Predpis bol zrušený predpisom 193/1994 Z. z.

206/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.1993 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 29. mája 1990
o štátnom vyrovnávacom príspevku
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Na vyrovnanie sociálnych dôsledkov zvýšenia niektorých maloobchodných cien pre obyvateľstvo poskytuje štát ako osobitnú sociálnu dávku štátny vyrovnávací príspevok (ďalej len „príspevok“).
§ 2
(1)
Nárok na príspevok majú
a)
osoby, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné, ak ich vlastný príjem spolu s príjmami osôb s nimi spoločne posudzovaných1) po odpočítaní poistného na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a príspevkov do fondu zamestnanosti neprevyšuje spolu s príspevkom sumu 12 000 Kčs mesačne,
b)
osoby, ktoré poberajú rodičovský príspevok, za podmienok uvedených v písmene a).
(2)
Osoby uvedené v predchádzajúcom odseku majú nárok na príspevok, pokiaľ majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné preukázať skutočnosti uvedené v odseku 1 rozhodujúce pre poskytovanie príspevku.
(4)
Nárok na príspevok vo výške 220 Sk majú od 1. januára 1993 do 28. februára 1993 požívatelia dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia.
§ 2a
(1)
Príjmom sa na účely nároku na príspevok podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) rozumie príjem podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Príjem podľa § 2 ods. 1 sa zisťuje za kalendárny mesiac.
§ 3
Výška príspevku je mesačne
a)
220 Kčs, ak ide o požívateľa dôchodku z dôchodkového zabezpečenia a osobu, ktorá spĺňa podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné,
b)
140 Kčs, ak ide o osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, pokiaľ jej nepatrí príspevok vo výške podľa písmena a).
§ 4
(1)
Požívateľom dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia vypláca príspevok platiteľ dôchodku, a to spolu s dôchodkom; to neplatí, ak ide o požívateľa sirotského dôchodku.
(2)
Príspevok patriacy osobám, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, vypláca platiteľ týchto dávok príjemcom týchto dávok, a to spolu s týmito dávkami, ak nejde o osoby uvedené v odseku 1.
(3)
Osobám, ktoré poberajú rodičovský príspevok, vypláca príspevok platiteľ tejto dávky, a to spolu s touto dávkou, ak nejde o osoby uvedené v odsekoch 1 a 2.
(4)
zrušené od 1. 1. 1992
(5)
Príspevok ostatným osobám vypláca príslušný štátny orgán.1)
(6)
Platiteľom príspevku sa náklady na príspevok uhrádzajú zo štátneho rozpočtu federácie prostredníctvom osobitného účtu na Federálnom ministerstve financií.3)
§ 5
(1)
Každej osobe patrí v kalendárnom mesiaci len jeden príspevok.
(2)
Príspevok sa vypláca vo výplatných termínoch určených platiteľom príspevku na bežný kalendárny mesiac po preukázaní skutočností, že podmienky pre nárok na príspevok boli splnené.
(3)
Ak sa splnia podmienky pre nárok na príspevok vo výške 220 Kčs mesačne v priebehu kalendárneho mesiaca, rozdiel vo výške príspevku doplatí platiteľ, ktorý je príslušný na výplatu vyššieho príspevku, a to v najbližšom výplatnom termíne.
(4)
Príspevok sa do cudziny nevypláca.
(5)
Príspevok patriaci osobám, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné, ale tieto dávky na ne nepatria, sa vyplácajú osobe, ktorá má dieťa v priamom zaopatrení; ak je dieťa v plnom priamom zaopatrení ústavu (zariadenia) pre starostlivosť o deti alebo mládež z iných dôvodov než z dôvodu liečenia, prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie, vypláca sa príspevok tomuto ústavu (zariadeniu).
§ 6
(1)
Nárok na výplatu príspevku za jednotlivý kalendárny mesiac zaniká v lehote jedného roka; táto lehota plynie od prvého dňa mesiaca následujúceho po mesiaci, za ktorý príspevok patrí.
(2)
Príspevok nepodlieha dani.
(3)
Príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
(4)
Pokiaľ sa zisťuje na účely iných právnych predpisov výška príjmu osoby, na príspevok sa neprihliada, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 7
(1)
Platiteľ príspevku je povinný príspevok poskytovať bez žiadosti; v prípadoch uvedených v § 4 ods. 5 sa príspevok poskytuje na žiadosť.
(2)
O poskytovaní príspevku sa nevydáva rozhodnutie. Na prípady, keď sa príspevok poskytuje na žiadosť, sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Spory o príspevok medzi príjemcom a platiteľom príspevku rozhodujú súdy.
§ 8
(1)
Osoba uplatňujúca nárok na príspevok je povinná na žiadosť platiteľa príspevku doložiť skončenie výplaty príspevku iným platiteľom alebo preukázať ďalšie skutočnosti rozhodné pre poskytovanie príspevku; túto povinnosť majú tiež príjemci príspevku.
(2)
Príjemca príspevku je povinný ohlásiť platiteľovi príspevku do ôsmich dní skutočnosti rozhodné pre nárok na príspevok a jeho výplatu. Príjemca príspevku, ktorému bol príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, než patril, je povinný platiteľovi príspevku neprávom vyplatené sumy príspevku vrátiť. Nárok na vrátenie neprávom vyplatených súm príspevku zaniká v lehote uvedenej v § 6 ods. 1.
§ 9
(1)
Platiteľ príspevku je povinný viesť evidenciu o vyplatených príspevkoch, vystaviť na žiadosť príjemcu príspevku alebo iného platiteľa potvrdenie o dobe a skončení výplaty príspevku a poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom kontrolujúcim plnenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý príjemcovi neoprávnene vyplatil príspevok alebo vyplatil príspevok vo vyššej sume, než patril, je povinný nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku. Nárok na náhradu zaniká v lehote uvedenej v § 6 ods. 1.
(3)
Príslušné štátne orgány1) rozhodujú o povinnosti platiteľa príspevku nahradiť neprávom vyplatené sumy a kontrolujú správnosť výplaty príspevku; ak ide o platiteľa príspevku v pôsobnosti federálnych ministerstiev národnej obrany a vnútra, robia tak príslušné orgány týchto ministerstiev.
§ 10
Podrobnosti o výplate príspevku a o spôsobe úhrady nákladov na príspevok platiteľom príspevku upraví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 11
Príspevok sa po prvý raz vyplatí v júli 1990.
§ 12
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1990.
Čl. III
(1)
Osobám, ktoré v období od 1. mája do 30. júna 1991 boli požívateľmi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia alebo splnili podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné patrí štátny vyrovnávací príspevok v kalendárnom mesiaci v tomto období pri splnení ostatných podmienok vo výške 220 Kčs mesačne.
(2)
Rozdiel vo výške štátneho vyrovnávacieho príspevku za máj a jún 1991 doplatí platiteľ príspevku, ktorý je príslušný na jeho výplatu za júl 1991
a)
na žiadosť, ak vyplácal tento príspevok predo dňom účinnosti tohto zákona iný platiteľ,
b)
bez žiadosti v ostatných prípadoch.
Pokiaľ za júl 1991 štátny vyrovnávací príspevok nepatrí, doplatí tento rozdiel platiteľ príspevku, ktorý tento príspevok naposledy vyplatil.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
3)
Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady č. 229/1990 Zb. o určení štátneho orgánu, ktorý je v niektorých prípadoch príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 222/1990 Zb. o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.
2)
§ 31 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
§ 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
3)
§ 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 250/1990 Zb. o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku.
9)
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku.