43/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.1980 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ZÁKON
z 10. apríla 1980,
ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 113/1973 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „ak vyhlásená medzinárodná zmluva neustanovuje niečo iné.“.
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969, zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb. a zákona č. 29/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy.“.
2.
V dvadsiatej štvrtej hlave sa za tretí oddiel vkladá štvrtý oddiel, ktorý včítane nadpisu znie:
„Štvrtý oddiel
Rozhodovanie podľa medzinárodných zmlúv
§ 384a
Ak podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy treba rozhodnúť o výkone trestného rozsudku cudzieho štátu, súd rozhoduje vo verejnom zasadaní rozsudkom. Konanie koná súd príslušný podľa § 14 až 19.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.