108/1973 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 30. augusta 1973
o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa bankovkami po 500 Kčs.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.