206/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1990 do 30.06.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 29. mája 1990
o štátnom vyrovnávacom príspevku
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Na vyrovnanie sociálnych dôsledkov zvýšenia niektorých maloobchodných cien pre obyvateľstvo poskytuje štát ako osobitnú sociálnu dávku štátny vyrovnávací príspevok (ďalej len „príspevok“).
§ 2
(1)
Na príspevok majú nárok všetky osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Príspevok sa poskytuje aj zahraničným pracovníkom zamestnaným na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v česko-slovenských organizáciách na základe medzivládnych dohôd.
(3)
Na príspevok nemajú nárok osoby po dobu
a)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo civilnej služby,
b)
umiestnenia v ústave sociálnej staroslivosti, s výnimkou detí, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, a dôchodcov v domove - penzióne pre dôchodcov,
c)
umiestnenia v psychiatrickej liečebni alebo v liečebni pre dlhodobo chorých,
d)
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
§ 3
(1)
Výška príspevku je 140 Kčs mesačne.
(2)
Ak však ide o osoby uvedené v § 2 ods. 2, ktoré denne dochádzajú zo zahraničia na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, je výška príspevku polovica sumy uvedenej v odseku 1.
§ 4
(1)
Požívateľom dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia vypláca príspevok platiteľ dôchodku, a to spolu s dôchodkom; to neplatí, ak ide o požívateľa sirotského dôchodku.
(2)
Príspevok patriacy osobám, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, vypláca platiteľ týchto dávok príjemcom týchto dávok, a to spolu s týmito dávkami, ak nejde o osoby uvedené v odseku 1.
(3)
Osobám, ktoré sú v pracovnom, členskom alebo služobnom pomere, vypláca príspevok ich zamestnávateľ, a to spolu s príjmom z tohto pomeru, ak nejde o osoby uvedené v odsekoch 1 a 2.
(4)
Osobám, ktoré poberajú peňažné dávky z nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce ušlý príjem alebo materský príspevok, vypláca príspevok platiteľ týchto dávok, a to spolu s týmito dávkami, ak nejde o osoby uvedené v odsekoch 1 až 3.
(5)
Príspevok ostatným osobám vypláca príslušný štátny orgán.1)
(6)
Platiteľom príspevku sa náklady na príspevok uhrádzajú zo štátneho rozpočtu federácie prostredníctvom osobitného účtu vedeného v Štátnej banke česko-slovenskej.
§ 5
(1)
Každej osobe patrí v kalendárnom mesiaci len jeden príspevok.
(2)
Príspevok sa vypláca vo výplatných termínoch určených platiteľom príspevku na bežný kalendárny mesiac.
(3)
Príspevok na kalendárny mesiac sa vyplatí, ak výplatný termín pripadne na deň, keď skutočnosti uvedené v § 2 ods. 3 netrvajú.
(4)
Príspevok sa do cudziny nevypláca.
§ 6
(1)
Nárok na výplatu príspevku za jednotlivý kalendárny mesiac zaniká v lehote jedného roka; táto lehota plynie od prvého dňa mesiaca následujúceho po mesiaci, za ktorý príspevok patrí.
(2)
Príspevok nepodlieha dani.
(3)
Príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
(4)
Pokiaľ sa zisťuje na účely iných právnych predpisov výška príjmu osoby, na príspevok sa neprihliada. Výnimky môže ustanoviť vykonávací predpis v prípadoch, kde by došlo k neodôvodnenému zvýhodneniu.
§ 7
(1)
Platiteľ príspevku je povinný príspevok poskytovať bez žiadosti; v prípadoch uvedených v § 4 ods. 5 sa príspevok poskytuje na žiadosť.
(2)
O poskytovaní príspevku sa nevydáva rozhodnutie. Na prípady, keď sa príspevok poskytuje na žiadosť, sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Spory o príspevok medzi príjemcom a platiteľom príspevku rozhodujú súdy.
§ 8
(1)
Osoba uplatňujúca nárok na príspevok je povinná na žiadosť platiteľa príspevku doložiť skončenie výplaty príspevku iným platiteľom alebo preukázať ďalšie skutočnosti rozhodné pre poskytovanie príspevku; túto povinnosť majú tiež príjemci príspevku.
(2)
Príjemca príspevku je povinný ohlásiť platiteľovi príspevku do ôsmich dní skutočnosti rozhodné pre nárok na príspevok a jeho výplatu. Príjemca príspevku, ktorému sa príspevok vyplatil neprávom, je povinný platiteľovi príspevok vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku zaniká v lehote uvedenej v § 6 ods. 1.
§ 9
(1)
Platiteľ príspevku je povinný viesť evidenciu o vyplatených príspevkoch, vystaviť na žiadosť príjemcu príspevku alebo iného platiteľa potvrdenie o dobe a skončení výplaty príspevku a poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom kontrolujúcim plnenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý príjemcovi neoprávnene vyplatil príspevok, je povinný nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku. Nárok na náhradu príspevku zaniká v lehote uvedenej v § 6 ods. 1.
(3)
Príslušné štátne orgány1) rozhodujú o povinnosti platiteľa príspevku nahradiť neprávom vyplatené sumy a kontrolujú správnosť výplaty príspevku; ak ide o platiteľa príspevku v pôsobnosti federálnych ministerstiev národnej obrany a vnútra, robia tak príslušné orgány týchto ministerstiev.
§ 10
(1)
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže nariadením
a)
zvýšiť príspevok, a to aj len pre niektoré skupiny osôb,
b)
ustanoviť výnimky z ustanovenia § 2 ods. 3.
(2)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
a)
ustanoví vyhláškou podobnosti o výplate príspevku, najmä bližšiu úpravu spôsobu výplaty,
b)
vydá vyhlášku podľa § 6 ods. 4.
(3)
Federálne ministerstvo financií ustanoví vyhláškou podrobnosti o spôsobe úhrady nákladov na príspevok platiteľom príspevku.
§ 11
Príspevok sa po prvý raz vyplatí v júli 1990.
§ 12
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady č. 229/1990 Zb. o určení štátneho orgánu, ktorý je v niektorých prípadoch príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 222/1990 Zb. o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.