce funkcie na ústredných orgánoch.
§ 2
Za vedúcich pracovníkov vo funkciách, do ktorých sú pracovníci vymenovaní orgánom nadriadeným organizácii alebo vedúcim organizácie, sa odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia považujú aj vedúci pracovníci uvedení v § 1, ktorí k tomuto dňu podľa doterajších predpisov vykonávajú tieto funkcie na základe pracovnej zmluvy.
§ 3
Zrušuje sa § 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
§ 4
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.