84/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 27. července 1984
o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
Ministerstvo školství České socialistické republiky, ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo práce a sociálních věci České socialistické republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a podle § 25 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, po projednání se zúčastněnými ústředními orgány:
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška se vztahuje na
a)
žáky, kteří jsou československými státními občany (dále jen „žáci“),
b)
žáky, kteří nejsou československými státními občany a kterým bylo uděleno povolení k pobytu na území Československé socialistické republiky1) (dále jen „žáci-cizinci“),
jestliže studují v řádném denním studiu v gymnáziích a středních odborných školách v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky nebo ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky.
§ 2
Druhy stipendií a hmotného zabezpečení
(1)
Z prostředků státního rozpočtu se poskytuje stipendium s přihlédnutím k sociálním poměrům a prospěchu, stipendium pro žákyně-matky a žáky svobodné, rozvedené, ovdovělé nebo z jiných vážných důvodů osamělé (dále jen „osamělí žáci“), kteří pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě2) (dále jen „nezaopatřené dítě“), jednorázové prospěchové stipendium a výjimečné stipendium.
(2)
Z prostředků státních hospodářských organizací, družstevních a společenských organizací se poskytují stipendia a hmotné zabezpečení.
ČÁST PRVNÍ
STIPENDIA POSKYTOVANÁ ZE STÁTNÍCH ROZPOČTOVÝCH PROSTREDKŮ
Stipendium s přihlédnutím k sociálním poměrům a prospěchu
§ 3
Podmínky pro poskytování stipendia
(1)
Žákům se poskytuje na jejich žádost stipendium s přihlédnutím k sociálním poměrům a prospěchu.
(2)
Žádost o stipendium podává žák řediteli školy, ve které studuje. K žádosti o stipendium přikládá žák doklady potřebné k prokázání údajů uvedených v žádosti. Pokud není žák zletilý, podepisuje žádost i zákonný zástupce žáka, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž byl žák na základě soudního rozhodnutí svěřen do výchovy (dále jen „zákonný zástupce“).
(3)
Stipendium se poskytuje od začátku školního roku. Žádá-li žák o stipendium během školního roku, poskytuje se mu od prvního dne měsíce, v němž žádost podal.
(4)
Stipendium se žákům poskytuje nejdéle po dobu 10 měsíců od začátku školního roku; toto stipendium se poskytuje též žákům, kteří studují podle individuálního studijního plánu.
(5)
Žák, a pokud není zletilý, jeho zákonný zástupce, je povinen ihned ohlásit řediteli školy všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na poskytování nebo výši stipendia. Dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro přiznání nebo výši stipendia, uskuteční se změna, je-li ve prospěch žáka, již od prvního dne měsíce, ve kterém nastala, jestliže byla oznámena nejpozději v průběhu následujícího měsíce; po uplynutí této lhůty pak od prvního dne měsíce, ve kterém byla změna oznámena. Je-li změna v neprospěch žáka, vždy od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
§ 4
Zjišťování sociálních poměrů žáka
(1)
Pro zjišťování sociálních poměrů u bezdětných osamělých žáků a u bezdětných ženatých žáků, jejichž manžel není výdělečně činný, je rozhodná výše průměrného čistého měsíčního přijmu připadajícího na jednoho člena domácnosti rodičů žáka nebo na jednoho člena domácnosti jednoho z rodičů žáka, u kterého žák žije, popřípadě též jeho manžela (dále jen „rodiče“). U žáka, jehož manžel je výdělečně činný, je rozhodná výše průměrného čistého měsíčního příjmu připadajícího na.jednoho člena jeho domácnosti.
(2)
V případě, že jsou rodiče rozvedeni, vychází se z průměrného čistého měsíčního příjmu připadajícího na jednoho člena domácnosti toho z rodičů, jemuž bylo dítě (žák) svěřeno do péče.
(3)
V případě, že žák není v péči ani jednoho z rodičů, vychází se z výživného stanoveného soudem oběma rodičům.
(4)
U žáků s nezaopatřeným dítětem, jejichž manžel není výdělečně činný, u osamělých žáků s nezaopatřeným dítětem a u žáků oboustranně osiřelých nebo žáků v pěstounské péči se výše průměrného čistého měsíčního příjmu na jednoho člena domácnosti nezjišťuje s výjimkou případů, kdy žák má příjmy z pracovního (členského, služebního) poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu (dále jen „pracovní poměr“) nebo z invaliduálního nebo částečného invalidního důchodu přesahující částku 800 Kčs měsíčně.
