111/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985 do 30.06.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
ZÁKON
zo 13. novembra 1984
o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 20/1975 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce, a zákona č. 72/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonník práce, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za slová „členov posádok československých námorných lodí“ vkladajú slová „a príslušníkov zborov požiarnej ochrany“.
2.
§ 101 ods. 1 znie:
„(1)
Základná výmera dovolenky je tri kalendárne týždne v kalendárnom roku.“.
3.
V § 101 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
Čl. II
Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve sa mení takto:
1.
§ 54 ods. 1 znie:
„(1)
Základná výmera dovolenky je tri kalendárne týždne v kalendárnom roku.“.
2.
V § 54 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.