110/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1990 do 30.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ZÁKON
z 19. apríla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa v odseku 2 štvrtá veta a v odseku 6 druhá veta.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Občania, ktorí zamestnávajú iných občanov, platia poistné na ich dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.19)
(8)
Samostatne zárobkovo činné osoby sú zúčastnené na nemocenskom a dôchodkovom zabezpečení na základe platenia poistného.“.
3.
§ 2 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
nemocenské zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb, najmä podnikateľov, umelcov, ktorí svoju činnosť nevykonávajú v pracovnoprávnom vzťahu, a samostatne hospodáriacich roľníkov.“.
4.
V § 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a občania, ktorí zamestnávajú iných občanov (§ 1 ods. 7).“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „umelci [§ 2 ods. 1 písm. c)]“ a slová „a občania poskytujúci vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru“.
6.
§ 6 ods. 1 sa dopĺňa ustanovením písmena f), ktoré znie:
„f)
samostatne zárobkovo činné osoby.“.
7.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena a) a označenie písmen b) a c) sa náhrádza označením písmen a) a b).
8.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „príslušníci Ľudových milicií“.
9.
V § 7 písm. a) sa vypúšťa bod 9.
10.
§ 8 ods. 1 sa dopĺňa ustanovením písmena g), ktoré znie:
„g)
činnosť samostatne zárobkovo činných osôb, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom.“.
11.
V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
12.
§ 11 znie:
㤠11
Pokiaľ nevyplýva niečo iné z medzinárodných zmlúv, hodnotia sa z dôb zamestnania a náhradných dôb v cudzine pre vznik a výšku nároku na dôchodok
a)
doby uvedené v § 8 ods. 1 písm. f) a v § 9 ods. 1 písm. e), aké ide o česko-slovenských štátnych občanov,
b)
doby uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až d) a g), ak ide o občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Česko-slovenskej federatívnej republiky a zaplatili za tieto doby poistné; výška poistného je 20 % z vymeriavacieho základu, ktorý je najmenej 400 Kčs mesačne.“.
13.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „príslušník Ľudových milícií“.
14.
V § 40 ods. 2 písm. e) a f) sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s príslušným výborom Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií a s príslušným umeleckým zväzom“.
15.
V druhej časti druhej hlave sa vypúšťa desiaty diel.
16.
V § 58 ods. 1 sa za slová „doby zamestnania v cudzine“ vkladajú slová „ak nejde o doby uvedené v § 11 písm. b)“.
17.
V § 71 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „osobného“.
18.
V § 82 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Revolučného odborového hnutia, prípadne iných“.
19.
§ 86 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Štát je povinný poskytovať týmto osobám pomoc pri pracovnon zaradení a uplatnení, ako aj vytvárať podmienky pre ich začlenenie do spoločenského a verejného života.“.
20.
V § 90 sa doterajší text označuje ako odsek 2 a dopĺňa sa novým odsekom 1, ktorý znie:
„1)
Občanom, ktorých životné potreby nie sú zabezpečené prijmami zo zárobkovej činnosti alebo inými príjmami, prípadne dávkami a národný výbor im nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie, poskytujú národné výbory peňažné a vecné dávky.“.
21.
V § 100 ods. 2 sa za slová „časť dôchodku“ dopĺňajú slová „najmenej však jedna polovica“.
22.
V § 103 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
23.
Šiesta časť znie:
„ŠIESTA ČASŤ
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB
§ 145a
Pre nemocenské a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb platia ostatné ustanovenia tohto zákona a predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov, pokiaľ sa v tomto zákone alebo vo vykonávacom predpise neustanovuje inak.
§ 145b
(1)
Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné platiť na svoje nemocenské a dôchodkové zabezpečenie poistné a podávať prihlášky a odhlášky na toto zabezpečenie.
(2)
Výška poistného je 25 % z prihláseného vymeriavaceho základu, ktorý je najmenej 400 Kčs mesačne; poistné sa platí za určené obdobie vopred.
(3)
Za nesplnenie alebo porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov sociálneho zabezpečenia môže príslušný orgán sociálneho zabezpečenia uložiť samostatne zárobkovo činnej osobe pokuty až do súhrnnej sumy 10 000 Kčs v kalendárnom roku.