§ 5
Výpočet průměrného čistého měsíčního příjmu
(1)
Průměrným čistým měsíčním příjmem pro zjišťování sociálních poměrů se rozumí měsíční průměr peněžních nebo penězi ocenitelných příjmů snížených o daň ze mzdy, popřípadě o jinou daň, jíž jsou tyto příjmy podrobeny, které dosáhli
a)
oba rodiče a žák nebo
b)
jeden z rodičů, jeho manžel a žák nebo
c)
manžel žáka a žák.
(2)
Průměrný čistý měsíční příjem se vypočítává podle příjmů za předcházející kalendářní rok za podmínky, že od té doby nedošlo ke změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny nebo že pracovní poměr některého z rodičů nebo manžela žáka nebo žáka nevznikl. V případě, za došlo ke změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny, bere se za základ průměrná čistá měsíční mzda (odměna) ode dne změny základní mzdy (odměny), ke které se připočítá průměrný čistý měsíční příjem dosažený z ostatních složek mzdy (odměny) v předcházejícím nebo běžném kalendářním roce. V případě, že v předcházejícím kalendářním roce vstoupil některý z rodičů nebo manžel žáka do zaměstnání, vypočítává se průměrný čistý měsíční příjem ode dne vstupu do zaměstnání.
(3)
Do příjmů, které jsou základem pro zjišťování průměrného čistého měsíčního přijmu, se zahrnují
a)
příjmy z pracovního poměru nebo jiné příjmy, kterými jsou
1.
mzda,
2.
stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny a příspěvky,
3.
podíly na hospodářských výsledcích,
4.
roční odměny vedoucích pracovníků,
5.
naturální požitky a jiná obdobná plnění, která pracovníku náležejí i za dobu nepřítomností v práci,
6.
doplňkové odměny členů výrobních družstev,
7.
náhrada mzdy poskytovaná pracovníkům za dobu, v níž nepracovali, a náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,
8.
stipendia vědeckých aspirantů a stipendia účastníků studijního pobytu,3)
9.
příjmy určené pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení pracovníků pověřených vykonáváním činnosti mimo území Československé socialistické republiky,4) .
b)
příjmy z pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva, kterými jsou
1.
základní pracovní odměna včetně příplatků a doplatků,
2.
prémie,
3.
výkonnostní a mimořádné odměny vyplácené za výsledky pracovní činnosti členovi družstva a zahrnované do nákladů družstva,
4.
prémie a odměny, na něž byly družstvu poskytnuty účelové dotace,
5.
naturální požitky a jiná plnění, jestliže uvedené příjmy náležejí členu družstva i v době pracovní neschopnosti,
6.
podíly na hospodářských výsledcích,
7.
roční odměny vedoucích pracovníků,
8.
stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny,
9.
náhrada pracovní odměny poskytované členům družstva za dobu, ve které nepracovali, a náhrada pracovní odměny za nevyčerpanou dovolenou,
c)
odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
d)
příjmy z dalších činností
1.
odměny za znalecké a tlumočnické výkony vyplácené znalcům a tlumočníkům, které ustanovil v řízení příslušný orgán,
2.
odměny vyplácené osobám v souvislosti s řešením úkolů rozvoje vědy a techniky, tématických úkolů, odměny za vynálezy, objevy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, za nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí,5) zvířat a za nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům,
3.
mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům při příležitosti udělení vyznamenání v částce, která podléhá zdanění,
4.
mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům za konkrétní výsledky při vyhodnocení socialistické soutěže,
5.
příjmy z provozování hudby v souborech lidových hudebníků,
8.
odměny za práci konanou v souvislosti s členstvím v organizacích nebo kolektivních orgánech, a to bez ohledu, zda jsou vypláceny v hotovosti nebo připisovány ve prospěch členských podílů,
e)
příjmy podléhající dani z příjmů obyvatelstva,6)
f)
všechny příjmy z poskytování služeb na základě povolení národního výboru po odpočtu částky na věcné výdaje potřebné na dosažení těchto příjmů,6)
g)
příjmy občanů podléhající dani z příjmů z literární a umělecké činnosti,7)
h)
všechny příjmy občanů ze zemědělské výroby,8)
i)
nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny9) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, peněžitá pomoc v mateřství,10), 2)
j)
dávky sociálního zabezpečení,10) kromě dávek uvedených v odstavci 4,
k)
zaopatřovací příspěvek,10)
l)
výživné (příspěvek na výživu) od jiných osob určené rozhodnutím soudu nebo poskytované na základě dohody schválené soudem,
m)
srážky k úhradě výživného ve prospěch dětí prováděné z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě,11)
n)
příjmy žáka z činností uvedených pod písmeny a) až h) a dávky sociálního zabezpečení, pokud přesahují v souhrnu částku 800 Kčs měsíčně.
