39/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
z 29. júna 1977
o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ
VÝCHOVA NOVÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
TRETIA ČASŤ
ŠTUDIJNÉ POBYTY
ŠTVRTÁ ČASŤ
ĎALŠIE ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE A HODNOTENIE TVORIVEJ SPÔSOBILOSTI VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
§ 33
(1)
Systém ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti, ktorý upravujú nasledujúce ustanovenia tohto zákona, sa vzťahuje iba na pracovníkov pôsobiacich vo funkciách, pre ktoré sa vyžaduje vedecká kvalifikácia vyjadrená vedeckými kvalifikačnými stupňami (ďalej len „vedeckí pracovníci“).3)
(2)
Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie patrí k základným povinnostiam vedeckých pracovníkov i organizácií, v ktorých pracujú. Tvorivá spôsobilosť vedeckých pracovníkov, ktorá je výsledkom zvyšovania ich kvalifikácie, sa sústavne hodnotí.
Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
§ 34
(1)
Úlohou vedeckých pracovníkov je získavať vedecké poznatky, tvorivo ich rozvíjať podľa potrieb vedy a praxe a rozširovať vedecké poznanie, ktoré môže mať aj formu objavov alebo vynálezov. Vedeckí pracovníci sa tiež aktívne zúčastňujú na zavádzaní výsledkov vyriešených výskumných a vývojových úloh do výroby alebo inej praxe.
(2)
Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov na základe plánov ich osobného rozvoja sa musí úzko spojiť s aktívnou vedeckou činnosťou v rámci plnenia úloh v ich organizáciách.
§ 35
Organizácie sú povinné vytvárať podmienky sústavného rastu tvorivej spôsobilosti každého vedeckého pracovníka, sledovať a podporovať jeho vývoj.
§ 36
(1)
Vedeckým pracovníkom, ktorí prejavujú najvyššiu vedeckú a morálnu spôsobilosť, ukladá organizácie, v ktorej sú v pracovnom pomere, riešenie významných a náročných vedeckých úloh a umožňuje im výsledky tejto práce spracovať vo forme doktorskej dizertačnej práce.4)
(2)
Na dokončenie doktorskej dizertačnej práce môže organizácia vedeckému pracovníkovi poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku na nevyhnutne potrebný čas, najviac na šesť mesiacov.
Hodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov
Vedecké kvalifikačné stupne
§ 37
Tvorivá spôsobilosť vedeckých pracovníkov sa hodnotí vedeckými kvalifikačnými stupňami, ktoré sa priznávajú vedeckým pracovníkom na základe overovania výsledkov zvyšovania ich kvalifikácie. Vedeckými kvalifikačnými stupňami sa osvedčuje základná a vyššia tvorivá spôsobilosť.
§ 38
(1)
Vedecký kvalifikačný stupeň, ktorým sa osvedčuje základná tvorivá spôsobilosť, získava vedecký pracovník udelením vedeckej hodnosti.
(2)
Vedecké kvalifikačné stupne, ktorými sa osvedčuje vyššia tvorivá spôsobilosť, získava vedecký pracovník rozhodnutím komisii Československej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov. Komisie Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov rozhodujú o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa v súlade s potrebami spoločnosti na návrh organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere (navrhovateľ), predložený prostredníctvom príslušného ústredného orgánu.
§ 39
(1)
Vedecké kvalifikačné stupne, ktorými sa osvedčuje vyššia tvorivá spôsobilosť, priznáva komisia Československej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov vedeckým pracovníkom organizácií na území Českej socialistickej republiky a komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov vedeckým pracovníkom organizácií na území Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Proti zamietavému rozhodnutiu komisií Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov o návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa môže podať rozklad iba navrhovateľ. Rozklad sa podáva do 60 dní od doručenia rozhodnutia. O rozklade proti rozhodnutiu komisie Československej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov rozhoduje predseda Československej akadémie vied, proti rozhodnutiu komisie Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov predseda Slovenskej akadémie vied.
§ 40
Strata vedeckej hodnosti podľa osobitných predpisov5) má za dôsledok stratu vedeckého kvalifikačného stupňa.
§ 41
Periodické atestácie
(1)
Periodickou atestáciou sa komplexne hodnotia pracovné výsledky vedeckého pracovníka za uplynulé obdobie. Toto obdobie je pre vedeckých pracovníkov so základnou tvorivou spôsobilosťou a s vyššou spôsobilosťou najdlhšie štvorročné.
(2)
Periodické atestácie vedeckých pracovníkov robia atestačné komisie ustanovené v jednotlivých organizáciách ako poradné orgány vedúceho organizácie.
PIATA ČASŤ
RIADENIE VEDECKEJ VÝCHOVY A ĎALŠIEHO ZVYŠOVANIA KVALIFIKÁCIE VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
§ 45
Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov riadia ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 46
Ústredné orgány štátnej správy, ktoré riadia školy a organizácie spolupôsobiace pri výchove a vzdelávaní mládeže, sa starajú o to, aby sa vytvárali predpoklady pre budúcu vedeckú výchovu, vzbudzoval sa záujem o vedeckú a odbornú prácu a rozvíjali sa tvorivé schopnosti mládeže, aby najmä vysoké školy umožňovali študentom nadaným na vedeckú prácu účasť pri riešení výskumných úloh a aby aj iným spôsobom podporovali rast ich tvorivej spôsobilosti.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 55
(1)
Odbory vedeckej výchovy určené podľa doterajšej právnej úpravy sa považujú za určené podľa tohto zákona.
(4)
Vedecké kvalifikačné stupne priznané predo dňom začiatku účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.
§ 57
Zrušujú sa
a)
vyhláška č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov,
b)
zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, uverejnené pod č. 59/1975 Zb.
§ 58
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1977.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 13 zákona č. 19/1966 Zb.
2)
§ 5 zákona č. 53/1964 Zb.
3)
Zvyšovanie kvalifikácie je pre vedeckopedagogických pracovníkov upravené zákonom č. 19/1966 Zb. o vysokých školách a predpismi vydanými na jeho vykonanie, pre vedeckotechnických pracovníkov vyhláškou Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 32/1976 Zb. v znení predpisov ju meniacich.
4)
§ 6 zákona č. 53/1964 Zb.
5)
§ 11 zákona č. 53/1964 Zb.