§ 145c
Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže nariadením prechodne znížiť výšku poistného, a to i len pre niektoré skupiny osôb.“.
Doterajšia šiesta a siedma časť sa označuje ako siedma a ôsma časť.
24.
§ 160 znie:
㤠160
(1)
Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky ustanoví nariadením spôsob pravidelného zvyšovania dôchodkov so zreteľom na rast miezd a iných pracovných príjmov, úpravy cien a zmeny životných nákladov.
(2)
Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže nariadením ustanoviť so zreteľom na skutočnosti obdobné podľa odseku 1
a)
zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu,
b)
jednorazové zvýšenie vyplácaných dôchodkov.“.
25.
Za § 169 sa vkladá ďalší § 169a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠169a
Doby zamestnania v cudzine
Doby zamestnania a náhradné doby v cudzine pred 1. májom 1990 sa hodnotia podľa predpisov platných pred týmto dňom; pritom sa nevyžaduje splnenie podmienky povolenia česko-slovenských štátnych orgánov na pobyt v cudzine.“.
26.
V § 177 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a s Ústrednou radou odborov“ a slová „a 4“.
27.
V § 177 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a s Ústrednou radou odborov a po prerokovaní so Zväzom družstevných roľníkov“.
28.
V § 177 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a úpravu zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb v dobe vojenského cvičenia,“.
29.
§ 177 ods. 2 písm. m) znie:
„m)
podrobnejšie podmienky pre poskytovanie dávok sociálnej starostlivosti občanom uvedeným v § 90 ods. 1,“.
30.
V § 177 ods. 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „dôchodkového zabezpečenia“.
31.
§ 177 ods. 3 znie:
„(3)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanoví po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi vyhláškou
a)
pre samostatne zárobkovo činné osoby vymedzenie okruhu týchto osôb, ďalšie podmienky, rozsah a vykonávanie ich nemocenského a dôchodkového zabezpečenia, podrobnosti vymeriavacieho základu, spôsob platenia, vymáhania a zúčtovania poistného, podmienky pre zabezpečenie spolupracujúcich manželov a iných rodinných príslušníkov týchto osôb,
b)
podrobnosti vymeriavacieho základu a spôsobu platenia poistného pre hodnotenie dôb zamestnania v cudzine uvedených v § 11 písm. b).“.
32.
V § 177 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Českou odborovou radou alebo Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní s príslušným zväzom družstevných roľníkov“.
Čl. II
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského, zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 51/1987 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení, sa mení takto:
Ustanovenie § 57 znie:
㤠57
(1)
Poistné za zamestnancov je 10 % z úhrnu miezd všetkých zamestnancov toho istého zamestnávateľa.
(2)
Poistné za zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je občan, však je 25 % z úhrnu miezd všetkých zamestnancov toho istého zamestnávateľa; v tejto sume je pritom zahrnuté aj poistné na dôchodkové zabezpečenie. Uvedené poistné sa neplatí, pokiaľ tento zamestnávateľ je povinný platiť daň z objemu miezd.
(3)
Mzdou sa rozumie mzda za prácu podľa predpisov o dani zo mzdy, pokiaľ nie je priamo zo zákona od tejto dane oslobodená.
(4)
Poistné platí zamestnávateľ.
(5)
Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže v nadväznosti na zmeny v rozsahu sociálneho zabezpečenia jeho financovania nariadením meniť sadzby poistného.“.
Čl. III
Dňom účinnosti tohto zákona predchádza právomoc Ústrednej rady odborov na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov podľa zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkách v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov na Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí; pokiaľ však ide o právomoc na úpravu organizácie nemocenského poistenia zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 54/1956 Zb. v Českej republike a v Slovenskej republike, prechádza táto právomoc na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky.
Čl. IV
Osobný dôchodok priznaný na základe § 53 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení alebo iných skôr platných predpisov sa mení od 1. mája 1990 na ten dôchodok, ktorý podľa predpisov platných pred 1. májom 1990 nahrádzal, a to vo výške, v akej sa k tomuto dňu vyplácal; tým nie je do 31. decembra 1990 dotknutá možnosť zníženia dôchodku, ktorý bol predo dňom účinnosti tohto zákona priznaný ako osobný dôchodok, podľa doterajších predpisov o osobných dôchodkoch.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
19)
§ 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 110/1990 Zb.