(4)
Do příjmů, které jsou základem pro zjišťování průměrného měsíčního příjmu, se nezahrnují
a)
přídavky na děti a příplatek k nim,
b)
výchovné a příplatek k výchovnému,
c)
zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost,
d)
sirotčí důchod,
e)
zvýšení důchodu podle příslušných předpisů,12)
f)
peněžité příspěvky a věcná pomoc sociální péče,
g)
odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči,13)
h)
podpora při narození dítěte,
i)
mateřský příspěvek,
j)
pohřebné,
k)
peněžitá odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,
l)
peněžitá odměna poskytovaná při životních a pracovních výročích,14)
m)
peněžní plnění ze smluvního pojištění,
n)
odměny vyplývající z pracovního poměru na základě rámcové pracovní smlouvy nebo z dohod o občanské výpomoci;
o)
stipendia poskytovaná studujícím v řádném denním studiu na středních a vysokých školách,
p)
příjmy žáka z pracovního poměru, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dávky sociálního zabezpečení do úhrnné výše 800 Kčs měsíčně.
(5)
Od průměrného čistého měsíčního příjmu se odečte částka výživného určená soudem některému z rodičů žáka nebo žákovi, popřípadě jeho manželovi, nebo poskytovaná na základě dohody schválené soudem, popřípadě poskytovaná dobrovolně.
(6)
Čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti se zjistí tak, že se čistý průměrný měsíční příjem rodičů a žáka nebo manžela žáka a žáka dělí počtem členů domácnosti.
(7)
Pří výpočtu průměrného čistého měsíčního příjmu na jednoho člena domácnosti se za členy domácnosti považují
a)
rodiče a jejich nezaopatřené dítě,2) pokud se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u rodičů žáka,
b)
žák, jeho manžel a jejich nezaopatřené dítě,2) pokud se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u manžela žáka.
(8)
Žadatel o stipendium se počítá za dva členy domácnosti, pokud
a)
pečuje o rodinu svobodný, rozvedený, ovdovělý nebo z jiných vážných důvodů osamělý, rodič,
b)
jsou oba rodiče důchodci a kromě důchodu nemají pravidelný příjem,15)
c)
je ženatý (žadatelka vdaná).
(9)
Pokud se jedná o souběh případů uvedených v odstavci 8, započítává se žadatel za dva členy domácnosti pouze jednou.
§ 8
Zjišťování průměrného prospěchu žáka
(1)
Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle známek uvedených na vysvědčení vždy za předchozí pololetí; u žáka prvního ročníku podle výročního vysvědčení ze školy, kterou naposledy navštěvoval.
(2)
Žák nesmí mít z povinných vyučovacích předmětů průměrný prospěch horší než 2,5; žák nesmí mít z povinného vyučovacího předmětu známku 5. stupně a z chování horší známku než 1. stupně.
(3)
Průměrný prospěch žáka za celé studium se zjišťuje podle výsledných známek v jednotlivých pololetích všech ročníků studia včetně výsledků maturitní zkoušky.
§ 7
Výše stipendia
(1)
Stipendium se poskytuje ve výši při průměrném čistém měsíčním přijmu na 1 člena domácnosti při průměrném prospěchu od 1,0 nad 1,5 nad 2,0 do 1,5 do 2,0 do 2,5 měsíčně ve výši do 500 Kčs 400 Kčs 350 Kčs 300 Kčs nad 500 Kčs do 580 Kčs 320 Kčs 270 Kčs 220 Kčs nad 580 Kčs do 650 Kčs 250 Kčs 200 Kčs 150 Kčs
(2)
Žákům uvedeným v § 4 odst. 4, kteří nemají vlastní příjem ani výživné, se stipendium poskytuje ve výši odpovídající průměrnému čistému měsíčnímu příjmu do 500 Kčs a zjištěnému průměrnému prospěchu.
(3)
Stipendium podle odstavců 1 a 2 se zvyšuje
a)
žákům 5. a 6. ročníku konzervatoři a žákům 6. a 7. ročníku konzervatoře pro mládež s vadami zraku při průměrném prospěchu měsíčně
do 1,2 o 200 Kčs
nad 1,2 do 1,5 o 150 Kčs
b)
žákům 4. ročníku gymnázií a středních odborných škol soustředěným ve třídách pro přípravu k vysokoškolskému studiu v zahraničí a žákům tříd a škol pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků, pokud jsou ubytovániv domovech mládeže, o 200 Kčs měsíčně za předpokladu, že jejich prospěch není horší než 2,0,
c)
žákům oboustranně osiřelým měsíčně o 100 Kčs,
d)
žákům středních průmyslových škol hornických o 200 Kčs měsíčně.
(4)
Stipendium v částce 200 Kčs měsíčně se poskytuje žákům 4. ročníku gymnázií a středních odborných škol soustředěným ve třídách pro přípravu k vysokoškolskému studiu v zahraničí a žákům tříd a škol pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků ubytovaných v domovech mládeže, u nichž průměrný čistý, měsíční příjem na jednoho člena domácnosti je vyšší než 650 Kčs měsíčně, avšak nepřesahuje částku 1000 Kčs měsíčně a jejichž průměrný prospěch není horší než 2,0.
(5)
Žákům středních průmyslových škol hornických, kteří nesplňují podmínky pro přiznání stipendia podle § 3 až 5, se poskytuje stipendium 200 Kčs měsíčně.
§ 8
Stipendium poskytované žákyním-matkám a osamělým žákům s nezaopatřeným dítětem
(1)
Žákyním-matkám a osamělým žákům s nezaopatřeným dítětem se poskytuje stipendium za každý měsíc školního roku v částce 350 Kčs měsíčně na jedno dítě a na každé další dítě v částce 200 Kčs měsíčně. Stipendium se poskytuje i tehdy, je-li žákyni-matce nebo osamělému žáku s nezaopatřeným dítětem poskytováno stipendium podle § 3 až 7.
(2)
Stipendium podle odstavce 1 se poskytuje po dobu 12 měsíců ve školním roce po celou dobu studia včetně opakování ročníku.
(3)
Žákyni, které se narodí dítě v době jejího studia, se poskytuje stipendium ve výši stanovené v odstavci 1, zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do kterého spadá začátek čtvrtého týdne před porodem; žákyni se poskytuje za stejné období i stipendium podle § 7 odst. 1 až 3, pokud pro jeho poskytování splňuje podmínky.
(4)
Žákyni, které se narodí dítě do čtyř týdnů po skončení jejího studia, se stipendium poskytuje ve výši stanovené v odstavci 1, zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do kterého spadá začátek čtvrtého týdne před porodem; žákyni se poskytne za stejné období i stipendium podle § 7 odst. 1 až 3, pokud pro jeho poskytování splňuje podmínky. Takto přiznané stipendium se poskytne ještě za měsíc, v němž došlo ke skončení studia.
(5)
Žákyni, které se narodí mrtvé dítě nebo jejíž dítě zemře do šesti týdnů po porodu, se poskytne stipendium podle odstavce 1 ještě za kalendářní měsíc, do něhož spadá konec šestého týdne ode dne porodu; žákyni se poskytne za stejné období i stipendium podle § 7 odst. 1 až 3, pokud pro jeho poskytnutí splňuje podmínky.
(6)
Žákyni, která se přestala starat o narozené dítě a toto dítě bylo proto opatřením příslušného orgánu (soudu, národního výboru) svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož í žákyni, jejíž dítě je v ústavní péči z jiných než zdravotních důvodů, zastaví se výplata stipendia podle odstavce 1 od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po provedení tohoto opatření. Pro účely přiznání stipendia podle odstavce 1 a § 7 odst. 1 a 2 se na žákyni hledí, jako by toto dítě neměla.
§ 9
Jednorázové prospěchové stipendium
(1)
Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 500 Kčs se poskytne jako odměna žákům, kteří po celou dobu studia studovali s vyznamenáním16) a maturitní zkoušku vykonali s vyznamenáním v prvním termínu stanoveném zvláštními předpisy.17)
(2)
Jednorázové prospěchové stipendium podle odstavce 1 se poskytne jako odměna i žákům gymnázií a středních odborných škol, kterým se poskytuje stipendium podle části druhé.
(3)
Jednorázové prospěchové stipendium přiznává ředitel školy bez žádosti žáka.
§ 10
Výjimečné stipendium
(1)
Výjimečné stipendium do výše 400 Kčs měsíčně se může poskytovat žákům uvedeným v § 1, u nichž je to odůvodněno jejich sociálními poměry a sociálními poměry osob, které mají vůči nim vyživovací povinnost, zejména žákům zdravotně postiženým, žákům, vůči nimž rodiče nebo manžel neplní vyživovací povinnost, žákům, u nichž jsou vyšší životní náklady v důsledku nemoci, ženatým žákům (vdaným žákyním), jejichž manželka (manžel) není výdělečně činná z důvodu přípravy na budoucí povolání, ze zdravotních důvodů nebo z důvodu péče o nezaopatřené dítě.
(2)
Výjimečné stipendium lze poskytovat i žákům, kterým se poskytuje stipendium podle § 7 a 8.
(3)
Výjimečné stipendium ze sociálních důvodů lze poskytovat též žákům, kteří opakují ročník ze zdravotních důvodů nebo vážných rodinných důvodů.
(4)
Výjimečné stipendium přiznává ředitel školy na žádost žáka nebo z vlastního podnětu. Ředitel školy určuje dobu poskytování a výši výjimečného stipendia.
(5)
Výši prostředků na výjimečná stipendia pro příslušný kalendářní rok určuje krajský národní výbor při rozpisu úkolů státního rozpočtu.
§ 11
Stipendia žáků-cizinců
(1)
Výjimečně lze poskytovat stipendium ze státních rozpočtových prostředků žákům-cizincům z důvodu
a)
uzavření manželství s československým státním občanem nebo
b)
pracovního poměru jejich rodičů nebo manžela v Československé socialistické republice18) nebo
c)
československého státního občanství jednoho z rodičů nebo
d)
poskytnutí práva azylu v Československé socialistické republice nebo
e)
poskytnutí práva azylu v Československé socialistické republice jejich rodičům trvale žijícím v Československé socialistické republice.
(2)
Stipendia se poskytují v tomto rozsahu:
a)
žákům-cizincům z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) stipendium podle § 7 odst. 1 a 2 a výjimečné stipendium,
b)
žákům-cizincům z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) stipendium podle § 7, stipendium poskytované žákyním-matkám a osamělým žákům s nezaopatřeným dítětem, jednorázové prospěchové stipendium a výjimečné stipendium.
§ 12
Rozhodování o stipendiích
(1)
O přiznání a odnětí stipendia poskytovaného podle této části rozhoduje ředitel školy.19)
(2)
Proti rozhodnutí ředitele školy může podat žák, a je-li nezletilý, jeho zákonný zástupce prostřednictvím ředitele školy odvolání krajskému národnímu výboru, který školu odborně vede.
§ 13
Výplata stipendií
(1)
Stipendia se vyplácejí v řádných nebo náhradních termínech, které určí ředitel školy; termíny výplat stipendií na celý školní rok uveřejní ředitel školy před začátkem školního roku.
(2)
Stipendium se nevyplatí, nevyzvedne-li si ho žák bez vážných důvodů ani ve výplatním termínu následujícího měsíce. Výplatu nevyzvednutých stipendií povoluje v případech zvláštního zřetele hodných ředitel školy.
ČÁST DRUHÁ
STIPENDIA A HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH ORGANIZACÍ, DRUŽSTEVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
§ 14
Podmínky pro poskytování stipendií a hmotného zabezpečení
(1)
Státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace mohou v zájmu získáni kvalifikovaných pracovníků do oblastí kde je jich nedostatek20) a v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství poskytovat ze svých prostředků žákům denního studia v gymnáziích a středních odborných školách stipendia a hmotné zabezpečení.
(2)
Stipendia a hmotné zabezpečení podle odstavce 1 se poskytuje žákům zpravidla v posledních dvou ročnících studia, jestliže se písemnou dohodou (dále jen „dohoda“) zaváží, že po skončení studia nastoupí do oblasti, kde je nedostatek středoškolsky kvalifikovaných odborníků v příslušném oboru, a po dobu tří až pěti let setrvají v pracovním poměru s organizací, kterou jim určí poskytovatel stipendia, a že vrátí stipendium a hmotné zabezpečení nebo jejich odpovídající část v případě, jestliže nesplní svůj závazek zcela nebo zčásti. Do odpracované doby se nezapočítává doba výkonu základní (náhradní) vojenské služby a doba další mateřské dovolené.
(3)
Dohodu lze uzavřít se žákem, který ukončil povinnou školní docházku. Jde-li o nezletilého žáka, je organizace povinna vyžádat si k uzavření dohody vyjádření zákonného zástupce žáka.
(4)
Žák je povinen dohodu nebo její opis neprodleně předložit na vědomí řediteli školy, ve které studuje.
(5)
Stipendia a hmotné zabezpečení se poskytují po dobu určenou v dohodě, nejdříve však od prvního dne měsíce, ve kterém byla dohoda uzavřena.
(6)
Stipendia a hmotné zabezpečení lze poskytovat i žákům, kteří opakují ročník ze zdravotních nebo vážných rodinných důvodů.
(7)
Stipendia a hmotné zabezpečení se poskytují po dobu 12 měsíců ve školním roce; žákům studujícím podle individuálního studijního plánu se poskytují po dobu studia určenou individuálním studijním plánem.
§ 15
Výše stipendií a hmotného zabezpečení
(1)
Stipendium se poskytuje
a)
žákům gymnázií a středních odborných škol, s výjimkou žáků středních průmyslových škol hornických, ve výši 400 Kčs měsíčně,
b)
žákům středních průmyslových škol hornických ve výši 600 Kčs měsíčně.
(2)
Organizace mohou poskytovat žákům toto hmotné zabezpečení:
a)
náhradu prokázaného jízdného za přepravu veřejným hromadným dopravním prostředkem při nástupu do školy a při ukončení školního roku, jakož i náhradu prokázaného jízdného k návštěvě rodiny během školního roku; ženatým žákům se hradí jízdné jednou za měsíc a svobodným žákům nejvýše jednou za tři měsíce. Při jízdě vlakem se hradí jízdné druhé třídy osobního vlaku a při vzdálenosti nad 100 km i příplatek na rychlík. Náhrada jízdného se poskytuje pouze do výše jízdného se slevou, na kterou má žák nárok. Výdaje za jízdné místními dopravními prostředky organizace nehradí,
b)
příspěvek na manžela, který nemůže být výdělečně činný, ve výši 500 Kčs měsíčně; pokud pobírá manžel nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny, invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaopatřovací příspěvek nebo stipendium, sníží se příspěvek o takto vyplácené částky,
c)
příspěvek na každé nezaopatřené dítě ve výši 100 Kčs měsíčně; pokud oba manželé-žáci uzavřeli dohodu, poskytne se příspěvek na nezaopatřené dítě jen jednomu z nich,
d)
jednorázová sociální výpomoc do výše 1000 Kčs za školní rok v případech zvláštního zřetele hodných.
§ 18
Zánik závazku žáka vrátit stipendium a hmotné zabezpečeniínebo jejich část
Povinnost vrátit stipendium a hmotné zabezpečení podle dohody uzavřené se žákem zaniká, pokud s ním organizace odmítla uzavřít pracovní poměr nebo pokud pracovní poměr skončil
a)
výpovědi danou organizací podle § 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku práce nebo
b)
výpovědi danou pracovníkem, pokud nemůže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotnické správy vykonávat dosavadní práci nebo vznikl mu nárok na invalidní důchod, porušuje-li organizace podstatnou povinnost, kterou má vůči němu podle pracovní nebo kolektivní smlouvy nebo právních předpisů, nebo nemůže-li tuto povinnost plnit v důsledku organizačních změn nebo není-lí v posledních dvanácti měsících využívána jeho odborná kvalifikace po dobu nejméně šesti měsíců nebo
c)
okamžitým zrušením pracovního poměru pracovníkem21) nebo
d)
z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných, pokud to vyžaduje společenský zájem podle podmínek stanovených příslušným ústředním orgánem.
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17
Společná ustanovení
(1)
Stipendium podle § 3 až 7, stipendium pro žákyně-matky a osamělé žáky s nezaopatřeným dítětem a výjimečné stipendium se neposkytuje žákům, kteří uzavřeli dohodu podle § 14.
(2)
Stipendium podle § 3 až 7, stipendium pro žákyně-matky a osamělé žáky s nezaopatřeným dítětem, stipendium a hmotné zabezpečení podle § 15 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) se poskytnou žákům posledního ročníku studia ještě za měsíc, ve kterém uplynul první termín pro vykonání maturitní zkoušky;17) pokud žák neskončil studium v tomto termínu a je mu povolen náhradní termín nebo opakování maturitní zkoušky, poskytuje se, mu ve školním roce posledního ročníku studia stipendium podle § 3 až 7 nejdéle do června včetně, stipendium podle § 8 odst. 1 nejdéle do srpna včetně a stipendium a hmotné zabezpečení podle § 15 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) nejdéle do srpna včetně.
(3)
Stipendium podle § 3 až 7, stipendium pro žákyně-matky a osamělé žáky s nezaopatřeným dítětem, výjimečné stipendium včetně příspěvku na manželku (manžela) a příspěvku na každé nezaopatřené dítě podle § 15 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) se poskytuje žáku, který se stal pro nemoc nebo úraz práce neschopným nebo byla-li mu nařízena karanténa, ještě po dobu dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém vznikla jeho pracovní neschopnost. Při ukončení pracovní neschopnosti v průběhu kalendářního měsíce, ve kterém žák pobíral dávky nemocenského pojištění, se poskytne za příslušný počet dní ještě poměrná část stipendia.
(4)
Žák je povinen neprodleně ohlásit řediteli školy, ve které studuje, začátek a ukončení pracovní neschopnosti, žákyně též nástup a ukončení mateřské dovolené. Jde-li o žáka, který pobírá stipendium podle § 14, je povinen neprodleně ohlásit tyto skutečnosti též poskytovateli stipendia.
(5)
Pokud se poskytne stipendium podle této vyhlášky v důsledku nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebo neoznámí-li žák nebo jeho zákonný zástupce změnu skutečností rozhodných pro přiznání, dobu poskytování nebo pro výši stipendia, je povinen neoprávněně přijaté částky vrátit.22)
(6)
Stipendium s přihlédnutím k sociálním poměrům a prospěchu se při opakování ročníku neposkytuje.
Závěrečná ustanovení
§ 18
Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující, ve znění vyhlášky č. 56/1983 Sb., s výjimkou ustanovení § 10 až 13, pokud upravují poskytováni stipendia a hmotného zabezpečení žákům cyklického studia ve středních školách pro pracující.23)
§ 19
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. záři 1984.
Ministr školství ČSR:

Vondruška v. r.

Ministr zdravotnictví ČSR:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí ČSR:

Hamerník v. r.
1)
§ 2 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.
2)
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.
4)
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve zněni vyhlášky č.155/1983 Sb.
5)
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 115/1975 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí.
6)
Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
10)
Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
11)
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/ 1983 Sb.
12)
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, ve znění zákonného opatření Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb.
13)
Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
14)
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.
15)
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytováni důchodů některým pracujícím důchodcům.
16)
Výnos ministerstva školství ČSR ze dne 28. 12. 1973 čj. 31 568/73-210, kterým se vydává klasifikační řád pro střední školy, střediska praktického vyučování a pro učňovská střediska, uveřejněný v sešitě č. 1/1974 Věstníku MŠ a MK ČSR a oznámený v částce 2/1974 Sb., ve znění výnosu ze dne 29. 7. 1980 čj. 22 927/ 80-210, který byl uveřejněn v sešitě č. 8/1980 Věstníku MŠ a MK ČSR a oznámen v částce 25/1980 Sb.
17)
Směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 5. 6. 1981 čj. 6671/81-210 o maturitních zkouškách na středních školách uveřejněná v sešitě č. 7/1981 Věstníku MŠ a MK ČSR a oznámená v částce 20/1981 Sb.
18)
§ 7 zákoníku práce.
19)
§ 25 odst. 1 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.
20)
Oblasti s nedostatatkom kvalifikovaných odborníků stanoví ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí; pokud jde o krajská stipendia, příslušný krajský národní výbor (příloha k usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 162/1983). Bližší podmínky pro poskytování, stipendií stanoví příslušný ústřední orgán; pokud jde o krajská stipendia, příslušný krajský národní výbor.
21)
§ 54 zákoníku práce.
22)
§ 451, 452 a 458 občanského zákoníku.
23)
§ 21 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).